Skip to main content

Full text of "Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri 18, à decimoquarto ad trigesimumprimum. nam 13 priores desiderantur. ... Librum trigesimumprimum qui in exemplari Frobeniano non habetur, adiecimus ex codice Mariangeli Accursij"

See other formats

I л 

1 ' • 


* 
V ? I , ІГ, 

У ■ I І? * у і'! * 

Ач і I 
л /]/имп япиеліж'і п : Л •'! 

^ѵ : /' 'Я 1 ' 

• * 'II / 


■піа гипгИя Л ^ещл'сіо.ѵп^і&Ф' У 

„ е Зі 

1 

... . -. ~І< --• УК . Г-ж--’ -■яю-; <К^оп и ^иф'жгіі а^*я~ 

■■ 
А М М I А N I М А К С Е I. 1, 1 N Г Я Е. 
гит %г/Ьгй ІіЬгі X V 1 1 1, а іссітс<\напо аІігі- 
рѵртт ргітит. пат X 1 1 1 ргіогеі АфАсглпшг. 
Онамо чего а(ЪряІіог Ысргірмг пипс ргосіса г, «с 
Нісгопуті ѴгоУепц ерфІА^иат Ьасісош/л аЫі- 
і Ііти г, со^порхі. 
I лЬгит ігіфртитргіпшт циі м ехетркП ТгоЬстапо 
поп ЬаЬстг.лсІіссіпші ех соАіее гл агілппіі А аигрі. Іх оЦгсіпа КоЬ.$(ерЬапі іуро^гарЬі Кеду. X 
( 
% * Ц 

Щк ^Ц; 

■Ат 

ш 

ш 

'Щ н I Е Я О N У М V $ РЯО ВЕИІ V ! 

РНІЮЬОСИ О М N I В V 5 5 . Э. 

I О А NN Е $ ТгоУепіш рАіег Дёіісіі питогія те - 
ив^иапю апіті АгДоге го Гиг Ьис ѵпсиУиегіі , иг он юга 
ІебЬі Дірпов иеі лУ тсегіси геиоспгеі,иеІ Л тспДц сриУіи 
лпн іііа гнАіог соШтшгаі отгиа, испДіепгес.агУіігог 
мпйгй ДЫДіоДогіі ірпоШ еДе: срм геДаЯит еД, иг Уя- 
геДіУив Дне ріці Дат* геіі^негіі, е^иат ресипі я. Нміи 
апігтт сшціе мДиДІгіАт, по* поп Доій ясрисге исгнт 
еіілт Диреглге рго поДіга ериДет мгііі сопатиг. ОеДіс 
іііе тт,ис Іісиіі,А.мтіАпі МлгаИіпі гегст рѵДЫгст Іі- 
Ьш ігеДесіт.Ное теН исіиДІмп ехетріаг пиши ДеДсгі- 
ріит ѵпгиітгА Іот саДЪрпмти, Ілсите ліірюіехріе- 
шпии ДспУлпт ѵпсигіл ргяеегтіД'м, ф т Ъц иегДив 
ииегсііі тсергое гфіиіпт, Сгяеа отпіл ерся иеі ргог - 
Див лУегАт у иеІ Діс АІегаі иг ДгиДІга, АДеДспг, ершт шх 
л ВіУуІІл ериД е[Деі Дсгіріит Аіштп роДеі, героДштиі. 
N іШ лисеѵп Уотт ех ѵплпі сопіебЪигА , ерся ДярДаШі, 
Діт ѵп Дію ушД^иесоттепю ДУі риІсУег еДІ,ДеД ехДДе 
иешДЬ соДіае.Ыоп Диріі пое,лУ иігіДріе реетгі,ѣт аУ і]г 
(риі пітіеѵт ДіАмпі пиши ДеДсгірііе соДіаУмциаД рго - 
ііпш гейит Ди.ерйсерслА т Шц ітіспііиг,іит аУ Уц срм 
Де Дио сарію пиііапс, аДітигн, лДДит сроД ІіЬеі. Нов 
рілперихт ѵтег ЗсуІІАт & сУагуУДті теДсст сиг - 
Діт сепеге ДиАштие, Ытеп ѵп ргіогет рлгеет таіиі - 
гме еДДе ргопіога . ЕхаДаІіш епіт реете, ери ДиЕЬи іа - 
Ьігиг АІіггѵ>,ермт сриДеДисіелІіоеЛеД АеУцеДѵ ДосЪ Іс- 
(кгіі іиДісиш лЦиД тУі шДеог тео іиге Уотерсе епп- 
Дсісііл роШеегі ро{[ %У а{ігмя кттсатт пипермт яДі- 
імт ДиіДДе еяДкрпйм. Ну аДшхіші ііУгоі <рміиога м- 

в 

* ч 

\/ • • 5 

%рт(схй ифие аД тррртит , апіеУас а петт гурі* 
ехсир)!. {неги ктпилпис попАіш ІіуіиАо сотре- 
гі,пі[і <р<оА ір{л гесіорисиг, /й///ё иіпт исгіи^ие Іт- 
ри<ерегііит> мАщиарие Ао&ит: Уос ргашогі; ѵп Уі[Ь- 
гіа { іДеіуЦиоД ріггі^і геЬщ ургёАц тсефк.РЬгАр; Ди- 
гіириІА рлгііт ліап т <риа]сгіррі ангіУнспАа ф>раг- 
ііт Ткіііопі.Наоі геог Уіотпет Сг<еат ^тгефіфс,(^г 
аііспа Ітриа УлІУиІіге попіУД , іАср рртпо /ифісог агри 
тст.аісего уиоД С гхсас Іо^исДі {рг'паі ррепитго ге- 
{еп,АІсего,<]иоД ІіУ.гг ехропет ипДе Дісашг Ѵуглтіліу 
иіАеІісеі уиоД УлЬелс Д>есісірпі*, аАДіс гсѵ кѵро; ріет- 
аДтоАіт ш Дісіти!. АІкиУі Аісіс пиИим рго тЫІ,ие 
ѴІлаис:Ѵг<есег імДет пиіііні анагіі.Еі (иУ оУсепШ рл- 
сі? гиІкпДтг регарііиг. Ыф пДй С глее Аіхісргоге т- 
фгіл. \<1 поп [спйет соггеёкг , аААіАіс міііш. Верга- 
наііопіі тарпарлп Ьмсфхфс иіАссиг^иоА Ьхс сит 
исі Ді(ариІц,иеІ поіагі р Ді{Ь\)Апіиг,цна %гАиі тоіфа 
пипс отпес фЫенаиіс іуроргАрУогй іпДіфгіА. Ѵох аи- 
іет АіёЬпіІ! аА сссіріепЬіІ лиге* рглргііт не / ѵге /ііпс, 
гтрегіпгіт , поп елДсрегиетс. Ѵеіис ІіУ.гг Де Иііі ах- 
іагаЯіі Іогркпіу ѴпАе>иісриі, спрюі оіѵт асѵоілі и/м аи- 
гімп р-Арѵге А^АиОуМсѵЦійн иегкге ] оімт, асане АШо- 
га соергс.РгоУлЬіІс аиат е{Ь АіёЫпсет ргопипііаф , аА 
сриіейогА сосцгі. Ег Ьтс Іасипл сриоцие феуистег,Ашп 
ехсіріепіет лис иох ліщна {иргі, лис поелгц тати Іт - 
рнАт АіёЬпЬі поп а^мщг. $еД иптеАісяУіІіні ср у 
<рноА ѵпАнхіі ріоіогіт тсофііа сетегіілиДеІепйіі с^ноА 
по мссШ^4ПсфУ(Ьшспіій срисушА соІііУиіс,& Уос (йсп 
ф Іруо/іДнтмг /йіг сотепАлпіішп ф еріаріигіта шАел- 
Шг йіпомАіа. Ія Уас ргоиіпсІА ІігспилАс рАсІс орегат 
поУ 'ѵ панаш иіг иігіирр Іісегаінгл по ииірягіеег саііёі 
6 І I' *■ стип&её^ис шгц&^ртп&м СеІемш.ЪхстуЬіг пи- 
пи іе^сгіріит %гаы СТ аіасгіаг {иррссіііаші сргсдгм 
ргітарі лЬ Ьм Шг^Ыся. Зирегер, иг сриоі атісо <І4- 
пи/і !іиііо,ргсіііі апіпи; асгіріаіі:. $іс епіт поЬц <кЫс- 
Иі спІ(пг,иі лілсгім аі лііа таіогарсгцшгстіАл асап- 
ттиг. Ех лііЬт по{1гц ъа/ііел СліспЛиЩ. Кто [л- 
Ыйі М. О. XXXIII. Г ѵ:Л 


ж. • > * іьШ л*. і *« 


- > ; 
\. ~«У. игіПдоѴ,^ гѴ 
• . лН. щ уА- ■ -> 
.. л Г •’ • л * * 

А М М I А N I МА&СЕЬЬІМІ Я Е- 

ЯѴМ СЕ5ТАЯѴМ ИВ. XIII Г. 

О $ Т етеп/с т/реглУЛй схріАіііопіс 
' , еиспсис /.АН^енпУ м рлгьй апіпнс^иаі 

Р рсгісиіогй нагіеШ /едгАі & ІаУогпт, 

попііт іиЪлгмп се/лпк сіалдогс, иеі 
пйіік Іосаюрег /яйогшт ЬуУегпа/гш- 
пл /еиіспф ргосеИл ктре/акіАІш геУис ѵп/ипісге 
сопашгурег тиіа Ша ф ЖгА/апога О е/егй С аШ.^ні 
сх /иаіоге гипно пи/гІ4гн*п, кілсіс АІиІсл ргіписцг, 
(КІргѵпсіраІеаіІтеп т/егаю сиІсирѵо]кЯис,иІсгА кг - 
пипы рок/аііс іеЫіл ргосиггет , а/сгісак піпиа снп- 
Яа /хілУАС.ѴгорѵпсриСАК епіт гедл (Ьгрц дпЫилсё- 
циееііатпит С оп/ипііпі попнпіі е/етеУлСиг ѵп //ису 
рріні иаІиі/еСуАи/ипи Ьо/Ыіа ѵп аиюгет [ня /ІісіМ' 
Ш , нс шіеУаШг : сим асегЬіІліі ихог^гане аае/егас 
ѵпапЬшт,ѵегтапіСак кири/Ь іиг^іл /ирг А тыіііт , 
сриат кппіУлІІАПо герг ) гаігц /Ію апкЬас Соп/Ьпіі- 
пас інпхегАС рлкг: М с$лга ({илсЫт птіаІц,м/ІАпипа 
ігіх /еиіепііс А/ЫиеуУитат сгиощ ашАа,гиЬіі пнйм 
учат тагітщи* рАиІлііт егиііШес /Яі ргоа/и кт - 
рогй аі покпішпура сІАпіе/пы иег/ю/ис гиіидіги 
Іоіу сорсгіі! Іеиікг лііеге (рслІАт таіе [иеюсфІ/А СГ 
рІАоспІІА ] ІУі Жсѵпкіу А/еЯпіі ге^пі, иеі агіій пе/пІА- 
пт саінтпіал м/пьУм а/п^Уам. Епипиіс лик пе- 
сет ЬитіІІА/ирегрге/А ілт рокііл /пес теіюспй Асіі- 
ЯогмПуГи/пДл СІстеіі сиш/лт кіехлпігіпі поУіііі 
тоге гсрепІіпА'.сиш /осгні сотпи/сгі /Уі репегті /а- 
$гАт>сш лтге поп ѵтресгАЮуШ / гсУашг , рег рлІАі у 
р/нАосЬугй тігоіи{ЫуоУІА(о ргейо/ гедп* топііі , і4 

А.Щ. 


Л 
аДрцииМеР, иі аДНопогаіит іит ттііет О гіеііфг- 
пміа пи[[а,1еа1і оДіОурхІегепиДо аопіабіш іДет СІета- 
йиіуТис Ырсгс тис Іосри регтфн осаДсгеіиг. ѴоЦ Ьос 
гтріе регреігаіит циоД т аіц: уиоуие ілт іітсЬаіиг, 
ілпріат Ьаігл сгиДсІііаіі мАи[іа, рсг [и^ісіогшт псЬи- 
Ілб сертав сриАат похі] ДлпаЬашиг.циопт раг: тиса 
ршііЬ Ъопогй тиііаііоги, асНер ІагіУм [ш: ехіѵг- 
га, гшііо рЬі геіі&о русеет циегеім & Іаскгупиіуріре 
соііаіііга мШаЬлш-. ст сітйіі /и/Ь'^ие ѵтрЫо аД иоінп 
іакт сопнегрз сгиеШт, сІаиДеУапіиг ориіспісе Доти* 
СГ сЫгл. Нес иох ааиртц иііи, Ііссі /иЫій, ег иі Ьіі 
тпаіоги сресгеУлгиг асегш;, иі рііет {реае гг да/ у сгіті- 
т ргесргірй: Іеупт сопнНхгсптг , с^иоА аіщиоііе: рссге 
ргѵпсіре: реш:рД срис^шД Оергу ттрІАсаУііііай рДір 
рі, іД иеіиір: іирие регрепрт сбр/Нт иг^Уаіиг іт- 
рІегі.Ехсо/рШит е{і р*рег Ьц,иі ЬотгиирнДам і$гюй> 
шіііасе іррі рлгіт саиепДі, лД соШ^пДо: гитогс: рег 
АпНосЬ'ие Ілигл сипЯа Де{Ь тих геп іи г.геІаШгі сщх аиДі- 
гети. Ьі рсглугАпиг & ДіЦітиІапиг Ьопогаюгй сігси - 
Ііі аЦіЦспДоу регімДспДо^ие Дііииі Доте: еуѵпІіилпЬа- 
Ьішр (]шД<іиат пореге росегаги иеі лиДігеДлкшег т- 
ігопиДі рег ро[Ъса: ѵп ге^пат тшпІіаЬаги: іДоУргиап- 
ес: сопДіігаііоти сосогДі,м рп^пм /риеДат, ф соит- 
іи Дпріісагепі іпрсіил : ІлиДе: иего [ирргітегсм С лрі- 
гц^ма: ѵпиій: сотрІигіУм ргтіДо таіоггт ттрспДеп 
ііітг ехргітеЬлі. ЕіміегДіип асѵіДегаі , иі [ириД трс 
тиігаіі рсгеѢуПиІІо сіеегіоге еш міл пигирго рглрп- 
№ур<иег{лгтйІШ ихогі р*ригга[рі иі міге, иеіиі КтрЫл- 
гао гергепсСуАиі ЬЛАгНо срібДат иаііЬиб иісіііііуроргі- 
Діе Дірсгсі ттрегалг. I Дебуие еЬл рагіесе : лг сапог й р>- 
Іі сопри йтеУлпіиг. АДоІереУас аик оірітіит ргоро - Ы В. XI г II. 7 

рыт сгуа Уле & ртіііл тиІтргилпАі рітиіоі лАто 
иепсе гедгпл^ил лУгиріа гтгііі ргЫплфгіАсУліт ехі- 
іііі рглсер;: си еіт роііиі ІспіШе реетіпел лА иегіШі; 
Ьитапііаіірі ; шлгсАисеге ийіл [иліепАо АеУегес,иг т 
С огАілпопт лёНУт реЗіыре Шхіпипі ігисиіеіі ііііт 
ітрегліѵгіі геЫІітие соши^т.Ыоио Аспіср регпісіор>- 
уие ехеріо іАе С лЧт лирт ф іпіге рл^іііі рглиециоА 
Котл сит иіііш АеАесоге (епЫрелІісцмАо АіаГиг Слі- 
Ііепиі.Еі лАУіУШг рлисіі сілт рггорисгіпШ^исфегірег 
ІаУегпл! рлІлУлыг & сотрііа^илпіаАо С глсо ргто- 
пе,сиіт егле ітрепАіо ^плгиедшА АеСлріге репіігепс: 
СГ Уле сопрАепаг луеУлі и і игУе,иУі регпобкіпЬіт Ы- 
пйлит сілгіыАо Аіепмп ріеі ітіШіріІдъгет.ѴоРгето 
аупіы* рере, іатеріе р ргоАіЦеі, сопрпсишп ргер: соп- 
іерІлт,поп пір Іисерлілт е%геАіе; лА лрепАл ({илри- 
іяУаі ргіл ягпгУлЫг.Ес Уле срйАстеАиШы* тиЫеуе- 
тепііУиі л^УаЫг.тУлІлІриі исго ел еетрерхх ргхр- 
61 «г рглйгіо, рглрет уиосріеірр лггоулпііс мреп^опп- 
рАеглт юпілііопгт еіт лА тиіюгтг ли^гі Аірсгіті- 
пл, поп шыгіак иеі сірЩі пиЧ^іЬас,ис лііцноііе : ееі- 
ре роіерАт: іглі ргтсірчм тоіішегипі: рА лАцегрсп- 
Ао ЫгдлпАоуие сит рлг и ат^гиегес, лАглУіет ешУгл - 
Уле Кнририт, лбЬіі еіт ехл^глпАо сгсУеггіте Аосег, 
гЩиеуМсспйунл теп№,пе Ілхгеі аресЬт.ашУт тех 
Слріг легш срреглы^исіие соытасіл сріоАал иехШнмі 
ЛІііие сгіф,рпе геДіебІи рііиііг лііепл иеі ріл.лА иеггё 
Ал Р 4ррора м/Ъг г глУіАіРитпіс іггсиоспУіІітірсы р- 
геУлыг.Ыес (лпеУлс регпіеіеі р>1л Огіехт Аіиегр; сіл 
АіУие лррідеУлі.Нлф сг I ріигіуЦшУм иріагііерререрл 
тгіурерёц, ѵпоріпіі ехсигрУт сйбЫ тіреге, ех Ілегоа- 
пі]і оссиіііі & глгцуЛІёсе ітрипіілх лАоІерхпее треіт 

ллщ. аиНапат,лН Ьеііл^глмаргогирсгим: Ми сриМт рсг- 
ііиеііеі ррігіші іггсцшейітоііЪм сгірсеі, апатеп Ыі- 
%пііла регсіЬ иеЪетеіі М іл&дЪаМ: сриоі еогй с^шНлт 
сира атргсес'ЙриН Ілопіит Р ірМл орріій ѵп лтрЫ - 
сЪсаігаІіфе&ясиІо рсгц рг&НлгпсіЬм оЬіесН [йм,рг<е- 
ісгтсгс.кирк иг ТиИію аіг,иг еііам ргл топігх ріе- 
гчмрнс лЛеи/т Іоси иУі аІісрыпАо рл[<е {им геисгійшг ; 

ІЬ отпсг м/Ьг ШгЬіпіг М^гсДі тпьЬм ітреМгіг с? 
агПиіг, Іося реііисге шгі сопрітл. регсрся іп ІлгеУгорі 
[ф сопиаШЬиі осгиІ(лсег,аі лрреагег пах , Іипа еііл гит 
согты^Дсоцие поІи/т фІіПо ррІепНогс /й1^псе,шиИсог * 
оЬргиаУяг.сріот сит иі [отпит рпіігем еффг,рег лп~ 
согаііа уиаНгиреПо ргаіи герепагфруие р*/рфг ра[ 
рЬм тіебЪте; мрярЪм, еі/Нет шЬіІ орішйУт лі- 
рІЬЬам: & тсііапіе аиіМіаа [еніііат, пе сшіепііит 
сршНст иііі рагсспсіо оУггтсаШ омтУюътсга; оріта! 
иеіиі шіе; пиШі гериѵпайУшаиегхУапг: Ьасср поп Ніи 
регреггліі і. Со^піііг спіт иілсѵгй с<е[огй {ипегіУия , пс- 
то НеЫе лі Ьм /Ьііопсг лрриііг тиетфНигъсігоЫі 
рг<егиры Ісіаііл НесІіпасе;,ІіПогіЬм Сургі]* сопіірні ш- 
ш^Ьлги^ил і[<шгі<е [сорнііг [им соігоиефл. ѴгосеМп- 
геідтг тох атроге сит аНмс&вй піЫ миетгспсг, 
геІіИЬя огл тлпііта ѵп Ьусяопсат ліпсхат фигіх [е 
сопШІегим.іЬі^ис Нспрі тег оУрйеМій ііігигл ргліеп- 
іигііургомпсіаіінт шлсогм оріУм рлреУлпіиг.Ьхсі- 
гаш Ьіс лгНог тіііссг рег тишсіріл ріигіта, рисе і][/іс 
озтешіпам, МрорЫуф спрсИл-. & уифиефгрепсе; 
Ілііім рго шгіУио гереИеге тоІісп*уПипс ^Іоѵц оопргіогу 
аііуиоііс! ет* М[рег[ог, тиШиііпе [иреглУлгиг т^піі: 
паіл & еаисаіа таг еМпх гссигиоф ; лтЬіш пит 
іійусо: иг Іося рілпа рег[иІШ & тоШл,пи[іІіУи 4 оУиіог етт: Іасс([сги , бг иіиіаіи (гисі регьггст . С оаЯісрис 
аііуиоіісі по[гі реЛіт аЛ еоі рег[^иепЛоі рдпЛеге сіі- 
иот [иЫітеі , еЬат[ Іар^апііЬм рІапИЛгисеЯя ргеп - 
/ апЛо иеі Литое аЛиегЬсп иепегіп е [иптое-,ѵпеегаг(Ы 
(а теп & ѵпиіа т:Им асісі ех рііса ге рсгпиЦі, пес [г та 
гепі[и мІііо^ге[[и4,ЪоІкЛі{сигІ~асоге гирінт аЬ[а[а 
иоіиссе / ирегпе,регісиІо[е регргопа ЛіреЛит-.лиі ех пе- 
аДііасе иійта [гЬсег Ліписапае, гиіте ропЛегнт ѵт- 
тапііт сопреггмпіиг. ОиатоЬгет сігсип[еЯя сяик- 
Іа оЦсгиаіит е[ Лстссре, сг сит еЛііа топіііш рссеге 
ссерегіт дгаЦапгее, Іосі іпісриШе тііиее «Лиги. \Ьі 
ли сет тріапісіе роіиегіпе герсгігі , срюЛ сопііптаДі- 
Лие, пес ехегіагс Іаосг(ѵе,пес сгі[аге регтЦі іеіа, срие 
иеЬипі Ьіпа иеі (сгпа,ресиЛйгіт ѵпсШмп егисіЛапітг. 
МеШспкі і^іиг цЛет Іаігопее Ъусаопіат таргіа рапе 
сптрер’гет, сит [е ітрага по[гіі [ге сопдгеДіопе Ця- 
Ыгіа Лоситепііі [есриепІіЬм [агенс , ігатьЬиі Леий: 
реііиеге РатрЫІіат,Ліи сриЛст иш6Ыт,[сЛ Итоге ро 
риіаііопит Сг саЛій пиіііе рег отпіа Лі^и/о ргорт- 
срих^тауне тЛцие рпе[Лф соттипііат. Карііт іу- 
ШгргореглтеііМ том [и* гитогет сеісгімсе гита 
рпеиемгепе,шу>ге согропт ас Іеиііясе соп[[, рег /7с- 
хиорѵі [тіш, аЛ [итпіше* ооШит іагЛіш енаЛеЬлг. 
Ег сит [ирегаііе ЛіЦісиІіяСіЬи; агЛиіе , аЛ[ирегсіЬа и? г 
пі[ем [чиі] М еіапіе аііі & иеШсор^иірго таг о іие- 
гиг ассоЬи агсип[[и, игрепсе побЬ аЛиІы сетрогёуие 
срйеисге раиЩсг Іисет орег'іетее.кіЪіігаЪапм епіт 
тшііо шреЛіесе шп(уге[і моріпо аосигГи арро[ія уи<е- 
уис наше: [сЛ иіса[іт ІаЬогее регіиіеге уашЦітс*. 
Пат ] оіе огй>, тауишЛіпе апу*рі §*гуИе & ргоріпЛі, 
Л іга]іт агсеЬапшг. & Лит рі/тйгіо* срьепт Іепнп • счіог, иеі тпдге іетегс сопахіі; гдйЬм рдгдпе, ер'и/к 
Іе^опе^ше ЬуетдЬаі іипс дриА 5сАет{кт> гппреш ос- 
ей гг еге иЛоа:& р&ш* ргоре гірдт Іосаііі дА тати со • 
пи пи; аоп[егепА<м , Асп[и> [сиюпт сотрдр; [сіёьДіте 
рг<е[гиеЪдп*\(ш[о; сргорес дііцио; рАисід тпАі,исІ си- 
иаіі; дгЬопт ігипсіі дтпет регтедге [дкпкг,[шШ* 
ш писіАдгипс. ѴпАе еепШі; дА Аі[сгітеп иЫтит дг- 
ііЬиб ти1шт,сит піЫ ипреегдгетг,рдиоге щие гереі 
Іепсеехиир, & уио сепАегепе АтУі$епк;> иепеге ргоре 
орріАмп ЬдгдпАдіиЪі шбіигесг^діі &ср{4е№,ро[цішт 
дЬісгдг іітог,иісо ; ориіепѣ; дАоШ^иергішѵ дАіитеп 
Го оокогіітг^ил са[и ргорѵп^наЬдпе,псс ге[{кге рідпі 
ііе роггс&я сопдіі аіДгсДі [ипе: г тори сопсеАетеі, о - 
тпе ішешміі; гоЬиг гсііиит иі [ еАіЬм дегіиегим. ЕС 
ерюгйдт юеіідргдиі дАр&аЬдпГиг, Іоаіт реііиеге РД 
Іеді попит, иег^псст т тдгс, наііАо тиго ргтатт: 
иЬі сопАшіІиг пипс ирие соттедПі;,Аі[гіЬш пнІійЪид 
отпе ІДіи; Іршг'ие АерпАепііЬм д[иеИ . Сігаіпіксеге 
ідгтг кос типітепЫт рег ігіАшип, & ігіпоЯітг: & 
сит перле дссіішШ ір[д [пеА[сгіпипе ро{[м дАігі Іеіа- 
ІіуТіес сипісиіц срмссрнат дѵгіроЦіг, пес ргоссАеЬді иИй 
оЦіАіотІе соттепШт>т<х(Ь схаАип*,ро[гетс ігд (иЬ 
еипіе тліогд шгіЪм д^?ге[[игі. Рготае сопары гдЬіс 
[еіи огецидт Ае[>егдііо иісепАеЬді & рте;, дтріірсп- 
Ь; иігіЬи-; дгАоге, тсоЫЬШ ѵп ехсісіііі игЬііт пиит т- 
[оіепіід е[егеЬдпіиг,срй соте ; ІисЬдіиг Сд[гШмі, С тер- 
шие Ісдгопе; Ьеііісі ; [иіогіЬш ѵпАитдгл. Нопип дАисп- 
імт рглАо&і ресиІдйотЬиб [Ац ге(Ьге; пйіішт, іс[с- 
гд Адіаріеппі, дгтдео; отпе; аіегі еАихегс ргосигр: 
Сг Д^ііаг ргліегію ОдІшАпі [итіпі; ропк, си іи; ип - 
Адгтг т^пішАо м егоет аИмі,(игге; т ресіет Іот - II •I I В. X I I I I. 

неге р^папііМер (атеп схіііиіі сра^на, пес регпи]~- 
]~т е]} соп^геіі. ТогписІаЬаШг епім^а^гаі иертіа та- 
пм,ф /йрегіог гштего , С7 гшіига [іпе гересЬи, [аіші! 
ѵп /ёггй.Ѵір) іЩі ехегсіги ргосиІ,<ш(Іі(ѵс[ие Іаігопи сап - 
Іи,геуге(І' т^гаіи рагйрсг ]ксегерглсІопег.ех(ап(е^ ті 
папаідіасііотроіка Іепйт маДеЪаги: сриЬіа осыпе- 
те Ьепе регііпах пиіа ехрііепііі огДіт У нірл г4і,ЬаІІір{; 
ргіес [сиіл, ери ЪаЬііи! іга рирпапкй сопаШ & Ыоге у 
ргохіш іат^Ци сеггеЬаі. $есІ ей ѵпагшпеп аілстет 
соп/йгппх геиоспиеге АиЯоге ! , так ѵпхтрсЦпшт ап - 
арі [ тге агЫтещси. Ьаиі Іоп$с тигі сіі/Ьгепе^иогмп 
іисеіа [еснгі,рохгап* ѵп {оіісіо Іоса сипЯа сопІоспгсМас 
і'Ді регрсаропе гесІнЯі тга тоета УсИаѣга, оЬргакг 
ипііер рогшй лііЬЪиііргориугасиІі* трреЬам &• рт 
пІ! у со$ера іѵпАщие / лха аЩие ЬаЪепх! т ргорт,м р 
(рит рерргтршЦеі иікгіт^тнііігиііпс тіДіІій {кгпеге 
(иг ег ириЬтлМ ттпеп сіаирн иеУетепагап^ѵЬаі, 
уио<1 саріі! мш$ь ({ил рипіепы иеЬеЬам рег ритеп у 
ІршгісрнДет аІітетогйсорі{! а&РнсЬап(:ірр него р>1і- 
іагйгегнт аЬо! іат сопртепАо, теііл ргорщнлпк! 
лгйпа ! ехікаіеи ЬоггеУам.Илс иЬі ІаШріш ннідар- 
]ее, талере геШопе : аДііил Саймп С л[агет регто 
шЦеМусріопіа тад/кг есриШт Іо^тел хтре/Ысе 4і- 
рпеЬашг, іи([т соте! О пей! ПеЪгісІім^оошгаЯІ! ипіі 
<р*е пиіііагііш сорі]: аі ехітепсіа регіеиіо а штат ат 
ріат & оррогттт рисііо ргорегаЬаі ѵпдпіі^ио со^пі 
(о 'аЪ{сеЦсгс Іаігопе!, пийа ге атрііи* тетсгаЬШ р/Ь, 
<к[рет{й{ие у ш [окне, ашл топким реііеге ссіргмн. Е о 
аііиіЬ герег Іри/гіат у ге Рсг(агй УеЦцртктк т- 
ІірПуГереИёхсріс а сбіітиц! рщ ргосі/ртаі ^ѵпхі^ил 
тепа (рміл иегрЛШ Ъо[Ыіаг ейрере ѵп серим, &■ ѵп > 
IX I 

А М М. МАЯ. 

по; агтл тоиегчё аІіроЬс; імилпі,\\оЬоіагс; срісЦ по 
тіпе с питего орІіпишт,ѵпсиг[агс Мефроіятіат ро- 
бе; соріа ісіст огііпаім;, ехріогаіаі по/іга 1о1юку[ 
гсрсгіЦсі ифнаіосмт и* [иіііа реггиртгм . Ег срйа м с 
/ороілті* ігабіи; отпе; сгеЬго нірісіагі [иеІі,рг<еіеп- 
іигіі & /ЬііотЬиі [егнаЬапШг аргагр,1<емог[т [схо 
іііпсгс о[Дгиспое [нІ[есІсгаі,яІНшпі рапе;,потт ра- 
гнтсре аіірапіо апіаіит соттешмт аірге[[иі:ро<1 
У? тіреігафеефітіпі; м/ЬгсипЯд на/Ьгеі. Егае <шіе 
роі арііаЬаі Ьиіи/пиніі: В аіпе шпісірімп т АіЬети 
]іа сѵпіітт Масеіопит шпи рифтам, аЬ ЕмрЬгах 
фпипе Ьгеиі фаііо (Щатаіит, гефіит тегтіогіЬаі о- 
риІспІіѵ.иЬі аппиа [оіепгиіаіе ргорс ЪерсетЬщ іпійнт 
аі пипііпа; тары рготфие [пип* сописпіі шііііи- 
іо аі сотштсапіа рис Іпіі пиПипе , аііа ріигіш 
иеЬі сегга шире сопфеіа. Папе гедгопстрг<зе]Ъіиіі; се 
Ісігіші ііеіт ѵпиа&сгс рагат <іих аше аі61и;,рег /о- 
Іішііп с; АІогеісрс атпі; Ьсгіііаі тіраіфоит Шісіо 
ргоіііи ерй аітіДі [а$пр тсіи ехадыіі аі ргарііа 
ііфггегс Кошпа,аЩие мИо ертсЦ' м ефе6іи,асупіе іа 
Ьефіаі іпѵпоЪіІіі . Ъатаяпі іатеп пес апмсі поЬіл ип- 
<раат,пес Ьаіепіі, аііго сіігоре ііфгфпсе;, амссрйі 
ѵписпігі роагаі,тотспп ятрогц рагиі ааІт?аги,тіІ 
йогам гарасі иіісе (ітііег.уи* [іргліат ііфхетіпе яі 
[ш иоіаіи гаріипе яіегі, лиі [і ѵтреігаг'т,поп ѵтто 
гапіиг. $ирсг сроит тогіЬм Іісеі т а(Ым ргтсірц 
Шгсі, {Грофа аііаиоііс; тстпегѵт геіиііф, Ытеп 
пипс сросре раиса Ас цріет ехрсііат сагрбт.Ариі Ьаі 
рѵпя;,<рагіт схогііет іпіііим аі А([угц; аі Ыііі сл- 
(агаЯа; роггідінг {у сопргиа ЪІетуіапт, отпе;рагі 
[огк [ш ЬеІіаа>ге;[спнпи<іі, соіогаіі; [арміи риЬс агш; 


ив, хіп і. 15 

ЛтіЯі, ецтпт лііитепю ретпісішп, дгааііітуис т- 
теіогнт рег ііиег[а гсрапсез ѵп іглпцшНіі иеі шгЬіііз 
геЬиз.песеогштхририат лііешпіо риат аургсЬсп- 
іи,ие1 атЬоге соіи, лиг лгна [иУі^піо уиятіш шбіит, 
[еіеттлпг [трет рег флііл Іопре Ілсёсрие іі[ѵпШ,[пе Іл 
те, [те [еііЬиз [хц лиг ІерШиз ретргипг іішіиз сяііѵт. 
Ьлиі ггаЯиз им из [оіі Ши шариат ріааг. шея е{1 Ши 
[етрег іл {идя, ихогерие тег апатія сопіи&я лі сет- 
риз ехра&о'.агуие иі [іс [рссісз тасптоп^іойз потіпе 
I иСига сопішіх Ьарят СГ іяУегпасиІшп оЦ-сп тагіго, 
ро[ [я Сит Шер іі еіерѵгіг іі[«[[ нгл:& юсгеііЫе ф, 
<рсо лгіогеарні еоз ѵп Ѵепегет иатерие [оішсит рхиз. 
Шаисет циоаі иіхегіш, Ілсе раіапіиг, иг лІіЬі тиііег 
пиЬаг,тІоа> рагіаг лІіо,ІіУеѵ6[срне ргосиі іеіиеиг,пиИл 
соріа (рие[япііретпи[лМі&ис ипіиегрг сатортіпа е[, 
іа&ірие аУшгіапз соріа, <]иа[и/кпшсиг,сг ЬетЬя тиі 
йріісез, & [іаияаіісез азрі рег лисирііт }юДіп(,ф ріе 
горне поз иііітиз рипипй и[шп ф шги репе сиз ірпо- 
гапсез. ИаЯепиз іс пайопе ретпісіо[а, пипс лі сехшт 
ргороршт гсистіятиг. Ой Ьяс ѵп о гіесе лрипт,кгс 
Ілсе Ьуетет арет Соп[ппСіиз,ро[ сЬеаггаІез Іиіоз лг- 
срне Сігап[ез лтЬШо[о еіісоз аррагаш , лі ііет [ехсит 
. ііиз 0<$оУгц,(ри ипрегі] еіиз апттггісертит сегспі- 
паЬаг, ѵп[оІепСіа ропіетарташиз ІіЬгаш, [ириіі іиЬій 
іергеЬасит лигрІ[мп рто Іуриіо ааіріеп* ег сотрет - 
Ю, ѵпсет аііа ехсатпірсаСит С егопііит МартопСіапя со 
писем раШз,ехиІаті тяготе пмііяиіг. Угс^ие яргй сот- 
ри: уиаЦаті еНат ІешУиз ріе г оЦепрз, ісялттиз еіиз 
априЦиз СГ гепет , с^ніссрмі шстершЦег , лі [лІиНз [ня 
ііреіішп ехірішт [і&ит,лигсо$пМіит, шрпйшп ся 
ііЬиз [а г иі&отіл 1иЕЪю[ат. Зіумз епіт пніішіищ > Ч і4 АММ. МАК. 1 

иеі копсг<№пт,<шг поЬіііі ипег Диоі.г итоге гепиг еДсС 
ѵпДітиІліи г ДмДераггег ко{Ыег , \те(Ь опеге спгепа- 
гѵт^уп тоіиоп Ьеіиа ггакекашг:^ іпітсо иг^пге,иеІ 
тмИо <риіД I иДсіепге кос Доіое^иоі потіпаШі еДег, лиг 
іеіагиг , лиг ро[МаШ ! , саріге иеі тиігаііопе Ъопопт у 
лиг тДиІагі Дктііпе іатпаЬагиг. Аатпіекапе еім а- 
Дсгііякт іадЬііа ииідѵ сгітгпа, срмки$ ѵттпиі атріі 
тіо ипрегі] іісеЬатг : & ігаагпііл ДчДісіопет ргохі- 
топт сгиепгл Ыапіііі*, еха^гапгіит іпсіІепііа у 
фіоіегс тгрепііо Дшіапіігшф ргѵпсірц регіігиг и* 
га,асиіім [ліиіе иеІигДо репіеге Дхтт огЬіі кггагит 
Д&іі иоаЬм ехсіатаіапе. Ыеоуие Дгіиг петіпет аіі- 
ермпіо оЬ клс иеі [тиіілроепл аіііПтт .оЫлѣ іе то 
хе еіорго геиосагі іиДіДе у рюі ѵпехогаЫег уиоуие ргт- 
сірегДг&ішигМ: & ехійаіе кос шйіт (ріоі т а1цг по- 
пипсріат ѵпгсреДсіг у йііііоеегаііг рго^геДиеДегиеДаЬас, 
оЪДЬпаіит спи ргороДшт асоепаепге аіиіагогіт соког 
ге.ѵпгег срюг ѴаиІтепигиЬаг поіагіиб огіиг тИіДапіа, 
рІаЬго срйіет ДиЬ иміги Іасегн, оіогапіі шо$ регісиіо - 
гіші оспліыг регсрмт ДарахЛі т Ъгіштат пиДмиг 
пиІіШгег уиоДіат регіисегег аиДог сопДігаДе Марпеп- 
6о,ат гепііі поп роДепг , кй Іісепііиз ДирегугеД мДиті 
піг тоіо Дгіипіі оотріигітит ДеДе герепНт і ѵнДиііг. 
у ДгеЬатг рег Дгаугг тиігіріісег ас гиіѵаі у иіпсиіи 
тетЬга т^тогшп аіДі$ѵт у & <{ иоДіат окгегет тл- 
гиаі,сгітіпа Даіісег тиііа сопДагсѵипіо а иегімее Іоп - 
ре ііДсгеіа.шііс аітіДмп еД Дсітшг рпгрішп, сриоі С оп 
У Ьгпіі і гетропЬш погат тиДегаг Детрігехпат. Магіі- 
тг гереш Шмргоиіпам ргорглДіЬ, лгилппаг ѵппа- 
сспіінт ргаиліег рртетДлре оЬДесгат, иг аЬ отпі аіі- 
г> ра ѵттиткм раг<хгегиг у сит поп тртагег^тпаЬа- 


ѵ I I В. X Г I I I. ц 

іиг [е Ді[а[[игіт:иі[аІи:т іД пишет регуиі[/ юг пиіе- 
моію , шДст Дернет уніей ігаДіт Ьотпсі ѵп ареііл 
регісиіа ргоіеЯаге . Р ег У ос тіпиі / Шінт [нт/ ехі[Н- 
тат Раиім, исегаі ѵп сотрІісапДн педѵіу; агі/рх Ді~- 
гш,ипсІе & Слипа ѵпДііит е[} со&потепшт, шсагіті 
іррт ео$ушУні рагргаі аДЬис Дерп[амет,аД [огкт 
регісиіопт соттитіт ігахіс.Е/ т/ЬУаі ні егт уно- 
уие сит ѵгіЬипі ; СТ аІу/рІипУно аД сотііашт йпре - 
рега(ѵгц шпйит регДиссгеі : уио регсіші Ше ехіііо иг - 
цепк^аЬгерт } ѵгго енпДет аДогішг ѴсшЬт.Еі ума Іап 
риспи Дехкга Ісіаііиг [ егіге попрошіі, іат ДірпЯит 
гтсготт ѵп ргоргііт ІаШі ітрсціі: Ьосуие Дергті 
гиге тогіі! ехсе[)іі ешіаіи[Ь[[іпші,ге тога ли[м пи[е - 
гаУіІеі сарм Іечаге пшІтпт.С^кіУім і(а реіерс раіга- 
Ііг, Ѵаиіт сгноге регррм ъ геиегрм е[УаД ргіпсіріі «- 
]}га,пш1т соорепоі ропДеге сакп* аДДисеги,м [унаіо 
гет ДеіеЯѵі аіуие т серій*: уиопт аДиепШ тепДеУа 
Шг есиІеі,тсо/уие рагаУае сагпірх (огтепія. & ех 
у; рго[сгірй ( и/и ріигсі , аЯіуие ѵп ехііійаіу: поппиііо ! 
рІлДу а>п[илѵр(ёгс рсепаіеі Мес епіт ушррнараіете - 
пипіі [ иУ С опрлпііо,иУі[и[игго сета Уле тоиеУапШг у 
унспуиат аУр/Ышт . I псег Уле ОгрУіш* рглрЯі рок - 
рлк ге^Уаі ѴгЬет,ііІсга тоДиДеІаі л ДірпіЫіі [е[ё ср- 
[сгет тр/іепкг.шг уніДергиДет & ргепріт педоііо 
г/т орріДо рпапм,(еД [рІепДоге ІіУегаІіт і До Яг таги 
тіптуиат поУіІе Дссиегаі Уп[Нш1ис,уио аДпипі/Ігапк 
[ёДіііоги; рте сосітлргаие/ оУ торы иіпі.Уіи 9 аиіДі$ 
ирУім нмір/м ѵпіепшт аД тош$ аД>его! схсііяшг & сге 
Уго/.Еіуиогй* пигагі ро[[е уио[Дат рсгергіпо/ схірпи/ у 
Ьлс [сайга ргртп [і сопйѵргп : унаоУгет аі огайоаД 
еа топ[}гаДа Де[1ехегіі, уи<е Кот* ^гйшг,мУіІ рглеег 1 6 А М М. МАЯ. / еііііот тгглШГуСТ ыЬсгпаг & иііііжег Ьяпті [тй- 
Іет ліілі: рттлйт ти[м ргл[г'ѵпрату пи[сриат а ис~ 
гіаіе {роте ргоргіяіІі$гс[[игн;. Тстроге ^иоргіпй! <м 
{рісці т тйіапит {йіргогет [иг^егег иг шбЫга Аіт с- 
гит копите Кома>иі лирегеыг [иЫітЬиі ѵпсгетепв г 
[ЬеАеге расіе яьегп<е,шг№ сопиепііаіс]ис {ѵггитріегй’ 
уие Аг/рАепсег^иапт [і аіеега Ае[йі[[е[у аА регрёбіит 
поп иетгаі [іттіыьет. еімрориш аЬ ииипаЬиЫ ргі 
те аАирсрцс риегШл атриі ехггеттусриоА аппіе сіг- 
сипсІиАітг {ёгі ггссепііе, сігситтигат регінііі ЬеЧа : 
АсѵпАс лШет т^ге{[ м аАиклт, ро{1 тишріісе ; Ьеііогй 
лгитпаеукірее ігап[сепАі( (у{геіит: ѵп ішетт еге- 
6ІИ5 (У иігмп схотпі ри^я^иат огЬіі атЬіг ѵттеп - 
ри,герогіаиа Іаигел сгімпрЬое. \ітсрие исгрѵт ѵп [епі 
іт,0" попит { оіоаііерюііе е мпсет,аі ггасриШогл и*~ 
(<С(Іі{ссЦіі. і(1ео ѴгЬі иетгаЬіЫ ро{1 [ирегЬлл сЦёгаія- 
гшт ерпіііш сегиіосе оррге([ <й,ШЩие іе^ерйпАатгп- 
ія ІіЬегіяІіе СГ геіітсии [етрісегпа,иеІиг ргиді рагепе у 
&■ ргиАстф Аіиее у Ое{агіЬм ыпцият ІіЬеги [ии ге~ 
депАя рмптопц іиглрегтірг. ф оітг Іісег оііоре [т 
тЪш, ржпіАфіс сепіигілі СГ пиііа {иЦгарпотт сегія- 
тіш,[еА Ротріііяп* геАіегіг [есигіме (строги: рег от - 
пк ытеп циогериог [ит рапее (еггагіт иг Аотіпа {и~ 
{ ріеішг ег гедіпа, ф иЬкриерагпт геисгспАа сит яи- 
(огіьлее сагйакурориИуиеКотш потеп сігсип{ребЬіт 
СГ иегепАтп. $сА іаАіШг Ьіс ссеіиш тл^тріеие [ріеп- 
Аог Іеиіше раисогй нісопАіія, иЬі паіі [іт поп гериіяп - 
6мп[еА Ыпериат мАиІІяІісепва аА еггогее, Іар[опт 
аА Іаріиіатмг спіт ЗітотАсе Іугісие Аосеі, Усте рег- 
[6Ы гавот иібЫго а те аііа раіги е([е сотсшг&іо- 
гіо[ат.Ех Ьи^шАат Аіегпііяв [е ооттеАагі ро{[е рег Ы В. X Г I I I. *7 

/Ышлі А{Ьтпсес,ем агАесег аА^Яямциар рім рг<е- 
ті] сх^тепіі: лгсц {епрЬм сягепйЪм аАерпаі^иат 
ех соп/сіепііа Ьопфе геШ^ис ^{кгтп: еЛ[Ьис лиг о си- 
гаги тгЬга6Ьеагі,(риоА Асіііо СІаЬгіоги Асілшт фргі 
то, сит атріу! агті^ис гсрет [ирега[[ес АпІіосЬіт. 
0%ат (Шіхт рс риІсЪгй ехірна Ь<ес фегпепсет & пн- 
піта,аА а[ссп[т иег&діогіх сепАегс, Іопррс агАио: 
м ѵпетогас шне; Арглм, Септим С аю топЦгаші. 
ОЗ» упаггодапи уиатоЬгет ткгшіпс поЬііс; [Ьшл 
поп ЪлЬегее,іА4Іо,ю(рм,атЪі$ргс Ьопоі, циатоЪгт іА 
поп тсгиепт^нат^иоА ф$ганіи5,сиг ипрссгансгип 
тфіаге.АІіі рттит Аесшт саггисіе рііт аІііогіЬн*, 
СГ атЬіНор) иеЦит сиііи ропипс : / иАапс ріЬ ропАегі- 
Ьт Іасегпапт , ерьи ѵп соИі ехегіа [триіц Ыи аіпе- 
6Ым, пітіа [иЬи^тіпит сепиііаіе регшл, р\і« ехіяшес 
сгеЬгц а Іоси отпіЪиі , тахіт^еріе [імЦгаіиі Іоп^огес 
ртЬгісе іипіесА^ие регфіеиа Іиагаги иагіеіак Ііаопт, 
еЦрргаіл т фесіес апітаіш тиіігргтсс. АЦпийоуид- 
гепк,шІім } еиегііаіе аАртиІаіа.рлсгітопіа [на т ѵт 
тепрт ехѣИиги,сиІппип(ш ри(*>и)ргасіит,пшІіірІі 
тшех аппиофиЯиі, ерлл кргіто аА иііітит [оіет [с 
аЪипАе іа&ііяпе роДіАсге й&погашес ргорМѵ шіогсі 
ріос,рег ^ио! і/Ы тарпііиАо Котапа роггтшг,поп Аш- 
е[цхіЦс:[еАрег Ьеііа реилЦітт,псс оЫьм, тис иібЬі, 
пес тАитепсогй шіііаіе Аргерпгцс пиішЬт Аір: герап- 
(есуорроргл енп&я рірега([е иігінсе.Нтс ех соІІаЫіл /Ъ 
ре Ѵаісгіиі Ьитаіиг Ше ѴиЫісоІа,& [иЬрАцс атіеотт 
шгШ тор ! сит ІіЪегі* ихогаіітг КериІі,сг Аошіигех 
лгагіорііл $сіріопіі,<ит поЬіІіш фогет аАиІСсе иігрг* 
піі,Ашіигпат аЬрпііат рмрегц егиЬерегсе раігц. Ас 
пипс р аАаІісріст Ьспе питшіит іитспіетсри Іоаіііі А М М. МАЯ. Ъоперм аіиети рліиыит тгоіисщ, ргітііи: іапциат 
ехоршш [ирірегіі,^ ѵпаподпіиі тиЫуОолСЫр^ие те- 
НгитгАгц пипсрмт Апал шрпбуртшат мгпт а- 
пиет к рс епіх'ш оЬрепшпат: иероепіалі ЬасЬопа 
Ш пинат рглсіриа поп мДіЦе лте Десеппііт . Я от- 
пасріе АрлШаа со пр[м , сит еліет ро^гМе рсещ иг 
тсо&тім Ь<еге: & герепйпиіукогішоге Шо ЬеІкгпо 
гттегАпіо,<ри ре иеі тДе иепіле сііиіше атЬі^п- 
а.А^пііие иего ыпДет С7 АІрпіні ѵп лгтсіііатр а [а 
І иШсіі АррДмШа Деіегіі ігіеппіо тДрсгсШ, %у рег (о 
йДт ДфегіііГсисгсегіі лі рагіа регргсДа\ песиЬі еЦеі 
ѵпхггодяШіуф пит с тсДю Діре([егц,сеіаіе отпет рі* 
I 1 га ѵп ІЬрісЕ сопхгее рѵтпнііепДо.Сіт ли ест ѵпхгмі 
іаіа хтрогіЬм сопшшл Іопря ©г похіа сое рег іп* Аррл 
ГАгинеІ ДіргіЪийо роіеппітм рогПіІАГШуАПХІА ДеІіЪс- 
глііопе ігаЯаШг, ап ех серіи т <риЪиб шсіДітДо ДеЪс- 
іиг,реге%гіпит ітшыгі сотіепісі:& р Дідрро ріепе соп- 
рііо іД рІАсиегп рсгіуЦ лДІпЬеіиг срирго ДотіЬш ехеи- 
Ьаі лиг 'шпт , лиі Агат хрегАгілт ргораіиг , лиг [е- 
сгеііогл сриліят р пороге сопрп^г.Нотпее епіт еги - 
Діте стрЬгіое и: іприрое ©г ѵпиіііе ; шіапе сриоерле -.Ас 
ееіепа уиоД & потепсІАіогее Арией Ьас ©г а [іа ис- 
Діыге тегссДс АСсеріЯуСоепі* срюрАт ©г рглпДце ѵпре- 
гш ріЬДШііое і^поЬіІее О" оЬригоі. ШпрАгмепіт ио - 
глупее & иаг'ш иоіиріаіит іІІессЬгАі, пе Іопріш рго - 
ргеІІАГу рглагтііо-. Шис ігАпріипн уиоД сриДлт рег 
АтрІА р>лііа игЬііуріЬиегрірріе ріісеерпе регіеиіі пгсш 
ргорегАпаг еуиое иеІиіриЫісое р^паЬ^ноД ДіспиГусаІ 
ееіі АргіяпіурпиІІАГш л^тпл іаперигт рглДАіогіое %1о- 
Ьоі роР хгдя ПАІ:епа!у пе ЗАппіопе сриДс,іи аіі Соті- 
сШуДоті геіі&ѵ.уио сотііаіи шігопсе сотріиге : орегііе К Ы В. ХМИ. , 9 

арШЬиі СГ Ьл/ктІ! рег Іа се г а сіміші* сип&я Діриг- 
гим.иеуие ргхііогчлп регііі геёЬоге* ргіто еакгиа* Дсп 
[лі орротм СГ / ѵг&уДемДс Іемег агтаінгм,ро]1 іаси~ 
1аюге* } и1Нтарме [иЪрДіаІс* аас*,{і [оп аДерегіе, ипіа~ 
рнглі.ііа ргхроріі* игЬапх } атіііх р*Д>еп]к АірггегіІіЬи* 
I оіісісе , «рог тррпе: ра им шгрх Дехігі* аріаех,иеІмі 
іеЦега Дат спргепр іихіа иеЫЫіропсет отпе іехігі- 
гшт щсеДіі: Ьміс аігаСит сосрилх аДійрпіиг тіплрегійу 
, ДеіпДе (оШт ргот<[аіе [сгшЬй,сит оііорірІеЬеіі Де шсі 
піілсе сотйСНі. роргета тиІНіиДо $аДопнт а [епіЬиі 
ѵп риего! ДерпёіуССІогіі оЫигіДі, ДіЦѵгіар Іітатгптй 
сотраре Дергтіі: иі сры^иД тсеДегіі (рир^нат сегпет 
тиіііогй Ьотігшт артШуДесеріиг тетогіат Ветіга- 
тіДіі геріпх ІІІІМ4 иесеги , сріл сепего* тага сп^гаші 
отпіилп рпш^ иеім шт тіеЯат тіигх, сапДётріс 
аЬ т[ктп> сигрі геюгсрит, уих тсег ір[а огінпіі сгс- 
рняДіа рег ргітірепіо*[стіпі* рта іа аса ріоДатто- 
До Іере иілі ргорархДе ро{кгі(яй$ орѵпДіс.СУиоА сит ііа 
р(,раисх Доти* ^иДіогй ргі]* сиІнЬш ател сѵІеЬгаіх, 
пипс ЫАіЬгіі* ірпаміх юггема ехнпАам,рег/ІаЬіІі ] опо 
иосаіі Натт рДііт герііате г. Дспі^чі рго рЫоррЬо 
сапіогу ру т Іосит огліог'ц ДоёЬг апіи/т ІиДісгаги/т 
АссііиГуф ЪМіоіЬесі* ррнІсЬгогіт гііи трегреімисіхи 
рмгрям рЬгісаіиг ЬуДгаиІіса , С? Іугх аДреаІст саг- 
ретогіт трете г, ІіЬіхуие Ы/Ігіотсі реЦи* тЦгн- 

тета поп Іеиіа. Ѵо(1гето аД іД іпДігпіШ іѴ е/1 метит , 
иі сит рсгергіпі оЬргтіЛаіат ЬаиД ііа Ди Дню аіітсп 
шит торіа реіісгспіиг аЬ игЬе ргхарісе*> рёЬсогіЬм 
Дірірііпаптг ІіЬегаІій ѵтрспДіораисіі рпе герігаЬом 
мПа ехіги[і*уеепегспіигтітлпт а([ссІх иегі,рцр іД р 
тиіаш аД іерм-.фігіа гтіііа/аішгіси пе тсегреИаіа 

Ч 


і. *о А М М. МАЯ. аиііет сит сЬогч (ойктс^ие гстагигсги та^гц. Ее 
Ііссі сриосипср осиіо; {Іехсгѵ, [остіт; я^яйт тиіся; Д>с 
(Ыге сігглія;, сриЬм р пиррЦепс регліяхт аг іат 
піхиі рохгас рірресегс ІіЬегопт,л{и^ие слсіііт реіі 
Ьш рлиітеШ хг^епсен ілЯагі иоЫЬШУм $угц,(1й ех- 
ргітипс ѵппитегл ^гтЫсы срісерпхегс {кЬиІл ікссіігл 
Ісс.іИиі лисет поп {иУісяіиг , сри'оі сит е[[ес аІіциапДо 
иігШШт отпій Допйсііііт Кош, ѵпрепио; лДиепа; ріе 
гіцие поЬіІій,ис Нотегісі Ьястпт [нашіяк ІлюрЬа^п, 
ЪишпіЫі ; тиЫйгпнЪиі оЦісф гехпІяЬапс. N тс че- 
го ітпе;^А(и; срюгтіл, міе еЦс с^шссрий ехсгл игЬ’ч 
ротсегій па[сііиг л]Ътапс,рглкг огЬо; & схІіЬег. пес 
сгесіі росе (У, срм оЬ^шогит Діиегріясе ооіипіиг Ьот- 
пе; I ІпеІіЬсгч Котл. Ес сріопіа лриД со; т ѵп сяріье пиІ 
йі тогЬогшп ассгЬііяк ; сеіри-і Дотіпапіиг , лі уио; иеі 
^еілпіо; отпі; рго^Діо теіепДі согреет; ехсо^іяіи с{1 
яДпипісиІті (оДііяІе, песри; атсит рефгепхт рпн- 
Ііл шіслс.аіііЫтсріс е^тийотЬш р.шсі;, гетейиш 
аЧиД [ай; иаІі<Ііт:}ктиІо; регеопштт пи([о ;, срісші 
тоДй наіеапс пой Ьас лргііиДіпе соІіуяй,поп апсе гссі - 
ріШ &отит срнат Іанасго риг^лиегш ссгрм. т ейл 
аііепі; осиіч ш[а теіиімг ІаЬе;. ЗеД Шип Уле сит кл 
тй и; оЬ[гиепШг,срй(1ат ніррге лгічй ѵтпйгшео годяй 
аіпирйлі,иЪі лигмп Дехсегц гтпіЬи* синай; оЦегШг, 
ітрідге иеі и[р;е Ъроіейй рег^ипс.Нле поЬШіш нірійі 
ія. Езс СигЬа чего ѵтл [огй; & раирсгйпл ѵп іяЬсгпі;- 
аііери, регпо&ям мпагцг.поппиЦц иеІаЬгц ітЬгасиІо- 
гй сЬеасгаЧіт Іасепс^ил Сарапат іпиіяіи; Іаріиіат 
* СяіаІи;,т лДіШасе [на [и[епаіс отпій ргіти;: лис ри- 
рпасіеег аіеіі сегіяпс , (игрі [опо[гадр[і; тгіЬи* ѵпегог- 
[мп гс<1и(Ь Л>ігііи атсгерапхилис ^иоД е[ [иДіошп I I Б. X I I I Г. и отпііип пихіпшт.лЬ огш аД иефсглт Гоіс риірип* иеі 
ріинурглтл (шгідагіі е^иогит^ие, иеі ргхсірим Деіі- 
сім ргиілпгеі . Е г е]} лДтоДгт тгй шДегс рІеЬет т- 
питеглт тепйЪис агДоге сриоДлт трир>,сит ДітісаНо 
пит сигиіііит еиепш репДепгет Млс рпЛахри тто- 
гаЬіІе піЫ иеі рсгііст аді К отл регтігипе. сгдо геДей- 
Дит аД ахшт.Ьаіім ілт Ді^тиІАіа Іісепііл опегорн 
ЬопіготпіУи* Сер г пиШт роЦ Ь<ес аДЬіЬег тс Дим, 
ОгісШ Ілгегл сипбЫ иехлУлг, пес Ьопоглік рлгат,пес 
игЫист ргіт4ііЬи4,пес рІеЬеіі. Вешние А ШіосЫл огДі - 
піі иегепДі Дисег ріУ ипо еіо^по іиЦіг осгіДі , іДео е^егл- 
іиг <ріоД еі сеІеУглгі шііысет тгетрернат иг<рспіі,<ит 
йтрепДегегтори&глиіиі гаііомЫі ге$опДсгйг.ф ре 
гірег аД ипит,пі сотег О гіепііг (ипсИопогаги г рхл со 
рипііл гергі/Гег.Ег<*г мнет ДігігаЬг еіис Ьос срю^ие т 
Діаіит,пес оЬригй, песілкт , уиоі ІиДісги сгиепііі Де- 
Іе{ЪіЬа(нг,& т сігсо [ех иеі ррсе аііциоіісп* иеііііі от- 
іятіпіУм ридгітп иісіДіт [е сопаДсйіт, регрсргит- 
цие [лп^иіпе ресіе иг Іисгаіиг туепііл ІлЬяУлгиг. Ат*». 
ДеУлг ] ирег Ьіі*псітнт ргороргит аД поогпДй лЩнл 
тиііег мІц,<[и<е аДраЫЬйиг [юрорхглг тгготіЦл, т- 
рДілі еі Ілгепіег оУгепДі ргоаіаеглг аУ пиІіІіУиг оЬри- 
гірртіг: срилт Соп/ЫпНги схиііягм , иг ѵп (иго ілт Іоси - 
(а шгШ ]л1иге,типегл(ат,иеЫаД6<[ие итрор(ат,рег те 
ріае ілпилг епйрг м риЫіаіт,иг і]{ іИесеУг'и лііог риоерк 
лД тДісапДл ргоіісегее рлгіл иеі тліогл. Ре/? Ьяс С лі- 
Іиі Н іеглроіѵт ргорЕшгиі , иг ехреДівопі фесіе гетг 
лДсЦег, АпІіосЬіепр рІеУі ртріісіоег оУ[есглп(і, иг те- 
Діл ДфеІІсгсг те(ит,([и<ерег тиіілг ДірсіІер[ие сииріг 
Аррогс ілт реглУлШг , поп иг тег ер ргтсіріУиі ([по- 
пит ДіЦирі рогерлг ІосаІіУибриУѵпДе те Де (иг агптпі?» 

У.іі [ . и А ММ. МАК. 

ііропі срйс^иат [ЪіШіі иеі ех ргомпсуі аіімгми сга[- 
р ггі сопоегтіпііреі сопріагет Зупл ТЬеорЬіІнм рго- 
ре аі/Ьпсет, иіііта тесиепіі гтііішііпі іеііс, а/ріие 
геріісапіо, сріоіі тисо геЯоге пн Им едеге росегіс мсЫ. 
Аихегнпс Ьлс тІрг{огііііогі$сшіасіат.Еі сит ѵпрга- 
ш[сегеіретгіа соттеашт рте* & рігог,ѵтриІр 4 Ей 
Ьиіі сиіиріат ѵпсег / ио; сіагі , іошт атЫііорт і^пі- 
Ьм рфУІШі м^атшшс.ге&ъгетрк нс рЬііиііао ѵт- 
регіаіі аііібЬт спіаіш мсе([ет,&- ри^піс сопсиітт , 
[спнтат Іапіаш ті[егапіо іірхгррі.Ѵо/і сит ІасЬгу 
• терт иіссгііит ѵп ипіиь ехіііо срарне іта^гит регі- 
сиіі (ш сопріегат, іоентепсо геееіі рпнііа рггтіаЬас. 
"Воіст сетрогсЗсгепіапм ех Инее, сини іргимм л рори- 
Іаіат ѵпРЬсепісе Соеіеп апсе Шиіітніриі [асл таіера- 
Ііс ѵпрегі ] гем іиге рориіашеа Іер, т се пит еріа ро- 
іиіе {иргадиііопе аЬрІш: арегее сошбЬс ртіаге [нет 
сит рііео, уио сарис орегіеЬас, тсяШсѵ иеШ агьЪм, 
аі ктріит пирДерііііісит : срилгісасит ехргеЦе ап еі 
ргпит ропепіегетг ѵтрегііт,ис сиріеіаі.ат ішібЬит 
іиріехуие ц[іет ііеЬм ассііегас шііт^иоі ©г Т Ьео 
рЬіІит ѵпртсеѵп асгох тсегеерістрм^ Ьегепіапм іі 
рпм ехесгаііопе ат&ѵтт, ѵппехім те іо поп гесіа- 
тлпсе рнЫісо шррге іі{ссДі(. Иле ріЬѵпіе Сорапіім <ш 
Ііспі , С7 <{иліат гергепсе ткаІаДіо іоЯис, ернет те- 
плое іат сотрегегаіуіер соттнт ргіЬет аі Слргет 
Ыапіім аііитепія раиіаіт іІМ риЬсгахй , роіісііягі [с 
ртііапіу пе (\иоі пиіііаге ойй рге ШтІШорт ѵп еім 
регпіеіе сопрігагес , р>Щие [сЬоііі іиЦи е([е сопсепіит 
Ѵаіаііпі: &г ргосеМѵпѵт сит рмсаг'цс & ѵѵпіііікм: сг 
тапіаЬас Оотііапо ех сопнсе Іаг^пНопит рглр&ѵ, не 
сит т Зугіат иепегіе&аітщиет сгеЪго ааерегасаі 


Ы В. XI III. «5 

ШІіат ргореглге, Ылп4е ЬогШеіиг & иегесип4е._0иі 
сит нет[[еі оЬЬлс рІНтийіШпсгіІм АпІіосЬілт,ргл 
РгіШ* раіліі) ілпніі сометрп Ссе/кге, учет шісгі 4с- 
сиеглі , л4 ргл(огімп атротрл [оіепги рсггсхіі : тог - / 

Ъосрс 4іи иехл(и;,тс гедлт ѵпігоі)(>тс ргояЦіі ѵп ри- 
Ыісит\[с4 лЬ4і(и; тиіа ѵп еім тоіісЬлшг ехі(ит у л4- 
4ет аияілт геІлііотЬт /ирегмасил , <ри [иЬѵп4е 4і~ 
тіпеЬле л4ргѵпсірет- Ко^ят; л 4 иЫтит^пиЦйррие 
ѵп соп[і{Ьгіі№,лтЬлуѵ пиЧлргл^геЦл ѵпсоп/і4егліе сг 
Іечікгу 'Рго$сі[яге і піциіі і иі ргясертт с(і Се{лг,]аст 
циоі [г аЦлисгіму ШЛО фрліліі] іиі лирггі іиЬеорго- 
рс4іет аппопаі Моссріе р)1о сопШтлааг <{і{к,ріЫгАІ*і 
аЪ/іфг, тс ѵп соп$еЯнтро{Ь:А иепіірерім лсагрт;, 

Ьупс Ше соттс(и;,иі ѵпіи/т рсг(ёгст ф ѵп4ірткі,ргл{ё- 
Ш си[Шіа ргоаДогіЬиі та. п4лиегл( р4ц . Срио сотрег- 
Ю М опіім (ис ^и#е/Ьг,4^ег чш4е/ё4 л4 ІепіШет рго - 
репрог,соп[иІет ѵп соттит, л4иоса(о; Ѵлілііплгй ргі- 
то ; рЬоІлгй аЧо^ншш с(1 тоііім, 4іссщ тс 4еаге Ьлс 
рег'итс рго4е([с,л44еп{чне ноя; оЬіиг^иогіо [опоциоі 
У? і4 ріасегеі-, ро/1 /Ь(им С оп/Ьпііпі 4еіе(Ъх; [іірсг л4і 
топал иіія ргл{ё<$о сопѵепіес {есинм соріШІ. Н « сорпі 
Ь;, Слйн; иг ргрет лрреііт; сеіо иеі /лхо, ілтчие Д>е; 
ехігета; оррегкт,&]истггет ріЫіі [ия^иаіи: глИо- 
т соШ^г отт; іиДіс лгтаіѵ;: & сит /Ьхгепс АПопіііЖ 
Цті&я іепіімп л сіе /}гі 4ет, А.4е{к>тч ш у ш гі (ѵгіе; ті- 
Ы регісііапіі иоЬі^ЫтМопііиі по; (итоге иіирілп) цио 
4л т & поно,иг гсЪсІІе; О 4 шіс/Ьіі гесаісііглпа; Ли- 
ри^Яурег Ьлс чил [Ігерк ѵпси{лі: ігліи; пітігат, ріо4 
еопштаост ргл{ё6Ъст, 4^4 гейт огЧороЦиІлі ірпо- 
глге ЧіЦішІлпкт-, (огтііім (епи; іиЦегѵт сироіігіМі 
* ЫІ тог ли роЦ Ьлс тіІіШе;>лш4і [лре ( игЬлпт , л4ог- ЯШ < Ч А М М. М А К. 

іі/йм Мопііим ргітим <ри Денег іеУ ас ѵп ргохітоДеиі 
согроге[епет асс^ие тогУо[мп:ф Ьіг[иИ$ ге/ЬсиІіі сги- 
гіЬні еіт тпехіі,Діиагісяіит [те [пгатепсо нііо аДи[- 
%ие ргхюгіим сгахеге ргх[Ш.Ес еоДет ѵтреси Оот- 
іллпит угхсірііет рег [аілі ШДет [тіУио ооп[гѵпхе~ 
гип*:ео[[ие юпіиоіЯѵс рег атр1а[аііа сімілііі асгі га 
ріаиеге Ді[сиг[и. іат^ие агшш & тетУгоги/т Діииі- 
/л оотра^[ирегрпп4еп№! согрога тогІиогйМ иііітат 
Сгтсаш Де[гтасет } иеіис ехашгаіі аУіеагиги т [и- 
тепЛпапДегас писем аиДасс; и[рие аД т[ап*ат Ьоті 
пк> аД Ухе уше пе[гц! ереге оопайУм, Ьирнс сриДат 
сигаы игЬіі [иУіш ш[ш: Ытуие ео ВсЬепеІаш Уаіиіо- 
гшг ргасепюг, асі ехреДіепДіш уиоД ог[ [ипс таіат 
иосіУт сгеЬгііу уиі ЬаиД Іопрс ро^а іДео иіинс ехиЦис 
е[. Ес ерйл ЬЛопііиі таг ДіІлпілпЬмп пиши: [ пгііит 
е[[лшгш, Ерірѵпит & Е и[еУіпт, пес рго[[гопет у пес 
Ді&тіаат орепДет, аііеріоііес тсгераУае : уш [м Ы> 
та%па риагеУашг тДи//гіл.& песрііД тсере[егес,Ері 
ррпм ё Еусіа рЫо[орЬм Дисіінг , ег Еи[еУш ё Мура 
ріеілНі со? по тепа атсіши! огаюг : сит еріхрог поп 
Уоі,[еД ігіЬипо* [Угипгим м[тиІа([еі,рготПѵп(еі лг 
тог пт [ поил га арыі согріЦепе. іі[Дет ДіеУмАроІ 
Ііпагіі Вотііілп* %епег,р<ш1о апьё а^ет раіасу Оерагц 
сиглМусіД М ерроіяпйат пи[м а [оаегоурег тЬше ? пи 
тегоі ѵттоДісе [сгиіаУаіиг, ап сріхДат аіііогл теДі- 
іяпіі! іат С аШ [сгеы [иререгт [егіры. <рй сотрет іі* 
А пііосЫ л %е[н ,рег пйпогет кгтепіат 1ар[и*,Соп[ап 
ііпороіті реіци ехтДёаие рег ртоаЯѵга гесгаЯм аг- 
&і/[те сепеУатг.уих Дат іа [ гиишг , тДісаіите[а- 
риД Тугим тДнтепШт гедяіе ахіит осгиісе , таг сит 
Я 40 Іотпа,иеІ сит и[Ут аррагашлДео гевц рго - 

V Л; ИВ. X I I г Г. 

илпсіл Сипе рлсег АроИіпагі$, сіиріст пстпіс, т соп- 
[сіт ДиЯм с[.аЩие сопдгедяН [им сх Ліиегрі сішіа- 
ііЬт тііі, ери аігосіилп сгітпит ропіегіЬю игрека п 
іиг. іатуис Ишіі сШит сопсгерапйЬш ѵтегпагй поп 
сеіасе нс лпкл іигЬіАіт [лшсЬас туспіилп а иегі а>[- 
Лсгаііопс Леѣгіит: &■ пиііо *тро[ісогіт исі сотро[п > - 
гітрАст [оіепміег тсріігепа.пес Аірхгпепсе а [оас- 
іясе похіогмп ю[опсес,ие1ис схшгЬагит е іиііп-ц; [; 0 - 
гпги(іі[аДіі:& саирлпѵт Ісдііта [Лепсе Ле[п[опс,саг- 
пі[х гаріпагіт ^ие{кг,&- оЫиЕНо еариим,&- копа 
ггт икісрие тиііяііо исг/акашг рег ОгісгОяІеі ргошп- 
сілі.срис геяп[еге рисо пипс оррогшгшт,аЬ(^ие Ме[- 
роілтл Лі^/Ысит кеііа РагсЫса Лісегепіиг, &• АЕри 
рсо^на пеаДагіо аііиі гсіесі М (етрш.5ирсга(іс Таи - 
гі тапіі! иегііаЬт^иі аі [оіц огіит [нЫіпнт а-поіііш 
іиг, Сііісіл [расу* роггідснг Ысе Аірпііг, Аши Ьопіс о- 
тмЬт сегга: еіи/уие Іасегі Асхіго лАмхл і[аигіа рагі 
[огсе иЬегі рліпик шгес ег /гирЬт тиІНг^иат тсАіа 
паиідякііе [ птеп СаІісаАпт мсег[апАіс. ЕіЬапс срй-> 
Лет ргееіег орр'иЫ тиІа.Аше сішілас ехогпам, Веіеи- 
сіл орт Зеіеисі геріі,& СІлиАіороІщнат АеАнхііСоІо 
гиат СІаиАіт О [лг: \[шгіа епіт апееЬас тоспінлп 
росет у оіип [нЬиегрі ис геЬеИасгіх ітегпесіиа , лргс 
ие/іцпа сІагітАіпіс ргі[т<е топргас аАтоАнт раиса: 
Сіііаат иего срі<е СуАпо атп с схяііае, Таг[т поЬШ- 
ШерегІрісаЫІі і: Ьлпс сопЛіЩе Рег[ет тстогШг,\о- 
иіі [Ііт ег ОАпасс, исі сегсеех АЕ сЬіоріа рго[&иг, 
ВапАлп ершіат попипс , иіг ориіспгис С7 поЬйц : у 
Апа[лг\>т литы иоткиіит ге[гст:& ійіт Аотісі- 
Іітп Мор [ , сриет а сбпиііііо АгдѵшиШтп сит лиг со 
исііеге Аігерсо геіисст & еггоге аЬ[гас1ит, Аеіаіиаі г 6 А М М. МАЯ. А ігісл ІіШіі тог: герепііпа ат/ішр/гс: фсхсо сеЦ?і~ 
а Рит со нШ пипе: еш Ьсгоісі , Доіогй иагіеШі те - 
ДепШг рІегйр:е [оЦ>ііаІе:. Нее Дин ргошпсін Ьеііо уиоп- 
Дерігагіл сангин пихін ргнДопит, а Зегиіііо ргосоп- 
[іДе тіДн [иЬ іирит,[к&а [икс ие&іряіе:. Е і Ьн срисіет 
гергопе: иеіис ѵп ргопипспіі (епапип Імриа ро[ісх, аУ 
огУе еотопн Атапо Ді/рагапшг.Огіепіі: него Ііте: т 
Іоприт ргонпт: & геЁЬіт,аЬ ЕирЬгаН: [Іитст: гіри 
аіи^і [ирегаііа роггіргтг Ыііі, Ыиа Загасай: сбсегті 
пап* репйЬш, ДехігареІарі[гарогіУп5 ранг.циат ріл- 
рат Шсиіог Зеіеиси: оссираіат аихіі терпит т пиніи, 
ситро/1 АІехапДгі ЬЛааДопі: оУііит,(иас[[огіо іигс се- 
мге: герпа Рег[іДц,е[[ісисісе іппреігаУіІи гех, и: тДісаі 
сорпотешт. АЬи[імепіт тиЫшДіпе Ьотіпит, унат 
ігапсриІЫ уп геЬін Діиіт $ гехіс &• арге[ЬЬш ЬаУім- 
сиіи, игЬе: соп^гихіс тиііі: оріЬіи [г те: & шгіЬш'. 
циапт аД ргн[ет ріеглцис Ііссе С гнсі: попипіЬш ар 
рсИепЫг,срил ч[Дет а<1 агЬіігііт пирога, [им сопДт> 
гі{,ргіпнррпіа іатеп попит поп атіпим^ин си А Цу- 
гіа Ітрна іп[Нштге: иекге: тДіДегипс. Еіргіте ро{1 
Орігоеттциат ( и( Ді&ит е[})аЬ Ьас Де[сгірПопе Ді- 
[ 'ссгпіти :, Сотерепа пипс ЕирЬганр: сіетспнг а[[иг- 
ргі,НіегароІі,иенге Кіпе & $ато[а& ашіаііЬш атрііі 
И1и[1ги.Дем Зугіарег Л>аііо(ат иіагратіі^ирі ріапі 
сіет. капе поУіІііа: АпііосЬіа типДо сорпіа сіиіш, сиі 
поп ссгіаисгіе аііа аДиеШц: ііа аЦІиеге сору: & ѵтег- 
пі :, бг ЬаоДісеа, & Арата,іьДётсіис Зеіеиаа, ѵпДсЛ 
ргіпй: аиіріеі]: ^огеьЦі пне. Ро/1 Ьас ассііні: ЫЬапо топ 
іі ѵЬхпісе герго ріепа ргаііагилт & испи[Ьіі:, игУіУт 
Десогаія терт: & риІсЬгц.ш сриУиз атоспііаіе ссІеЬгі 
Шеср погттт Туги: ехссШс , Зііоп & Вегу 1 и:,у[Дёт< 1 > рЯге^Ътра-РлтаряираАц сопАіел ргірсііЛіяі мат 
ргошпсмб^иаі Огосе: атЬіст ятпіі,\тА<р реАеСяр- 
рі топііі Шші аір ргаагпаятфпАіШг РлпЪстит 
тпаге,Сп.Рорстрірегліѵ Т іргяпе,гсрпі; Кгтстогцт 
аЬ/іга&іі сіігіопі К отапх (Опітхіі.ыЫта ЬугшйеЦ 
ѴаІ<е[Ьпа>рег мхгиаііа тярпл ргоап(я,сиЫ$ яЬипАят 
кггц ф тНАц,& сішіааг ЬяУещ ^иарІяерге^яі,пиІ- 
Іат пиііі сеАепатрА рУі иісіЦіт иеіиі яА регрепАіси- 
Ііш хтиілі: Сярігеят, (рыт яА Ъопогет О&яшлпі 
ргтсіріі ехсеАфеям ИегоАег, &• ЕІеиіЬсгороІмі, ©г 
N сароііпі, ШАёт^ие Араіопет, Софт, сеио /1 чрегіогс 
ехегиЯя*. іпЬіі іглЯіУм плиірггй гшриат шршгрн- 
теп, ©г ж Іосі у рЫг'ѵт ацил рнара ггаіига саіепат е- 
пигрис,яА ири лрі<с тміігріісій тгАсЫгй. Ѵегй Ьяі цио 
уис геріопа рягірога Ѵотреіт іиАліі АопиЬ:, & ніе- 
го/Ыупи г еарйі, ж ргошпаяпш {ресісю гевѵгі Асіат 
шпріісНопг ргтамі.Нмс А гяУія г/? сопргіа,ех аію Ія 
Кге ЫяУліліі а>п(ітя,орітя иагіеьа сотггаогит,(я- 
М Ѵ орріеія иаііан V са{Ш1ц, с\их я А гереІІепАо* реп 
іішѵ шсіѣігй ехсигрмфіІіаіиАо регшріі иеагй ре г ор- 
рюгшпо! /аіпч сгехіі ег (ант. Н*с (\ио^ сіміяаг Ья- 
Ьее таг орріАя с\илАят трѵпх:,Ъоргят ег С сгонят 
яирие рЫяАеІрШ,шгогнм ргтііяа саиИрршг.няпс 
ргошпсі <е ітрорт потіпе,геёЬгё^ие яПгіУшо,оУитрс 
гягс ІеріУи; порт Тгяіяпиі сотриііі иьрсгяѣг.тсоія 
гит (итоге рере оопшр.сит ріогіор тага МеАіат иг 
ргеі ег РагЛоі. Сургнт НіАет триіят ргосиі я сопіі- 
пепіі АргеЫт & рог(ио[ат,таг типіеірія сгеУгл иг 
Ье? Аи<е раине сіягят , $ яіяті ег Р яріш : яіагя Іо- 
иі( АеЫЬгй, яіагя Ѵепггіі атріо тррпіе. (алія лиат 
іяпнціе тиШрІіа ргіііііла яЬйАяе гсгйатпшт еяАет АММ. МАЯ. і8 

О ургиЛу ш пиііш схагпі ѵпДідт аДтпісиІиіпДірепіг 
шгіУио , л {ипІАпипю ірр> сагіпл аД /йргетет и[срис саг 
Уа[о! лДірссі опегАг'мт ті*ет,отмУиріис Агтатгпіі: 
ѵпрги&пт пип тттіти. песрідес Діссге, лшДс та^і 
Ьапс ѵп[иІат рориіит Копигшт ѵпиар[[е ри^т іи[к. 
Ѵіоіетло епіт ге%е [оеДсгАіо поЬц у /осіо, оУ лгагц 
по(Ігі Ап{п*[Н<і4 іи[[о [, те иІІА сиІрА рго[сгіЬі,іДсоф Ьаи- 
[Ь нспепо иоІйіагІА пгога Деіеа, С? шУиМгм[к6Ы е/?, 
С7* исіис ко[Ыа сіи 5 схтіл сіаДі ітро[ііл, ѵп игУёлД- 
ис&л [им регСАіопет. N 1 тс гереаіиг огДо ^с[Ьгй.1п^ 
аг Ьаі тшшгит иагісійК*,сІ П'фЬ'щиат шсУашгасп - 
/и;, сиі по* оУ[есиінгоі шпхегле шрегІАІе рглссріит , 
ДіЛ>ісеге Ііііі ехіііаіі ( [етіпА оо^УліигмУтмст ф гссіа- 
пыт аіиіапгіт оУіашііУш іигтІ!,УеІІісо[ио [кпеті- 
Іе[^ис[ст^г & пиіііит Ди&ѵг,[ёД [ѵгё[іУи! Іт%уі Іѳп- 
%е Ді[сгеіи!:^и* теіи [и* Ді[сгітпІ! лпхіиі, сит ааи[к- 
іога уилртгё^ие [иУДіЬііо! [іУі со[осіаѣі ехіЦДст {ѵ- 
исі$ аегпегеі стегаема, срилДат рил рлілт АргыЬлп- 
іиг,оосиЫі С оп[ЬпИнт Ііхгц сДоссУаі, ѵтріогат [иУ[і 
Діа, е]иогй теіи іитог псііЦіти! С *[агц схУАІлгсе. 5е4 
сишеІА піпйа ѵп реіога Ьл[сгаі ріаряі, иі паггаУіттш ! 
ро[кА,лтиЫ соп[агсіѣіпііЬіі5 іпрДш рглиа АриД Соп 
[Ыпіііѵт с лаг а теДійрпп сірет,[ёД [щмД аигіУш Ьи- 
іирпоДі риіиІ! т[йДі[[сі іуюіиі АосгУмп сг ѵтрЫсаУі- 
Іет,СТ ѵп кос спи[Агмп іііиіо Ді[ртІст [иі.рготіе Діе 
[ ипе[Ьі юаггоряііопіУм ргл[Ь(иіо , ітарігкігіио шДсх 
сцнни гфДіі ш^[Ьг,аДУіУііі! лііі! мт рилс[[епі а%еп 
ДАрг<еДойІ!:& а[[і[ЬУапі Ьтс'ѵпДе мшц, срнДуихр- 
іит еЦсі^иіДис гсЦ)оп[іи7і,сигрт аД Сл[кгст регргеп- 
іеі. сиіт йпрсгіц ігисг ! іит а [Ь пиіііі гедгпл,схешпіі: 
лигст [ііУѵпДерсг лиІліт,пес Дііиегс оУіе&я регтіДі> пес йсДпД рсгісг с сотріига. Р пт і$піиг отпіит Да- 
іинпт Еріропи* у ЕиДУіж, оУ поштт ррпйііеаіет 
орргеЦі.ѴгсеДіхіти; епіт М ойит ДиУ ірДо ишепіі еегті 
по Ьч иосаЬиІіі арреІЬт і } пУгіспгм сиІраДе егіУипое , ие 
аіпитсиіа } иіигл иіііопі роШсіт. у Ерірѵпт сриАст 
атібіи еепиі рЬіІоДорЬш^ие аррагиіе,ргесе ДиДга апіл 
Ы,ДіІтІІ5 ІАагіУмітогІіррие теш аато(о,шгрі сопДД- 
{іопс соріШѵгіт ДосіітцияпиІІл еглгифаДе Дгташе, 
сит пес иісІіЦеі срйссрнлт пес <икк([ее,рсп4Ш ехреге Д 
гепДпт гегіт: ЕиДеУш иегооУіеёЬ ДЧепІіж гирят, 
ДиДеДж ѵп соіет рглАи сипЯпш еД, Ілегосіпіѵт іИиі 
сДе поп ішАісімп сІатт.Сит^ие регіітипм иі Іегит 
ргшж ассиДлѣге Даріілгсе аире ДІепма,Ао6Ье МС& 
Длг^УетеётсрнДирегУыт глы^ілп<рилт оУегеёЬгт- 
гет аиДаат ехсагмДш ѵі рг<еаріе . сри т ежрегаш: ие 
сгисіаііУж тетУгл АееДепе, ѵтріогат сліо іиДіІіам, 
еогиит гепіАет ДнпДлю реёЬге шпДіе йптсЬіІц,пес Д 
иииДагс пес цнспсрмт аііим раДж:у іяпіст пессоп 
ДДм пес сопДиШні,сит аУісёк сопДогіе рсспаіі сДтсг- 
ее тгші&ниі. у АисеУашг мегеріАж еетрогипг іпфиі 
&Н ѵпДиЫп*> іпиШи* Тепопет ііііт иесегё Вѣісит^и* 
ие тепіігсіиг цияДатАлагаеи; <йнЬш,аниІДіт ДеАіУио 
Ітрнат Днат сит с гит ДиШпипе ѵп осиіое пиеггоряп 
й> С ургіпі геріі ѵтрергі.ЕоД Уле тАитепій геряіе уил- 
геУлыг-.у пнпіДг'ч Дісапіл риг риг х пгІіі,сопДДіДие 
рсДогаІё шпісиіа Діпепипісі* іехіат,Магаі сриАлт 
попяпе імАибЪиісД (ие арреЧапе сЬгіДмпі) Аысопм: 
сиіж ргоіаісе Іісега Дсгірел С госсо Детище лі Туф ах- 
егіпі ргороДіит. аіегагі Деает регигрсУае: уиат <ш- 
(ет,поп щАісяУае.Аепі^ие ейа іАет иДріе а А АіДсгітеп 
шел иех4Ш,піУіІ Дкіегі сотриІДж еД. (^илДЬопе ірхіиг $о А М М. М А Я. 

рег тиііірііаі йііаіаіа ( ѵгіипа (, сит атЬіргепІиг рил- 
йат,поппи11а іеиіт а&ііаія соп/Ьгеі, ро[і шіюгй сіа- 
сіа АроШпат атЬо ракг &• рІіи$ т ехііііт а{Н , сит 
ай Іосит С гакгал потіпе регист{[епі, шйа [ Ыісеі/ил 
рил аЬ А пйосЪіа марте С7 риагт йірйтіиг Іарійе,и( 
тгшпйаіит е[, ра&н сгипЬш осийчШг. Ро/? риотт 
пеат піЬііо 1ети$ ргоает Сайт, иі Іео спйанегіЬиі 
ра(Іи:,шІ(я Ьиіирпойі рги(аЬа(иг:рил рприіа тггагс 
поп гфп, пе ргорріопі і пьоймп, риой ешШтф,пс- 
сейатшМлс йит О гіегкйіи регрггеі, сліі гергасо к- 
роге,Соп]ЬіпІіиі апрііаш [но рргіе: ©г Слрігіі ісегтп 
е^ге[[ т А геілк Ѵаіепііат реіи, ѵп Стійотайй СГ \Л- 
йетагій раігег А Іетаппогй герѵі агта тоШгш, рио- 
гті сгеЪгц ехсигрЬт иараЬашг апрпеі ІітіЬУт кг - 
гл С айопт. Ѵитрис іЬі йін шгл(иг,ат те лыс орре- 
гіет,риопмп ігап[Іаііопет ех Арміапіл Агиегпі ѵт- 
Ьгеір>1іп> сгеЬгіот ргоЬіЬеЬап(,аиШрие юггепк:,Аг- 
сиіапт лйиепіі ргокЯѵг йотс(Ъсш,Н егтере пі г ех ма- 
рг(іго ерміит рит,арий Соп[}ппйтроІат,чі рірга ге- 
ІцІітиі,рориІагі риопйат ШгЬеІл йірѵгр(і:рио иегі[р>пе 
гертса <рил Сайт ерггаі,йатпіі [ирег рглкгШі та 
геп<,С? рііигогй іітоге [ир>сп[и5,апртгет апіт риап- 
йіи роіиіе етепйлЬаі. гтіеі (а теп та г ел отпіі ариі 
СаЬійотт сойеЯиі, тоглгчт ѵтраііет реиісЬаг, Ьос 
гггііа(іог,риой пес ріЬрйіа шиепйіріррекгеп (, аіітеп - 
йі попйіш ех и/и ігап[ іайі. Упйе Киргш! ел сстреря- 
к рглрйж рглпгіо, ай йіргітеп (гири е[ иііітит. 
іге епіт ір[ё оотрейеЬаіиг ай пиіікт, (риет ехадіаЬас 
моріа ртиі & ргіШіф аііориіп соаіііо тоге м огйі- 
пагш йі°пі(аК5 арепт Сет рег & [лиит, иі раЬ[ря- 
сет, аіерие топрглгеі рнат оЬ спирт аппопл апис - ы в. X I I I Г. ,1 

Яіо ре ѵтре&а.сріоА орега атріЬл соргіаУаіиг ариа,ие 
Ьос трДіагшт дпеге СаШ регігее аиигкиІш>пе емп ие 
рглроат асиегее т рАисіат ехіііорі соереапат. Ѵе- 
гіѵт панаЫ «/? орега Дііідгк. ЕирУті рглроріиі сиУі - 
сиіі пиЦт ф СаЬШопа аигч/т роет регргет: уио ре г 
іигУиІспп; ріШопит сопаШгс* оаиШио АфпЬиа.сУ 
(итог сопрпиіе пиіііит , & [літ ер т ш Іосаіа рглр- 
(Н. Цетсіе аУо аЬипДс регіаео, афта Аіе рглАі&о рте 
том. Е тепрі імсрие АірісиІМЬІм тиіііг, ег піие оУги - 
Иі спІІіЬш рІигіЬт , иУі ргореКаигасит иепіит ераА 
рірегаііа рипипіе К Успі,геррѵпа тиішіте АІетап- 
яа, ропат рфепАеге паши/т сотрите Кошпі ш піпйа 
иемУапіиг, гііи ^гапііпіі шііі^иеоопиоІайЬш аіц: сг 
сит іА шрофУие иіАегеіиг,тгрегаеог со^пШіотУш та 
$піі аіеопііиещиА спререѵеі лтУіреУае. Ессе аиат ех 
пнргошро ѵпДсх срйАат геріопит %пагм, аАиепіе, & 
тегссАе аахріа наАорт Іосит поАк тофгамс, ппАе 
рірегагі роіиісріитеп. егроіи'фе аііогрт ташіеУо- 
РіЬт, трапа ехеаАет рѵпа, <ри\>м егае Уопогайоп $ 
тіііііл сига сотпиЦа, рориіагее ріое Уле регпипао* 
Аасиіреп* осѵиіюе, ие ериІат ехірітаУипе. ІпртъУас 
аиат Уле ріріеіо Ьаііпит Аотермогшп со плат, сг 
Лргіопет епУипит / ЪхУиІі , аіуие ЗсиАіІогит римгіо- 
гіш ге&ѵгст, <рй тс ие Аехегіі рм рРапае Кетр. 
соІеУатиг.Ае ВагУагі рірерюрго ѵпрппкѵт гегит га - 
Попе оопрІіо,АігіпипИУт рг а иирісф,иеІ со^геАі рго - 
ІяУепІіУиі, аиіогіма /асгогит тоШѣ гірѵгс,сріорАеп- 
іім герреУам , оріішаі пиреге АсЬ&опш иепіит рс- 
(ііигое (у рлсет. Т епШ і^гіиг гері г иегінррие Іе^пііі, (у 
еидрііо гекхт Аіи репрііо, сит расѵт орогагее егіУм , 
цчл іирі сопАШотУиз реаУаіцг, сатане ех герге рп- 5 і А М М. М А К. 

юпііагпт шлсопсіпет арргоІ4[[еі, аДиотіо тсоп- 
аопет ехсгсііи, ітрегліогрго (ею роге раит ДіЯигиі, 
ігіЬипаІі лЦі/Іепі, сігсипДліи; роа^шим соеіи а 1/кг пт, 
аД Ьнпс Щегт пиній: Кета уше/о пигеіиг ,/і ро/1 ехи- 
Длоі ЫЪоге і ійпегіт Іоп^оі, соп^рорие ацкііт сот- 
тг 4 Іи;,/іДисіа ие/ігі ДисЪгпсе БагЬапооі радо! лЛиеп- 
Ыт, иеіиі тиШо герепіе соп/Ніо аД р1лсіДіог4 (Ііиегіі. 
Р го /Йо епіт Іооо & лпіто сра/цие ие/іпт гериіатМ 
тиепіі негнт , циоД пиіеі иЬ'щие Іиеі тгтЪгц шдѵпй- 
Ъм бгшф/бЪт шійтсще ргоргй сігсип/рісіі у Де- 
/ёпаіі: ітрегаюг иего о/рсіопт , Дим л^ті оттЬм 
аііепл сиро* (кІиІіі,п*Ы пап 4(1 / н реДягс шаЫт г4- 
ііопгі рориіопт со^па/сіе, ф гетеДіи сип&я <ри* /Іа- 
іи 5 перѵсіогіт 4 (ІпиШе ) аггіреге ДсЬес 4І4сгі(ег (ёсипіа 
пипипіі иоЫпіаа ДеІиіа.іД т Ьгеие ірііиг еоп/ёг4т,&- 
орепДлт ^ил ех спи/к отгиі [ітиі иДф иоіиі , оотпй- 
ІіЮті теі рДіЦіті: 4<хірііе *(\иіі <шгіЬт, уия / исгіп - 
(Нм ехрІісаЪо : ѴегііаШ епіт /егто е/і/ітріех. кгДиоі 
ие/ігл фгіяргаДшцшн рта регрІ4%ягй циоцие аст- 
Ы ехігетапт ДфипДіі,ехяІІепіег ассгерет , кіетлп- 
пати/т геррн & рориіі рмиДапсеі, рег от4ісге$ <ріоі иі- 
ДеШ [ітпн/рі сегиісіЬш еосе/ропет ргліегіппт ро- 
рмпе ф р 4 <хтн[иат иі сипРЫюг у сайт* иИІіитцие 
топіѣгр ие/1г4 ноінпія ; аДср.ігіЪиіДеЪегеосп/ёо пмі- 
іл сотерІ4т:Ѵгіто М М 4 Пі* атЬіриа Десіігипіиг, Дет 
Ш оихіЫте; рго лДиег/кф а/сі/ептмі, уиоД роііісеп- 
іиг.іит <шют тсгиспіі пиіі^ти: ргосіл /Іліиі регпі- 
сіо/оі рере ргоиіпф: ро/}ге>по іД ггриійіеіциоД пап Шс 
Ьо/Ні иіпсііиг /оіи*, циі саДіі ѵп 4сіе ропДеге агтогмп 
орргерт <& шгі(ш:/еД тиіт іиііш еіілт іиЬліясепіе-, 
[цЬіидо тіпішг иоІнпШімцчі рпііі схрегШ,псс(Игй- ’Ѵ, > 

1 0 , Ы В. X К Г I I. и іиііпет ѵп геУсйсі, пес ІепіШе ѵп рсрркам лпітт Аеер 
ре. Іп ртта (а перил лгУііго У т <рнА / иаАеіі і оррегіог, 
шргѵпяре еглериИм іетреглпаг лАЫУеге тсАй аііл- 
р[к рііаілее Аеагпет. Поп епіт тегіие, \ Ы тоіфл 
ЪишгиЫПсріе (пиЫсгеАі(е)Уос <рюА ге(Ь соприітт ер 
аЦі^паЬіпіг.ЪЛох АіёЬгрпіегліутиішАо от ші лА срл<% 
Йпреглгог иоіті ргорІіог,ІлиАлЮ азпрііо, сор: пре ѵп рл 
сет, ел гайопе тлхіте регсіія, среоА погле ехреАіІіопі- 
Ут 67 сгеУгіі, ргшпат сім ѵп шіц ілпіи сииУУиі иі- 
ргілре-.еит лиат Уеііл точегепшг ехсегпл,лспАі([е ріе 
гтерк ІчЯиорл. 1<$г> роР Ь<ес рсеАеге дѵпйіѵт гітрег- 
р&яуие р>1сптШе, тгрсглпг шАіоІлпит лАЬуІегпл 
Аіре]рс. иУі сиглгчлп лУіе&і* ропАегіУм лЦі, Шпинат 
поАіт 67 оАінт Аі&сіШтнт Слрігет согшеіісге пірі 
наііАо со^ісеУлі: еіра АеІіУеглпй ситргохітіе сІаАсрі- 
піі соАосрнце, 67 ѵп поЯигті^иа иі^шУчриесотупеііі 
Ы регее, апееуилтс^чпАепАц геУм рсгііпасіт ѵпсит- 
Ьегее сопрАепііл,лспгі тоІІіогіУт [сгірііі рег [ѵпиіаііо- 
пет сглёЫше риУІісі пипіі лУіс&і; етіет рілсиегле 
Са11мп,ис лихіііо Аершіие,рпе иііо тхгігее оУрпъІо. 
Ншс рпсепй* чеграУ'Аііѵт лАиІлеопт герлдипйУм 
ДІоУі;, ѵпеег сріо* егле АгУШолА ѵпрАілпАм лаг &/}л- 
рглт, 67 Е нГеУіи* Шпс рг л рорше сиУісиІі, ер^ирог а А 
пояпАмп,іА оссиггеУле, Оереге АірхАепх \ храпит т 
О гіепсе регпіаор ѵеіѵп^иепАіш р пиііиі е([ее <рм рго - 
ЬіУегеі аіііогл теАкаінгмп . ІрАётср г ер Ат герцласер- 
рге р>лАопп, рйогнт ел еетрераа ріш ЬлУепАі сиріАі- 
Ші иіігл тогтіет тоАіт лАоІереУлі, ѵпаг пи трепа 
шел [есгейогіі рег лгсиШ рсріггое пиігітепел реки егі- 
тіпіУм ріУргеае: (рй ропАегіУні ѵпшАіл рглмогц чі- 
гн ргіірітит оррптсУлпе, ріУоІсрегс ѵтрегіо лАиІеое 34 А М М. МАК. 

€і иірііое ітрршсеіуАесоге согрогй ршоглУіІее ф ееіл- 
ее, рег тиіьріісет лгпшшгсе Г іепім л^гіііасстуие тет 
Ъгопт ѵпеег уиоІіАілпл ргошАіл схегсте, сопр 4 Іп> ап 
рііо со^пігое, СаИмт [ морсе ѵпдспіо сгиагт,рег рірро- 
[т* сриорілт лА река р стог л ісіео лпігшшт, ие ео Аі~ 
рпл отпііт огііпит Аесеряііопе ехо[о>аА таргргі с<рй 
іит ІіУсгое ргмараш ѵпр^піл іглпрргатг. Сіш Ъ<ес 
ілііл^ие [оііаіае еім лиге * еисгУеглгепі, ехрорш [ет- 
рег ЬилирпоАі гнтогіУм ф рлеесее, илгіолпіто ш те- 
I сете , апрііо шАет Алѣ орітшт р&и еіе^е: & Ѵг~ 
Іісіпит ргіпиіт лА [е иепіге ртто сит Ьопоге тлпАл 
ніе , ел [ресіе,ие ргогегмт Ыпс игрепйилп сиры АіЦіопе- 
геіиг апоогАі апрііо, цшУ и* шгімт мсгетепііе Р агеУі- 
тпт рпіііт агш тплпіімп ппрсШе рлп^гепіиг. 
Же песриА рфісягетг лАиегр иепшгие шсагіш, Амт 
геАіе^го/рег пи[рм с]} сотеі : лаерйСяие Іісещ, & соріл, 
геі иеЬісиІлгія Аліи , МеАіоІлтт ШпегіУш ргорегаиіе 
та^піе. Ке/ЬЬле ие С<е{лг ро(1 У<ес ргорегагее лсгііи* у 
С7 лУрегдепАх тире р4[ріаопіе,[огогет ріат,еім ихо- 
гет, Олрлпйи* лА [с шАст АерАеглыт иепіге тиііі: 
рёЬрис УІлпАіеце ЬогіаЬаіиг. Онхііае лтУіргее, гпе- 
іиетрере сгиепіит , [ре елтсп аиоА еіт Іепіге роагас 
ие регтапиѵп, ргор(Ы сит ВіеЬупіат юегоіДсе, ѵп [Ы- 
ііопе срі<е Слпое СлШсапое лрреіілеиг аУрмпрел е[і и» 
рУгііш герепііпа. Сиіие ро[і оЬііит тайте сотет- 
рілт сѵсіАі([е рАисілтциа [е [ иішт ехі[НтаЬлг,лпхіл 
спргШіопг умА тсІігспг,ЬагсУле. I пеег гее епіт ѵтре - 
Акаеву ПігУіАм, лАЬос игшт тешет [Ыісіілт Аіп р- 
ЬлСу^иоА Соп/Ьпііш оІ(Ы лА [мт [етепіілт апогее , 
пес [аІг[ рсЬопет [ иргіріее ліісрнат , пес еггаііе іупорее: 
реАиеегле ѵп ргорщшіаШ рсгпісіё тсііплш , Ілуиеое Ь I В. X I I I г. % 

а Ысепіег оУсепДст, р серіДес ѵпсаштп топе тііи- 
геС.Ео пессДіМСіс аДДиЯи^иШпирис, пі шргІлДес^орре- 
гіст,ргтсірст каст рциа ра шіД :с соріа а ДеёЬг Уле: 
рД регрДіа ргохітопт хлДопе Уіргіа ДерсгеУаімг^иі 
пт ис сгисикпШт УоггеУапс &• киет^исрие аІНогет 
СопДпт^ ртгцтт ДірогДі]* сішІіУи* ргпиДаУам. 
I псег Ьлі сигагнт тек; іттепри, ѵтрегашщ Дсгірт 
ріріріеЬас аДіДиа, топепНс огапігрие ис аД р иетгсс, 
С '7 тете топргиЬс оУІіриа, Кетр.поп роДе ДішДі,пес 
ДсУсгерД рго шпУм рисприс еі ргге рірреймриЯи- 
Апй,пітпѵт СаИіагй тДіатс иаДіСясет: цшУт р*У- 
ргеУас поп аДео неси с схстріит , уноД Оіоскйапо СТ 
еш сп[1е%<е,ис аррагіѣге і Се/іг«, поп герДесрД икго 
асгоуие Діриггёсес оЬсстрегаУапс: & т $угіа А ицир 
иеЪісиІй ігароепііі рсг Дасій тіИе раДии ргё реек с ап - 
Ч ге !Т**еР Саіегім риг риг лш. кДиепіс роД пиііео: 
ЗсиДіІо риспгіогй сгіУнгшс, иеіатесо рсУаРгерс ѵпргпц-, 
регршропп орірх сяШДш, ум ей аДиІаУіІі ргтоги р- 
гі\і аДтсхЮурш ошпій ргоДсірі реІкхіс,киІсн аДіти- 
ІАЮреріін герІісппДо , риоД ДаргаІіУм иоііс ешп іиДеге 
расегсирегесрасгиеІіі^иоДрег тргиДепйД &Дит еД у 
гстіДигм ис тіііс & сіетеги: рагСісірётрие емпріее 
таіеДпііі аДрііим, нсрисипт ЫЬогмм риорие рсіим у 
сриос Кгвол ргошпсіл Діи рДа> рорсУат.Ѵсуисркм 
тлпиуп ѵпісбЬяпііУм рііс ЬеУесап рспДие Ьопипит СГ 
оУсипДіріііДсссУгц аД теііотт ехреёЪгІіопет еге61иг у 
е&пД'ирріс АпІіосУіа пипипе 1<еио Ди&гте, ргогра іге 
сепДеУас Дерто, ис ргоиегУінт Іориііиг иешс, аД Дат 
пит: м^гсД ие СопДппСіпороІпп ілщиат ѵп геУиа 

ргоДегц у рсиг'и сДШі ссрисргіУм ІиДй, саріб СоЫ- 
СІІ <шгі$е ітпрорис согопат ис иівѵгіі . Оно со%тю, 

с.у. 4$ , АММ. МАИ. 

С оряпіім иіігл тсшіет тоііт ехдгрс лс пе ерю м- 
р 4 іДет С аИм Де р<шщ ѵпсегшт, армге сраеДат соДи- 
апва /аіиіі рисе рег іііпегд оопагетг, гетсй [иги отпет 
Де^пДиргід ппіиетауесет ѵп сішіаьЬш регш Еоф нет 
роге Тлигил срисерог аД Кгтепідт пиЦиі, сопрДепаг 
пес арреіідш ео пес шр> шприіі. Успехе ілтеп аіири 
іиДи ѵтрегапгіт л<1тп*{1гдЬопит Д>е<гіе Діиег[ігіт ъ 
сппДетпе соттсиеге [ероЦе г, пене ѵепшеі лікршіос- 
сиіа сироДішгі.ѵтег риот Ьеоіші ега( } ро{кд игЬірпс- 
рбЬііШ аилрЬг, & ІмаИілгш; уидр Дотгрісопт соч- 
тет, фриіагіогй ігіЬипит потіпе ЪлшЬлиДет. 'Етгп- 
рт іі&рие Іоп^і ѵтѵгнаііц & рідпіт, сит НдДшпоро- 
Іѵт тгоі[[сі игЬет Нетітспіашт УриДита апаЬас 
арреЧаШт , рЦарще ІаЬоге ДіеЬт ДиоДссіт гесгсат 
шгет, сбрегіі тЬеЬелі Іеріопе і ѵп шсіпіі орріДц Ьустлп- 
(еі^сопрігсеі ріот гтр([е <рно[Дат еітиі гетапегеі рго- 
тррірііі Ьогіашгот &ргт!,рДисіа ри дЬнпДе рег рЫ 
Попет Іосаі сопрпетреД оЬ[егшгх сига регмргіі ргохіто 
гчт,паИат ДіеспДіиеІ аиДіепДі срил ргеЬлпе рйгагі ро 
Шіс ріснііасет. I псіс дЩ$ рірегаіш игдёьЬм Ікегіі ехі- 
гг,сг Десет неЫсиІіі риЫіаТуМ ргларшт ер,ирѵ г геІі~ 
До рдідііо отпі, ргсеаг решай іЬогі пипірго: теп- 

рХусрнот аДиехсгаі рсит,рнаІоге сопсгеіит ссіегдге %га- 
Дтп сотреИеЬашг аДіугйЬш гтШт,іетегіШіі ріл /нЬ- 
іпДе РеЬШкг ѵтргеспшт, сриоД еіт іат Де^ейит & 
кііет дгЬісгіо [иЫіДегм ѵпргтопт. таг Ьеес іатеп 
рег ѵпДисіді паіигл сопсриерспІіт,ршааЬапШг сію рп- 
[чі сігсипРгіДепІііт ееггоге Іагиагіт : тагрДѵгит- 
сріе тіегил Ѵопнііапо СУ Мопііо ргееицт соггерш еіт , 
Ш ехірітаЬді ѵп р>тпіі> та; ригіаІіЬт оЬіеДяЬаі. 5 о- 
Ьіііт епіт согрогеіі пех'іЪм >Апітит [етрег шрет той- ' I I В. X I I П. 5 7 

Ьт тАерДі:, & со^піаііотЪм [иЬіейш & сиг’ц, ери* 
тогіаіінт /оііампс тепа: ооШръс ш[лпс&игш,<цин 
рЬлпіарм по : арреііата:. ѴапАспк іщие иіат рт~ 
гн р>пе ігіріДіта, ([на ргсертЫ сглі сит иііл О" *тре- 
гіо $оІіагі,ійпегі\)мтагеіе{Ііі рсг шШіопёіитетгй 
степр:,иепіе Р епУіопет орріАит Иогісопт,иУі герга 
г<е [нт ѵпрАілгмп ЫаУг<е отпе:. С7 В ЛгЬлііо гсрспіе 
аррагиіі соте:, <ри р*У ео <іоте]Ьсі : рглрііі, сит Аро- 
аепио адѵпсе ѵп гсУш, пиііа у Аисет, <рло: Усперсц: риг 
оррі^пеглп: еіеурглі ітреглаг, ссгШ: пес рглтц: пес 
трглііопе иЧл роЦе АеРесН.Іатр; поп аіитУгаіі: рі- 
Іасу: ге: ареЬлШгреА уиараШим е{1 ехігапиіго:,лг- 
тай: отпе: сігсирАіі. ІпдгеДЩі оУриго іат Аіе,аУЫ~ 
Ь: ге^і]: ітАитегі:, Сергеи* Штса сехіі & раШатгп 
п> соттипі , сит роЦ Ь<ес тЫрлригит иеіиі тлпАл- 
Ю ргѵпсірцінглпАі сгеУгіасе сопргшт: С 7 * ряНт, т- 
<рм,ехиг%ѵ: & ѵпоріоит спгрспсо ргіиаю ѵтроршт,лА 
І^гіат Аихііргорс орріАит Роіат, иУі риопАат рег- 
етршт С оп/Ыппі рііит лсѵеріти: С гіД>ит. Ее сит іУі 
ргиагеШг агЯіфте сеггоге ргормуиаЫ ехіш : и ргл- 
рриІш:,4ссиггіс ЕирУіиі сиУісиІі Шпс рг<ерорт:,Ѵепіа- 
Аінрр пошім, ф МеЧоУмАег агтлшгагит егіУигш:, 
іи[[и утпрсга&гц сотриіргі сит р^Чаііт Аосеге срит 
оУ спирт сриепсрис при А АпііосЬіат песпѣгит іиЦегас 
ігисіАлгі.кА <рі& ААглрео раЧоге регрри ЬаЯепи: ио 
ІмІосриі,<риоА рісгорр таапк сопіире іириІлиегііСо- 
Рппйпа, і^погат ргор&о АІехапАгит Мл^пит игреп 
(і таігі ш оспАегсі риспАлт трпхт, СГ АіёНапН Ц>е 
пмрссглпАі рора цнл иеЧее,сйррсг попет те пре: их 
го рогаче рг*%паат,ііа ге[роАі[р ргиАеп(ег,АІіат ра- 
геторйта роре тегсеАет'.Ъотті: епіт [лЫ Усперсіо 

с.Ш. 5 8 АММ. МАК. 

гмііо репринт. Оно сотрегйкггеиоспУШ рг'мсер; регсі- 
Ш АоІогефАиаат отпет /йпАапАл /есигііаііі ѵп ео- . 
Астро[мі аУоіспАо.Ес т[[о Ъегсмлпо^ист ѵп сгітеп 
таіф аііі иоагій ргл/Н^і <р*іУи{Аа аЦоЫіитп е([с топ - 
{ІгАшти*,ѴеіаАіо срипеЬлт пошпо , ©г А роАетіо а%еп 
іем геЪм&т сарітіфиррііао Афпаші: ©г ііл соШд* 
ій тлшЬм ѵп пиній похц сиіиріа Ілігопі * агшааЬ- 
фі([а,егер(Ар, мііШ! & спрііи Аірпііаа^тАлисг ф ге- 
Іійит ѵп{огте,рішІѳ апа игУіУш ф ргомпсу ргпй- 
Ааіит.ЗеА шдгіамі иігоЬнрие {йрегт питімі &<рйш. 
Пат ©г С аИй оУііи орргеІрі сгиАеІі , ^7 поп Аш ро^л 
атУо сгисілЬіІі тога аУ/іотрІі [ипс,срй емп Ііссі пса- 
а, УіапАіні раірапаі рсгіигц: аАи^ие ріа^а; регАихс 
гс Іеіаіе ! : <ріогй ЗсиААо Аі{ЫіаІіопе іесогііриітспе і но- 
те (а; ѵпсегцѵ. ВагУаііо циі ѵп ешпАіи ]Ы[а оотро^иегас 
сгітіпа,сит ех та^Ікгіо реАітт аійш пііі цмгй&лт 
{й[йггіі ѵпсиІагеЪіГу Аатпаті,ехііп(Н рег фАлсіал Сл- 
[агц тапіУт лпіта ѵп ІиАіУгіоф оУіін рагепіаіиі. Иле 
©Г ЪширпсАі уилАл ѵппитегаУіІіа иііѵіх фсіпогй ѵгп- 
ріогйіЪопогйщне рглтілігіх ліищойс; орегашг А Агл- 
{Надира иііпат фтрег^нат иотУиІо Аиріісі еііа Ые- 
псфтарреИатаі. Ш циоААлт [иУІіте пипишіеЦісп- 
сіс,Ьитапагй тспіімп оріпіопе Іитгі сігсиіо фрег раф- 
іи, иеІ,ис Афпіипе аІіі/фУ/ЫііаІц таіа дрпегаіі роіеііл 
рагйІіУи* рглфАетфЬг.унат сЬеоІоді нсигефп^ѵпк! 
Інфіілф1іат,ех аУАііа сріаАат лаг тіа а ігаАнт от - 
ЫлАефе&яге аггепа. Нлс не геріпа саифгіш,ф аг- 
Ьііга гегй, Уле Аіфхріаігіх иг пат фогіімп серег <и, аегі- 
Аепіій мае ліагпат : иоЫтаЫт^нс пофгагмп ехогф 
ѵтегАшпАІіо ернкт уио сопапАеУапі ехііи, агпйпат, 
шШрІіаі асЬі регтшАо еопиоЫс. ИлАетрнс пеяЦі Ь I В. X 1 1 1 Г. 3, 

йМі; иі/оінШі геііпасиіо гмшіііаіі: иіпсіет іи- 
тепа і ѵпеп/[ ш, СУ тсгетепіогилп іеігітетѵгйт^ие 
тотеія исг/ат, ие пом, пипс егеёЫ: тспПіѵт сегшсе ; 
орргітіі СУ епегиаі, пипс Ьопоі аі іто {и/аіят аі Ье- 
пс иіиспішп ехтШе. Ртпаі оиат ііео іііі {кЬиІо[а ие - 
Лг/?яг аріями, иі ліе([ё иеіоаіаа иоінсгі сипсііі схі/Н- 
теШгіСУ рг^сепісге {тіегпасиіим іеіп,еюме /йЫіііе 
гоіят , иі ипіиеграат герегерег еіетепія ііриггет о - 
тпіа попі^погетг. Нос ѵттаіиго тсегііи ір[е срихрме 
ріі региерм, ехаДііе иіія яіяііі попа аир шре(іто,сит 
циаігіепіо ипрсга([ес, па пи ариі Т Ьи[соі т М а/[а Ѵс 
(егпепр,раеге Со/Ьпгіо, Оопряпііт расгс ипрсгаіогіі, 
таігЦие С айа (огоге Ки[рп4 СУ С егеа1й,срт егаЬея 
сопріілгс! поУіІііягипі,су ргярЕЬигя ргоиіпсіагй. {ѵг- 
та сопфіаии Ьопа, Несете /ііо согрогц, тетЪгогитуис 
г«7 и сотрарефаио саріНо , чу тоШ ЬагУаіп п гесет е- 
тегрѵпа Іапи^пе апегм рсгрепас, іія іятеп ие таш~ 
гш аиіогіш стіпегсі: іяіит а атрегаіі! тогіУт іи • 
Ііапі іі/регет {гаігц^иашт таг ѴсД>а/іап* рііоі /иіе 
Ъотійапит СУТіШт.Аритріиі <шат т атрІіДітит 
/огшпя (а/Іірііт,иег/аУіІеи топи ехрегші с{1,срц Іиійе 
тогіяіііяк.пипс еиеЬеа: сриоріат т ріега,пйс аі Со- 
суіі ргорспіа тег ре а і. сипа геі ей т пи тега / Іпсехст - 
рІа, ройся іяЕЫ ртто ігаприггат. ихс/ѵгтпа ти- 
іяЫіі чу тсоп/ілт / есіі А ряіЪосІет Ьісиімм ехрргііо 
герет, СУ Оіопу/ііт репііимі унопіат аггогет Со- 
гтЫ Ііагагіо Іиіо ргя/ёсіе. Нхс АІгатіапит Ап - 
ігірит ѵп ри Нота паіит оір/еиіо ѵЫІіррі потоп еие- 
хіі: СУ Рсг[ёі Іе#П ти т ріі илп агат / еггагіат оЬ уия* 
гепііші іосиіе шбіит . Еаіет Шпсіпит ро{1 шре- 
гііт іеііі Ннтапйпй, ртта аігосііяа Ѵешгіш, с? 

с.Щ. 40 АММ. МАК. 

С ІаиАішп Согр; [иЬ[Ігаиіі.(рйА ргііаіі СапЪадпіі Ке 
риІию?і[Ьи* тишине Рбрсш роЦ унаріи ех гегй^е- 
[Ыги/ѵп атрІіінАіпе со^потепШт,аА раАопи ІіЬіАіпе ѵп 
АЕдуріѵ ігисіАаіиг.Еі Еипиѵ ци* Ал сгрв [Магіи* регии: 
Аи&пш ѵп Зісіііа [иргНио:. С^иат [[ ІспАіАо Іосо тиііі 
паіі,еаАет гепт Аопипа соппіиепсе,ѴегіаН ргпиа [им 
атріехі иеі 5 рагскааруиос саріЫ^ил Ьоггиеге^се: у [й- 
м[Ь саг трок аЬргАегим ? КІаг ѵп шпсиіа Аиа(иг,аІ- 
іег ѵп[[егаі<е рглрсітг роіе/Ыв» аііи * а [ітто сиіпнги 
Аіопіші! схсийіиг. О ил отпіа [і [агё срирциат иеіі 
уиат илгіа [им, у а[рАіи,агеплгтп питегмп іАсп і 
іапг Ае[іріет } 0" топіит ропАега [сгиШі росегіі. 

А М М I А N I М АКСЕЬЫКІ К Е- 

К V М СЕ5 Т Л Я V М Ь I В. XV. 

Т С V N Е роіиіти: иегііяат [ сгн - 

іагі^ил^ие иіАеге псп Іісиіірсг амсет, 
V иеі рсгріехс тіеггодапАо иег[аан ѵп те- 

' Аіоріге , паггаилти: огАіпе са[шип ехро- 

[ііѵ Аіиефги.герАиа срие [еушШги: аре 
гіеі іехіиз, рго иігіи сар(и Іішііи $ аЬ[оІиети:,піЬіІ оЬ- 
(гс&ыѵге: Іоп^,иі ри(яг,орегі* ргтіАапат. Типе епіт 
ІаиАапАа е[і ЬгешШ,аІ того* г Прет ітетрс[Ьш:, пі~ 
ЫІ [нЬігаЬі: оо^тиііопі іи[Ьги*п.КопАі0п ариА Ыогісит 
ехиго репіт; Сайо, кроАетт , еріоаА иіхегаі , ірпеи* 
ШгЬагит ѵпсеппг,гарп: ем: саіеео: иеЬет ерюгй рег- 
тиійііопе иеіосі , ие піте(я(е оо^пАі ерюріат ехНприе- 
ге(,рг&ап[огіиі ѵпАех МеАіоІагтт аАиепіі,ѵпрге[[йр 
<ріс ге^атапк реАе: ргоіссі с Соп[Ьті],иеІис [[ оііа ге- 
оспр РагсЪогмт.О' регіаю пипсіо гереипс > Аосепсе гет ѵп%егШт & агЛиат, аЛ [епіепііат Шт Ші- 
іясе сотрІеіатуЬі умрттат <и*1а №пеЬам у отпі ріл- 
ляЛ {Шіо ѵп аЛиІаііопет ех тоге соііаго, шгтсет 61і 
амсётре ѵтрсгАЮгц ехтИсУап* т слЬтксніи* пиіи 
іт гпоДіѵт дгедагіоги пніітт, Іісес Ліиефі атрогіУм, 
<1но ехмёкыіі/им ргмаре: } Ѵссеглпіо пітгйсг Саі 
Ім-Оно іИсЦиДіо УііпЛШагіт ех(ри(іп>[иЫаш>тіти 
пет^ис {еДетДс /оге аУ отпі тогіаіііаііт тсоттоЛоН 
іепаг ехі/Ьтапіуатррт а іи/Ьіиі Лесішип іія ѵтет 
реглп(ег,иі хсегпііясет еат аіироііе; л([егегеі у &- ір]с 
ЛіёЬгпЛо ІсгіУепДоуие ргоргіа тлпи огУц (оіім [е Лот- 
пит арреІІагеѵ.роЛ ЛісепііУм аіі р, Ыі^мыег аДто- 
Ашп ргге ЛеЬегес ч,сри аЛ хтиіаьопет ашіииѵ ргт- 
сірчт иіьт {ѵгтлгс тогфие (ио;, иг ргхЛісаУа г, ДШ- 
%еМ14 ІаУогаУае с тха. Капере еііатр пмпЛопт ігф- 
Шш * г ОетосгіЬ гергес^иог АпахагсЬо та (аще Ма- 
ігші [ отпіаУаі АІехапЛег у іЛ геришЦее Іс^т иеі <шДі- 
ет^иоДис Лосем таіЬетаСісі еопсіпеше і, атУііи; іег- 
гл (оіімерх поУіі ИіДстг ѵттефа аЛ ш^Ышітт 
итиег/іаШуМІкг Угсм; оУіігиі рипЯіЛатре ро/1 Ьог 
гепЛат Деіеіі С л[лг'ц сІаДетфошпсе регШопт іиДі- 
сіаііішг шУа, ѵп шгУа Іхре таіе/Ьіі: агсе([сУаіиг Ѵг/г- 
сіпиг У аДоІе{сепіе тад* талере сом г а /аіиат Ііиоге о- 
тпіУи* Уопіі юрІЬ.Н лсепіт [ирсгаЬашг Діфеиіасе, 
уио'Д аЛ [иргіріеЛлі Ле/ёпропе: х^на: О" ргоУаУіІе : ѵт 
регасогцешге; оаІире у рАіеЪ<іѵи[и(иггі$ трДшИм сілп 
Дфпіѵ. (ЦП Соп/Ьті] потіпе рег Огіеііі іыЯиі отпе: 
аУоІіго,апіеДі&ит Дисет Лот {огфис Ле^Легагі, и( [ог 
пйЛоІорт РефсхеепН рпрУам.ЗеД сомы асаДепііа 
шг та^папітифЬае ѵттоУіІц у пе {е рщссгее аЬіеЯіиз 
саиеги, рагим Ш(о Іосо тпосепіілт /Ыге теЛнІІіш ; $?- 4 « АММ. МАК. 

тгт.Ьосуие ипо ігірог^иоіатсі ате Ьхс реуиепіег 
аі рлисіоге: іерйиегат.иг аі [шхерогс: оЦісіогтп гм 
ге рорепа (оіеги ггапрге Іівогс: . Ітри&паЬае лиіет 
етг регр&х Ьепі^гиіаб: ШссеЬгм аііср, 0* иігіірг- 
гетргораіат рере арреЧам АгЬіІіо,аі тпеДхпіа* Іе- 
ЫІе: тріш шел ртрЧсі регциат спИет,& са кюре- 
/Ы(е пітійросем.Ѵі епітріЪкггапем ргрепфгатеп 
ріЬріет осгиІіит,аірііи [иЬіѣ рпріо: егапрпге: оЬ- 
ргіихпі иіссДіі: ііа Ше аііеги еімт роге/Ьй Іхісіі ті- 
Ііііх тит:,пес Ілрм аііуиапіо п ес ІасерііифехрІеЫ- 
Іі уноіат иіепаі ргорорт а>п[ пепЬат роИиеЬлс^ Со- 
рііиг рлисі: агсапоги рглрДі: сопру: Іаіепеег сит ѵт- 
регаюге рпсепіілт геадге. іі едгае, иг псДг иепіигл 
ргосиі Л сопре&и тіііягішп гаріи: Уграпиітіетпа- 
іи: осѵііегетг,иг уиопіат Оотйм СогЬиІо іісііиг сл 
ра т соИимопс іііа Нсгопіапі [ссиіі, ргошпсіагт) р~ 
іи: іерпрг ег сайт:. сриіУиі ііа сотроріі: сит аі Ьос 
< іерпаіі ргліібЬит сетрш оррегігспіиг.сопрііо ѵп Іепі 
іиііпет рехофапи: ѵтрішп аі іеІіЪегайопст рсипіа 
ііррспі рглоеріит ф. ІпЩис аі Іиііапит геат рсг- 
іиЯит спітпіагй исгНіиг шсЫпа,>гитдгаЫё рора 
ргтсірет,чрУпіпо сгітіпг,ие ішуиііа: хрітаЪаі,ппрІі- 
сііит:уиоі Л тасеііі рпіо т Сарѵаіосіа рорѣ аі Ара 
іепй^гагаг ІіЬсгаІіит іеріегіо ао&-гшги->& рег Соп- 
рапііпороіпп (гапреисет шіегаг раггет.уиі сит оЬіс- 
Дп іііиегее, орпіегёщие гииггмп рпе іи[[и ря[[с, пс- 
рпіо арепШѵпт соеіи игдпа рсгі[рг , пі арігаііопе 
рірсгпі питіпі: > ЕирУіа риррга^апіе гсріпа іибЬи: аі 
С отит оррііи ЪЛеііэІапо шсіпит, іУфе раиІір>ег то- 
уаіи рго еоіепіі т$пу тир, иг сиріііпе раргашг, аі 
Сглсіа іге регтіЦ и* е [[ Иес іерееге ісітоер: ехЬч с» ИВ. XV. 45 ійг 

т 

кв ііі- 

ір- 

т 

'ОІИ 

ІЯ* 

ш- 

л 

т- 

№• 
у и 

щ 

к 

1ІЯ 

нА 

г ІАр 

С* 

А? 

г ,* 1 

ій* 

и А 
'Юг ѵпегурпйл сярЬм , <рнл ЖДіІіаегсе [ссипй'цлшЬм сопй- 
КІГъАит римгспшг ех іигс,неІ іа пунам іггііл Щие- 
Ъапе ег нат./ёі асгіНсУае оопип^иат не ориіепіі риі - 
{аще* ргфНіа роИогитфНёт^ие іапсрмт еісгя аІ~ 
[и агУогіУм аФхегепсе;, аУрШопет ргеаУм тегси- 
гешг уттепре.сепиа него , сриУш ехіунл гее еглпс аН 
інепілт [аінкт <ше тИеМттУлптг аУгиреелНео- 
цне & негіш тепНлс'у иеІлУаіиг,ег наінеге рго иещ 
аііуиоіісе рІ/л.РегПиЯие е/і у {Нет НіеУш е? С ог^упім 
ті сгле іЬлЫті О ергілпі пега сотпиЦа: аітуис си/т 
<ш[опт /йіД'е рлгіісірст оопсіеогстсріе ѵпсегііѵт ех 
соп{ё{[о раеегес,а>п{Ъіг аЬопс /раНогмт, інрііл сопапш 
Не тепілс 'це оУмпУгліа,регіснІо еиоіиіиі аУЫре. н<ес 
Ниш МеНіоІлпі ауипіиг,пиІііагйт сак г и* аЬ Огіепсе 
регНибУ <е {ипе А<^И4Іеіат,сит лиіісіе рІнгіУм, тетУг'и 
тег аиете /ІиспііУм, Дігііит ігаЪете* ехі^тт, иі- 
иепііцие пи/гм рег лптте Несе/Ьь тиІНрІіае.Агф 
рУапшг епіт тии/}гі/ііі{[с С аШ ргоаепііе,рег^ие еое 
Вопиіілпие Ні/сегрім сгеНсУашг,^ тогіит ,<& лЩ уо/1 
соі а(Н т ехііііт рглсек . аН цчое аиНіепіое АгУога 
ті{[ чл с/1, & ЬнрУім сиУЫі Шс ргяро/'пие, атУо ѵп- 
тпрНеглел іл(Іппіі<е,ти/к рагісег ©г сгиепіщш гші- 
Іорсгрісисіеег рпе мпсапімпі [опЬитцис Ні/регспііа, 
аііоі негУегіУм иеі югтсііі лН/\і(Ъ>е ехиіагі роет іл- 
рітгиги^ио/Пат аН тртат егнрге гтІіІі4т,герНиое 
сарііаІіУш ас14іхеге/н}рІісііг. ІтрІсЩнс ртспш Ун- 
/Ье,геиегр неіие оилпсее уе/ЬгеіиІегипе аНргтсірет ег 
& Уле ег [ітііл оаіат оУ/Ьтшт ф углист . ѴеУете 
ііиі Уте & Нетйе Соп/ЪпЬм^нар рглргіршт /гт>- 
ги огНіпст сопимірігиіугссіи/оре&оге рЛіеУае ѵп [іііаіі 
Ум тиЫг.нпіе гншгн лисирее /иУііо ехіііеге соріигц , 


АММ. МАК. 44 

Ьопогш исгііок іррн {ёгіпіі тогрЬм аррсіепіеі: ро/?- 
еауие раирега О" Аінііе! ѵпіі[сге№,поп т СуЬігаіл Ші 
Ѵсггіпі ігіУипаІ ипіи і Ісдпіі йтЬепк:, [Ы Ксір. тот- 
Ьга (оіім рсг ѵпсііепііа таіа иехапсеі.іпсег <ри>* [кя- 
Іе Р аиім & Шгсигім еггипсЬапіМіс огіріпг Рег[а, іііс 
шШі ѵп Оасіа: псШіт Ыс,Ше тт[Ьг ігісііпі / гаііопа 
Ііі. &РаиІо^иі(1ст, мгеіашт [ирга, Сасепа тіі- 

іит ф сс^готепыт, со уиоД т сотрішпіц тіітпіа- 
пт пехѵзи; стаі ѵпАі^оінУііц , (еіга иепепа [ёгегк, иа- 
гіесріе Аі[[егАеги,иі т сойи&пЬотУиі спісе агиге (цй- 
Аат [оІеп( агй[яі раЪе[Ігі(<еМегшгім [оісппіогй ар- 
реііаті С 'отмѣной ис сіат тогіах сапі$ ѵпсегпо шііо 
[ітті([и4, а^мт саиАа сриІіі^соеЬЬіі^ие [с сгеЬгц т- 
У егет , [ рег <рйс(ет срш[<риат, иУі [и[ім паша иара- 
(иг,шАі[[е аІісриА атсо пагга([сі,іі иепспаііі агьЬи* со 
Іогашт т реіш,рапіЫ ипрегапт аипУм упфпіеЬаі: 
С7 оЬ Ьос Уото Шпинат ѵпсхрІісиУіІі оЬпохім сиірл, 
ргаи* тоіе сгіпнпіі риІ[аЬаіиг. Нлс лирсме ииітііиі 
[ жта , іашт аУегаі т ргоісг м^ррит ш[а побшма, 
Ш <*$гс Уотіт Аогті[[е[с[е рг<е[спііУиі фіегепШг ех- 
(егтг.тоегеЬашуие АоШ срміат риоЛ ариЛ Кііапіеоі 
пай поп с([епс,иУі тстогаптг [отпіа поп шЛсгі:<риоі 
тіс сиепіаі,гепт [сіепІіЦіті* гсЬлирютч. Іпіег Ум 
<р*х[Ьопит Іирріісіогит^ис [рссіа <Игм,іп іііугісо ехо- 
гііиг аІіасІаас:,а<1 тиішптрегісиіа ех исгЬоѵіт іпа 
піміе ргосге[[а. Ія ргоиіпсіа кігісапі Раппопіл [еат- 
А<е геАогіі,ари<1 Зігтішп росиіц атрІіогіУт ш<1е[к(Н 
ц шіат,агУііпт айе([етйй ехі[Ьтап(с(, Ііаепкг ѵт- 
регііт ргл[ет иі тоІеріЦітит тсирсУам.^илУт аіі ] 
оріаыт рсгтиШіотит (строги аіиепіаге исіий с ргл- 
[а%і]і а^гтУам.поппиИі гпліоги аиригіа [іЬі рогкпАі ч# 

ІКІ 

ш 

мк 

ДО 

№ 

ІШІ 

тш 

щи 

огіи 

ІИ «й 

к» 2 

піМ ш 

і Г 

ф тоо^аЬіІіНетепііарготіпеЬапеЛ циогйпнтего Саи 
Непіин пи%пі: т геЬш пипа рглсірііі (ЫіДиі, гст иг 
Сегілт Неѣіегаг аН Я ирпит аррлгШош: рглрЕЬнис 
рглпгіапл іипс ргтсірет,иІіітогшп ртрег аиіНй Ьо- 
пигит,С7 солііа ргашЫа рппорот. (рй сопррт сриар 
рртпі: аНапі: аН сопиіаіит ргтсіріі аНиоІлт: еитуис 
аН р*р>ісіоги: ЬширпоНі тоііет ф региігаЬіІет ііл а- 
сгіаг т^ашшг,иг рги НеІіЬегаііопе и На Азіата;, ©г 
опте: ІеаІи тепре рлгйсіра іиЬегепіиг [иЫіте: іоШ. 
О нор До Неілаг ргиЦш, иеШ ех тоге Ьитапо чаіі- 
Лім сиріе:,ЫептоіН^иоН а^Уа(,иг рориіагаіусопііпиа 
гергларіи: е/1. М іЦт і^іиг аН со: ооггіріепНо: Т еиіо- 
гпеге: ргоа&ѵг Потерей: ат еоНе%гі>опиро: отпе: са- 
апі:,иі тапПаіит ер>рстИиаЬаі.$сИ иЬі иепіит еЦ А- 
{риіеыт^ллгіпи: ех ттріПибкгеео к троге імсипщш 
югрегпіеіор ргтот:, ©Г аііосрип тага [егиепіі:, т 
іаЪегт геІісІи^Ий рагаптг ійпегі пгарагіаНаагі сиі- 
іпт (арігеретт тіре^(,/Ьііт^иеехігаЗі: шіаІіЬм 
мигуг.КерНш йиЯі МеПіоІапит,ехсгисіаІі^ие гогтеп 
гіг, & сопррр ш цилропі : , таг ериіа* решіапаг [е 
ерилПат Іоанна:, іирі рои геііпггі рсетІіЪм сіаиРг'и 
РіЬаЬроІиНопі: аііциафе, ііссе тага. Ѵгои&ѵге: иего 
рготпіілй иегигс роін ехіііо , ис Магіпо І/рІе оопрц: то 
гі регпи[[о,иеп44 АгЬіііоги тегиегергетпа. Яе Ьасто 
(Іо рта, раиіорор ©7 ІлпііспрУм АІетаппісіі раріе 
імНіЯит еР ЬеШт,сопІіпиііа рере Копит Іаішбіггй* 
репьЬм .аНциет ргосіп&ит ѵтрегааг сргсрм,ткЪе 
йм сатроррие иепіі Сапіпо:: ©г Пі^р: Ніи сопріі р, іН 
шрот ер Ьоперит ©г иіііе отпіУм,иі ео сн пнІіІі:раг- 
іе А гЬШо пи^рег с<риіит,аіггииіЫіогеехегсіт: пиши 
ѵсіеугпі тагрппг: іаеи: Кгіряпй<е регрегеіргойгш: В <*г- 4* А М М. МАК. 

Ьлт'к сопрге[[игц: сиіні Іосі ррнгат Ъгеніаг, е^иапішп 
гаііо раЫиъЧер&паЬо. таг тсшт аІ(огй апрабЫ: 
ітрчІ[и ѵттлпі кЬепі ЩстгспЫ ехапЧішгрепех А Іе 
ропШ,ш ЧесіЧнах тіягабЫі ѵпсііпаііопе ретісі рт&і 
Шг N іім, юггепа аЬогт ргойпм ргітрепіо сорці а- 
анагй ргоргц; іггиёіі сиг^и ртрНалкту; аЧіиіих піиі 
Ьиі Іиціаііі ас{о1им, аЫцнс йіиогііа прагм аЧгаЧех,1л 
от тиаЧхх гоптЧй <ум[Ыт,<{ис в гірппЬа ааоіа кЬе 
I и у арреііаіурсгунс (риаАппрепІа & [ехаргпп (ЬЧіа 16 - 
ргт,рагщие репе Д>аІіо Іа а Щи[іѵткоггогс ) уінапт 
ррміепіімп тасѵе§ <т,ги [і сриа ием іііа Копит \йг- 
т о (оЪгіа іаг атро/інх Іашт, В агЬагц у тхига Іо 
согіт & сееіі тсіетепііа ге^г арапа. Н апсегрѵ раіи- 
Чет $ит[и ргерепЧо иегЬаЬні атпіх ігптрст, ф 
ипЧапт циіеат регтеат рірѵат,теЧіат иеіих рт~ 
Іі тагГесаі ІіЬгатепіѵ.СГ (апциат еіетепхнт регеппі 
Чі/согЧіа [ерагахи,пес ашЯѵ, пес ѵттгма арпнпе сріоЧ 
іпіиІіг,иосяШо &■ шгіЪм а\)[оІи*інг торги, пес сопЫ- 
ріл Чеиііе нПа регреНет, О сеапі рнгріЬЬм тііпиШг. 
ОиЩие е]1 трепЧіо тіпт,пес/Ьрпнт а^магнм га, 
ріЧо ігарѵгр* тсиешг,псс Ііш[а[ііЫшие шЧаЫгрго- 
регат $итеп , & соп^рт трхгі попроаЦ согрм: 
ерноЧ пі іія арг ір{ё Чоагеі а^еЙм, пиііа ні сгеЧеЬаіиг 
ро([е Чірегпі.Зіс АІрЬеш огіёі т АгсаЧіа, охріЧіпе (ѵп 
Ііі Агстре спр(иі,ріпЧет шге,ифЬиЬе ргипе,аЧир[не 
апихл сопрпіа ргоргеЧііиг.АгЬіііо срй аЧиепіих В агЬа 
г опт пипйагет поп ехре&ят Чіт аЧеЦепх, Іісеірі- 
геі а$сга ог{а ЬеІІогіт,ю оссиіш Чеіахих трЧш,иеЫ 
іі ѵттсЬіІн пиіо герспііпо регсиіро сЦлпагеа иір Ч Іа 
хеЬгц Ьо]кх ехіііипх , & [те аіѵциа тагтДіопе ашс- 
<риЧ о/репЧі роагас , аіогіірепеге тиіііріісі сопрреЬапі. X* I В. XV. 47 пш 

Лі 
ТА І 
(ник 

гяй 

<&!» 

!ік!г 

ІіЛ 

ипі 

и» 

ттіі 

тД 

п/я 

<гя 

га® 

іж* 

Г*ІЙ 

ІіГ^І 

ѵір 

{(і>4 

й ІАР 

»(& №с помоги ушДиат роініг,пес аііші иі 
гл Ш&ътр Дрф/регагеиеіосі. Оирсігт шітигі- 
Ьм ДесЦпаДи теепіі,ма>рорю а$пипе пиіісее Ьис у іі 
Іис Ді^аіамсі сегррпепДа ДеДсгік.КІегіа, штгип рсг 
апр]Ък рпны/ЬагррегЫбуне рглрДіо апеЬгоСлпс 
СПі ехшШ.геиоІиіа іа Ыа геДѵпеергаііе шпЬм ашспі 
уиіДі рторгіо^е сопроааші.Щ <[но т[и ііл ігі]Ь сг ѵп- 
оріпо аЪмДат питегм агтап>гй,ег ігіЬипі ДерДегай 
}иги ДеагоЬ аил Актами р*Ыайе апітіефгоам тсі 
йспы уиоііаіс ргоре титтгпіа Котам* аДітете та - 
ікіім пеЬиІа Іиат^гіШі тисгогиЬм ДіриггеЪат рс 
аепсіо пипа* (итіДаі ииемамее.Бргеррсрсс гсрете ри- 
ілг^ сит оЬкбЬи іигтаги/т Ьоріій герегсирр рѵйрепс, 
отмі рио 5 соп$іга.пііЬи$ апіпне сіеЬапс аД ри^па.Ѵс- 
гилп ситріегорріе гесспіі * лгшппл Доситепіа кггегег, 
іп інсоргс гер Дна сгеДеги Ьлгеге АгЬібо.іт ртиі ехі 
Іисгс іпЬши , Агешкем адет шоет агтаіигапт ге- 
уогц, & %етаисЬнб ери еуие/ігст іигтат сот сит Іис 
Ьашг, & Барро Диаш рготою т (ре рЬі 

тира соттипіе иеіиі ргоргіат нігі сипШе 
агппЬЪм иесепш схетріо ааоіапт , / Іипипіе Ьо(Н- 
' Ъмрірегрір псп ш(Ь рглНо^сДДрсигротЬм рглДа- 
іог 'у ипіиегро у т(ирт асргс рлДірртат.сци ДіѢегр 
Іахаііі огДіпіЬш.Дііт^ие еІаЬі ргорегат тіреДт.сог- 
рога пиДапсее ѵпсесЬфДіогЙ Ьарягитуис Де пре $». 
Ьм сгнпспЬапСиг.тиЫ^ис сит еуиіе мигр(Ъ іасепае , 
сват сит согмп оррЬм шДеЬаптг іипехі. рю шр> о- 
гпгие е тргЦ ерируш ргоДігс трглііи сит [осу ат - 
Ъі^ЬаМусииепДі пптетогее ргосегеЬам ЬагЬага ріеіе, 
пір с[ное реррехеѵпегаі тогіі у тітеее тДаиегит Ргиее % 
рсфр рамс рсгетрпгйм оссри ехіш рглііо сегтшл. 9 4 8 а; мм. мак. 

шрсгаюг М еііоіагшт аі ЬуЬегпа оиат геиегНс & 1<е 
т.Ехогішпат \)ѵпс геЬм афсЪс Ьаиі Щагіргоиіп 
аапт т 4 Іо,саІлпиШит (игЬо поиагтіуіергисЫгиі 
отпіл ртиІ,пі ргСипа теіегапіх Ьишмптсярчлпу 
шпіт еиепіи сеіегі еопрттаррс ітрепію ргпиіашт. 
Ош ііишгпа т сиг іа С аіііл сліес аагЬлі гаріги/уис 
у іѵ сепіи В агУагч Ііапсег %гл[[апйУм пиЧо іииапсе 
ѵегрпсм,иІилш реіергч тІіСие ге&ѵг іглшіу&сЦі 
сах. аі Ьлс а>ггі$епіл,ргітит ірр$ рирегиетСу КгЬеііо - 
ги іі тасигагі шіч циіУиі росегас аіідепсе, ис аЪрпІі 
лтиіоуциет сриеіит рирсгф аіЬнс раиаЬатгрепси- 
Іо[х тоіч огив ѵтрѵп^гес. аЯиагіиі рагсіпаіійргт 
сіріііитепСопШуСоттепіаіШм аЬ еореііегас аі аті- 

оо!,ис с^шгр ртііигіс ехиріет ера поЬртш.Нос утре 
паю сит іііе піЫ рирісигв ртріісісег рглЩефиа 
Ьас ері[Ыаі> исрегпісгорш айриі т сет роге тоііге- 
іиг. Штсглю іш^> іисе С аИш ех Кер. і іри гра п х В лт 
Ьагоррие ргореЧепсе, іат рЫ Щіопсес & перііапсег, 
ііетОугкіпииі щшеЬи* а$ст ис иегріСис & ѵп рИсп 
іо ехегсіаіис, рлиіет еоттіпіраіиг утрит>рнЬогпа- 
юге & сопріо,ис іаіЪиеге г итоге с тсепі,ираііо ргл 
р{Ъу СГ Е иреЬІо ех оописегеіргіиасл,сиі содюпипСит 
егастіісит ШПіосоЬа, ассрие А ЕІеро ех пидгрго те- 
тогіл у дио; аі сопрііаіит ис апиоос інпЗіррпт ііет 
сигагаерЬгоргі рг<ерЯиг.& репісиіо регіе Іісегагит 
аЬреграРоІл тсоіипи геіііѣ рЪрсгірііопе, аісег тиісит 
аиего Шо ііропагНурирегрсгіЫш сехіис : иеіис Зііиапо 
готпсе иегіц оЩиіі, Ьогсапсесрк апиоос ауепсес тега 
рЛаІііШу иеіргінасоіу ѵпеег уиос СГ Т Ьирис егас А ІЫ* 
тмСулЩсрие рІигес,ис р аіііота ссерілпеет,& ргорсііет 
роіііт ргтсірч аіішпт іииагсм.килс ррст аі агЬі- ЫВ. XV. '■ 40 

ігит р$тепй ооттірс у и*ат риІра(иги$ шр)п(і:.Ъула 
тіш ргарбЬс с(1 т Ь<ес рго ѵтрсгапге [ сгшгеіиг . 
Н сес ©г рпнііа сит аЦи кхегеі , атрротійріт ш^гер 
/и* ѵпіітит, сарап (етроге иіпаге регат регш^іет 
{аіиііі ѵтрегаѣгие си[Шет.ЬеёЫ^ие ѵп оопррогіо а[Ы 
саШАо соп/агсіпаа пике г іа, ігіЬит іиДі [пук сирзАт, 
СГ сіе ргоиіпсц: Аисі ргіиаіі^иогй еріЦоІя попила Аер 
^паЬам.Сопррт^ие іпі<р**асе геірегсііи: МаІагісЬм 
дпііііит гедог , сойеді: аДЫЬіЬ: ргереЬаі юітатіег, 
сігсигшетгі копим: Мсап: тгрегіо регрёНоле: ©г іо 
Іо: пйпіте АсЬеге ргосіатат: рссеЬаище иГірре геіійі: 
оЬрАіѵю Іооо песерртАігйЪи* [Іи:, М аЧоЬаиае агтаы - 
гагтг ігіЬипо [ропАепсе <рі 6А гетеагег иеіосіш, іиЬе- 
геіиг іге Аи&игм %ііиагшт,а^геАі піЫ аіе сопаіит, 
циаіе ѵпрАіапге: асеггіпй сопаШгигк-.иеІ сомга ре ра - 
гіа рготіпете МаІІоЬаиАет огаЬа і ргорегаге регпиШ, 
Ь*с ер** ірр роШсіЫ: ер ѵтріеіигмп. Те/ЫУаШг епіт 
іі ре ргосиМиЬіо рсіге , уиоА р уіи: пиПегеШг ехіегпи:, 
рсорсе ѵп$епіо Ъіінапи: еііат тііа ге регіеггепсе (іпй- 
Аюг,сптрораргсе (игЬагее.Ес сритсрит иігііа пише- 
те: ег песерагіа,иепН: ашеп ІоциеЬатг ѵптрию. N а- 
аие АгЬейопе <ш(огс,кроАетіи* аа еню иотпАию сит 
Ькгіі тіяітг , іпіпйси: Ьопопт отгнию Аштгпи: ©г 
ргаиі:: сри юаАёсі: сит иепіреі ѵп С аііш Аірр 

Ает А пыпАаіі: сопиепН:,срие ргорсірепііріп* Ааа,пе е 
мр> Ъііиапо, пес оЫаіі: ргірй: м иепігеі аАтопіп ге- 
тпап[іі: аАрігіцие гайопаіі <ршр ргоргіріі іатсрие пе- 
сяпіі та^ргі реАі(ит сііесе: ©г [егио: корііі (итоге не 
хаУаеЛтегклс атеп Айю рглрепііа Ьііиапі [регаіиг, 
ОТ кроАспіш (риса регтгѵаі, Оупапнм шагрііѵпеп- 
(о иаІіАіоге ѵтріе ргмёЪгмп арегегеі рАст,сотрора: 

А.і. А XVI XVI. XVI л іч. 

ІіхгмМ сопсіппепа ; (рте оУіиІегаі ргтсірі регрне- 
рЯит аА піУигмт тірегаі ріУгіссеСгетепепри попит 
5ІІИ4ПІ & МаІагісЬі, а срмУт не аг сапог ми оопрт і 
топеЬатг рагаге ргореге сипбЪг. Сриі сит Ьас ІергЦееу 
Ьлгетр&'атУірсы Аіи ериАпат іАе{[еі(пес епіт теті 
пегас рент аІкриІАо р*рег педѵііо иНо ѵясегіоге Ьог еріо 
гхт Інега* асссрегас,соЧосрінт) сріроЫі іррмрег Уа- 
іиііт <ри роШгае , імі&о пиіііе аА МаІапсЬпт пире, 
оЬресгам ис Аосегее арене срил иеііее, поп іт регріехе: 
пес епіт ппеЧехіре ргтаУае,ш рнУаѵгерет ег ртріі- 
сет, (рай р^пірспіит е[[ес оУригіио . Нас МаІагісЬи* 
ріУіт па&и^еьат птс р<риіІет ф торрие рмтуие ег 
рориіагіі $Анапі иісет ргашхг иі^трат , аАЫЬіііе 
Тгапае^иопт са (стрерпа юраіаііо тиІіііиАо Роге- 
Ьае , егеШчі іат ІоріеУатг: ІитиІѣаУасигциерІНе іп- 
рАр,гс(е&я<рк іат рЧасіа,рег <рмех сопрро ріиі ео- 
гй арресеЬашг. Н і[<ріс со^тЫ ратіі тгрегап>г,Аір>іае 
йУм сопррЬгіатс & тіітгіУм ипіиегр ; ѵп педріімп 
ргаапп^шгі. Ситрае іиАісн ррАірепс,\Іогепсші Ні- 
%гіпіапірІім а%ет шс рготарірго орраотт.еотет 
ріат Аііі^епеіи* ргірт,арісит^ие ргірпотт геіірим 
срмрАа герегіет,апіпийиегііі ей ріЯтт ехргіоге сехШ 
тіегроііап) Іоп^е аіит цнат Аішггае Ъііиапм, ех ІіУі 
Аіпе сопрагсіпаіх ріртііі аАргірІит. ѴгоюАерЧааа- 
пт пиУе Аірира, ѵт регат АобЬн %еря геІаііоперАе- 
Іі^аУгорпЫрогг/Ьсе., рглр&ит /Ьсиі ріУ ^иаропе ргл- 
арі(,реА аУ[оЫт ер етха оопррігаііопе пшіттп: рір- 
реп[м лиіет ЕнреУім ех сотое ргінатг или, Ре сѵпРао 
Ьлс Аіхегае сопата . АЕ Дерм епіт пе(а[ре срмА а~ 
Пит ре регііпасі ітрсіаНопе сотспіет аУці ѵппохіж . 
& іт рпіео перо [іо , отпее рте аУроІиІі , <іиое ехЫУе - Ь Г В. X V. у, 

гі Аеіаііо атриііі сгітіпі: . ѴУугипйш иего т рглсіа- 
г'ц агІіУаі Шн/1гапи у сит соггс&ѵгі* Аідиіме аЦ(,псс. 
поп соггідге іираі с/1 іУи/си; геіісрсат ргѵпсірц сгё - 
Аиіі пиііііа. Кдт ѵпкг Уле ариА Адгірріпат 5іІнатц у 
а/рАиг/^ие [ногат сот регій пипіф, унл АроАстімѵп 
ІаЬет [иагчт адгеі [тпагит, ©г [сісп< апітит к- 
пегіт иег/аУіЫ ргѵпарі* ѵп Аі&я саи/л , Нтет пе аУ- 
/ёт & мАетпаш: регадгеінг гем, ѵп ЖЦісиІшерор* 
Ш пиххіта, УагУагісл [е [Аеі сстпнШгс содіаУаі. §сА 
Ьапіодѵі/о исШге,іипс епУипо^ист Аши пиіііагеі сап 
АіАаіи;, [оЬш аА/иіре тог'имго С оп/ЪхпЬ /ирга [сгір/і- 
пш^Аосѵпа’еріе Тгапсо? ап Ас огіеУаіиг ткг/сбіигоі си, 
<ші ассерсо рглтіо ргоАііиш, гиУИ ( Шит ех ргл/спй - 
Ьаі гаше у ѵп сопрііа содУаіиг ехігстл.ф [еп[т Ыргт 
сіріогй иегНсіУЛб [есгсйт соііосшш, ^[Аёт^ие гтдиГн- 
Аіпе рготі[л тегсеАн аппі[и,сиІш ригрнгео } Агасопит 
V исхШогй ѵп/і^піУт аА ктрм аУ/ігаЯр, аА снітеп 
ітрегіаіе [нпехіе^нт^не Уле адпінг ѵп С аШ]і у аА ос 
аг/іт тсііпаѣ іат Аіе, рге/ётг МеАіоІапит ѵп/рега~ 
УіІіі мтйи^арсга Зііааппт Астоп/1гапс у Ант ех тад 
Р го реАіін аііііѵі шИшг [оііашѵ ехегсіш аА А метрит 
еиітсп еиебЫт.Нас тоіе сарм ѵпоріпі С опПппНо і<$в у 
уиар /иітпе /кііргітаіеі еопрііо [ссппАа шдііа сопмо 
сат ргорегагиѵи отт ѵп гедат. Сатане пиііі аА сіі- 
дпант срйА ад, АсУегее теш [нрресеге роЦсс аиі Іт- 
д*а,[тпи/р $ иегУц рег/ІгѵпдЬатг :[с тепйо ие сопр- 
Щігсі УеІІісл ргл/ЪпЬ/ртфиРгауие даѵи ѵпіигіаіа- 
ее/рИ- урег аАт/ропит тад/ігшп, сри те* е/1 Уопо- 
гаііог,асаю еоАет у іяде[/о сопррогіит о^егіиг ригри- 
га тиію <ршп апсеа рІааАіт ргітні схсе- 

го гіш СГ гедо тоге ѵп/Ьтіс аАогагі, от ртрег атеа 

Аф р А М М. МАК. 

аА ртіііпиігпст іиііситріІиіАѣе ргупсірее Ісрегітиеліл 
ц срйрлиіо апка сит ѵпре&яііопс таІеиоІА,Огіепй* но 
гАрѵ,иіИ4<Іспіа’4иертгп<е геі рсгрііо* АІр&яѣг сот 
реИл\>а(иг:іипс аих ргиіепігіртие сг Соп[Ьпііт Ма- 
рпі {иігАі сотпиііѣрііірие аІ ехЬпрнепАи ргоУі* <рй- 
іетрі упр Жорх гАігогиЬні рекУаіиг. Оіітт спіт о- 
регл панлУлт Зіінапит ех(іпрні,ие {огьЦітт регіи 
ейет : <ш ер рсие Асѵііі([еі, Ѵграгшт ехиіеегліит іат 
рспіш АІоІегі, пс рірегерее / сгириім ѵтреп&ы ргт- 
ІАпім. I $пімг сит Ае ргорЯіопе сеІеУгАпАа Аіропегс- 
Гйг, ргориіріііопст оЬіс&огіт сгітіпит еипАет Аисет 
рАгИкт рглргерм огаііопс Іепі ргоУіУее утрсглѣг,по 
іАере тетогАгк іетрт , ие сошгоисгрА Аерпро саи- 
Р&арег'Піг, сит шаЦіт геріші ѵп ргіЦітит сопсог- 
Аіат рАгеее, пссеЦіШ ріУідѵгее игрепСит гейт , Ате- 
срихт сгерегее шИіепіа.НаУііа ірітг АеІіУегАІіопг тиі 
йрІісі,роііфпшт ПА&яУАіиг^ио сот тепѣ Зііиапм ре 
/ Ыеііат Сит треглѣгет ірпогАге ехіртагее-.ргоУАУі - 
Іі лгритепѣ аА ргтапАлт рАет герегѣ,тпе(игУопо- 
гірсп ргірНі,ие Ассерѣ V грето [иае[[оге,сит рок/Ьсе 
гсАігее ѵпіл&а. Ро/? Уле і(я Аірг/Ы ргоСіпи! іиУеШг ехі- 
ге ігіЬигші: & ргоіеЯог ее Аотерсое Аеогт, т рориІА- 
га( , аА ЫиапАл* песеДііасег риУІіаг; рент Аихіе. \пеег 
сриоеерѵ (рикше еглт сит Ѵегіпіапо со Пера, г ер Аш от - 
пеергорикри & рпнІіАгеі Латойе ат ергеркШрУт 
іе р теы оиіррие рег Іопря рлііл АеАисеУле . Ее сриап- 
срилт ые УерАгц оУцсегетиг шга&яУіііУш ргц, рег - 
репАепке еятеп У ос У опит УаУеге егірА рглсеАепйа, 
уиоА т Іоае рш р сип Ал ріУргиипе, пиглЬлтіг Шит 
рпгепіІАт ТиІІіАтт уп леегпіе иегіыйе іррне яАуІіе 
рготиіряіят, <рил <*/? еяіч : Ее сриапсриат ореяіі(ртит і ив. хѵ. я 

еЦ регрсііт (огіипат у чат /ІогепІіДітлт регтпеге, й 
Іа атгп <^чаШ; шіл псп апшт ЬлУее репрт> ^иап~ 
Гит сит ех рем; & регсіііі; геУн; лі пиіюгет /Ьтт 
ргшпа геиосаШг. Тфтти; іігирие ійптЬш тарпі;, иг 
атЬшорм та^Ікг лгтсгиш апа аИарртрег іаіісо; 
іе гуглппііе иНчпп гитогет ѵп риДіеІЪ; ртУм аррл- 
гегег . Ѵепт снгрт по; ргореглпа; егглііса уиясіат 
апк иоіат ргоіііегаг рѵпа-.ф Адгірріпат *пргсЦі ѵп~ 
иепіти; сип&л перги оопаііЬм аіііога . Папайе соп- 
иепа шіііцие пмйішііпе сгерііе соергя } ипсілпсе , соа- 
Шрцие сорі р тиііі ; , рго /Ъии геі ргарспЬ; іі арііш м- 
4еУашг,ис а<1 шрегагот поиеИі,рсг ШіУгіорсаир>ісіа 
иігінш ассеЦм ргтапй;,/спрт ас иоіипаит Дихріе- 
Ьіііі иегагешг : срио чагу афпіапіі р%пипй; ѵп тсі- 
Ѵш игфпсе ресипаи , піЫ тешет Ьо/Ые сіесірегешг. 
Сиіиб геі рпі; лгіии; иісІеУлшг. Е гаг епіт сяиііиі оУ- 
ргчапіиш иг лрреііш; оррогшпіаіі оУатрегл гепг, пес 
ргисиггепа; сат,пес Дфгепа; : аиі [іеіихіфт іпсет 
ре/Ьие , соп/ЫУаг по; отги; риУ еіоріо ипо тега гті- 
іапіо;. $ирѵрш;апип і4ет іих Іепіиг , аіасЫ/рие т- 
сііпапа пергоНо ірр> агма; ліоглге Гоіептаг апЬеІап 
іет ееірш ригригат, фссіаіш а>1еУатг,ф тЬти;рл 
сііііяа лііш ;, Ьопсгеаие пипре гедиЫаАео апарорш ; 
аІі];,ие ілт (ёсгсіім ае гегиш ришта ссприІагешг.АЦ- 
ргс ргеУае Зііиагш; лі ооріашт рои/Ьи^ие риЫіпи; 
еІлЬ; тіірпі;ф & V грани р>1о;рор ехиіаш; пирпо; 
рго КсриУ. ІаУоге; О" сгеУго;: ііа р!І([е сІе^еМо;, исірре 
ерм&еж рег циаЦюгн; ртиііагіит р*У МараПоги ірпо 
Ьііі сгиіеііаг л$пши;, соттір([е ѵп тифлит агаре- 
гешг-.аіаг чего аУ Огіепа гарш;,оіу іттіеопш! аі- 
АиагеШг.ф Ьос арріие сілт уигеУашг с?рлЫт*Тег 

А.Щ. геЬлп* по: Ытсп сит Дісегепіиг Ноес & рпйіі А, сігсип- 
р етепііа ипДкрие гтгтигл саирпН: ѵпоріат тіііі :, 
Сг глріДл ссісгтсе АгДепІі: АпцирАі ЛІршп реггіші- 
реге С оШАпт. 1 пЬос <е/ім тепй: АпсірШ,А(1 ерейит 
се п Дет сор Пит оссиііа ргиыЬлтиг ѵпДл^гпеірДсгаі- 
аие шДст тиіай: рг л іітоге ререртетц:, т срмр- 
(і: тарги ѵпД»Ргіа саиіі: питргц , оЬ^пЗо геііріопит 
сопресгАііопе соДорто, Ъгастіі рііатгепіиг аі^ие С ог- 
пин^ихіогіі рДеі ф иУегіасе тегсеДйлД тотепіит о- 
тпс иег[аЬіІе:.Тіггшго іщие педоііорег ре^иерге: уио/' 
Дат уте^игіо: оУрмгіше ір(л аД іД рАіглпДьш і Доги о:, 
ригтогй ехредЪііот Аатпр>:,р1ц огШ ІАт гиЬІо [иУі- 
іи: Агтаппш ^ІоУи; ептріі : агуне, иі [оіеі ѵп ДиУц: 
геУт, аиДепЬог слр: сироДіУм ге^А репеігаіа Ьііиа- 
пит ехіглбіит сеДіеиІА, у ио ехАмтаіи: сопряг лі, аД 
атиспЬсиІмп гііи: сНгірапі іепДетет,Депр: ^ЫДіо- 
гтг і(НУт ігисіДлп*. іі я Дих НлиД ехііііт тегтгшп 
Ъосцѵпеге орреііі шг1і:,тепі саЬтпІАптцшНш р- 
(Нот іпіриоги/т іггеіііи: е{1 лУрт, иі ѣегі роДіі рііи- 
ѵет аД рперДіА рго%ге[[н: ехігета. Ьісеі епіт оУ сет- 
рсршат іИлт сит лгтаіиги ргоДШотт Ате Мигрп- 
к р рг<еІиѵт,оУІі$Аіит ргАііА геіітгеі СопрапПіт,иі Дю 
Ьііт іашп С7 тиіаУіІет иегеУлшг : Ііссс рАігіі Ъопі- 
іі] рпесепДегеі ргІІА р (Ьг у [еДрго СопрапНт рагІіУм 
ѵп Уеііо сіміі Асгіагсопігл ЫатАпо: ре ре исгріСі.Еис- 
тгаі лиѵет лтесриат ЬиіирпоДі аіщчіД а^Шеіиг т 
СлЩ: ,Кот<е ѵп агсо шхіто рориінз, ѵпсегіит гаЬо - 
пе сріаДлт регсііи: , ап ргф^о, иі Віінагм: Деш(1и: 
е/? пілрпі: иоаУм ехсІАпигеі . 1$піиг Вііиапо Кргіррі- 
гке, иі геІАШт е р, тсегрОѵ, ѵте{НтУіІі рииДіо ге со - 
ртіа, ргмсер: ѵпріспйл солііш: & (итоге, Нос сриосрис И В. X V. $І 

уг ІісіілН: рхие ргорегц сигрУм аДр^паЬаі: со тоге , цио 
ртрег оДеглг ргЫег рх сіепгеі , иг циопДат Ѵотігха- 
пиі,[ирегаге ілтеп уиасхтсрис агге сот гаг іа сххрісУае. 
Т аптмуие аУріг 1-шДлге тДиргіе ^[Ь, иг еЫт срке- 
Дат ргіУегсг Де СаШсапіі тгегосрга г'серигіі^ио: пе- 
то аггі^гаг.іДср [сгиші іирегаг лг$і ш, іи кг голаго Ке 
пйрго еіілт гит гаііопапо аррагіііопіг лгхшгхт пих- 
$п[}гі> си і пи іі го рора Ѵліепішілпі ххтрогіУхи Іа^иеха 
шіат иі агирх Тгіроіігап* Іедаііопіг гиріг. Т>оР уие хіа 
сотріеіа, СопргЫхм иг іат сАо сопгірим, сирУи^ие 
імрсгагнги $ Уитапіі, хшгпііо^иепііа р[Ы^ие рирІлУа- 
іиг аДиЬхгогмп: уиог лиреУагхрре ,регпепДо ргоцаеп- 
Дбуие іД %епиг рагхт саііепга : иг С гсерт Іе^тиг іДео 
герпо [ио Зоіопет ехриіф рглсіріат^иіл ЫапДігі пе 
рхеУаг-.ЕсОіопурипх ѵтепгаге роегл ЕЫохепо тоггет , 
сит еилп гесігатет ргоргіог иегрм аУргДог ег тсоп- 
сіппо г ІлиДлпьУм сипШг р>1ш лиДхгег ѵпѵпоУіІц : ери* 
га регпісіорх иіііогит е{1 аіггіх . ел Детит [аигргагл 
ере рокраіі ДеУег ехсеІре,сит тгегДтп О" мгирегаііо- 
пі [есиг ѵррогхт рлгелгіосиг . \1т<\ие ро[1 рсигіглгет 
уихріопа а^гаУаШг Де тоге , ех иіпсиііі сясепіриеріи 
га иг похц рІебкЬлпіиг. Е хиг^еУаг епіт ерегиет 1<е- 
іігіл Р аиіио іххпагеиі хііе Деіагог лД иепепаш агга [им 
Іісепіім ехегогпДм: & ѵпсригепііУиі т педоіііт соп- 
рргіапіі агрие тхІігапУні , иг ргассргит с ] ?, р госхііха 
аДтоиегиг есиіео ,$хІмпі Дотерст, Уото ^глаіц ет 
тогУори,пк 1 иепгхУи$ сипЛіг^пе иі пітл хогтетопт 
Іеиі согроге рхйрхго геог лггопіш сгіпипнт рготірме 
сііагірхсегег тиіха Уепт сотглсрілт реглшт е[1соп 
Іі^г . Мсхтіог епіт рхтпц уио иеНгиг еглг циіесет, 
иг ірре ргтаиіг , риірхге срхетриат иіропгет , ирие аД 

Дщ. 5 б А М М. М А К, 

сопрпіл тсгНі исхаш> пес котіпаиіі , песргоДіДіс аіі- 
сриет : [еД аД[егеУасрі61ит Ъііиапі соп/Ьпхг , іД смт 
со^(я[[е риоД ѵпі]і,поп сиріДіше, {сД песефше сотриі- 
/іт агритепю ешДепй Детофгат . Саи[ат епіт 
ргоЬлЬіІет ропеУас т теДіо тиіпгіш х[тощ$ сіл - 
г Ат , <ріоі Діе <рипю апхсрмт ѵп[1лл [[арегес ргт- 
сірлпа , Допашт [ЬрепДіо пиіісет Сопкам!] потаи 
ааіосипи ф, [гб; е([ес у [Діа. ѴпДе аррагеУас^иоі 
У? ргфитегес {ѵгшп<е / ирегіогіі т[і^піа, тпагеіиг аи- 
п іат^гаис ропДиі гересеге м [ішт. Ѵо/Ижс Датгм~ 
Гѵгит рога Ѵсхтепіш г ар па аД [ирріісішп пиефс.сри* 
(иг [ирга гсПіІти*) сит-Тгсиігі а шахт С <е[агі сіаи - 
[Ц~(пс Бе сепію, аД іфпіЫат рІеУет сІеЕЪа ф.Тит 
А(ІіерюДопа , С7" ЬиЯр , ег м аиДіо сопиіес тхгетрй 
[иш,аІщис ріигес. Н <гс у [гтііа регріехе іетрогі* оУ - 
( Ьпаіюпе I Іги(япх,Діт Ум ехШогит ссттитшп сіл 
Де: [и[аШ (игЬо {ёгаіц , ѴгУет лкгпат Ьеопііш гс - 
^т, тиім Дн&яіі іиДіа: Доаітепіа рг#аріеУаі,м аи- 
ДіепДо сеіег, ѵп ДіреріапДо іиріфпиа, паіига Уепеиоіи*, 
Іісес ашогііяіі: сайре [егиапДх ааг срмУи[Дат шДеУа- 
ічг , у тсііпаііог аД атапДтп. Ѵгіта і^іиг ап [еДі- 
ІІ0Ш5 т еіт сопсііапДх шІіЦіта [іс у Іена . рЫо- 
гошт епіт аигі^ят гарі ргеесерімт » [еершМ рІеЪі о- 
тпл: иеіис Де[п[ига ргоргікт рі^пи:, хггіУііі трет 
ргфЕЬит тсе[[еУас ис ІтиДітѵ. [еД Ше (ЬУіІц у еге- 
&и: ѵтпиЦі: аррагіѣгіУш соггерп»: аЩио: иехагбррме 
іѵгтепіі:, пес ргерепх ийо , пес оУ[[ѵпх уп[иІагі рсе-- 
па гтІдЬшіі.ОіеУи[ие рлиа: [еершіі: сит іііДетрІеУ: 
ехсіія саіоге уно соп[иеші,шт саи[апДо аД $еріі[опіит 
сопиет[[ес аІеУгет Іосит,иУіорегц атУШо[ ЫутрЬсе- 
мт Магам сопДіДіс ітрегайг ; Шис Де ѵпДиЦгіа рег- 


Ь I В. X V. У? 

%егк ргсербЬа яУ отпі адяяррягШопеср гоуяУлЫгепі- 
хііа , пе ѵп тиІіііиАіпет (с яггодіпат ѵт пиПегеі, сг 
тіпасет ех ооттоііопе ргі^па \сешепат: АіЦраЩие 
яАряиогет гесіі аапАіі, яАео иі еіт оУруиспПй ряг$ 
Аергегеі, Іісеі ѵп регісиій р/Нпяпат лЬгнршт. ІпрАе* 
ііяуие иеЫсиІо сит ресіорі рАиая сопшеУяшг асгіУіа 
осиіч штиіѣашт ипАіцие сипеопші иеіип ргрепіиѵт 
нніпарегрер Щие ти\іл Аісі ргоУго/а, адтшт цнепАл 
ѵпаг яііоі епипепіет, иа(Ь оогрогц, гиПІіуне еярШі,т- 
іег годят яп ір]е е([еі Р еігіа Ѵаіиотеге* иі яиАіегяі 
сорпотепт ейтсрк.сит еЦе/опо ге(ропАі[[еі оУіигдат- 
гіо,ис рАіПорпмп япардпятт оіѵт (іУі сотрегіит , ге 
сІятапііУіа тиШ^роЦ агдя татУіа шп(Ъі р*(репАі 
ргяосріі.Оінр ш(о (иЫіпй іг'іУиІіитсрие яАіитеппіт пе - 
і риссріат ѵтріогяа, ииіда отпе рлиіо япа сопргшт 
рег нагія игУц тсУгя Аіррирт іія енапиіі,иі (игУягимг 
ааеггіпиа оопсііог шпинат ѵп іиАіаяІі [есгеіо ехягяііі 
ІаагіУм яА Ріа? пит ецссгеШг: иУі ро(Ья лира егіреге 
шгдгпіі поп оУСсигсе риАогет, Рятипі 'соп(иІягі репап 
іія {иррііао оУЫсарііяІі яААі&иі. Нос яАпипфгяпа 
Ъеопііо, ЦУегііа сУгі/Ьяпа Іед; япврсч я Со/ЬпііояА 
атіімит пиОірг се серпа с{і, шпинат ѵтрег мог ц іиДіі 
& ріигітопѵт (іи сопрзгйит Аесгеп; оУрр?п*, ѵп ге, 
унят Угеиі ахіи регсиггят. АіУяпармп срірсорилпео 
іетроге яриА КІехяпАгіят иіігя ргорДіопет яіііиі (с 
е(регепат,(сі(сііагі<іис сопяпіт ехагпя,иі ргоАіАеге ги 
тгсі яДіАм, сапа ѵп ипит цисерпа еіирІет Іосі тиі- 
ЮгішіфпоАіа иі яррсИяпе)гстоиіі я \ ясгятст с^иоА 
оУііпеУяе. ВіссУяПіг епіт (кпАісягй ргішт рАе, сриёие 
аидигяіе; рогапАегее яІіа?,(сіепП/}іпи> тйе$, яЩиоііег 
рг*Аіхі[[ер<іигя.5»рег Ьц ѵпапАеУяпіиг еі яіія уиоуие у8 АММ. МАК. 

а рг героем Іеті иЫжгёсіи,сиі ргдрНеЬис. Н йс рст/иЬ- 
ргірііопет иоусеге реНе рсстгсіоміі, риг іи рспНе: слсегі у 
іиЬспсе ршсіре ЬіЬегіт топіСис рег/ёиегепаг гепіее- 
Ьишг,пес мрт Ь отпет, пес аиНііи Ниттге пери иііі 
гтт ре ре схс1итт,ирегсе рпііссс гесаісісгит ѵтрегл- 
іѵгіі игЬісгіо. 1 сі спіт Ше АсЬипирортрег иірриі, Іі - 
сес рігес шріетт, Шип иисогісасе рса роііогег хсег- 
пх ѴгЬіі сріроріфгшгі Нереіегіо пісеЬисиг лгіепП.^ио 
поп ѵтресгиѣ, ЫЬегіт хггерориіі пиіи^иіеіи; ито- 
ге ри^гиЬис, сит тарпи Нірсиісак по&г пиНіо роіиіі 
аЦюгслгіЛс Ьхс сри&е Котх,ис орепНіс сехСис (і чрсгіог , 
и^Ьиптг. С оприпЧилп него ехи^саЬипс и/рНт пишу, 
Періогиш мт Сиіііхі тіісатес,тІіо гепісепсе иі ѵп - 
Сегпісіопет ЬигЬиг'и шсряпСіЬш ипіиегрс. хриапрріс 
Ніи рса ш ргориірсгес егітпис,ірр: т I ыііи герНет,ис 
си ріеЬлі{регіси Іо рит спіт ехіртаЬис /с т риг сет соп - 
ігиіеге Іопр Нітоілт)герегіс іапНет сбріііт гебіит: 
©г I нііипит рисгиеіс рисгет ЬииН ка іиій иЬ АсЬиіа 
сопсгибіит исашхііит Сит риШи(ит,т [осіеСасет ѵт 
рсгі] и/рсереге со^мЬислН иЬі иг?? псе пыіогит ѵтрсп- 
Пспіііт тоіе ер оопрЦиі ргохітіс,[исаітЬеге (ос пестр 
рСльЬм (атуие сгеЬгі ; ипит ре, роі пипрсат рсегис, 
ирегсе НетопРгиг. іШ ѵп ирепііопет пітит егиіііі т- 
риииЬип*,піЫІ ере ііа и^егтп НіёЬшсес^иоН ргхро - 
сет иігСис, ргіипи^ие Сат шсіпи рПсгіЬм поп [ирега- 
гес ех тог е.АеЫеЪипсс^ие похитили сопрпепЬи рипиіип 
Се сотрІитесЛеѵпсерс саиеті НеЬете Схрігіі потсп,терІі- 
сапсес $?Ри рсЬ С иИо. иПпісепйЬм оЬрписе,орро - 

пеЬис ре (оіи ге^пи,тсегтт тцгиЧопет иН Іоп^іпрса 
рсгЧпирсст,ип рго пиСіна ргиПёЧи сопрсіетт со типе, 
отпіЬиррие питоглс ипсеропі ПеЪсге ргорщніт. Роу? 

'. у- ' Ч •'•Ѵ...'; г;. 

/ *- 

, х. ч Ѵ ѵ- 

* тиііасріе рег АеІіУсгаііопех атУі^иаі аШіаія, (кііі рха 
рёмепйа : аУіеШрр ДфиШгошЬм іггШх,аА ітрегпип 
ріасиіс іиііатт аЦитеге.Ош иетреі асптх ргяАігіо 
с ііе,аАиосаю отпі уиоА аАегаі сотпиІШо, тУипаІі аА 
аіііогет рі^урРит егсМѵ, у иоА ацшЫ агсипАеАпйс ег 
р%па,А. и^пірих треАет, еитсриг пихт геііпет Аехіега, 
Ь<сс ргтопе рІааАо регогаии: \Ці{кпші ариА иох орй- 
пй Кеір.Аерпр>гех, схирс сотит ипо репе отпііт рігі 
іи мпаиапАх, сриат ассипи хаприат ариА <е^ ио х іи- 
Аісех у иссіпШи і еАоееЬо.ѴоЦ тсегтт геУейш іугаппо- 
гШ, ріох а А Ьлс сепІапАа уи<е тоиегйс гаУіех е^і е? 
У тог , иеіиі утрІ/х еогй татУм Котапо рхприіпе рагеп 
іятех,ѵприІіяш УагУагі С лЧш гиріа Іітінт расе, Уас 
апітаіі рАиаа^иоА пох рег Аі[ійсНЦітах ѵеггал агАи <е 
мсеДітсех аАЦприги. Н мс ідхіиг пихіо иіігаорроріа и 
ргоргрепіі, Аіт раіііиг іетрнх осѵипегіі по^ті иерг{- 
срие соріііі рірга^іш,^ соЦа [ирегЬагмп репйіт Ае- 
Штг/сеіи, у ппрегі]рпех егиѣс тіайі. ге/Ье м гегімп 
$ет> <риат регораІАо гоУогеЬх ерреЕЫ. I иііапй Уипс 
ргахгет темп ратиІет,иі паріх,исгесйАіа, цча поУи 
ііа ие гиаДітАіпе сЬагм е{1,ге6Ьс $е6Ыіит, йтуиссіи 
сепііх УпАиргія ітегит,т Ссерагц аАЪіУеге росертет 
ехорю , ссерііх р мАепіиг ийі'іа еііат 1*еРга сопярропе 
ргтапАи . Оіяге ррег Ьц ріига оопатет ѵтегреііат 
сопао Іепіиб ргоЬіУеУае, агУіігііт ртті іоиіх іА е([е, 
поп тепйх Ь шпате, иеіиі рг<еріа иепіигі ргхАіахш. 
ЪіАпррле ѵтрегаѣг хттоУіІіі , Ант ріегеги, герАиар - 
Аеііні ехріісаші. Оиіа ірітг иеРгй <рио<р риогех аАеЦе 
р’епиіих тАісаі Ышх, аАиІерепх шрѵгц ігапр.иШ,(іии$ 
атрегаіі тогсх етіпепАі [им роіім учат рглАіспп- 
Аі , аА Ьопогт рго^егаінт ехиг^и.сиім ргеесіагат *° А М М. М А К. 

тіоіе Ьопіі агііЬш м[ксиілт кос ірр> ріепе иіДеог ис- 
р°[ч*Це уиоД еіері. Е рр ейргфпсе пит Оеі саіфі апн 
61и ргтлраіі иеЫУо. Оіхіі.і&охсрие тДитт амт риг - 
рига Іи1іапит,& С есрігет сит ехегсіт і ряиДіо Десіа- 
гаттМ аііосритг сбігаШоге ииіт [иУтоерй: Кесері- 
I Ьргітхт ? огкппиті ррІепДіДкт Рогет^атапИ^те 
ушЬі отпит расег: аисЫ р Іогіа теа сѵпрсеог,сри іи - 
Циі м ДергепДа фретгі росе (Ь се поііііші пиЫ ргорт 
уих^пат ір[а росе/Ьх іиДеог е([е [иУІтис. кДеро ід- 
іиг иЬопт,регісиІопіт^ие рагіісѵрс, таіат ткі - 

Р* Г И (нріре СаИіагіт , отпі Уеперсѵпііа рагхі Іеиаіи- 
гм афЯпгсг р Ьо/ЬУіи сопрееАі (іс п*се[рс,рхо%га<Іи 
сопрре ѵпхг ррпіргох іррі лиДепДі хтроге сопрДега- 
іш Уогішѵг.рирпапхі ассепДеі ргхеипДо аиш/р те,Сиг 
Ьасб/^ие ріУрД^с /йісіет, тоДе[к тсгерат ДсрДс! у ие- 
гіЦіти; а?/Ьу арритгщ мДиЦгу ©г ірпат. р гот иг - 
репсе геі тарпітДіпеуегре шг /5 гЫ ДиЯигін иігоі Ш- 
Дсргсе$.аДепт*н поУцша[рт атогц гоУи/Іа соп/Ьп- 
ІіОьпиІітУіти; ртнІ,ипаогУет расшит, Осіи тоДо ие- 
Ііе^иоД огапии, рагі таДегаігопе ріеСасеср гебіигі. Ме- 
сит иУіф шДеУегц ргфт, & срѵ ііУі уиоДасуие абЫ- 
го поп Де его. аД [ тта пиЬі ргорега /осумттйиоШ, 
иеіис арррпаіапОіУі аУ ір{а Кер.раЬопет сига региіп - 
Іі Дерпрлгиб. Пета ро{1 Ълсрпііа геІісиісрД пиіііагс? 
отпе! УопепДо рлроге,р тіа рѵпіУиі іШДепхг^иоД ер 
ргорегісші; тДісііт ріепит ( пат сбега ситУаЦч сіу. 
реі ргішгуігл Доситепіит с {I, ДоІогц)ѵтпипе уио 

уиатоуие рпнДіо ргассег раисоі А ири[Н ргоУаиеге іиДл - 
сіет: Оерагетцие аДпигаііопе Дірпа р*рсір\еУам 7 іт- 
регасогі} тигіеп рііроге {Іаргапсет : сиіи* осиіоі сит ис- 
яф** аггіУіІеі, ішііііт^ие ехаіайт ргатт, тиітт * л • ІІВ. XV. л 

Аіирис сопіисмес^ш [сіи гм [і аоШ$сЬаі>иеІиі [сгиіл- 
ііс иеагіЬиі ІіУгц, ^ иогіт ІеСНорег согрогй [ргмрлп- 
Аіс апішпілп ѵпссгпа. Ьитрие ис роііогі геиегеііл [ег- 
иагшг,пес [ирглтсАй ІлиАЛам, пес т[гл <\нат Ае- 
ссУаѵ.ащис іаео яп[гті иоагс [йм *{Ьтаі4,поп пніі- 
іит./йрхрпи Аепіцие аА оопсе^іт неЬісиІі, геярій[с[ис 
йггергат,Ьилс иег[т ех Н отегісо сагпипе [и[игглЬаі, 
Ік\х/>і корфѵ/пог Іхѵхтог леи /ло'ірх нрхтмн.Н АС <ІІС оёЫ 

ио Ышт ЪіоистУгімп ре/Ь [им, сит АгЬеііомт соп[й 
Іст Аппиі ЬаЬсгсі & ВоШатт. ВеіпАс АісЬм р<шсі: 
Нсіегкс Сб]Ъиц [огогс,еіАет С лрігі сопіириіі [аасге со 
риіжа, рагліі[рие ипіиегрс , <рие таіигіш рго[сі[япАі 
рореЬае, еотіширлгио [й[ярю, С аІспАи Вея тЬгіЬм 
врф м с[: АсАибЫ[^ие аЬ Аири[Ь аАиррис Іосит Аил 
Ьні соіітпіі т[ірпт,<{ш ЪшпиИимг ѵмегиии ф Ті- 
сітпп,ШмгіЬи4 геЯіс Т ешгіпос рсгиспіі.иЬі пипйо рег- 
ссііііиг рглиі, риі пирег ѵп сотііМит Аири(к рсгіаіис Ас 
ѵпАиЦгіл [ІеУашг,мрагаігі АіЦІисгёі . ІпАіспЪм <шат 
Соіопілт А ргіррігит амріі потіпі : игЬет ѵп [есипАа 
Сегтапіа, регіітсі вагЬагогй оЬ[іАіомге[егаіат , ег 
тарпіі шгіЬиі Аеісій. Оно тсегогс рсгсиІ[п$ иеімргі- 
тс аАисп&пІііт шаіогшп ли ([іа о , пшгтигАт уисги- 
ІциосіЬім [ ере сшАісЬліиг.піЬіІ [с рім а[[есиіит,^иат 
моосирайог ѵпагігеі. С Амрис Ѵгепплт иетЦег , иірге- 
Аіетет орШіит <риАет & ітрегйіогет Ьопогфсе [и- 
[аріига от тс лШ сопсиггеЬлс СГ АіртШ: ргосйірис 
ш[т рШипіиег[аат иіапііаа ртйпиі ѵтрегаѣгс 
сіетепат арреііам & [и(1ит, рглмл соп[от! 1<ш- 
АіЬм сеІеЬгаЬас,амАім ротрат гергат тргтсіре Іс- 
ріііто (ѵггкпс-.сотипіитуис гсішАпт лгмтипѵт т 
сіи* ІоспЬаі аАиспіи,[аІиыгет циепАл Сспііт а^иі- (г А М М. М А Я. 

Гс оопсіатп^псс рсіт агЫпам.Типс апиі цшесілт 
огЬа ІитіпіЬт , сит регсбшіо сципат еЦеі упреки*, 
Іиііатт Ое[агст сотреп^еі-.ехсІаташГуЫпс іеогѣт 
іетрІагерагашпт.ѴгоУП(1сропіа,м М апшатн ил - 
іеі рглііхіі схосі^т, Маіт орт тоиео, таіагсряс т<Ьі 
гегит парііиг огіо , Саіііагіі ігаЯиі & ршт орггиіе- 
герил пипс {стре^Ьиит, пе ѵпкг ргоапЯт агАёаі 
углІіогнтс\ие иагіоі сорт хртіа ушЪи/Яат ехрейіегк, 
іпиШгі мАеаг сіс/ісіст паиИсо^аПпЫ Іѵтга сит гисіеп • 
йЬмуСря* Іісиіірагагі [ссигіШуИпег{1ііЯм ге[агагеа>- 
а&ѵі С7 ареІЬсеі.АтЫдепан [ирсг огі^пе ргіта ОлЬ- 
Іопт / сгіраті иекгс^пойііа геіірегс гиргои) ртріс- 
пат : [еі ро/кл Тіта^па О' Мі&пііа С гастфіт- 
риа^и* Ліи [ш іртгаіа>сойеріі ех ттШрІіаЬт ІіЪгі*: 
опт ріет / есиіі оЦсигіШе АітоМу еліе Ж^пЯт іоа- 
Ьітш СГ арегк.кЬогідіпеі ргіта іпЪч гс^опіЬт <рй- 
іаиір)! еЦе ргтагиіуСеІш потіп* гсрі! атаЬйі*, & та 
ггцеітиотШо Оаіат ііёкн: ііа спіт Саііо? / егто 
Сгаси: арреііаі. КІц у Ъогіеп{сі апіісциогё^міЛі Н сг- 
еиіетуосеапі Іоан тЬлЬііа^с сопргм.ЪгарАл тетогле 
геиегарйіЦе рориіірапет ѵп&і%епх.$с<{ аііо: сршхре аЬ 
ѵп[иІц ехііті: соп/ІихіЦс & ігаЯіЬт ігап(гЪетпіг,сге- 
Ьгііаіе Ьеііогй , ©г аіішіопе {ёгшсіі татрМт /мг ех- 
риІ(оі. Кіипссциіат район рор ехсіёіит Тгоісефі<п(лп 
іе; С глсхн иЬіаие гііфефьіося Ъ<ес оссира([е,Гис иасил. 
К скопит аиіе ѵпооіл іі пм(п: отпіЬт а([еиегапс^иосІ 
сііат по! Іетпин т тлпитспіі: еопт ѵпсірт: Кт- 
рЪ'туопІ! ріит Н егсиіслі Сегуопі: ф Таигірі рсеио 
пт іугаппопт регтсіет р(ЪпаЦ'с^иопт аісег Ні- 
Ррапіаі, аііег Саиіт упрЦпЬаг. рірсгаііу\ие атЬоЪи? 
а>і([с оіт&псгорірхтіпіі, [и/сер^ие ІіЬсгоі ріига*. 


СТ еоі рлгкі срмУи* мрегіыЬлпГу/иіі потітіиі ар- 
реІІа[[е.А Р косла иего Араііап рориім Н аграіі упсіе- 
тепііл мыт Суп ге$п! рг<ер(Ь, ШІіат тишрго реіі](. 
Смм рап ѵп Імсапіа Ѵеііапг, аііа сопАіАіс ѵп Ѵіеппеп 
р Маріііат. Ает рсиіі! сеыьУм орріАа <шёЫ иігііѵт 
соріл, ѵпргиеге псп раисп: / еА АесІіпапАа иагіеЫі рере 
/кііеЫіі сопінпёЫ.РоР кос Іосі ЬотпіЬш раиІаЬт ех~ 
<иіііі ѵп^гиеге риАіа ііиАаЬіІій Ао&гіпагй,ѵпскоаЫ рег 
В агАоі,ег ЕиУа^уф ОгмАм. & ЪагАі ушАет ргііл 
иігогіші іШфгімп {яви кегосІ! сотроры негр У ш сит 
АиісіУм Іуг<с тсінЫ сппііЫгші'ЕиЬа^і негоргиЫп- 
*е; I Ітш ф/иЫіш паінгя раАеге сопаУапіиг. Іпаг 
Ьо: ВгмсЬе ѵп^спу! сеірога, иі аиіопЫі Руікадог* Ае- 
сгст,р>А*ЬЩі аРгіЯі тпрпцг, срисеротЬш осѵиіы- 
пѵт гсгіт аЫгит^ие егеёНрт, &• АеД>еДяпіе; кн- 
ттпа ргопийагим апіпы! юітсгыіеі.капс СаШаггт 
ріарят оУ р*%$ери; тспЬіт агАиоі, & коггоге піиаіі 
ртрег оУАиДы, огУіі герАні ѵпсоіцате клс репе і^по- 
ілт,пір срха ІіѢзпУнб ер магм, титтт сішАйс ип- 
йіцие ГкШсгл меіиіагк агсипАаЫ. & а Ыеегс^мАёаи- 
Ргліі Туггкепо аіімыг & С аііісо тагі.уна ссекре рі - 
Л>ісіі рІ<шрги,а ргц^ИУи; фисЫ Аірп^іііиг Я кешмУі 
ошАЫі РиУіеёЬ еррАегі, осслпо,ф аІшАіпе Р ігсплі 
ріг^іиг. чпіеаА річ огіш апоііпіг, гіУш ссАіі А I- 

ріхмп СоШагй: <рм* гсх СоШш регАопиііі С аИір,роІн$ 
ѵп лпррРц; І4№т,п7мауие Іосогй арсгіЫсе сорри, Іеп* 
іо ЫпАё іітсгеѵп аписіііа ОёЪяшлпі гмхрім рмісірц, 
тпІіУм та^піі ехігихк аА іисет тстсглУйц типе - 
г к сотреАіагім еу шапііУт оррогшпл!, теАш ииег 
аііа! ЛІра иеѣрл!,рірег сриЬия сорегы ряиіо рорѵагс- 
ргетиі.іп кі* АІріУм Соііут^иагйіпіЬим а Зериропе «4 А М М. МАК. оррісіо с(1,рг<есеІ[іт егідіиг Ш{тт пиШ ргё рпесііргі- 
пипе рспеігаУіІе.ьр стт е СаЧциепіепііУиі ргопа Ьи 
тіііілк Чсиехмп, репіепііит [ахопш аіегтрап іи/й 
іеггіЫе,ргее[егйт иегпо сетроге: <ипі Ьуиепсе дѵІЧуЫ- 
шЬЩие рІиМ Іаш саіііте иеппгйрег (Іігирш иігіп- 
<]нс ап]т(Ьал, ©г Ілсипаі ргтпагмп сб^сгіе ІлгеЬго^и, 
аерепЧесе; сипёЫпьУш рілйі Ъотпе; штепілрго- 
аіим у сагрепм : ЩиегстМш аі агсѵпііш ехііінт 
герегПі рІіш^иоЧ ріегацие иеЬісиЫ нар! (йѣіЪи* соі - 
ІідяМ, ропе ооЫУепк іигогит иеі У опт т[и наЫо, шх 
ргери герШсе раиіо імііио ЧсиоІимпіигЛі Ьлс,ш Чіхі- 
ти;, аппі иегпо сопіт^им. Нуетс него Уитиі сгиІІШЛ 
рі^гигіУмуф ш^чат Іеиі^Иа,іЧео^ие ІаУ'іІц тсеЦімп 
ргларііяпкм ппреЧіі, ф рашіл иаЧкрег расіа ріа- 
ла ѵЫае регрсіл йогам поппип<рчлт ігап[еипк$. оУ 
(р*л еяЧісІі>етіпеп№і Іі^пеог (Іуіо; регсаиііогл Іося Чф- 
рнм>иі еоги/т ргіе> шаюгет Чисаі ѵппохііт: ери р пі 
мУт орегіі Іаіиегім , шпіапіі ЧфиёііУю гіин еиегр, 
а^герУш рг лир Чіраіе региаЧйшг. А [ітпмасе <ш. 
іет Уиіил Ііяііасііиі ріапіеіеі аіир^ие ряііопет по пн 
пе МаШ^рег ррат ехіепіітг пиІи:& Уте аііа ееір- 
іиіо егеШог, лдгёуие рірегаУіІц аЧ Маігопл роггтінг 
иегіілт , енш иоспУиІіт са[и$ рхпйпл. поЬіЫ ЧеЧіс. 
Ѵпёе Чесііие сриЧет ісегфеЧ ехреЧіііи; аЧирие арЧй 
Ѵіг^япііам рааі.Ниім [ериІсЬгмп ге^тіі, еріет іііпе- 
гл //гихіре геШІіти^Зе^ропе с]} тоепіУш ргехітит : 
тапЩие еіи* гаііопе %етіпа геііріопе соійшг : уиоЧ іи- 
ро тоёіеглтпе гехегаі /йог. & аЧраШі ѵп [осіеіаіё геі 
Котапл,(риект $4 рглрііі ртріагпат.е? Ііосі Уле, 
(риіт Чіхітм шлт,теЧіа [и, & сотрепЧлапаапа^рр 
аіеігіі, ілтеп еЦат аііл тиіл апсеа атрогіУм рте 


/ і ПВ. XV. € $ 

соп/ігн&х сііцефі.рг'ѵпа т ЬеЬапиі Негсиіеі аі С егуо. 
пет ехііп{мсп<1іт,иі геіаіит ф> ф Таигірлт Іспіи* 
$г<иІіеги,ргоре тагіііпиі соро[ш АІрег. ЫсуиеУагй по - 
теп плШіі.Шпаеа (іпиіісегагсет С? рогат лірегеп 
пет [и тетогіат сопрспшіі.ОепкІс етепрі ро[ка [с- 
еиіи тиіііі, Ьлс ех спи[л [ипс АІреі ехсодш<е Рсетп*. 
Вирегіот к[гісппі расег Р. С огпеііне Варіо Ва^ппііпіе 
тетсгаУіІіЬм есПтпі: от [<1е, регйтиа іфпаіюпе 
А [гогй оЬ(сЦіі,ітгм аихШоуМ нфапіат ігасіихи опа 
[Ыт пит иаІіДл сІл([ет.[еі атасе роііоге М ага сіе- 
{еіПуКптЬаІе а[[ссри песриепіуігісіио апсе ігап[ш> КІю- 
<1апо аі ШІі<е рагсеі сопсепЛепсёуПаи*^ііопе иеіоа т- 
іегсиг[о [раііо пит Ь<шсІ Іорѵ,(Ііугс[[игй топІіЬм ариі 
Сепиат оЬ[егилЬаі Ѵ^ігіл орріііт , иі еит ео,[ соріІ 
[п (ІЫіЦее, иіагй афсгііаіе [ій^но іссстегеі т ріапі • 
сіе. соп[иІет слтеп геі соттппі, Си. Варіопетраігст 
іге питиііт НіДмтМуиі На[ЯгиЪаІст ехтАе [тиіісег 
егиршгй агсегес. сщл АптЬлІ АоЯні а рефріі, иі е те 
схресіііх тепіі! &• тИісІа!, Таигіпіі сІисепьЬм ассоііі 
рег ТтіспЦто і О" огат Ѵо&пйогй ехігстат аі [ ііті 
Тгіоогіоі иепіі. тіе^ие ехог[ие,аІЫ ісег апсеЬас м[и- 
регаЬіІе {ёсіі: ехсі[фие гире т ѵмтеп[м» еіаа^иат 
сгепипіо ш пи?ш раттапт } ааг(оср4е м[и[о Дфішг, 
рсгОгиепІіат/Іитеп^игріІіЪм наргі ѵпсмит угс^опеі 
оссирлиіі Н еігирпі. НабЬтиі [ир:г АІріЬиітис асі ге- 
фтЬа испіЛ'ФІкхёрогіУи? ргіріі сит Іасегем Ь<е риг 
іеі иі ЬагЬаг<г,ігірагІіі<е[іі{[с сгес1ил(иг,м С еІШео[іе 
Саііоі Аіиі[е, ©г А срйтпоіуф В еідпіуіиіриа, иі[ЬіиИ( 9 
ІеріЬиЦнс Аі[сгсратеі.ф Саііоі сриіет,ри [ит Ссі- 
$<е,аУ А (]шіяпіі СаптплИфг питии [ипіе, а Рігетиец 
огіет соИіЬиіу рф^иеоррісіл тіа іглп[т[а ѵп оселпо 

е.і. (6 А М М. МАК.. 

Аеіісереп* . а Ъеірі* чего еапАет %сп(ет Шігопа &і- 
рсіпАи,& Зеуиапа.атпе* та^шшАіт* ^гтпл.срй ви- 
сте* рег Ьч^Анпепрст, ро(1 агсипсІли]чт атУіт ѵп- 
ріілп Рагірогит сареіімп Імсеіілт патіпе, ат/осіа- 
Нт теапг: теате^ие ргоНпи* угоре са/іга Сои/Ьл- 
На рхпАнпШг ш таге. Ног нт отшит арчА иеаге? 
В еіуе АиеУлтиг ере ргНррт, ел ргорсег уиоА аУ ки- 
тапіоге сиіш Іоп$е АрсгсН, пес аАиепШу* ерроетпай 
Аеіісі ]* , Аіч сит Тгапркепапі* есгШеге Сегшшт. 
ЛсриМпі ешт,аА^иоінт ІіПога чі ргохітарІасіААсше 
тегсе* аАчепііііл оопиекняіиг, тогіУм лА тоШііет Ы- 
рріріаіе ѵп АіНопет иепеге Котапат. КедсУапаг ал- 
еет С лШл от па, іат тАе и( сгеУгііасе УеИогит иг- 
рѵП ссЦеге іиііо Аі{Ьп>гі,рок]}псс трапе* Аіси[а циа- 
шог: ернагнт КагУопепр* ит>\іеппепрт тгл ре соп- 
НпеУаі,& 1м^Анпепрет:аІсега Асриіапі* рг&сгаі ипі- 
иегр*. рірегіогет Сегтапіат, Ъеірярріе Аил ічгіріі- 
( Ьопе * ірАет гехеге іетропУш. аі пипс питегапінг 
ргошпал рег отпет атУііит СаШагит.рсипАа С ег- 
тапіл, ргіта аУ ОсгіАепгяІі ехогАіет сагАіпе,Аргіррі' 
па СГ Т тугіі типііл сіиіШіУм атрііі & соріор *. Аеіп 
ргіта Сегташа , иУіргаеег аііа пшпіеіріл М адопПа- 
си * ер, (у Ѵапргопе*, & Цепкое*, ф Аг^п(сгаіи*Уаг- 
Уагісі* сІаАіУнв поМ.ѴоР Іт Веіргаі ргіта М еАіотаігі 
со* ргаеепАіі, Т гетто* Аотісіішт рэгмарнт сіа- 
гхт. Уме лАпеха ер реатАа ЪеІріся,<рІ$- А-тЫапі рте 
игУ* ѵпаг аіш епипет,ф СліЬеІаипі & Ке»й. ариА 
Весрилпо* Ву^апНо* иіАіти *, сг Каигасо*, аЩ* роіюге* 
орріАі* пиіІН*. Ьи^Аипепрт ргітлт ЬирАипи* огпаі , 
С7 СаУШопа,е? 5 епопе*, В \№\рл,ф пихт нт А ч- 

ририАнпі пш^тшАо иеіиРя. ВеатАат епіт ЬчдАи- пе[ет Койзош^у Сг Т игіпі М ейіоіапит о[кпйим: & 
1гіса[Ьп4 , АІра С гаік Роепігие, схсерй: оЬригіо- 

гіЬт УЛсм,сг Аиспіісит, йсргшп срийст а мы кт > 
{Ы гит і^псЫет уиопйат, иі кйфсіа {стгит пипс 
уіоцие йгтсп[1гам.Н* ргомпсие,игЬЩие {им ріеп- 
<М« С аШапш. Аѳинами, цил Рігепсео: тепк; ег 
слт рагкт рс(Ыі о аапіу <р<<е рсгіімі ай НіЦ>аш. 
Ѵгіпи ргошппл ер Аушшиаг, атріпийш ашшпт 
айтсамт О{1(а:от<[рі аіц? миІгііуЪигйедяІа,®- Аиег- 
пі ехкііим,®- $апп>мі,ег Рі&іиі.Ыоиет рорніог Аи- 
Р* сотпкпйам, ег Ѵа['ам. \п КагУомпр сіи/а ф 
ШгЬопа, О-ТоІо/а, <р<е ргтсірагит игУінт кгим. 
Ѵіспжпр: сішШт ехи’.Ш йесоге шіагчт , (риУч$ 
ройога [им \іепгиір[а, ф Агсіак, & ѵаіепйа: циі~ 
Ум Ма{іІіа Іип^Ш'.сиііи {оаеілк С7 шпіиі мйірсгі 
тіпіУіч агйиі* рііа аііріоііе; Іе^тт Копит. Нц рго- 
ре 5аИниу[им,& №<г4,сг АпііроІч,уп{иІк^ис 2ссесЬа 
йег. & (рлопілт ай Ум рлгкі орегс сопкхю региепі - 
пим{іІсге[ирсг кЬойапо тахіпи попмпІ! ришіпс тсоп- 
%гийф, сг аУрігйіт.А ѴсспіпІ! А ІѵіЬю еррироге а>- 
ріа рпіімп кШапмриеги.сг ргосіім мрет аіріа- 
піогл йіргсйіепіургоргіо арртпе гірм остІии,& раіийі 
{с[е уп^иг^ш ттпе Ілтапо: еат^ие ѵпкгтеат т{- 
циат оцилі пирепег ехкгпіѵ.[ей аітпраа рттііааі 
гтіх ргккгІаЬет^илгііа; ехіш^шлт рЬі мрет ис- 
Іо а тоііш. Ѵпіс рпе іаЕЬига гггмп рег йспра раіи- 
йііш ргШг,& ВесрмітЛопѵѵрк рго^гер т Ѵіспспрт 
Іакгерырго рефг/пргіуйехкг Ьи^йипеп[ет:су етеп~ 
рк рлііл Рийио[а, Агагѵт> срле Ісшсбыт арреИЙіуіп- 
сеіг Сегтапіа ргітарікпктрш ѵп потгп ай{а[аг:^и* 
Іоси! ехогйіш ф С лИіапмп. Е хупйерие поп пикет і 

ч ц АММ. МАК. 

рфУмуреА Іеисіі Шпега теіімісиГунЬі кЪоАапиі аср**$ 
аАчегиі ІосирІеІіог,иеЬіі дгапАіДіта: паиауиепгогйрл- 
ШІЯ&агі реріім арнеш. ршіи^ие ѵпсег иаііа^наі сі 
щіигл рггс}сгн>ріу Д>итгиі С аііісо тагі сопсогрогашг 
рсг раіиімп рпит^иет иосапс к А$гаАм,лУ кгеіаее 
обЫно Аесіто ргтс ІаріАс Аграгай. 5п рам Ае рШ Іо - 
сопш. пипср^ігм ©г тога Аер^паУо СсІрощ/ЬгШ- 
гЛуО" сапАіАі репс Саііі репс отпеіу ©г гиЬІіуІиттіт - 
цие тчііясе сепіУіІа,ачіАі іиг^опт,^- [иШьм ѵп- 
р)Іерхпк$Месепіт еогмп ^непс^иат,аАЬіУііа ихоге гі- 
хапсет,тиІсо ргіюге ©г ^аиспурегедгтогмп ргге росе 
гіі^іоімііит тахіте сит іііа траса ссгшсе [и^гепАеТу 
ропАегАпррие піисм иіпас & чара*, аАпирсі а<і аУог 
стгііеге сарегіі рирпоіуИі саіариііаі югЬііУні пегші ех- 
сир'лі. теснепАл носа сотріигіст , & пипасеіуріася - 
аптіихіа С7 ігарспьйсегр сатпрап Аііірпііа сип- 
(Н О типАі-.пес т ігасЪУм сИнуПихстсср аунА кср**- 
іяшагПуросегіі шАегі неі рхггиги,1іаірег срит рлиреГу 
ш аІіЬіургири рриаісге раппопт. кА пиІііаАст отпіі 
ліяс арь/ртауф рай реѲсгц гоЬогс [спех лАргоапбЫ 
Аисііиг, ©г лАиІпа $гЫ Ангаш агіиУш, & ІаУогеа^р- 
Ано пшіся сотетрсчгнб ©г ргтіАапАа: пес еогмп аіі - 
(рсаАо (}шрриіт,иі т иаііаупиігші ЪЛагЬй регіітерхт 
ройихт рУі рг<е а Аіі, уиос іосаіісег тигт аррейапс.ѵі- 
пі аиіАмп реуиіулЦ-ебЬпі лА иіпі рпиІііиАіпет тиШ- 
рііса роіиг.ф таг еос Ьипніа сриАат оУіирі еУгіеШе 
сопііта репрУиіу срслт рсѵогіі иоімііягіат ресіет ере 
Сасотапа рспапйа Аерпічіі, гаріапіиг АірнгрУю ня- 
^ им негмп іІінА шАеаіиг , сраоА аіі АерпАа Топаімп 
ТиІііиіуСаІІоі роР ЬсесАіІиіиа ере роіиг о ;,<рсоА іііі не- 
пепшп ере агУіігаУапінг. Нее ге^опа,ргееарие уих Ь I В. X V. Ь 

сопрня ХІлІісіі,раиІаНт Іеиіиі оАеге рЬ іопрегііт ие- 
піге Котагшт: ргіто апшхрег Тніиліт ргхір раг- 
иіх, <рм([аілрег $ехЬим,аА иііітит рег ЯаУіит М а- 
хітит Аотіі<е:сиі перѵіі] ріепиі еррсЕш, арегіоге а Но- 
Угорит %епа АеилЯп, Ьос тАіАіі сорпотептт. пат о- 
пггиі Сайіа,гир срье р&ІиАіЬш ѵпшл реге,ис $айиро 
Аосеіиг ли(оге,ро] } Ассеппаіц УеЧі пміиаі сІаАсі, р- 

аеші]ие по/Ьт* рхАепУио іипхіі лагпіі.ЕиебІиі рш 
1оп^м,рА гетеаУо іяпАет аА соеріа.Оотійапо сгиАс- 
Іі тога сбршріОуМирпіапиі [иссеЦог т О гіеа рглп- 
гілт гедеУас роараа ргарсЬ, раіііа рег тот! иігіир. 
цие с1лгиб:ипАе [і иУІітш * сриіт регаУашг еЫхіс.Соп- 
рапііпиі етт сит Іітаіім / ирегрііопит срилгегеі р- 
<$иі М амсЬеогим ф рпнІиѵпг,гис ѵпагргеі тиепіге - 
іиг іАопет, \щпс (іУі сотоіепАаіит иг ррсіепат сіе - 
& і: уиет ораорпбіит регіа. Мир манит иоімар- 
рейагі,апа іігааргиом АіШіаійіС? ех еорегсигрі Ьопо- 
пші ргаАіУиі гмІсіі,а[апАи аА рглрбЫглргиАсм а- 
ІіаіуіоІегаУіІц ргошпср,&- тіііуф УШшу&ех срна- 
ІіУее остроги, шхітерие ех оопогоиегрі [іьУш, уиоА 
перпАст е/},& ѵп піит ІисгаАі ашАііаа р>гАсрсм:м 
ѵпаг аііа тиііа сшАепиг аррагиіі ѵп ^шеромУш арі- 
Шіі ргрег тога Т ЬеорШі Зугіа соп[иІагц,оУ ргоАіІіоп# 
Ое[агіі СаШ іопреіи рІсУіі ргопириа Аірегріі: иУі Аа~ 
паііт раирегіУиіу с^иоі сит Ьас а^егепіиг регсрге ооп- 
РаУаі рірс, аиагеі Аігірапогц ехиіі раттощг аУр- 
Іиіі рт Аіиіаі. Н йоге Ргофег аА<е<ргаУаі,рго таргрго 
е<ритт а$епа еііат іит ѵп Сайр тіііат герепс>лУіс- 
АЬг ірпаииі, ф иі аіі Сопйсиі, ага АереМп ргаги/т 
гаріет ргораіат. <]иі: сопоогАапЬУт , шатание сот- 
тегсіа иісіррт рУіапсіІіапАо ІосирІеШіі, Регр аі Аиаі 

е.ір 7 0 А М М. м А Я. 

иісігй /7 итіпіЬ и$ г ере ш иіііпйі кггагіі [нагим ѣгті- 
піі остраго, рсг рглДаюгіо! рІоЬоі пор г а иехаЬаі,пипс 
Агшгиат, аіиріоііс; М сророЫпиат сопрДепІіш ѵпсиг- 
ріпаі, Кошпіі ДиЯогіЪм аД соІІірѵпДаі оЪенпІій ехи- 
и*лі остраЫ. 

А М М I А N I МАЯСЕЫ-ІИІ Я Е- 

к ѵ М СЕ5Т АЯѴМЬІВ. XVI. 

ЛЕС рсг огЬет Я опитою ріоги/т ог~ 
Дхпе сопгхш иегртсг,Ссеріг ариД \ісп- 
Н шт уп соИергмп рЦогитп а сорДе ойае: 
Кириро аДрсіші, игрекѣ репиіпо шрогс, 
рІ'рагмп раргогНуСяДёруие ЬагЬагші 
р>тп іаЪаг, соШрсге ргошпал рартспа іат рагапс, р 
арршра Раш іапДет рсипДо. і^иіаі^Шг га пирпл, 
цнаі рсг С аІІілі шгшее ріісіахсріе соггехіі, гмШс ие- 
агимрісНі ргііЬт рг хряпе, р при Іа ргіе ргоугеДіспк 
питргаЪо, ѵпРгитепа отпіа тсДюсгц жрепцр р*{рс- 
аг№,соттсшгм. О ыссриД аисет паггаЫшг сріоД по 
ріірт; агриіа сопсіппаг,рД рДе* тарга гсгилп аЪр>1- 
шс, Доситепіі г еиіДспііЬт рІа,аД ЫиДасіиат репс 
таѣгіат регіігиЬіі. \іДсШг епіт Іех цилДа тіа пи- 
Ъогіі Ьипс ишегит а тсЬДДпа сипіс аДир^ие рігііит 
сотсШріргетит. шперіе ѵпсгетепЬ; иеІоаЪм іа До - 
т ргірріе сойихіі, иі ргиДспііа Ѵерарапі ріім Т ііи: 
аіеег ссІНтагеШгіІеІІогіт ріогіорс апрУшТгаіапі р- 
тИітиг.сІежт иі Аптпіш: ге&а регр&ауие гаііо- 
) гш ѵпДарігк сопрриет М агсо,аД сиім агтДлііопап а- 
СЬлі сЦіпрѵЪаг а? тога. С7 ерсопіат , иі ТиШапл До т 
сое аиюгіш , отпит тарртмп агйіт рсиі агЬо- гѵт аІІі(иіо по* ісіс&и, гаіісс* Цігрерие попііет:рс 
ргхсІагхЪмиб иііоііі гиіітепіл (ипс тнІШ оУпиЫІап 
ііУм (е^УапІиг, цих апкрггі [Ь* сіи* роЦга тиііі * 
СГ гпігі* У ас гаііопе іеУегёі, циоі аіоіереп* ргмілт * 
м ЕгісЬіІхт уп (есср'н Ш пег их тігііи*, ех аспіепих 
циіеіі* нтЬгасиІц,поп ё пиіі&гі (яУсгпааіІо т риіие- 
гет М агііті гга&и*,рга(а Сег пиша, раса іірие г'іѵхп 
й* кЬепі тгаНУи*, сгиеа фігапіімп гедт Ьгс [априі- 
пет Я*4йу4ІіУі пихплУи* степа* аДіхй.Адт карие пе- 
рѵііоріт Ьуетст ариі орріій апхіісЬит ѵпхг г ито- 
ге* циі иоІііаУап* аДЫйіу сотрет А иргириіипі сім(а- 
И*ап(іцих пшго* раііор циііет атУіт*,рі сагіенсШ. 
Рпіі* ѵпнаіііо*, УагЬагопт юірет герепііпо ѵпрЦо*, 
іогрепсе ргхрпНмп тіііінт пихт иесегапо* оопсигрс- 
ііопе регіи^піі 4ерпіі[[е:ис ргіеі аУгиріарерс ііргіпипа 
ріиіі* иіііта іерсгайо ргориІргс.НіЫ ііацие геткеп 
ііЬи-і аігіі,апсі11агі аіиІаНопе ро/іЪаУіМ, циа емп рго - 
хіті а<1 атсепііахт рІебкУле & Ыхіт,]ай* отпіУім 
сотрагаіі* у Ѵ 1 1 1 СаІЛиІ. Аи^Циіитм регисп*с,ис- 
Іиі аих ііи!ити*,шгіУи* спйпет & сор1ц*,рег ііиег- 
р, раіапх* ЬагУаго*,иЬі (Іе<1і{[ к рг* сорит , а^гери- 
гж.НаУіаііиа; 4сІіУега!іопе,аЦі [кпНУ и* ІосогЦ регЩ*, 
ер иоіпа ііег еіірѵгетг т (и(й,пшІ(а иііго спгор іісеЬап- 
(игу аіц* рег агЬогор іусриЬирЦ рег ріа Ъеисогй ігі 4с- 
УсгергшІіУиі.рі аІ {иЬргегсг цміам^ііиапит рхи- 
Іоаше пирг^гй рс4і(и,рег сорепйіорл мл * , иегй [ирс- 
ёЬа*,циіа хпеУгі* тиЫ* ітУгаптг, аі VIII аихіііа- 
гійпиІіУи $ хрге ігл{і([ % ріей и* Схрхг аиілал мгі рг 
іі* ітШі пирпореге пісеУа(нг сйсН* иіпУи $. &пециа 
ѵпсегиепігеі тога аіУіУій* сяіярУгаёН* [оЫу& Уаіі/Ь - 
гц* у рагй аі (иепій геёкге і іо пси, регсигр еоіеіііпегс 

е.ііц. 7 г А М М. МАЯ. 

А июрАопт рсгиепіе: иУі Ъгеиі, рейс рІеУле, обо сит 
пиіісе гесгеашСулАТгісарпо! ипаеЬасс Т УлгУлгое ѵп 
р еасегиаііт гиетес , рлгЬт сит Іітсгее ис атрііогее, 
еопргііе ІасегіУт оУрсгилУлс: аію ; оепчраііі ЬлЬіІіУж 
Іоси Ае еигріраіі ргосегет: поппиИо ; рлиотс сглАіпх 
аріг.герАиоі ѵп сиглт аіегіші; отпе сриоАросегае соп- 
ргёаСуСрил ресри по илІеУле ?глш(ясе рглреАіеи* лгто 
гсШуѴпплсио* аУіге регрерм ер.РгомАе агйоп ілт фе 
аА геррпАит мргисьУм сопргшм, рег тиіеа Аі[сгі- 
пипа иепсгас Тгіа*{[ -и аАео упрегліие, исео рогіле репе 
риіршіе, Аіррире пшШіиАіпіе УлгУлгл теіи лАіеие иг~ 
Уи поп рпс апхіл рапАегеіиг атУл^е-.ф рлиІіЦ>ег то - 
гаги! Аіт ріірясо оопріііс пиІШ, а мелеет Кетое,тЫ1 
ргоІлеяАіт ехіртаПіуреІіе:иУі ѵп ипит св^ге^аСит ех~ 
сгсіеит иеУееет т(регас оррегігі рглрпйлт [ чат: 
еиіргеерАеУаеѴгрсіпі рісагЦог ЪЛлгсейм: у ірр Ѵгр- 
сіпие аАирріе ехреАіЬошс ргит лрегс рглсерш иріет 
ѵп Іосіе.Ѵор иашше іеарее [епе^^ригеСуСит рілсиір- 
ре рег Аесет рлрѵ* АІетаппат Ік^ееАі рІеУет,Аеп- 
ріііе лртіпіУи* еепАеУле іііис рііѣ аілегіог гтіее: %у 
<рма Аіе: ЬнтеЕЪш & Аесоіог иеі сопНринлп схаріеЬас 
ареЯй,ітлпсе Іосогит ^пагіеяее}>орі еглтіее оЫкрю 
Аіригр» роР СссргЦ еегряу Іе^опее Аиле лгта Сергее 4- 
Аогй репёАеІе[репе,м риУіео сбсііие сілтог раогй,лихі - 
Ііа соепрее.Утсф АетАстс ШпегЛуПесритпа сгар- 
геро[]е рпс упрАц* ри(аги,еме ргошАм ег еип6Ыеог у 
ериоА ргааршѵт У опит ѵп пирте Аи<$ѵгіУж,орет рг- 
геріес ехсгсіІіУм &рЫ(е. АиАіет Шер Агдѵпіоглеи, 
Ъгоеотарит, ТлУегпае, 5лІірпет,Ыете(ае, с? Ѵап^іо- 
гШу& ЪЛлрипіілсит сіміаеее УлгУлгое ро^Аесее, от- 
гілпа еогнт ЪлУіШе(тт іррео^ріАл ис агат Алій гс- 


і Ы В. X V Г. 75 

йЬиі Ъи/Ъя АссЪтпі)ргіпит отпііт В цйпмрит ос- 
сирлші.еі^ие ілт аАиепіяпіі Сегшпсгйтати рирпат 
ѵпкпѵлт оаиггіі.Отуие ѵп Ысогтт рригат лае Аші- 
/л соіілт реіе га лрі соері[[еі,ехіііоуис Ьо/а игдгепіиг 
апсіріііусарііг поптіИц, аЩ; тір/оргаЩ /итоге іптса- 
йг, гс/Аи* Аі/се/еге сеІегііяШ рга/Аго іеШ. ЫиИо іш^ие 
ро/Ьас гериртте, лА гесирегапАлт іге рІлсиісАргір- 
ріпат, ате С л/лгц ѵп С аііш аАиепСит сха/кт : рсг 
<рио$ ігдсЬи; пес сіилш иИа ш/іиг,тс си/ѵ11и:т/ сриоА 
4риА Соп/иета,1ол<т ііасо&потітшит,нЬі атпа Мо 
/еЧи соп/йпАіШг кЬспо^ідоАиІнпі орріАіѵт е/>& нт 
ргореір/ат Соіотат Піггц. Ідітг Аргірршт ѵп?ге/- 
/м,поп<іпа том е/ ехіпАе,^иат Тгапсогит геріУм 
/ігоге пнсерѵпсе регкггіііірасет Кеір.ргтгеі ѵпѵегѵт 
рго/ймат,ф игУс геарега типіфпит. сриУм иіп 
сстіі ргітпф ишѵ,регТгеиегоѵ/ууетаіигм арнА 5епо- 
тг,орріАпт шс орроттт аУ/аДіі иЫ УсЧопт ѵп. 
ипАапІіипі шіет Ьитегі і /ніі^ноА Аіа(иг,иеУещ /ап- 
і ІеУатгѵп тиііірііоа сигм: иіпиіісе і ери а /оііііі Ае/сі- 
иеге рга/гАф геАиссгептгаАІоса /и/>е{Ы,& соп/пга- 
Ш репы ѵп похат Котапі попит* Аі/іе6Ыю,ас ргл. 
шАсга по аіітепы Аее/еѵи ехегаіиі рег иагіл Аі/сиг/и- 
го. Нас /оііая регреп{ап№т,Ъо{Ыц арргеАііиг гтіііш. 
Ао орріАі саріипіі /ре ѵп таіш ааѵп/л: іАео соп/Аепса, 
5«оі тс 5 О4ІЛГІ05 аАе/е ргоАёпУт рсг/ирі; АіАісѵгам, 
тс СспНІарег титаріл Аі/гіУим, м спттоАт ис- 
/сгепіиг. СІ<ш/ і егрѵ игУе^тигогйтсріе ѵпіиШ рлгк/г- 
пыы, ір/е сит лгтаіі* Аіи поШуие ѵтег ргориртсиіл 
ш/еУасиг С7рѵппат,іга ехипАлпх /нУ/ІгіАет, сит егй- 
реге /ере сапам рміеіілх рга/епЧі пит* ппреАігеіиг. 

Р о/ тсе/ітт Астане АіёлЬіеге УагУагі гп/Ь, ітпі- 7 * А М М. М А К. 

А ишрДопт рсгисмг: иУі Ьгеиі,рси( рІеУаг, обо сіігп 
тіие гесгеаш*,аД Тгісарпсп еепаеУаг.ст УлгУаго* ѵп 
]с сасегнабт гиепіе* , рагбт от Чтет иг атрІіоге* у 
оопргб* ІлгегіУт оЬргиаУаг: аію* остраіі* ЬаУіІіУч* 
Іосп Де сиг[и раіі ргоіегет: поппиііо* раиогс ігаДкѵ* 
аріг.герДио* ѵп асгат яіегішіі* опте срсоД рокгаг соп- 
ргёсс*-,сриа [е^иі по иаІеУаг угашая рпереДіш* агто 
пш,тпоаю* аУігерегрерм е[. РгоѵпДе ссгбогі іам [ре 
аі гер[кпДит мдгиеьУм сопргшм, рег тиіга Ді[сгі- 
тспа иепегас Тгісарлі аДео ѵпрегаш*, иг ео рогшрепе 
риіршге , Дірире ншШшДіш* УагУагсе теш аДіш* иг - 
Уц попрпе апхіа рапДегеШг атУа^-.^г р.шІір>сг ѵпо- 
гашг Діт р Црпго сопріііг тсІШ, ашшет К ето*,тЫІ 
ргоІаіаДчт ехірташ,ребг:иУі т ипит содге^ашт ех- 
егсішт иеУегет ш{[ ’гаг оррегігі рглрпЬлт [пат: 

об рглрДеУаг Ѵгрсіт [иссе[[ог Магсгііш: ©7 ірр V гр- 
ани* аДирие ехреДібопі * [пет ацѵге ргларш* і][Дет 
іт Іоси .Роу? папаш* ігасрсе [епге^рлгег.ост ріаосір 
рг рет Десет радо* АІетаппат а^^еДі рІеУет, Деп- 
[а(і* а^тпиУиб гепДеУаг іііис рііго аіасгіог тсіе*: ©?■ 
циіа Діе* ЬитеёЬи* ©г сіесоіог иеі еопбриіт? схаріеУле 
ареШ, шансе Іосопші ^пагтгерор* ггатіге оУІіцио 
аіригр ро[ С <ергц сегра, Іе^попе* Дна* агта собесе* а- 
іогіі репеДеІе[[епг,т [иУіго сосіш* сіатог рсіогй,аихі- 
Ііа соеспрег.Утс ©г ДетДепес ібпега У пес рипйпа ггар- 
гсроДерпе ѵпр Дц* ри(агк,сгаг ргоніДи* ©г осп 6 Ь(ог у 
циоД рг <е принт Уотт іп ішргн* ДшЗѵгіУи*,орепі рг- 
геріег ехсгаІіУи* СГрІиге. АиДіеп* ігпу Аг^пгогаіи у 
Ъгосотартт, ТаЬегпа*, $аІірпет,Ыете(а* у ©г Ѵап^по- 
жг,©г Ма^пепбааст сіміаге* УаѵУаѵо* ро[рДесе* у гет- 
гігопл еогит ЬаУі(яге(пам ірр орріДа иг оготДаЫ те- і Ь I В. X V X. 75 

йЪм Ьи/Ы Аесішпг) ргітат отпііт Ъг^Шлрит ос- 
сирам.е^ие ілт аііиешпіі Сегтапогипытн ри^пат 
ітепіат оссиггіі.Сітуие ѵп Ьісогпет рыглт Аае сім- 
/к соИаю реАе гс: А<д, соері[[еі } ехШ<)цис Ьо/кі иг^гепГиг 
апсірііі,сарьг попгшИц , аіі]і ѵпірррглііі ригогё ігппсп- 
ііс, гсрДш Мре^етс яіегішіі ргверАіо іеіЬ. N нИо іЩие 
ро/гЬас гери^мте, аА гссирсгапАхтіге рілсиіі А%гір~ 
ріѵкШ , АПК Слргц ѵп С аііш аАиепшт схарт ; рсг 
срт ігасЬі! пес сімшиІІА мршг у пес сарИй-мір рюА 
Арий Соп$иеп№!,Іоаіт іы со^попнтПоп,иЬі лтгш Мо 
ріІАсоп/кпсІииг кЬепОуКі^рАиІіш орріАнт е/1,& им 
ргоре іррт Соіогиат тгщ. 1<птг А^гірріпат тргер- 
І'муПОПАпа том е^ ехтАе У сриіт Ггапсогит гергЪін 
ргогс писерспк регсеггіііі,расет Кеірфгшгеі ѵпкгѵт 
ргоршгат^ игУе гесірегее ттпііі]ртат . сриУм иіп 
сѵпАі ргітір 1<еШі,регТгеисго;руетіигил ариА 5епо - 
ПА!,оррі(1гѵт ш пс оррогшпит аЦяЦіі нЬі Усііогіт ѵп~ 
ипАапНті тоіет Ьитегіо [ш!,ср*оД Аіа(иг,иеЬепі [ап- 
АеУашгрп тиіііріісм сигал: иіпиіісе; сри а ] оіій ; Аерсі- 
иеге ргярАір геАиссгепіиг аАІоса р4$е&г у & сопуны- 
М репѵі ѵппохат Котапі по пи па АіреёЫгеіуАс рг*. 
иіАегее по аіітепіа АееЦепе ехегаіиі рег иагіл Аіригр- 
го.Н<ес ріісік регрсп]ап№т,ко{Ыі; А^еАіѢг тиІШш 
Ао орріАі аріипАі $с ѵп таіил лосспрл: іАео апрАсмег, 
уиоА пес 5си(агіо: аАе([е ргоАепУм рефр; АіАіссгапе у 
пес Сепіііегрег тиПІсіріА АфгіУикіу т спттоАіт ие~ 
/сегепшг. СІлирл егдѵ игУеуТпигогитрк иітіа рагсерг- 
таМу ірр сит агггшіі; Аіи поёЫуие ѵпсег ргорирплсиіі 
шрУагиг фрѵппаіуігА ехипІАпа {иУргШт, сит егй- 
рсге рере сотихМурлиаШе рглрпйі пиши! шрсАігсШг. 
Ро/? ігісертит Аепіріе АіёлУіеге УагУагі ігі]кі, іплпі- 74 А М М. МАЯ. 

іег риііе'сріе сонаре сіиііаіі* оЪрДіи пифмпы.&циоб 
шіігпііаіі тегнт ер аДр&гипДиіРегісШй Серлгі Діри 
Ііі рррейаі I егге МагсеЦм пыдг{кг серий! арст ѵп {Ы- 
ІіогйЬм ргохітг.сит еііат р амШаЬ^ие ргтаре не 
хагеШг г орроріа тиІІітДіпе ітіц оЪрДіопаІіЪиі ехреіі 
гі ДеЬегеі.Иос теіи р>1иіш ерспаррти* Ос/кг, ргошДе- 
Ьаі соп/Ыпіі рІісііиДіпе,ис пиіііит Дічіито ІаЬогі сриеі 
рмхДегеі аЩилДісеі Ьгеиі$,аД гссгеапДм ілтеп рср~ 
сіет иігеі: унагщчат иіііта риаіете! торса сегг* ре 
ре илІЫіл схіриа циеДат шине сопрѵнл рс^геЬапе. 
Ѵетт кос уиоуис Дііі^пііа сигаю регси^іі, аррира 1<е - 
йоге ре ргорЬеготтРиЫаю апіто аД ехесриепДа ріигг 
та соп&тш.Ѵгіпшт і$піиг рсбіисрис Діррсііе гетрега - 
йат ірре рУі тДіхіі аісрне гейпиіі.Ш^иа аргібНи рчт 
ршагір ІсріЬм иіікгег сримех гЬепІі Ьусиг^,іД ф ахі 
Ьш Копыт (гасрат* Аісіаие оЬрсгиаШ, & рперепіег 
рхиіаііт герагаші $у11а Д'иГаѣг: геритк ех ргхДі&і? 
Оешсгів^иоД атШорт тепрат ргіипарагсат иіг- 
Ш арропіілД епіт ейл Т ириЫгші Сию ргиДетег Де- 
ргиепіусиі Сепрогі] сорпотепіит трог шіл тДіДіг.СиІ 
Ші пырп 4 уУМсрмі,тгл ііЬіуПы&па шгіиій тсигіа.Ъепі- 
<рис сит Іеяегеі ІіЬеІііт а/рДие^иет СорапНт иіргі- 
шргшт аД риДіит гтПет,шт рса сопргірргліргееіі 
сете г Дірогит срйД ѵп сопшто Ссе[ат стрепДі ДеЬе- 
геірЬлрагит,® 4 ішІиат,& ршсеп ехіт иешіс,сг ѵп- 
рггі.пмпіра* пиіііі* шіі ег ргіит сііо со сепіи*. И тс 
сопйпфлс м по&ѵ* аД оЦсаа ДіиіДегеі іпрагШ, срйе- 
й*,С7 риЫіссе геі , тратт: уиоД рсШіаре АІехап- 

Агит Ісціті* М аугштреД тиісо Ыс ргШ.ІІІе папайе 
лпса сопсЬа р 4 рроріа, ЬгасЫо ехпа сиЪіІе ргосетѵ рі- 
Іат сепеЬаі аг^псеатЖ сит гигиогй гідсгет [орог Іа ік 

ѵ/Іі- 

грек 

■зугі 

шіі- <{ШГ> «]і 

ы, 

г 4Іе- 

рі » гі 
ірегі 
і[м 
/іа 1 
гиг 
бЙ 
»>• 
Г Ж' 

:Ы 

е» 

рп- 

і>геі 

ш 

ГИ* 

№ 

ия- 

ѵр 

'І 

I ГІІ I I В. X V Г. 7У 

хл/ее,ѵп/и/ні ре/Ьтімі Ыр/ ііппіш аЬгйрегеі /ом пи. 
Іиіілте него аУ/рне ѵп/ гите со (риоііее иоіші аирпЫии: 
СГ ял#Г ДітіДілм [стрег ехигрѵт,по іріятг иеі /гл 
{пЛц /егісі ! атУі^ио /иіргоге пісепйУю, \еДех мр'сее, СГ 
Іѵаі /к,(рнат ші^ргц Іітрііаш $и/игшт арр'еііае, ос~ 
сиісе ЪЛегсигіо /иррІ\сиУле,(рисип тип До иеіосіогст [еп- 
/т е/е, пи? (и т тепьй /н/пМпкт, еУеоІорісл ргоДіДегс 
ДоЁЬгѵпл.Ккр ѵп Мпсо гепт Де/бУи ехріоглпп 
сиглУле.ро/ (риг ис агДиа ф] епл к г питым аД рго- 
аіДепДіі ѵпрѵгиіі иегсеУасиг: & ѵпсгеДіЬіІе срио &(риап- 
п агДоге гепт рпѵпсіраіій псіііит сеірет ѵпДартт,& 
<риа/ раЬчІа срилДл лпіто лД / чУІіпиога /сапДепй соп - 
<ршгет,рсг отпіа рШо/орЫл тгтУгл р'гиДепсег Ді/и 
МпДо сиггеУае.ЗсД м теп от Уле е/еДІѵ ріепёерие соШ- 
рѵгее,пес Уитіііогл Де/ехіе,роеЦтт теаіосгіеег,фгУе 
югісят (не о/кпДіе оглііопит срі/оІагнт<рие сит $глиі 
шее сопиМі ѵпсоггирМ) & по/гаги ехеемагюмрие гегй 
Ы/согіа тиів/гтет./ирег Ьц лДегаеІМіпе сриорие Ді/е 
гепДі/ѵ/ост [егто. 5/ іМрис иепт е/,сриоД /егірсот 
иагі I тепи?гаѵи,Сугй герѵт, ег$іпи?гиДет Іугіаім , & 
Ъіірріат Т.1ент /орУі/пги асепітит іДео иаіш/е те- 
шгіа^чоД ероін сршУи/Да гопеДіре іД пмреггагипе^сге 
ДепДмп е/ Уипс еіілт Мт аДиІіит (оеит ѵпетогіл До 
Іііт,[і и/р чат гсрегігі роСиіе,ехУаа// а. Ее Уле сршДет 
риДісіііл иігсисйтсрие /те /^ па поЕУигпа. ОіеУиі иего 
<рил огтее Д : хегіе,у /мне, срилие ѵп арраглш,исІ ѵп 
р/е ерѵгіе еотге/іУт рглІіопт,.те ѵп ге сіѵЛі,тарпл- 
пітМіе соггехіс фЬУегмее/ио срилсрис Іосо /прп*1а Де- 
топ/гаУйіиг.Смп ехегегге рглІиДіа Ді/аріѵпл са/ге/е 
рУіІо/оркжсорсгеічг ие ргѵпарі,лгатср; шДиІаНні ѵп<х 
ДеДірег РупісУДсопаппепУшДі/хгее//иІі 5 ,иеПіе ііінД \ 0 7* А М М. М А К. 

ргоиегЬіш,СІііе11 х Ьош шрорс<е[ит,рІат псп ф по 
Ртт опт , Р Іасотт сгеЬго попиты ехсіашс. Іп4и- 
Шсаиа&ат [оіеппі а^пйЬні ѵп геЬиі т 

сопр{Ъгііт ш <шпт лсгірсгепс, юсегаііос сриАат ех 
еогпт сопргЬо поп,ш тощ е/1, схрапр сЫатуДе, [с<1 
исгацие та пи санаСа рСсеріс. &■ ѵтрсѵасъг: К арсге,м- 
<}мс,поп ааіреге рент арѵпсе* ѵп геЬиіЛиіісоарагеп 
ііЬт іиг^пг; гарш,еит сри моіагас, ооптсЬт геіет 
гі йесгешс. Ырріе тАіуш рлсі сриегепйЬм^иоА псп ре 
тог се шІ(!ЪіШі-,гер>опсІега(: Н абкпиі ѵпсирпс іига сіе 
тепііат: /есі ипрегасогет пиііЦіт а гите 1е<рг\пм рпе- 
раге с<есегц<1ессс.1^ге[[нгіт еіші аі ехреішотт рЫ- 
геі тсегре11аЬапе,ш Іеер^иоі аиііепіос ргоиіпсіагит 
геМѵг&м соттепіаЬас. ес геиегра^иій ергг’т [три- 
Іі^иягепіАеІі&опт илпАісЪіс рспиіпа ІетСисІіпе пніі- 
раЬас.АсІ иіптит ехсерЦс ш&огцс,рег циа$ саіепсес ре 
ре тооіипи атситасіа ЬагУагос рсііс^цосі ргорегіе ап- 
ЬеІапСіУио ехегета репипа С аііи , Ьтс тахіпіе сілгее , 
аиосі ргітіші рагееі ем тргеЦ м,рго саріеиіи [триіц егі 
Ьиіі попит шсепсс цыпе; аигео! герепс /Іарііягі : йіре- 
іет иего [ерсепос іяпіит титга ипіиегр сотріепсег. 
оЬ ци<е Шпинат [оіет рУіргепит ро^ [іцсаіепсе* сет - 
Ьгм ЛриЩс ей аіасгісасе СТ ігцтсіцс ЫсаЬлпсиг. Ое- 
пі^ие іі еит аіирис шрегі] ртт &• иімрітиі нН- 
Іісег оУргиа[[е,т рег ѵпсіиірепіім анас арре11ам> ггіЬи 
іягіл геі сопсесіегес аіщиа. Погас епіт ЬосрЯо [е аіі- 
сри<1 ІосирІеСіУт асМітгті, сит соп(Ьс иУіуие рлире- 
гесѵпсег )р{а йі&ѵпт ехогсііа [оіиеге ипіиегр ртіа- 
хатспсо аотрсШ. I псег Ум елтеп герспіі тосІсгапЩие 
мм,Уотс ргѵпсіріЬм сетиіапіім, УагУагіси гаУіех ех- 
агргас т тлім: йссрие Уерх си (Шит тріірспііа гарт Ы В. X V Г. 77 

иіиеге /оШа,т Ьі* ершАст лАтой* О? арро^Н: рогііогі- 
Ьт аЬра([егиги,рс(1 тг?к[сеп№і теАіл [іпе ге$<6Ьі [лЫ- 
6; Лгтеіл иеі $ге^ тсиг/ам: ііл еііатіііі, сипЛи ср*л 
Аігіриегс а>п[иры,рате игуѵпъе афЪап* аЬ^иоЬе* рг<е- 
Ам:ткгАй апссуиат сопп^гес лІі<]шА,орреіеЬас.Н*с 
рсг енлптт фе АиІІА,еиеп(и іатеп рсипАорег Саііш 
адеЬатг. 1 п сотШи него Аи^гф агаіІАігаиАС АгЬШо- 
пет ѵпшАіл,иеІш ртта тох лАеріигтп, Аесогл сиііиі 
пиреглсогі] рг<е(1гихі{[е : пз/ЫМцис еі ]}гереы ѵттл- 
піл сотеі ѴепДігті попит, лг^ет сѵгат^иоА Арге- 
дягіо аА тарпит пиіііие сиітеп еиебЫг.Ьос циоцнс поп 
атепін* ис рлгио,1осит лрреіегеі ргтсірлІет.рА фе- 
сіліісег еим ѵприЯяЬлшг Ѵогм сриАлт ех тсаісо раі- 
Ыгіоги/т , ериет піехсегіогилп ппіигіотт [иЬ ЪЛА$тп- 
ііо Копке ргоисЯит, гешіітіи Асѵи[л[[е А АеІрЬімп иг- 
Ьірг*/ё61ит ш аіііога ссершсет.Сим^ие ге? т ѵперм 
рЬопст иегигеътсеЦ’лгЩие тргоЬо сепіи, оЬіе&ѵгмп 
ргоУаІіо ррегАгеШг, Шпинат рег [ліуглт [иЬію а<Ьіа<- 
ІАгі]! рирргарапьЪт, ш ІоуиеЬліиг регііпах гитог , & 
шпсиЫ [ит ехшл рег(оп<е, цисе Ргѵп^Ьліиг иг соп[а<е у 
Сг йог іи скапиіі , СГ ѴегіЦіпип іііео іасиіі,иеІиі лиіло 
Нерорсо (апсе . М^Ает АіеЬіи лАІАррогті оге Соп(Ьп- 
Ьи$ Ао&м, оЬрДо лриА $спопаі С ерігі лихііій поп т- 
Іі([е МАгаІІит: еитп ригАПКМо [оІиіит лЬіге іиДіі т 
ІАгет : ерш ЫперИАГп ѵпіигіа рглш рсгсиі^м, уи<еАлт ѵп 
Іиіілпит тоІісЪліиг,(ШгіЬм Аи^^со^/м ѵп оттра 
іепііЬш егіпіеп. іАеосріс сит АіІ<хАегеі,ЕшЬегім рѵ<е~ 
рорм сиЬісиІі пиШіиг /Ьш ро{1 еіт, {і ершА рпхег'и 
Сопш&нгж.Ѵ егилп Ше Ьос т]сит,тох иеті МеАіоІА - 
пит I ігерет & ттиІШАп*,ис еглі штАіси$,& а теп 
Иргоріог , лАпиЦт ѵп сопр^гій, Іиіілпит иергосаат 7* А М М. МАК. иіртиілс Мтцис лА сиарапАнт аІШ, иаІіАіога рУі 
рѵппл: лрілге . ш епіт от тот уиоАлт агрогц Іо- 
<ріеУлтг туѵпЬ. Н осеорпдѵпя Ііяпііи * , ЕиіЬегіи $ иг 
рорнілші ЫиЕЬ:,ш([и/<іис Іосрй срюА исІІее,иегесипАе 
Су тоАія Аоя: иеілгі исгішсет тгпАлсц:. Марі^го е- 
піт лг)псгшп(иі сгеАеУлѣг) ссылка сѵпріІсѵумАиРгіл 
нірііі Схрігет <1ш оЦфт лриА $епопл: УлгУлго: ге- 
риІіДс: лррлгітёт^ие [іАяуп липгі [иэ^нолсі иіхегіі , 
фе оУІіряМ яг шее ріа ропАсУлс . Ке: топик [ ирег кос 
еоАет ЕиіЬегіо рапса [иУргеге / Ігріап поп сгеАепАл,ел 
ге, еріэі р N ют Ѵотріііш , иеі 5 осгля: Уопл уилАлт 
Аіягепг Ае [рлАопс,Аі(Щж геііріопит лААегепе рАет, 
аиегііая АерішЦе лгриегептг . 5 еА тяг исргс: го[& 
пармптг^су тяг [егм поппиііс тіяртпг. іикріе сиг- 
ргіт ргяарил ерм, рте сотрсгіа топ/іглЬо. Иліи! т 
А титл [лп^іпе ІіУего, саріирріе а рпіЬтн ко^іУм, 
еЬлт тт рлгиміт лЬргл&и: $етпі: Котлпі: пигса- 
тгіЬш иепипАлМ, лАрлІлІііт Соп/Ъпііт АсАиа'тг. 
иУіраиІлШ лгя сигіери глііопет гебк шиспАіфІсг- 
іілтріе орепАеЬліАіагі(<\иаптт тіі ргтпя раі: еЦс 
рояглі сгиАіт:, со^гіапАі тиепіспАіри АиУіл СУ р-'ги- 
риІо[л лситпе ттіоргя/Ыт, оттерт сриттт те- 
тогіл шфт>УсперіаепАі лшАт,р1ет<р\ие іф оопріц: 
уиет р Соп/Ьт ѵтреглпг оііоп ех лАиІт [ре&і(]'сг,рЫ 
гАуие іаперіат пытгтп сшАігеі У оперъ [илАепят СУ 
гегіл,пнИа иеі иепіл яг я Аірпл ре старее. I : ргарорт: 
еиУісиІіеЬлт іиіілгшт ліірюііе : соггі^Уле,АрлНа: сол 
ІіШ пьопУмлАсосрк Іеист- ОетряАі°ге[( ш аА оііят, 
лріпфие рорсл ѵп рлілііюпртрег [оУгіи:, СУ тргі- 
ТЖ сопррст^иа рАе оопііпепіілтріе иігіия : соіші лт- 
рІл*,ис пес ргоАіАф лІісритАо лгт ті, пір ІиспА л аш- 79 ІІѴ 

Ій! И 

т 

Ііт- 

и[т 

01 ГС- 

іия, 

як 

іДя 

ііа 

Ьк 

'4. 

на- 

м» 

ъи 

ь?га 

а’/» 

[оЬ 

Н 

I я 

чш 

й№ 

4 

тС 

)/* 

*• 

ІЙ 

* ИВ. X V г. 

<*/йял ріінііі , и^с ехагрре ачріДіперІм ЬаЬспДі аг- 
сер'егсіиг,иіслссгі.\пДср6Ьіт ер,иір*ЬЫс Котам /с 
сеДст,іЬкр*е рхо Допнаі. еопрперхписопнат агент- 
ами сопріспват Ьопат,а>Іаіиг а аіпіИ$ огДіпіЬш,сг 
атсіиг, сит [оісаі іД репм Ьопипит рор рагШ! ехіпі- 
цнііаа ДішваіДаосЬгал аріяге р:сгсіяі , иг Іиар^с ш- 
мпсе: тиІвіиДіпІ! Ілре сопребка .Сш Д>аАошт иссегй 
Ьипс атрагаге ДеЬеат,апв^шіаіет герІісппДо оотріи 
га тисгигс пап іюіиі. Тисгипс спіт ариД исіега, Ііссе 
орріДо раип рДеІа & риррг^оЬ уилДат шва тасиіо 
[і: маг рглариа спіт уил сопт срирріе риДіо ро([с- 
Дегаі,иеІ т^то, <ші тарах, аиі ргііяк сопсепвот риіі, 
аиіргорепрог аДІлДспДи,иеІ Дііі^пвЬиб штат Ыл- 
Дт,аиі роапвл рр/ рлрсгЫоглх отпі Іасегеаисст іа 
регіат,гисріс Іе&рс те,пс^ис аиДірс сопрссог лав! по 
У?гѵе (ерітопіо іотріев сопрра. Ѵепт р ргіе/сгири- 
Іо[т сриДат Іе&ѵг апвсршШит, ШпорЫит МісЬгі- 
Дав! Р опвеі гсп! еимсЬмп поіи оррогиі, кос тспіш 
гесогДегиг,тЫІ / ирег ео геіаіит , рглкгіД р>!іш, (рюД 
ѵп ріргето Дцсппипс ^Іогіор }поргаші.\ прспв рглііор* 
рсгапіі а КотапІ! ©г Ротреіо тех рглДіЕЬи, (и^іепр 
<]ие аД герпа СоІсЬогіт ашія , рііат поттс Огурев- 
пеп,исхай аЦ>сгіа гг тагЬопт, ѵп (я^кИо ВѵпЬогіо Ьиіс 
МспарЬйо соттрат гсііуиіі: <рй шгріпст отпі тете 
Діогитп [оіаво ріепе сигаОтраігі міЦіте [егиа!, сит 
а ТАлІіо Ѵгіро ѵтрегапгц Іе^яіо типітепшт ерю сіаи 
ДеЬаіиг оЬрДегі соеріреі , Дсрпрогерие ДеДівопст те- 
Діатеі [епвгеі, исгіги! перагепв! орргоЬгіо риеііа пи- 
Ъііѵ еярвиа рірегереі &г шоІаа,тегрвп Ша тох<ра- 
Дііат т шрхга рш сотрете. Пипс геДсат ипДе 
Дшегв. Зирегаа (иі Діхі) МагссИо , еиеграерю ЗегДіся, 8о А ММ. МАЯ. 

ипіе огіеЬаіиг , т а* [Ігц Аидфрег [гтиіаііопет Шсп- 
Ал таіе[Ыіц ѵтрегапгіл тиі(л ф перпАа регреігаЬл- 
шг. N 4 »» [ Цт[ирсг оссепі и [опт иеі оаиг[ц ти[Ил, 
иеі [іпніц [і^піргайа соп[нІм[[еі сриес^ пат регіінт , <ші 
апііе ѵпсптапыптт аА ІепіёАмп аАЬіЬшфсі Аоіогет, 
уиоА теАісіпл с^иоцне аАпиПіс аисогііт, гем ипАепоп 
роіегаі оріпагі Ае1апн,гар1н[<рнс ѵп іиАісінт ркпаііаг 
ипегіізлі. Р ег іА сетрм [егіиг [іі[[е иіпт сріепАатпо 
пипе Олпит^нет апоге апм ихог гепѵт Іеиіит ѵп- 
си[агаі , сегтт ап ѵпсегйіт гейт поп ІіЬеі афгтаге, т 
Аерпрѵт ѵпАе Кіфпм еІи[егаі: <рио тАісппа уилАат 
* сорпііа рег СаиАепНй аугпіет ѵп геЬм сопріагет Р ап 
Я- попіл (нс Крісагшт.сит гетІі[[епс рглрсЬит аррагі- 
Ііопіі рглрсінгл ргліѵгіапл.Віт еііат ргѵпоср $ оЬ Ас 
иоііопет Ьц,иі ІорнсЬаШг іасЪіпйм, иег[аЫет [оспй- 
пат ро[} перпАіт сопсиЬішт регіаАо[ат т [ глиАст 
іИехіс: [наГпцис соп[агсіпаІі( тепАасф Іл[л шіе/Ьііі 
агсеЦеге >пагііит мртсет&рпреге уиоА иеіатеприг 
ригент а О іосіеіілпі [ёрнІсЪго [игат^<[шЬи[Аат соп- 
[сф осалІ(аЪасМІ[~цие лА тиіппѵт ехііиѵт на фгтагіі, 
ірр ре ройопт аА ітрегапг'ц рсгиоіаі са[га> ехсіа- 
іи гм саіѵтпім а>п[не(пі .гёрие сотрегіа іиЬешг М аиог 
іім (ипс рглрбки рглтіоушг [иЫіті: соп[Ьт(іл,сгі- 
теп асп ѵпс^иірііопе [реёЬгге, іипсЬ аА лиАіепАі [осіе- 
іасет Ѵг[іАо Іагдгйопит сотісе,риегішН( іііАет поп ѵт 
ргоЬапАл.Еха^гаю іщие пе^рііо аА агЬигімп іет- 
рогіт,сит піЫІро[}(огтеп(п пшітпѵт тиепігеШг,Ы 
АіссГрие Ьлгегепі атЬі%иі,(апАет иегіш гефігаші ор- 
ргсЦа,<уіп аЬгирЮ песеЦіШ}* тиііег Ки[ш<т гоЬм та 
сЬѵпл сопркШг аиѣгё, пес аАиІсегі] [оеАиак [иррге[[а: 
[Ыіітс[ие ІстУм сосетрШ } тиІ(а иііго сііго'рнс Аі[<и[[л> Ч Пв. XVI. 8{ 

ілпДет огДо & іи(ійл атЬоі рпсепДа Датпаиеге Іс- 
іАІі.Ои,осо^іип> Соп[Ыпйш (гетет, & Шуилт шп - 
Діост (< іЫііі (т Ырт ехЬп&ит, тіДіі еуѵьЬм сіііі, 
\г(иІмп геДігеаД сотШіит тпастг іиЦіі. аггііаші 
(ргеИх уц* ргоЫМа*и,реггиріі тігеріДт : м%гс([ Щцс 
соп(і(Ьгімп,оге фреМѵге ІіЪего Досиіі ^(іа,Аир (Дна а 
Іѵприіі аДнІапгшп оаІи(п, & рглрШт & [с Ді(сгі- 
тгиігАиі (икгАхіі.Типс йиі ариД А циіапоі еиепіі , 
цноДІаііог (кш иііІ^ягаі.Ѵесегасѵг сриДат аД Іаишт 
сопиітт го^ят ©г типДи^нлІІА (іш т Ьн гсрхогй 
Ьш рінгіта , сит мДіЦеі Іѵпаогит (ѵгаіімм раг> Дио: 
сіаііо; іія ІаІіДіта } иі (Ьі мсіЦіт Ага тпі(тАпіін со - 
Ьлгегёі,теп(Дтср орегітеііі рлгіЬи* аёЪгт: апагіогё 
сЫатуДіі рлга иіглсріе шпи иска у тгт[сан (гиЯи 
г Ат отппё иг АтіёЪиі АДогмисгАі,ргмараІе (ср га рА~ 
ггітпійДіиа еиегііі. ЬЛаІірпіМа [ітіі <рііДІ арт т 
геЬт т н і$апіа,аД схпат ійДет иіиииШі >Ы т(ѵгё- 
(а исфсгйти Інтпа рисго г ехсІАта[[е аиДі[[еі ех и/й, 
Ѵиіаггті: ѵпагргепт* лігосіаг Деіеніс поЬіІсДотит. 
Иле іяІІАіріе іДео таре* гласис сгереЬлі^иоД С оп(Ып 
Ли* ітрепДіо ІітіДм (етрегр {егігі I реглІ/АС,иі Шопу 
(іи* іутлппиі Ше Зісіііл: <ри оЬ кос іаё шіій & пп(ігі- 
са Досиіі (ііш , песиі аііепо ога соттіпегеі ІешряпДа: 
лДёт^ие ЬгеиеиЬі сикіягс (иенегаі, лііа сіг сип Де Дсг ас 
(о([а,еат<іие росе (оіикіі / ирег(ігагае:сиіт ДіреЯѵі а[- 
(ега сг ахіасіоі рост (отпит аУ іа іга(ргеЬаіао(Дёт 
уис сотрА^гиЬаі Іисіі тійо ргосеригм. I п(лЬаі ШДё 
Ьа* таіогй сішіш Ьисгіпаі роапса иі гера, еа ге ис Да- 
пасогЦ реііія Ьопа (щ ассоѵрбгАга , ерессца тпаагіа рег 
иісіпііяа! сопт Іаа %га!(апДі. Ыапсріс исДоситеШ 
ЩилДл ргоДіДсгнм,рг9х ітогті (киса арегші р гти* 

(А. $* А М М. М А а. 

оттйСопрапНпаг.рД еоі теДиЧіі ргоиіпсіапт ріа- 
лами СопІЬяпііш. 5иУ Ъоссгит огДтит рнрріогйащо 
у с; упртіл сиріДіпе Дтіілгй агргіт [іп*іи[кіія Дірт 
(Нот исі гесН.юсег огДілагіоі ішііссі Кирпич ргіт°ргя 
р(Ьи ргапгіо, С7 тяг тііагез есриій пир^г ЛгЬі. 
йо,ргярорпЩие Оііісиіі, С7 Угнали! ециергц огіиіц 
ргл^бсисцисерхіг & ѵп игіе АтНи^сри м гсргляти 
Ыйопё рорггііах хпДёіфііагі шпинат рошп сит рор 
рфот тиІП) таіоге.Аі Р егре ѵп Огіепсерег ргіл ©г Іа 
ігоапіл роііиі уиат,м р)1еЬаги апха,рег сбсигрмг'ш 
рирпаі Ьоттнт ргсеДм аргіаЬасСГ рссогй, ср<и патт- 
ерна. ІисгаЬатгнс герепйт^ЩиоЬн ррегай тиійшДі 
пе пиіііит атіПеУат. тхгДмю ткіі ргоріееге ргог~ 
р*з еріоі рохгаі гарі регниПтЬлсиг. Миртами іятсп 
ргярсНи ргяпгіо у тиІДі(ис апх Діхипм) Ьогш агьЬ 9 
<ги4іпи,[сі испа1ц,0- /іесН а иег'иах ресипіа раіііурег 
етірагіоі сщо[Да рЧспДі регргт^пДрис ртихгог Р ег- 
ргнпг рарііяУліиг согфііа, а([мпріо ю ДеІіЬегаІютч 
ЬтирпоДі СаЦіапо М еррсатія ДиссфрсДц; ©г Дрсгі 
тіпіЬт мДмгат Дінег[и.(ріл снтрДе сопатпх Д> еси - 
Іатй арегее а>рпорхгспе,$арогг т схігети терт Ііпн 
йЬм [иогй ртрнім рро тиШрІісі ярге ргориіргс реп 
іе$ т{ё(Ни№теп ЪарогеДиат рагіі поргл а>пііргшѵі у 
оссиіііі рег ірпоѣ; пиііхі сепіяиеге соЧосриці, ш [і сори 
ргі ДсДіреі,[ияДегеі гері рег Ііагаі расст шДет аіі- 
р ияпДосит ргйісірекотлпо рмиге.ш кос р(Ь Іасе- 
ге лЬ отпёр сиг іи рсгДиеЧеі аДЬейагеі аЦіДиоі.Ѵагшс 
іатеп Ъарогрірие рспи гфп аД ге^^ибД ЪеИцасег- 
Ьірр ти Сопреть іи трІісяШ! раат рориіаі ргесагіл. 
Ѵнщие лД сЬіопіШ ет* Е ирепоі Ьяс [егіріа міШіптг , 
ім сщог ит соярпі]; ареЬаіЪуетет 5арог,атрм мсег~ I ГВ. хѵг. ^ 

ссЦі:Іоп{гит. Нл<г Айрегем рагіеі О 1 СаШмрго си- 
ры істрогіі АфопиЫГ) Со/Ыпйиі оопсіир» іапі а тріо > 
ргаіірр Уо^Ьм сипЯкуКотлрІЬеЬае шргсрор махе 
г у ехійит аЬрр поміпг ех [ап$>ніпе Котам ігіітрУя- 
аігм.Пес епіт $епкт м11И Уеііа сіепсет рег р рірсга- 
иііуішіиі&ят / ѵгйіиаіпе р ноги сотрегіс 4исит,иеІ лААі 
Ап рилАат утрегіо,аиі иррпат т песеДііаьЬм рѵт - 
тіргипиб^кітаг ргітоіер шрарсД и( ротрл гита 
схипіатУі^спйасрлс аиго исхіііа, & риІсУгішАіпет {Н 
расогй орспАегеі а^епіі ігапсриАі м рориІо у Уле иеі рті 
(еушеунат иіАеге пес регапй чпрмт пес оріапй: і- 
рпогагк р>г аре у ермріат иесегиргюартп ю расе циі- 
Ает ІіёЬгіУт рсіре анкет : иУі чего ртлііогит агАог 
піУіІ регрей росегас ре^пе.аіій апУеІасег аиіАоРат иё- 
іо гм Іепипсиіор сотпирре рірапйі,аЬй аА О есіогй ех - 
етріа иоиіре ргогерчьііт ртіит,аІііт Уо[Ыіа ая[Ъга 
рег Рстегіррит сит тіІійУиі юрта схрІога([е:Аіиегрг 
Аепісріе аІНУіа тсіагшре пиуирсіе, Шріогіорм реал 
геі рорегііаіі аІеЬгі тетѳпл сотспАагеѵиМі іріыг тиі 
іа рілерче атртріа ріпе ю аррагаш гедго,рго тегійі 
сиШУес пишет а геААішрсипАа О грУііі ртлрбЬіта (тёр 
ситро Остісиіо еІлпаУопотіУш пи^па,[Ьрасирие арт- 
шЬш ргтсАлпАкМп'Цсат аае АиссУлыг мРтиёЪі,о- 
тпійосніц т ео оопшіт регііпая нгсепйіХмтсрие игЬі 
ргорищиагеірпаш: о ($сіа> течете п А а^ие раігШл /Ьг- 
ріі ергде* оге ртепо сопатрІагк,поп ис Супеаі Ше Р уг- 
гУіІе^апа ѵптч/т та(Ыт тиЫыАшетге^тРеА а- 
/уіит пмпАі юйш аАсрс лрітаЬас . нпАе сит ре иег - 
ііреі оА рІсУет> риреУаі <рш ееіегіта отпе циоА иУі- 
цнсер Уотпит ^еыа ооприхегп Копит: С? (япуиат 
ЕирУгахт агтогті реае іеггішѵі , аие кУепит, 84 А М М. М А К. 

АІлгѵпрсиі ргяенпііУ ш ррпііуѴпрАеУея <шгсо [оіш ірре 
еягрепіо /йідѵпіі сІлгіімАте ЫріАи иагіопт. Оир пн - 
еяпсе Ых с^ияАл пнрегі мАеУлтг, лікгпйтср рокЦяНі 
дгсіГ 46 тишрііоег. аЬоі ригригсц рнУсерпн пі У м ахіі сіг 
сйАеАеге АгасдпМуЬа/Ьги мгеі* ^таНррие риптШСА) 4 
іИіряІі,ЬіАІи иа(Ь рсг^НІе*, С іАсо иеІие іга регаіі р- 
ЪімаіуСяиА&гнтір иоіит'ш геіиѵріесе; ѵп иепіи.Еі мае 
АеЬаі ЬіпсѵпАе огАо рѵтіпиі Агтапгй сіуреаш лир сгі 
РпШ,соги[со Іитіпе глАшушНАи іогісіі мАиім, [рлгрі „ 
цне сяІярЪгл&і есрйсе^сриоі сІіУапагіо; Аі&илги Рег[я , 
еЬогасит типііі крттУм } & ІѵтУц рггеі* сіпЕН, не 
ѴгАхіаІіішгмроІііА сгеАега ртиІАсгЛуПо нігог. ч»о$ 
Іатіпагй сігсиіі кгмее АрН согрогцРехіУм атУіеУАпе, 
рег отпІА тетУгл АеАи&і: иг срлосипсріс агше песерр- 
Ш сопи>иіреі,иерШ^ сопргиегег ім&нгл соУягёкг лріл 
Ія.Аирнріи ііауие ріири иоаЬш АрреІІАіие,иосит ІіШо 
гнтцис ѵтотпа рарѵге а>Ьоггші,іаІет р,Ыт^ие те- 
гпоУіІст,<риаІц ѵп ргомпсці ріі* шреЬаіиг,оРѵпАет.НІ 
& согрм регУитІе сигнаУас рогШ ѵпргсАіе* аІрм,&" 
иеіие соИо типіго ге&пт асіет Іипипит сепАс^пес Ас • 
хіГАииІшт,пгс іяна РебЬсУАСуШп^на р^пепшт Ьоті- 
піг.поп сит гоія сопсикгее теап^шс р>иеш,мі оі лиг 
ѵарѵт іег^піиеірісппі,пиіпитиеа^(апі ер мри ип - 
уна.Оме Пае АрреМяУаіуегш іате Ьлс & аііа уил- 
Аат ѵп сякга шы рАііспйя псп тАіосгіі ѵпАісіа , иг 
схірітагі АаУапіг,нп * іИі бопсерА.СЦр)А мкт рег от 
пс еетрм ’трегі /, пес ѵп сопрр <т иеЫсиІі срсепциат 
[ирхрііупес ѵп еглУел росімп ргіиАіит ААрсіме,иірсегс 
ргмсірее соприеисге, & рпиилтиУл-, ср*я еілім ѵп аг- 
Ашт рірегсііінт ш^иат Іе^ія^шріпи: оУргнАНІе, 
ряктсОуШшг с л тс геіиііре сит мсіАфпе. Р гоѵпАс Ь Г В. X V Г. 

Кета ѵп$г(Ц м, ѵтрсгц шгСиСит^ие отпіи Ыгет, пт 
иегиЦеі аЛ горгарегрре&Ці пит ргірсе росепіія ргит, 
оЬ]Ъ*риі{:рег(р4е отпе Ыт? (\ио ре осиіі сопіиІіЦепс , ті- 
гапіогит Депртсе рглРгіІЫ? у аІІо^писи? поЬіІііасет 
пгмурориіищие рго ігіЬипаіі.т раіаьйгссерш ршо- 
ге ттІЬрІісі,1<еіШ<і ргиеЬиіиг орспся : & рере пт е<рие~ 
/Ігсі «Іегсі ІиДо?Ліспсісяее ріеіщ оЫе&ііаіиг } пгс /мрег- 
У*,пес а ІіЪегіА се соаіііа Аерс 1 рхпН? у геиегеп 1 ег тсДмт 
ірр уиоуие ДеЬіІи [егиатМо епіт иірег сііиСясе? аііаі 
аЛагУпгш [шш сегіатіпарітгі раЬеУаіиг : /Ы не те: 
е^иагц? спрЪм регтпеЬаг. Ъеѵпіс тгл \р ереет топ- 
іій пІтіш,рег асѵіішіясе? ріапіаетцис роріаигЬц те 
Ьгл соііи/ігат & риЬигЪаш^шсериД сгм ргшилп іі 
епйпеге мсегаіі 4 пЯгг ррегаЬае: \ош?Тагреі АеІиЬга , 
цчапіи сеггепі? АіиімрглсеИие , Ілчасгл от тоій рго - 
шпсілгйехіги(Ы> атрЬісЬеасгі тоіе ріІііаЫт ІаріДц 
ТіУигііги сорлре, аД пш [мтіШетлрге шроЬита- 
М атрапАісРмЬеоп иеіит ге^погит се г е ее рреао/а сеі- 
]ішАіпе (огіиаііат,еІ4г6Іуис иепісе ртпріі сап 
/и/й у ргіогмп ргмсірй ітііагпгпіп роШпее;, СТ игЬіе 
сетр[й,(ѵгііт^ие Расі?,у Рорец сЪеаеги& О Аемм,аг 
РЫАш^лІіа^ие упіег Ьлс Аесогл ѴгЬі? ссеегпл. Ѵегй пт 
ЛІТглыпі ргй непірсср п^иіагет /»Ь отпі с&ІоЦги- 
&игат,иг орітмтиг, сііа питтит арепропе тгаЫІе, 
ЬлгеЬлс 4 йопііие рсгСі^япеео? сопсехіи ? сітпрегё ? те 
сет,пес геіаш еррлЫе?>псс гигрм тоШІіЬм арреееп- 
До?. Отпі Илуие рре ЪмирпоАі сотпДі АериІрі^Тгаіапі 
с<]иіт рЫчіп ІосаСит от <игц теДіо , іррш ргтсіре 
иеЫеДпиІагі р иеііе <Ь<еЬаі,& роЦе.Сш ргоре а/іпп? ге 
рпіі? Ногпмр1а,сиіи.? еРегрДе Дірер'и'т [иры топ/1га~ 
шт?,геД>оп<1іі рѵри ^пСіІл. Л.псс,терис> ітрегаіог /Ы- и АММ, МАК. 

ЬиЫт іаіе сопАі тЬеЮур иаіег.еуииі уит^кЬгіаггс йі]~ 
ропі$,і(л Ы а /иссеАас у иі уиетшАетиіЛ;ір{с тяг- 

го^зім^иіД Ас Кота ІёпІігсг.іА Ыпіит (іУі рІаеиіЦе аіе 
Ьас У уиоА АіАісіЦееіЬі уноуие Ьотіпи тогі.МиІІіі ітшг 
ей (іироге иірі ЬоггепАо мрегаюг у Ас {кта у иегеьаіиг 
М тшІіАа иеі тарпа у уиоА лінрет отпіа Гетрег ѵп тл 
ш У егря Ь*с ехрІісапАл уил Кот* /им оЬр>Іе^аі\АеІіЬе 
гап[уие Ніи ум А арегеі, игУ'ц лААеге/Ьш оюатспііг, 
м т ргохіто сігсо сгірегсі оЪеЬрит^ти* огіргит (ог- 
татуие Іосо оопАеяпіі топ{ІгаЬо.\П№г Уле Иеіеп л Іо- 
гои Со/Ь ягу, Іиііапі еопіип Сл[агц Кота аА{ё(Номг 
Іресіе АибУл.герш ійс траіаЬашг Еи(ёУіа у ір[а уиоаі 
иіхегае Ікгііі г- уил[иитуие иегитт УіУеге рег рои Аё 
Шехіі,ис уиѳііериуие оопярі^е^іттаШгй аЬуягеі раг- 
іит. N4 ёгргіАет ѵп Саііц! сит таге рспиіЦеі ітріте, 
Ьос регАіАіі Аоіо : уиоА оЬреігіх ооггиры тсгяАе у ток 
ѵаіит ргее/сМо р1и[уиат сопиепггаг нтЬіІісо пгсаше: 
Шіа ілтуис Аіирет орега паиаУаШг у пе (ѵгьЦіті шг 
роЬоІе ! аррагегеі. Сиріет ііяуие Аири/НЦ^та отшит 
ІсАс тогагі Аіиііиз ітрсгаюг , м оііо ригіоге Ігиегеіиг 
Сг иоІирШе,аЦіАиІ 5 пйіу; аггсЬаіиг у иіяШі у ѵпАісл 
йЬм 5 иеиоі К Ьеііаі іпсигріге У СІиаАоІу; ѴаІегіа,& 5 аг 
таШ, ІапосіпапАі регШЦітит ^гші^ирегіогет Мое - 
{іат у {ётпАлт рориілгі Ѵаппопіат.ушУм рсгсіпн 
XXX ро^унат ѵпргеЦиі е(1 Аіе , 1 1 1 1 Саі іигим аУ 
ІігУс ргоіёйиі,рег ТпАепіит ісег ш іИугісит {ёЦіпаиіі. 
ХпАе ті([о ѵп Іосит МагсеШ 5еиего у УеИогйи/й & та- 
іигіШе ргтаЮуХграмт аА [е испіге ргляріі.Ы іііе Іі 
іег'и рглілпіег асѵерАі, Зігтпт иеші, сотііакйУш р>- 
сіі::ЫгаігІуі Аіи [ирег рая сопіііу^уиат рогАайроЦс 
сит Ѵегр; мнимом*! гсШІегаг,т огіепат сит таръ ЫВ. XVI. 

регу гстіівіиг ро&расе. ргорЯіі е сопргііо порто лД то 
репДо! пиіііе; шЫ пміогіЬн! уЛДоІерстме! сит рун* іи • 
Ьстиг ушссрйД рго Кер. тшпДлиегіг ітрІеШті.Аі Св- 
риг еусл(Ь лриД $спопи Ъуете,Сегтлпфі ипДіср сіг- 
сипрегпеЬЬиз пип*!,рсипДи оттЬиз тоіи! Кето! рго 
реглиіг, АІхсгіог тлрсррие Ыпа цноД ехсгатт гсусЬае 
$сиегиз>пес Дірсоп,гкс лгго^хт,[сД Іопдя пиІіІі<ери^х 
ІіЫк сот регіи! ,& сит гс&а ргогеипат [еуниіиги* иг 
Ди&ѵгет тсгіуѵгит тіІа.Ѵлгіе лііл ЪлгЪлііо рор $іІ- 
шп 4 іпкгішт рготіиглДрсДііит пи^репит ъ ех І/а- 
Ііл іири ргтаріі сит У. X V пнИіЬиз лгшіогит Клигл 
со ! иеші.адіаіит ф ешт^оШакуие рг<еРги&ит у иг 
речіепкз иіігл (оіітт АІешппі, иарапкр[ие рірнг, 
тпиІтДіпс ретігиія поРгогіт $гари$ссіс ігир ѵп ап 
диПім с&Дсгспіиг .Вит Ъхс ЫтепгЫ Дірора ееіегл- 
іиг,ІлІі ЬлгЬлгі лД іетре(Нна рт р>1епе!,тсг шгіир 
цие ехегсііиі саргл оссиііі ггАпргерр , тиареге Пі?Ди- 
тт тспиіат.елтаие рориіліат тир* лиіДо сопсгстлр 
репГуЫ сілирі лДіьЬм герегси/р^шс^шД схігл орріДм 
уоіиіі Шетгі,И4РлрсМ.0иа сІлДе со^п*Ы,л^Іі риДіо 
Сверх г тіріх сигиіі ггіЬм ссритт ехреДіпгит с Г /рг- 
ЫШуігіа оЬргнлш: ійпегАрсіез рег ел егиріиго! ргосиі 
ДиЬіо ^глрліога.пес циоД Дсрплиеглі,іггііит рііг. Си- 
і Ъіепіт <\м рег со! ігатія! ехіеге ігйсавіуГесср^ис 
рглДл отпі иііа&іМ [ оій тп&ху лЩиіі рте, уиірег 
иаіій В лгЬлііопі! г гареге [есигі:іДео ІаЬі регпирр, уиоД 
ВліпоЬлиДа піЬипиі СГ Ѵліепіѵгілті рорса істрегл - 
Гсг сит е<р*е(1пЬи! іигтз^ил! гс^Ьаиі лД схсуиеДит 
іД огДітгіР СсИл тЬипориіагіоѵѵ^м ѣлгЬлііопі [о- 
аліи! иепсглі лД ргосіп&ит, ікг оЬргшге рте иеіііі, 
шіДс геДіІиго! ДіДісеге Сеѵтпоі . поп оопіспШ 

Щ' 88 АММ. МАЯ. 

м^[кг реДішт і^тими, & $ Іогіаги Іиііапі рсгиіепх 
оЬігеЗвпгурістр іД согига иьіітю» Компа іифДе: 
(Носепіт сиагриегешг&Иа сор[[м е[})геЫііопе [ёрі 
Ііі Соп[Ыпіій.[пхцие Ьоі ео[Дет ігіЬипсі аД [ ЫісііаДог 
тііаісріоі Дихегаі, рег [ресіет иепі[[е пс%оіу рнЫісі: 
5 ил саи[а аЬго^пія рох[Ьх аД Іат геДіеге ргіиаН.\і[ 
Дет ДіеЬм ехегаіий аДиепіи региггііі ЬагЬагі^иі До- 
таііархсгс іглт кЬепи,рагііт ДіЦіаІеі шм>& [на- 
рх паіига сІіио[м о іпс6таЬіІеі>сІ<ш[еге [оіегхг аг- 
ЬопЬиі штеп[і гоЬогцаері.АІіі оегираііі т[иЫ [раг 
[; сгеЬгорег[итеп кЬепитМиІах; ІириЪге сошіц;@" 
Копите; иіа[[ Драги с? С <е[аге.^ш^гашогі тсЫ а гит* 
регсііиі,аД соггіріепДоі аЩио;[срсе а В агЬаііопе реііе 
гаг паиеі, ех Ьц ернаг иеіиг ігаршгм атпё,аД сорар- 
папДог рагаиегагропхг: ери тцшД рег ей ѵмреігаге- 
іиг,отгиі тсепДп.ЪоЯні Депіциссхріогахпт Деіаііо 
пе гесст спргогип},*[тх іат іоггіДа [ишй наДоро[[с 
ггап[ігі,ЬогіяШі аихіііагеі иеііхг сит ЪліпсЬаиДе Сог- 
тхпт ггіЬипо т[п,[папиі тетогаЫср іииі[[еіргі 
раігаіигоі.ерй пипс мссДепДо рег Ъгеша^аЩиаЬа [си- 
йіютоДит аіиеогй [ирро[йг,папДо аД м/иіа иепегс 
ргортуиа-.е^ге^ие ргот[сие шгііц & тиІіеЬгц[ёхиі 
[пи еспиіі иііо Ді[сгітіпе ггийДаЬам м ресиДе*:паШ- 
у не насиаі Інігге рег ем Іісег насіИлх! еие(Н>Ъиіи[та 
аі Іосп ріигімреггирегипі: еГ иЬі [лііеЫі схДепДі се- 
рп оріпиіах рглДагйопи[Ъ,сиіиірагіе иі [итіпіі ат 
ргйі, геДіеге отпеі тсоіитеі. Н оср сорегіогерДиі С ег 
таги, м иі[ Д о ргх[Діо ѵпріагит гсііЛѵ, аД иі ѵгіога 
пгсеЦітДіпсі & {гичрі орЩие ЬагЬагіаи сопіиіегипг. 
С оиегрм Ь'ѵпс Г иіипиі аД гераиДм Т га іаЬегПАі,та- 
пітепіи ііа со^гизтіпаіи,ЬаиД На ДиДй оЪрітйопе [нЬ- т 

№ 

№ 

Ия 

Ш: 

Щ 

ііт 

Э 

Г Л- 

р 

т 

1* 

т- 

‘ІМіі 

•4 

Гог- 

Чрг\ 

[си- 

ти 

•хч 

!$■ 

[•> 

м 

Ой 

сП 

Ю. 

ій- 

& I I В. XVI. 8? ' 

иегрті ЬорЧ(с{ио лАірситуСопРиУаі аА Ыш СаШл- 
гммуін сопріеиегас аАігс у Сегтлпе: агагі) ф орт ре 
аіегіні сопр*тташі,&- иіЯит Аерпр>пУт іУі Іосап- 
ііі ех ЬлгЬагіа: те[рУт поп рпе Аіргіпит: тещ сѵі- 
ІеЯит пиіііі: пит.сопАіАіі т ирт лппі гоііт.Ыес ра- 
пе Ъос [оіо сопкппи, рУі циоуие шріпЬ Аіегилп ліітеп- 
іа ригам сойергі. ІіУепІіт епіт УеІІапзгсс цилрю Аех- 
(гцргоргц; н(сУапМг:аАтеАм?і тАі^паіі, <]иопіат ех 
соттеаМу <{ш ец гсссѵк аАиеЯи: е(1> гАео тЬіІ (итегс 
роМегиги^иоА рагсет сіт ЪагУаііо пт папргеі іи- 
хм [ирегУе рглртррі.гсрАшт циоА рірефіс, соѵт* 
{Ьт уп аагшт ехиЦіі. <рі<е иігй иі илпи: дсгеУаі СГ 
Аетепсу ап тапАасо ргітсіри соп[Астег перпАа тиім 
іепмЬаіуіі № троги ІаМіс.іИиА Мтс гитоге се пи: иЬі - 
уие іаЯаУаШг, аиоА Іиііапи: поп Іеиамгм тсотто - 
йа СаШагш т еісбіи: сРрА т роДіірег Уеііа Аеіегі ре > 
мЦгтаугиАііеііа мт и: сертаУамгуЛс т ропімт ({ій- 
Ает Аигашгт атиттХпт т^готт орега там - 
гс ат[иг^4пГу тіІіІгр{ис раг: рлЧопе: ргасепАі: аргл- 
гш,аІіа ритепм ѵпрАіагпт тем соШдг.саиіе тиШ- 
міо УагУагіеа гнтогет пітіа иеіосімсе рг<еиег[а,Ълг 
Уаііопет сит ехегсім ({ист гереУаг(ис АіЕЬит ф)ЪаІ- 
Ііоо шЧо Аіргсмт,ютрем герсііпо а^геЦа, (ёуисприе 
фріепи: аАир{ис Каигасп:, <у иііга <{иоаА ромЧ, га - 
рм (агсіпагіип & іитепмпт сит саІопіУт рлгсе та 
хітлуГсАіі аА реа.Еі іііе Мпуиа ехреАШопе еиепм рго - • 
фсго (егтіпаМ,тіІііе Аірегр) рег ръііопе; УуУегпа : аА 
сопнЫМт ѵпрегаѣгі! геиегНе, сгітеп оотрормгт т 
Сарігет,иі рІеУаі^аиіаг р трег т огрет, уио Аіра- 1 
Іаю рхАо (еггогсу АІетлппогит герѵ; сЬопоАотагіт 
С г Ѵе]}гаІри5,\гт ({шпеНат,**? V трети: сит 5 ега- 


і ММ. МАЯ. ріопе &• 5 иотлпо &Ногіагіо, т итт гоЬоге иігінт 
[ иагйотпі азИе{к,а>п{сАсге ргоре игЬс Кгуепіогашт* 
скігетл теШепкт О е[агет агУіігаіі геігоссЦі[[е , сит 
Щееііат реграеАі типішепіі риАіо [гмрггетг. егсхіе 
аиіет сопрАспііХ сирие аііім аАтИепят ] 'сишіи ; рег- 
{иря:<рі* соттіЦі сгітім; теіиеш р<хпат>ігапргер‘н$ 
аА ео; ро[ Аисі; /йряіі Аі[а[[іт,Лгта(огй ігеАеат пиі- 
Ііа іапіит гетапрре сит іиііапо АояУае. I; епіт пи* 
шгм еіт [еуиеЬаШг, УагУага ргіігие ссгЫттт гл* 
Уіет нпАісрис сопсішее. мм Ареиеглііопе еаАст / иЬ • 
упАе герІісяпіі;,аА тіога [ітиіаіі рАисіа,пирі; Іеряііг 
рМі; рго ітрегіо Оергі тапАаиегипі>иі сеггц аУ/сгАе* 
геі шгіиіе рУг^илрН; & рггоцм^пагм раиепАі,пес 
Іга,пес Аоіоге регсиІ/м,рА рри; УагУагісо; гіАепі,ееп * 
И; ІсрпЬі аАирріе регр&ит орм т/ігогй м еоАергл* 
Аи сопрапіія {«йс іттоУіІиЛтіаУлі аиіет ппреУанр 
отпіа рпе тоАо иУі^ие [е\е АірмгАііаги,^- ргмяр; ли 
АепАі регісиІо(а гех сУопоАотлгш,агАшіСнУгі^ги ] и - 
регсіііа, ш [ере [есипАіі геУм еіаіи;. пат С7 Ъссепіін 
Сярагет [иреглмі лсрио тапе сопдге([м, О" ашіаіег 
егиіа; тиІШ иарлмі & ориІепшАіяпшЩие Аіы гшйо 
прайме СаИш рег[йІіяші.А.А мм гоУогапАат р- 
Амаат геост сріорк [ира Ант ассе(]іі,тітего ргсерЬп 
Н$ С7 пігіУм. АІетаппі епіт [ ѵіѵгй тр^піа сопіиеп • 
а;,поглгѵі ео; пиіііе; регпирре ржсі; [иогІі ІаігопіУм 
іеггат^иогй те іи аЩиойе; ситрглАіѵт сопрггем,а~ 
тЦі; рІигіУм аУіегс АіДегр. уил апхіе ргеУас / оііа - 
іи; ОсргциоА ігиАепве ір(а песеДіте Аі^ге{[м регіей - 
/«, сит раиа;,1іссі ргііУм, рориіор; <?гппУм осгипеге 
со^Уліиг лат с^исрЫ гаАііігиііІаііУм,(иУагит^иеа>п 
сіпепіе сІлпрргереАсРге; ооріліепйі іпяДіУм сАисип* • I 

ІПМ 

щ 

!,аі 

спя 

ірг- 

ф 

»*!• 

Я» 

я» 

ф 

!<яі 

$Ь 

Іцк 

(,Ы> 

; 7Т> 

Ц 

ѵа 

ф 

?яй 

№ 

чиЬ 

4 

рі 

№■ 

іУ 

м- 

Іі* 

ІЯ- 

ГСП 

д>» 

№ Ь I В. XV!. 9* 

Ы г,еАпітсріе ІсШгі есрсергеі сспіт&л [нм Шгпие у іп- 
іег риал спМрЬгаОі егаі & [а^пагі], ргтіДлУіІе рѵпиі 
лгтогііі . Ег уиопіат а Іосп и-пае Копит рготсШ [им 
[ірпа у АІи[рие наіііт УагУагісит срнаѵы Іеиса р^тІА- 
іиг ег Дссіпи у іД ф ипит ег X X пиІІіА рфийуііііііый 
[еаігііафие гебЬс сѵпріеги С се[лг у гсиосяіі: ргсесиг[огі~ 
Ум ілт Апіе с&геЦіі, ѵпДібЫсріе [оііііі иосіУм ерйсіе у 
емиАйт сігЫрремех айосриіиг репшт рІАаДіІасе [ег- 
пи>пі;:\греі глііо [аіиііі іиспіл соттит$,иі рагсі[рпіе 
Аіспт^поп іаоепіі! апіпй Ое/агет иоі Ьог(пгі,ет оглге 
сотпиііѣпех жим ліиііа гоУирісріс иігтіе сопрр,сяи 
ііогет иіароИм еіідяші аД юІегаДл иеі лД і ІереІІепД л 
сріл 1регаптг,поп ргсергорега ет лпаріест.Ш епіт т 
регісиіц ішепіиьст тгріѵга с([е сопиепіі & аиДіеет у 
ііл сит гехрориІАі ге^Упет ет сопрІіам.О^оД і^.Гиг 
ап[ео(р лгУпгій а[иегіс ие[гмі},іи/Ы^ие [иршес ѵпДі- 
рпаііо)р<шсіі аЬ[оІиа. іаДісі ѵп тсгіДіст исгргі[а[[іія 
Діпе пс$ Шмг 'цряйдиО)! [гириіор с г Аписе? ехаріем СТ 
оЬригіу пох [спе[сѵпсе Іит мИіл рДегіУм аДшііапДа, 
хеггес ргоііпиі сери [Аргапсеі, гтііц ааиагмп [иУрДц! 
р*1ісе:рилі р ДеДегіі сририат аттсае ро[е ігАпрге: 
гцсііУм Ъорнт ехАттУм ро[ оЫсіУурис гервхомт 
ег роіищччі по? А^тих^ио шрѵгс меДіА,ріі , ІаУогер, 
жУгЦпигсёьУм оосиггапм? ? Е гдо циопіа гиркіи? Дірі 
сііітііі [ере Ді[орво іем]ч:[ЬиА рго[ехіг,& [піит т- 
шііилѵ гсгіт ге&ѵ оопрііо м Іотт рАгсетт Ааерѣ 
лЩиоііеі і'.шт г спи Діа герАгАгюи, Уіс (ри<е[о иаііо 
рі([Ж]Ые сігсикДаіі , Дпирі шрііці ційерхтиг. (от поуис 
ет мЕЫ сопргшх ройіі рго ісрогерла Дсі рі Ді6Ьи у ігіи- 
рЬліѵгм Асриім ет иехіИл швгЛсІАрптс Іиах тоисл- 
пм: ехогДіо.Кесрпігі ре*ре[р ри* ДіаЬлінгфгіДоге Дс- ■ 9» А М М, М А К. 

6/ш іп[гепДеп»(,агДогёт^ие ри^папДі Ьфі іЛіДепіо 
риіл топфтапж, іт Ъо[кт [е аисі іат соп$іаат ехо- 
гаЬам,с<гІіШ Деі ршогефДиаДцие [ій, СГ ргшпав ге~ 
Яѵгіі ехрегві иігШііЬш реіі:аг^ие иг ехіім Дооііі,[а- 
Іиіагіі уиіДат Сепію ргефт аД ДітісппДнт сог,Дмп 
аДсЦе ро(иіі,и]сііпЪаі.Ат?$і Ьніс аіасгіші ріепиі сеі - 
[агтг росефшит а[[еп[[ю, тлхі тё^ие ТІогсті] рне/ё- 
СН ргліргіоурегіаііор сриДефД гаііопе [сатДа ридпап- 
і*т сЦе сопрпЬепвЫмп трагем ЬагЬагі соп^ІоЬай: 
<р*і {і Дефсхфм>тоіит тіІШі ѵп [еДівопе; павио саіо- 
ге ргорепрогіі { еггі поп роф аіеЬаі, ехіогШп [іЬі ш<% . 
гіат,ш риілиііупоп [\ 'те нііітопт сопаін ргаюсег л/е- 
гашгі.АДДіДегаі лисетрДнсіат порт сопрДегайоре- 
тіпа: гесогДіпІіЬю учоД аппо трех етеп[о Я отлпіі 
рег (гапрЬепапа (раііа [ирю иоІіапвЬю,пес м[ю е[Ь 
/риррмт Іагі$ [іи Дерп[ог,пес оЬиію [іевс/ёД сопслДе 
агЬогй Деп[а ниДіуие [спиіі! сіаиріу [іДеге иге те Ьги- 
таіі лрге иіхеге ЬагЬагі Іо(пю атапДа&циоДуие ѵт- 
регашге (спал еогит иі%ге([о,пес гс[і[кге аир, пес ар- 
рагегерлят йпреігагим [іірріісісег оЬрсг4се;. $еД пиі - 
Ію тишят гавопет (строги аДиегаЬаі,(рчоД ігіраг - 
іі(о схіво ргетеЬлпшг.ітрегапге игреки рег Я Ьсйао, 

С ее[аге ргохіто пирріа еІаЬі регтКепафпійпн: срюг 
Ьо[Ь( ряге ДірягДісе, тоДо поп осгірШа оопсиІсаппЬиа 
ЬжсмДёуие сіп&ѵпш.Ѵореа иегорая Даю, Дірефгае 
Йпрегаіѵг: & (еДаЮіигдогюп пипегіл, шсіпл ретег 
іат оопоогДаЬаі: О (игрфпшт Дна; Котапі Дірре[[ чі 
ргосіат паіигл сопярют аихіі іп таію. АІіо ШДет 
тоДо ге; е[} арргакаю Котапа ех перво ЮІі:Ке^Ц Дно 
ргапе* мпсиіорасіі афгіііі, сричп аппо ргсеіегію ітре 
пакетам Д Соп/Ьпво, пес шшішаге , пес сотшмегі .. ы 
№ 
ай г? 
«./» 

ші 

пф 

ш 

и* 

ОЯІН 

іий 

ТІВІГ 

№»' 

«е| 

Ш 

<Ьп 

т 

Іті 

ріс 

•№, 

акі 

* 

-*й 

Ія 

к» 

* 

ю» ЫВ. XVI. 95 

/йп^ аирЛеН^аиІоро/ка ипо ех У и СипНотаНо^иі ро 
Ног егаі, рДе^ие {ігтіогцурег м[іПш иісегетріѵ,отпі{ 
рориім сит по/ігіі УорУм соп]І>ігаш:ф сопррт Ѵа- 
Аотагі] рІеУс,ис а[[егеУапс,а$пипіУм Уеііа сіепіійУаг - 
Ьагогті [ер сошипхіс. СипіЫ ідіиг рттс тртірис 
арргоУапьУм шпс оррогШпе соп$геНкпПмг),пес Не гі- 
оѵге апітогилп срмссцмт гетііхпііУм :ехсІашшс [и- 
Ьію р$п*рг&сгре рІісі[іте отпіит Сл[аг>аио се /вг- 
іипа ргорегіог Ниас іяпПет рег се иігіисет ф атр- 
Ііа тіііягіа [епііпмі . ірглши* иі ри[ис апа-р^пагмс 
СГ ргНс.ехрегіещ с^иіН тіа [иУ сопфсбіи УеШспр Ни- 
^кгіі,(е[Н^ие мНішПш рсгепНогию, тсНо аПрсрірег- 
пит пите,и;геУиб ераесехаіашс.Ніі аиПі(іс,сит тші - 
Іл ІахагепСиг иіПиа<е> рготоіиі ехегаш ргоре соііет 
аНиепіс тсШсег еПііит,орсгіит /едейУи* іат таіигц,А 
ррсгаЩс кУепі УмН Іопдѵ тіегиаііо Ні/Ьпсет.е сини 
[шптііаіе Дксиіаіѵге; Ьорит сга «рисе* ехаь,р*1і& 
пипсіаіигі Я отатт ехегсііит аНиеіаге,рршгипе аН 
[иа.ипм него реНа^и* рсрн поп роіиіс, спреи* атіііасс 
по/Ігогнм,иіНістие рег сгіНиіт & сгіпоёЪптритеп 
(гапрре С егшпо*. С^коі сит іат ргорё Неп[апсе* р- 
тестсипео* по/ігогй сопфехеге Пи&ога, [ѵсегипс ие- 
рфр рхіі,апсеріІапі* УараСгрие сг огНіпит ргипц ис 
Іис пірІиУіІі тиго у ипНаіі :: фрагі сии се Іа Уоре* рсе- 
ге сип&яіі. С іітсрие іія ис апсеПіЕІм Носиегас регрі^я, 
есришсит отпет Л Нехсего Іасеге рУі шНірспс оррор- 
Шт^шссриН ариН ео* рег е^ие[га сорш ргяроИеУаг , 
ѵпіаеио согпи ІоспиегесопргСит. Іір1ёт<]> [агртреНі 
іе! тіриеге Ніригрсога & Іеиа, ргорёЬ гаііопе іиія 
рорепіе. Ыогаие епіт Іісѵс ргиНепсет ех еуио Уеііасѵге 
ост сііУапагіо по[го соп$ге{[мѵ,р<ет геііпепсе ф рм ^4 АМН. МАЯ. 

ыт,иряиті тапишЬгяіл,ьер>тмЬм рггс'ц аЬропДі- 
п ЬеДапгі пооеге поп ро[р. рсДісет него тсег іррт Ді- 
! сгітіпит иегіісег, сит піЬіі сиисгі Гоісі рглгег іД срноА 
отггіс.ЪитЛиег оссиіх герііхт Іасеге ргасо іитепсі, 
ѵптиСит гевѵге ргларісет ареге, Іеиі псдоНо ігисііл* 
ДітМос с\иоцие ШорСо,Дехсегйри кіи; [ Ігихеге сіл- 
Дерпіі юрДір & оЪриг'ц. ОисЫЬлпс аисет рориіо; о- 
тпе; ри^гмсеі & реиог сЬэпоДотягіиі СГ 5 еглріо,росе 
/Ысе ехсеірот лпкаііо ; ге^:. Ес сЬопоДотаг'ш <ри* 
Дет псргіт Ьеііі сосіиз ѵпапсог , сиЫ иегйгі /Іаттеиі 
Іогиіш арІяЬасиг, апсеіЬас соти р п*]Ьи лиДлх ет/»- 
Дет іпрѵпСі гоЬоге Іисегсоги'.иЫ агДот ргАІі] регаЬаіиг, 
ітшпіс еучо риште ріЫітог,егейиг т исиііт рг 
пнДапДл иарсат,агшгйт([ие пісоге сопріат!,апал 
Ргегмт & пиІес,Ѵ иСіЫрглсег сАіегоі іи вег. Іліис 
него іехспт Зегаріо арЬяс, еііят Сит яДиіса Ыпнр- 
піч іішепіі^сясіл ргАсиггет лсжетМеДегт рясг’н 
сЪопоДошгі]{Иім,Ьотіпіс циэяД мхегяс регрііЦі щ 
ііео рс ярреДлсиг,<\иЪА рясег е'т сііи оЬрДяСис рірпогс 
сепсис уп ЪяЩьАоЕЫррнс Сгаос срллДят агата, Ьипс 
ріііѵт рит кргпагісЪнм репісяіі иосяЬиІо Дівісяснт, 
аД зсгаріогис ігаприііс поте п Мог рециеЬяпсиг росг/Ь 
іергохі>пі гедг питего ^шп^нс^е^Ы/у; Деат,0~ орН- 
таСит [егіег тарпл,ягшхопт пиШа сгі^пся ф цніт 
уне,ех иагцг паСіопіЬт рягііт те г а Де, рягііт ра во 
иіаррсиАті геДДепДл уи-ерся. Іс/туие сопит ѵпсге- 
рлпСіЬш тЬіі,$еиегн* Днх Кошпогй яает Дігіцтт іа - 
иат, сит рг о ре р[ряг агтасопт гергсяг истрсс, ипіе 
Дірорсит егас, нс аЬДіеі гересе ехогСі сипвя снгЬягеп * , 
/к Нс ітрлиіАм: ріЦ/евіогцие Де оЬрмгц,пес гергге ргя 
Дит,гис иісегіш Іге сепсяшс. О ио иір>, шторм сосы А* і I ? В. XV I. м 

ЬНУогеі пикітоі С#{лг,сІиаШ ецмйУм [ёріиі,иі ЛгАаг 
гироіфарііяьаі) артепа рсАіЫ треШ иеіосі Аі[сиггеі г, 
иегЬъ ЬогаУатг.Ѣс сит аАорм рагісег отпс$,псс Іопръ 
іиАо [раШй ехсепМ,псс ш шій а>а&<е тиІптАмц }*ег- 
пишгеі сгеУгіШ: & аііосрап шіаУас рга-могц тмАіл 
рбАш,пе мАетиг іА аресѣЦе ріоА [іУі [оіі АеУегі А и- 
@*[Ы ехі[НтаУаі:саиііог [іи Ьо[Ьй сеіаргіесегиоіат, Ьц 
ф [І пиііУм пот рагісег &ірпот аАфаепАйлсхп- 
АеУас'ЛАиепіс о [осу іфит риртпАі ілт сетрм у о1ип 
схорШит гтЬі ноУі[сит,^иоА апсеЬас агсерете; агта 
инрмсй! тоьУиб рорхУаЫЛіет ей аА аііо; роРрргкіш 
Ш асіе Іоспт схігепи испі([еС}Еп>юуш{,сотіІііѵгиі Аіи 
Л>егаіиі рг<е[Ь ф Аіе; ,сотре!іет по; еіоііі ргі[Нш; та- 
<и1и Я отлпх та'іерай геААеге ргоргшп Аесиі. Ьі [им 
ЬагУагі,^ио; гаУіе;,С7 тіпоАітрігог ай рсгпі аегст 
пт [іиігй соеріі остггеге по(1щ нігіУіи орргітспіо у. 
АІіос ісё УеІІапАі и[І4 Аіиііпо си Не се; арііш огАіпагй, Ьіі 
схЬогШіогйУм аАшнаУаг.Ѣхигряти; мгфгсе^рго^І 
ІАШ5 ргііінАіпс сопргиа іШ[а поргц раПіУш ргоУга у 
рия сошеріапі С ее[агц потеп сип&япАо реркрі.О^иор- 
сиплые аисет риргие ррпит моопреіее рорхпсси г и* 
рінго[ріе третій іггецтеіі; тоЬУш ргхшАегег, Он/с- 
[о, тут, пе Ьоф; иегсепАо * т [мрят [ециепсе: ашАііи 
ранг* шДогісе ріогіат шоіеіі ; ; пей рм апсе псаЦі* 
іасст иііітат сеАае . пат рірііигос ргосиІАиЬіо Ае[с- 
гат: Уо[Нн*и (егла счсригц аАхго ніАі[сгсІіа,р Ьосреп - 
[аііопе гпоАегаІа рас, і? сана . И чес аіщн: ѵп сип - 
Ает тпоА\мп рерш герІісапАо , таіогет схегсіпч раг • 
сет рптче УагУагогй орро[шс [гопІі:& [иУісо КІетап 
попт [гетіш; ѵпАірпайопі техш аиАщ ер, и папе те 
со п[рі галопе иоаргапіііт, геІіВи ерш [еситорогаге $6 А М М. МАЯ. 

иег/агі гедвісг. пе [ирАА сопйдЦеі аАиеф т,Аефпл пн 
ргаУШ ріеУе фсііет АіфАспАі сорілт герегігепе. И ос 
сотрет, сЬопоАотагш інтепго ас [Ыйт Ае(іІн* г, &• 
фсиіі еіт герАіи іАе фсеге шЬіі тег ай. {пес епіт ео- 
гтг іриррмт атУі$еУаі рагсет фат (іге ні&гісет ) 
Алл лпеалгмп сяпт [оіеппііег /і^по лА ри^папАмт, 
шгтерие та%пі$ сопсифт е/1 шпУи* рориіі. ргорііа- 
Ьлшг ті{[іІіа,ф ргорсглк* сію срчат сопрАегат сиг- 
ф Сегтапі, аіарие Аехіг'ц ехріісапа і, тиоілиеге по - 
фгопт есриіит шгтлс фепАепхе ѵттлпіа.еогйтсрле 
иііга фіішт фиіепіііип сота фех$ ЬоггеУапе, сг еіи- 
сеУае <р иАлт фгог ех осиіц: срлог сопегаѵегЬпах тіег 
фмопт оУцаУіа иегіісеі (с^т,еіеёЫпфие ^ІаАіос иеі 
іеіа сопсгіфат тогкт тіпапііа регаггеУае. Сйтрис 
т ірфргАюпт агіісиіо ецие; [е {огІісегЪопіигтагеі: 
& пмпігсе Іакга фа фгпнім реАе;,фопсет агііфіті; 
фпфгсмрагтІ!,егі$еУапінг сгафі риіиегіі гшУсі : нагіі[- 
аце феге Аі]сигф*,пипс герфпйУм^пс сеАспІіУні по 
фгіі: сг оЬпіхі депіУиі пи* Ал УагУагі регіііЦіпи Уеііа- 
(огакофт ргореИеге ІлЬогаУапгфА Аефпайопе піпиа 
Аехігл Аехсегі і ті(сеУапіиг , & ітУо (гиАеУае итУо- 
. Нет,сл1нт<р4е ехиІШіітг сяАепіінтсріе гефпаУаеио 
сіУт тлрпіі. & сит согпи {іпіфй аій и* %гаАт, игдеп 
йнт п>1 арпйпл Сегтлпогйиі пітіа ргориііфі, іге серее 
іп УагУагоі фетепсссрил; по(ігі согпи ѵепет Аехегй, 
’рпеаг Цзё тсопАісе Аіф([егип*. Аитерие ргітс ф^пспіій 
рофгетоі ппрс4Ш(,$гето Ісріопит ргоаШ,фсегйе пие 
ргасо рглііо ^гаАй.Ьос лшет ехѵпАс аспАсгае, сриоА АН 
огАіпит гефшііиг / егіеі , саіарЬга&і е^иіееі ш[о гс&ѵге 
фо Іеиііег тіпегап , ©г соп/огсе сриоАат рег сегиісет 
серн ІаУепш ропАсге агтепт орргс[ф, АіІлр[г <[нА и в. х ѵ г. 97 

циірцие роіеглъреАі (ерше саІсапАо сипДя ШгЬа([епе,пі 
сопргіі іШ рЩие ійархт мтхі{кіі{[спі імтіооіісі.ір 
(иг сит е<рисе* піЫрглссг {ид* сігсипрхедЪпи* ргл- 
рАіл, иіАіреі Іоппію Слріг^Фпсііо еерго со; иеіиі герл- 
риііт с^иоААлт соЬіЬші. (Уио л^піео рег ригригетп р- 
$пит Высот* рттіШі Ьл{1<е Іоп^гогі* аршит, иеіиі 
рпебЬіі* репАспІі* схшйм>[кН 1 шиш (игт<е ігіЬипи г, 
& раііоге (ітсгц регсиІри,лА лсіе хте^глпАа гесиггіе. 
несшие т геЬш лтаі регі АиЬі ]* , еоріе Іепін* ѵпегерлт 
С*ріг, Оио, щиіі, аАітш шгі ргііррпи? лп і^поглйі 
рхдят^и* рііисет гшп^шт герегіг , іггіЬ сопат* [ЫН- 
іит ѵпАісиге? геАелти * лА порго*,[лІсет ^Іогіа рітгі 
рЛгйарсхр ео;рго Кер.Аітішпсе * гсітсрити* ѵпсопрі 
а. Н <ес геиегёкгАісепАо , геАихіі отпех лАгтпіа [иЬ~ 
еилАл ЬеІІлпАі , іпиат* рііиа Аірсгепгіл иесегет $уШ: 
сриі сит сот г л АгсЬеІлй М ііЬгіАліі* Аисет сАи&я лсіе 
рг<еІм раі^яЬлтг лгАспІі,геІіЯи * а тіІШІш сипвк.си- 
сиггіс т огАіпет ргітит : глрщие ф сопісЯѵ иехіііо 
т рлг сет Ьоріет: Ісе, Аіхеглі,р>сіу регіей [огню еІеШ, 
СГ рііапІіЬм иУі гсІібЬкрип імреглюг,герюпАеіе пі- 
Ы рііепкх^оіт т Ъоеоііа рго отпіЬш поУ'ц сит Аі- 
Р>епАіо раприіпі* [іи Аесегпет . Р гоѵпАе АІешппі риі- 
р* АіреШруие есриііЪш поргц, ргітат лает реАітт 
м серег ипс,елт лЬісЯя геррепАі лпіторслсе риІрхгі.рА 
ро(1с[иа сотігш* иептт ер,рн%паЪлшг рлгіЬт Ахи то- 
(іЬш.Соггшіі етт ф Ъгастіі ирх рглііогтх Аіитгпо 
ргтаіі ехаріиис ео *, \лт уѵригіепсе* Ьлггіѣт сіеге иеі 
тлхіпихт :^ц* сілтог ірр ргиоге сегШгипит л сепиі рі 
рхгго ехогіет, рлиіліітрхе лАоІереги гіш ехюШшг (!и- 
€Ъшш атИУмШірхгхш. іаахіогмп АеѵпАе (хгіАепІітп 
сгеЬгііасе ЬпстАс а>пиоІлпіе,риІш * леріаіітоіилриг' 

V- 1 9 в А М М, МА К. 

ргоЦ>еЯит егіріеп*,лгта лгті*, согрога согрогі - 
Ум оУггиАсУа е./еА моіепііл ігацие ѵпсопроріі УагУагі 
ѵп тоАилп ехлгрге ратпиг(т,псхлтрю /сигогтп сот 
рлрст,ср*<о порто* ѵп тоАй сс/ІиАіпі! ШеУаіиг у /сіпАеУас 
ісЬЬш ^.лАюпт аЦіАш*. Оро соутіо, орііиіатт соп- 
іигпиІіУи* ри* оеіегі сиг [и Ъліаи* тпете ей ге^пЬм рг- 
пиАлУіІи пипы, ехігетл пссеріШі* лгйсиіо агатиеп- 
іо* (і іиѵи[[еі рг* егеріига : кгийтерк сяпепііУм сІаЦі- 
а*,аАиІіі* шгіЬш ягіаУатгМсгй кіетапт УеАтп аегі 
кг ѵпеѵѵпсе*,лЬм лпУеІлУліуиеІи* срсоАлп {итог к лррс- 
Яиоррорігѵ отппіл АеУіигі.ЗрісиІл іагпеп негиЫаие тір- 
рііа поп яраУапг , ргглілцие агипАше* / йпАеУапшг : 
уилпуиап сіілт сотой* гтего ргіеУлі оошгл пмего- 
ппп,0 Іогісл сілАц* рпАеУлпыг,ф міпегаіі попАгѵт 
срир сѵиоге лА ли Ас п Ай сопригуѵУлги .Ѵаге* ешт (\ио- 
АаттоАо соіиеге сип рапУм, А.1спѵппі гоУир С7 <хІ- 
роге*,тІік* и/и піто АосіІе*,іШ / ігі ©г (игУіАіМ срис- 
6 ег саиіі,ампи* і(Ъ рАепсы^гапАі/рпи* іШ осгропЬм 
/геіі.Ке/иг^Уаі іатеп лііциойе* агтопт ропАеге риі- 
рк Іосо Копите*, Іа[[ абрис ѵтрге[[и$егиУш Ілипт г с 
рсбіѵп* роріісет В лгУлгм реУрАеУаі,Уорт иііго Ілсер- 
рт,^иоА ѵпАісііт е/1 оУрітііопі* ехігепсе.БхіІтіііа- 
пиериУііо лгАет орііпиіітп ^ІоЬиі, тег рю* Аесегпс- 
Ълпс ег гецѵ*: С 7 рериепк ниідѵ лпк лііо* лупит по- 
Цгопт теггиріі,& ікг I ІУі лрегіепАо лАи/уие ргітл 
поит Урогит региепіі Іосаіап ѵп теАіо : срі<е оопрг- 
таЬо сорта рглютіл АіМішиг.иУі Аспрог СГ отАіпіУиз 
ргериеш пиУ*, ѵп/Ьг іиггіти рхарптик сопррт,ргл 
Ііші паіоге р/ігііи гереііші: & ииІпегіУм АесІшапАі* 
іпкп(и*,ре^ие ѵп гпоАіт тгпиііопі* орегіею , Ьорчот 
Іасегл ерм пиАлЬлтл Ра^гапйог,АрпШ* %1аАр рег- ргаЬлг. кг Ші ргоАцрге шіат рго шёкгіа сопіепіесес, 
гепіяЬлш лррпіги* пофгі Іахлге сотрарет : рсі сбьпил- 
ія уі спс регетртшп , с^ио* Котапы ілт рАеМіог фгл- 
шг } рнсп?(1сЬлпе ЬлгЬапррефсе* иіьфсЬі: лисЬсѵуие 
осситЬепіііт $епнш сгсЬго , рлиоге } арф гогреЬлМ, 
ТсЦі сіепі^ие гы <егітш$, & лЛ роілт кеикер* ргепиі 
р4%ят,рсг Миегри іглтие* гоп аіепти ѵгасін рріігкі- 
Ьлпі: іи с теііф решены рсіаді /ІисЬЬиз срысипцие я- 
иехегіі пенни еца плиііаргорегяпг. ш{Ъѵе*> унсні иоіі 
цилт Д>еі ріЦс рисіішг умІіЬег іи нс рглр т,ас1о- 
гапе ргормлй патт* агіпігит . нісістсги ф рент 
іег^і сеДепііпт тІе*,снт ипегсііт фех цспрЬц* ргіеп 
4і поп рирреіеппс мрги>пепт,ірф*УагЬхгц ееіаеогит 
иііяІіЬш иптегцтіолг.пес (риррмт ииіпеыпыт фап- 
риіпе іглт ехр1еии,пес рмлии слііе тиіііріісі Аехсегл> 
иеі тфглпифіррііаіпгет аірсѵфі г. ІмеЬлп* іт^иеріи- 
гіпи ігапррхі Ьіяіісег, гетеііл тогіі* апярепсЬороІІи- 
Іяпсеі: аіц фетпеа* ІлЬепіе ілт ф>ігііи,1исі* ифигат оси 
Іи тогіепЬЬн* пиригеЬлпс.уиотыІё саріел <Ьрі(ра сгл 
ЬлІіЬіи №Іи,& репНепіы іирніц соЬсегеЬапе.раг* рег [и 
Юрт у ІиЬгісит рінт ѵп }оаопш сгиоге Ілрф, мы- 
йі* ргго согропЬіи лсегии [иреггиепнЦ оУгиіі песаЪлп- 
Імг. ци<е иЬі флЫ еиепеге ргофеггіте, шіііііи мфппк 
ш(Ъге,лаіпипл сіепф* ісЪУш ЬеЬереУапе^ІепіІспіеріі 
%пІе<е фіЬресІіУіи иоІиеЪмиг /Гт/й*, иіііто іепі^иеіги 

(іепл <іір.-гітіпе у УагЬлгіу(ѵт еіліі ежіанегй л^угге: ехі- 
йи ішресіігепі,аЛ риЬрііл финиш* реІіиеге,цих ріл ге 
фпЬлш еогй сегдл и регфгѵпѵѵпЫ.ф ашл аігрі ріЬ лг~ 
ті* со пап рі^іесе* пиіе * міерфт иг^ш^иііл папіі 
регііія ехіті ре роЦе АіргітіпіЬн* агУісгліі, лпіта*фи 
іЪЬы согтргит.Оил саирл ееіегі соЫе рішга рпеииіё* С е[аг,си егіУипіе СГ ДиаУм,с1атоге оЬіигдяюгіо рго- 
ЫЬеУас, пе Ьо^т ашДіні рунет поргогіт умрунат 
р ригѵіСіУііі соттіпегес иег(ісор$.\пДе іД оУргиашт 
ер, т таг^ппіУм тррпсес сопрДсгепс сеіогтп папе- 
(асе Сегтапос: уноттп рунет тоШ иеІоа(а$ [иЬсгахір 
р(, іа&і согрогц ропДеге аДітаРитст $ ріУрДеУас. СТ 
иеіис иіуиоДа сЬеасгаІі редЬаіІо аиІееі$ тгапДа топ- 
Ргап(іУм,тиІса ІісеЬас іат рпе те(и мДеге: папДі [іге 
пин уиоріат первое аДЬлгегефміапсес аІіо$ сит ехре- 
ДШ шпУм Іупуиегепіиг ис ррісе$,СУ иеіис Іи&япсе ат 
пі$ моіепсіа иогагі уиоріат ри&Уиб миоІию$,попгшІ- 
Іо$ сіу реп ие&05,рг4егирпк ипДагіш оссигріпСішп тб- 
Іе$ оЬІіуиаСіг теаьУш Десііпапсе $, 4(1 прм иісегіоге * 
роР тиііа Дрсгіпипа репсе гиге. ртпыт сіе туне сгиоге 
Б агУагіоо Десоіог аіиеиі иірсеіа риреУас аиритеШ. Ѵй 
Ь« ес арнпшг, гех сУопоДотгім герет соріа ДірхДеп- 
<1і, Іаррц рег ригипѵт ргиес сит рхсеИшУт рлисіс се- 
ІегНасе гаріДа ргорегаУас аД сарга,уи<е ргоре ТгіУнп- 
со$ С7 С опсогДіат титтепСл Котапархіс ѵтгеріДиі, 
не арепрс памуус, ДиДіт рагаЬс аД сари апарісес т 
ресгеШ рсеррУи$,сиаДегес.Ее ума поп шр КІіепо ігапр 
ію аД сеггіюгіл ріа росегае региепіге, ииісит пе арпо- 
регесиг орегіетрпрт геіиІісреДет.Ситуие ргорніуиа 
гее іат гірцДасипат раЫрпУм аут тсегрирт сіг- 
сип^теДіет, ис сгапргее , спіспа тоШііе <риСіпсрі, еуио 
еР еиоіит : С7" сопррт Іісее оУеро оогроге %гашог, аД 
ріУрДішп мам со Пн еиарс:унета$пішт(пес спітро 
пас сеіагі ум рсегае, ргСипл ргіогц та^пііиДіпе ргоаі- 
(и$) (кпт апЬеІо сигрі соУоге сит егіУипо рент , агпи: 
сігатДаіит а^рѵгет петсгорѵт саиііш оУрДсУае,рег- 
птреге иепіа,пе рлиДе Іасѵіі ѵпсег гатопт апеУглі И В. XVI. тот № 

т 

т 

еда 

ГІИ 

й 

т 

Іі/п 

ехр 

хи 
т- 
1 № 

тс 

ш 

В.Сі 

хАи 

ап 

Ьш 

М* 

ап 

іги 

ф 

шр 

»аг- 

М 

«я" 

№ 

а* 

I ехсірсгсіиг ооиіМі . ОтЪнз ш[п сотрнІ(иі аА нісіта 
теіиі,нІіго } е АеАіі,{оІн- і е^ге{[ні:сопиа{^ие еіт Аисеп- 
іі питого, & ігеі атісі інпШЦіті ,{1л^іітп агЬісгаіі 
ро{1 гедѵт шиеге, аеірго гере поп той, [і На іиіегіі си. 
рт, (глАіАеге{ё шпсіепАоі. Ѵісріе паііио тоге {нт Ьлг 
Ьап Ъитсіа ѵп аАиегр!, АіЦ>лгё[^ие ѵп {еснпАн, рпшг 
аііепа иоінпіаіі ; сглЬеЬаіиг рлііоге соп{й{ио, с [ли сіе псе 
похапѵт сопрпепйа Ітрнат , ѵттеп{іт срнапѵлт аЬ 
ео Аіфегет, <ри ро{[ {его! ІнстЪгейиг сеггога апепЬцо 
СлШлгтп т{иІсат, тиііа пиплЬлснг СТ {кна. сриЪін 
ііа {йноге {ирегпі гштгіи агпнпаііс, ро{[ ехаЯмт ілт 
(ііет о сп пе псе Шаги, г ено си Си с ѵпіиДіЦіти! тііа рго- 
ре (ирегаііа кЬепі апАеЬас, {сніогитцис огАто тиііі- 
ріістѵ *м11лсис,ш61и {гиеУлСнг & {отпо.СеаАегит ли 
іет ѵп Ълсриуи Котапі сриАет С С X Ы I I: г с До- 
га него срмсног, ЪаіпоУлиАа аогписопѵт іпУипи$,лА- 
<еунс Ьлір{о, {у Іппоапііиі сяіЯрЬглДпйо; Аиаепс, ф 
иаеит <риАлт сйУипис, ай но поп {ирреііі потоп : ех 
АІетаппі: него {ех пиШа согропт {нт ѵпиеш ѵп сит 
ро ооп{[глса,у піее{НшЬіІа тогіиопт лсепирег ип- 
ілі{{нтпіі {ѵгеУлпсиг . Типе Іи1ілгш!,иі еглс {огсиги 
{и* {рсДиііог, тейіі^ие та^с с^нат ѵтрепо роит, Ап 
%и{Ь4! лссілтаііопе сопсопіі соііш ехегсіш с арреііат г, 
иг а^епса реснілпііио тіііса ѵпсгерлУле , іА {е пес Д>ега 
ге,пес аАірірі неііе іиглпАо соп{ігшт.Еі ие лирѵгес е- 
иепсис [ёситіі 1<сІіініт,сопаІіо сЬопоАошйіѵт іиЦііо^ 
{ёгй: ^иірйто сигиаШ, АетАе Ьиті { иррііасег {іі{ін, 
рѵпіііюие расе иепіат ро{сет,Уопо лпіто е[[е еріефи. 

Е іАісУм роЦелрлисіі Аи&м лА сотііашт ѵтреглп- 
гі$,пи{[и{сріе ехіпАс Кошт, ѵп си{1г'ц реге^гіпіі, уше т 
топа {нт С <еІіо, тогЬо неагпі сопртрш* е{[. ніі соі 

&Щ- 


101 А М М. МАК. ас іаІіЬиі ргоДего рега:1 и еиепш : трлІаДо С оп/Ыпгі} 
<риДат іиіипит сиірапкі, иг ргѵпсерг іррс ДеІе(Ыге- 
іиг } \і&огіат рис місЬгіпит іДсо попнпаЬаш ,циоД не 
гссипДе гсргст уиопа ѵтрегагсі , ргрегаюг ѵпДісаЬае 
рере СеѴшпог. тагсріе ехяѵутгаЬотт ітпімп Іаи- 
Діт,орспЫіопётріе арсѵге Ыапіі \т мрЛаш ех и/м 
гтпреглгогст р 'порее ѵпурто штпѵт, цшс^шД рег от- 
пет геѵѵл амУнит а^еУаіиг рІіаУм ао/ри^г спи аД- 
р^папса. Оирагт гт^гиіо^испііа еіахиг лДиІлтѣт, 
іиис ерДемДс еДісЬ? рго^юріи дггоуипкг рФі тиіха те 
( 1 еУагиг,/е роЬт,сит %е]Ьі псп аДри[[ес,& Дітісар'е, 67* 
шаре, сг риррііаі геуѵгурпіиѵт сгсхіре аііріоііа [егі- 
Ьсш • 67 р,исгЬі %гаЬа>ео а^епсе іипс ѵп шііа Дих сри- 
Длт е^регрпііег согига ѴегрНіПнІІасім пипііоперег 
пхіит іот/ртит ріЯя> Іаигеаіаі Ііхеш аД ргомпаа- 
гй р*па тгіеУагРрс ѵпгег ргітоге; иегриит сит оДіорс 
ра іл{Ьііопе р&пірспги. Ехтпг Детцис спи сДібЪі ѵп 
іяоиіагф ргѵпаріі риЫіспсопДі°пс /сгірІІ!,ттсгіа Де - 
Іага тггапДі,сх(ѵІІепДі^ие [етег ѵп скііт. Агрпѣга- 
П> ситри&пагстг тапропе срмДгарртл Ді/рагагиг,Де 
рггііет рг<е1пт,аает огДіпа/ре, ф/Ъьре ѵпсег р^пі- 
ргог, сг УлгУат рі^ярсргсеарісаРрУііие оЫагитріІ 
р> ѵпДісаі сЬопеДотагиѵт: ргоЬ гепт ѵпДі$тій$,рцрег 
Іиііапі ѵіогіорг асЬУіи а>пДссрхт,аиог ререііегаг рспі- 
ш, пі рхта га тхіта * , исі оУмпУглйУм ріигітир- 
Іеге пера гее. . \ 


а яіі 

Ьп- 
о А к 
ак 
\ Іи- 
:хгі 
г» 
»<«■ 
з т 
Іа я 

Э 

г (л 

ц* 

Ж’І’С 

4ПП* 

оі*' 

І4І 

»Й>» 

:пМ 

й* 

и/»/ 

н 

п 

щ ,0 $ 

а м м і а N і мласвин! а Е- 

КѴМ СЕ5ТАКѴМ 1,1В. XVII. 

А С пггия? і<ш Ді^ѵрртт иагіе- 
іасеіія сопсіира, М лгйм 1тетс,кЬепо 
Н ^»о/? Аг^пюгакпрт ри^тит оііорРи- 
епсе ресигм, рііасирі пе (1іг<е иоіисгеі 
сопрстегсс согрога регем рсогйрпе іір- 
сгеііопе сипДос Ьитагі тапіл'мс : аЬрІиНрие ІедяМ, 
циоі апсе апатё /н^гУл сриліат рогіаре рглДіхипис, 
аД Тгсг іяЬегтис геиегііі.Ѵ пДе ей сарйилі отгиЬм рг<е- 
Дат МеДштаігісос ргилпДат асі геДітм иррие ріт, 

. Дисі рглегріі: & реШгт ірр Мо^опіілсит,мс ропсе со 
ра&о сгапруерм т рас гесрагегес Ьагоагос, сит пиі- 
Іилп геііериреі ш поргц, герадапк иеіаЬа(иг ехегаш: 
иегй рапгДіа інсипДітак^ие ргтапит аІІе6Ъит> ш ио- 
Ыпшет сгаДихегас рея. Ктсг етт ро(1 ДоснтепЫ [Іа- 
^гапііогр^іа ІіЬепкг ЬогШн с еротпіе орегл сотигта 
Іет,литг:ТЛ!е шрпірент Дисет,рІш ІаЬогіс тДіаге р- 
Ьі циат пйіій, рейс регДісис сопіі^с, ариетт. Мохане 
исаД Іоснт рг<еДіЙит е/? иепіит,Рипйп* ропііЬм соп - 
Ргаііі ігапрті[р>,осгираиегс сегглс Ьоріес. Ас ЬагЬагі 
рг&РгіШ перрс 'ц та^ттДш/ра Ре ѵп сгагнриііо рорпс 
оііо,іипсрапші и*еілгірорер>сгаЬапе , аііотт ехі- 

ііо (раДргсипіс рас ѵтпипегесапкіе со^іяпсесрпміаы 
раа: реШопе,ис ргѵтче иеШ^піс иѵресит Десіітигегн , 
тергипе Іераюс сит исгЬіс оотрорііс^ше Депипйагеп* 
сопоогДет рхДегнт ргтіяат.тсегЫт^ие уио сопрііо 
(Шсмршт тгшіясаиоІапіясе,рег аіісс сигРияІегі иепіге 
сотрі*Ір)С,аяггітит гюРгіс питий рш ЬеИй , пі еогит 
геоіопіЬм сх«Ірреп*.ОиіЬмсІагарДс сорегСі:,ОеріГ Ю4 А М М. М А Я. ргіта пс&І! уиіеіе шш^цъ тоіісіі & иеІосіЬні о(Нн- 
рѵппа мірорие тіііса: еотт иіргпН Днгрт негра Де- 
сигрв ергеДі, ушсушД тиепіге уоіиегт ргго шоіагсі 
ф{ілтпн$. уио ііа Дірорп, р>1ц ргіто ехогін шр! рег 
топіінт негіка ЬагУагц,аД оеірога ДиаЬатг аіасгіог 
тіеі'.пийоуие тиепп>(Ьос рушДе оріпай АіреДеге)а)п- 
ррт спита трепШ ротгі иоіитіпа ш[еУаптг,тДіспп 
На поДго; репиріа; рориіагі аггаі Ьоріа.уше га Сег 
шпогнт регснііс апіто г, аіуне ДеДегШ трДуі, уиа$ 
рег агіа Іося & ІаіеЬгорі Дгихегаги порт, пат Ме- 
пит пѳтіпе Диинт аД орііиІапДіт рит песерршДіпі- 
Ьш аиоіагипг.ѵі епіт геУм атаірегі ДиЪі>! & ѣгЬа 
Н*,Ьтс суш пт поДготт ассигрі^тДе пашррі не(к>гн 
пиіііит трет герепПпо регсеггфШ, еиаДепДі ріУрДій 
иеіох Іоеогіт тиепеге ргнДепеа: уиопт Ді%гс[[и пи~ 
Іа ІіЬеге ргаДкт,ориІепШ ресоге шіім фри^пЬи* га 
ркЬае т,Иі рагяпДо.ехггаШруие спрПш*, Дотіаііа сип - 
(Ы сигаіііа гіт Котапо оопргиЯя фата риЬДііІ! ех- 
игеіаі. етепрруие лрпиііопс Десіпн ІаріДц, сит рго- 
ре р/іиат иепіДеі руиаіоге іепеЬгапт ЬоггепДат,ре- 
Ы Діи сипбЬпДо, иіДісіо регрі^я еДобЬа, рег рЬсегга- 
пеа унлДат оссиііа рраруие тиійрДаі Іассге рІигіто?> 
нЬі ЬаЬіІе шрш рисгіі,сгиріига. Аир (а теп опта ас- 
се Деге рЯепНррте , іІіаЬіа тар! ф рахіпіі,гоЬогёуис 
оЬіеМѵ пирпо репйіаі тнепеге сопДсаПа. іДео'уие рга- 
Діепее$ санПш гепо , поп піррег апраСЬа Іопрѵ* С7* 
арегоі иііга рго^геДі роДе, шх тДіртйогит саріепіі - 
Ьш апітіт,аДисгсеЬа*и. Еіуиопіат аегц игспсе реиі - 
Ііа аіт ДірггітіпіЬт иіііта ІаУогатг тспрмДлуш- 
поѢо рмрре липігиіі еха(Ъ,рсг ео: іга&ш рірегріре пі 
не { орріенеге то іа ртиі фтро*)ори5 аггертт еД те - Ь I В. X V I Г. юу 

тоглЫІе.&’Ай тііиі оіррегеі,титтепіи уиоА т АІс- 
таппопт [оіо сопАітт Т гаіапи; {ио пошпе иоіішар 
реіілгі, АиАмп шоІепШ оррирплшт, ттиітлгіо ри- 
Аіо герлгліюп е{: Іотііррле ііі рго іероге Аерп{огііиі, 
ех Багілгогішг шрепіна аіітепіа сопрѵрл {ипе.^и* іі - 
Іі таШгАм асі {пат регпіает оотетріапсе;, теЫрие 
геі рсгл&л иоіисгісег сопдгеррІіргесіЬиі ©г ЬапиІіЫк 
/йргета реііеге пи{рі огалгіЬш рлсет: ермт С е/аг о - 
тпі оопрііопт шлргшіа сиирти иегірпиііл ріигі- 
та,рег Аеоет тепріѵт ігіЬм ітегиаІІмп.іА шгтпѵт 
ріегіі соШ^еги тепа-, ерю А спргл {ирг а ріат орілгі ро- 
ти оаираа,{:пе оірлсиіо шгтепііі тигаііім , ©г ар- 
рлглт Аеіегее наІіАо соттипігі.кас рАисіа іге г ѵттл- 
піфіті геди иепегиги,шАет аІі/ріапАо іат ігсріАіу'х 
Ьч <рч ті{еге шШт лриА Агрѵпіогаіит лихіііл, іигап - 
ах Фпссрйі гішраігіо иегЬц тЬіі икрйеШт аЯигог, 
реА {оеАегл лА рѵлриишт ирр*е Аіет, сриа іА порт 
рілсиегаі , сит типітепю ргиатт Упіа{Ьо,{ги^{цие 
роттго; Ьитегч, р Ае/йф {іі Аоситги Аерфт; 
рлоА нит^ие теш регрАілт ропате рсегйе. Ьос те - 
тогліііі іеііо , сотрлгапАо сриАет Р итсіі ©г Т еишпі- 
сі:,{еА АфепАю геі Котагие регаЯо Іеиі{рто,м р и{и: 
Се{лг ехиііаіае ©г рІіх.сгеАщие оіігебЫппЪш роти , 
іАео р гііаг сит иіірю {<А[{е{п^пИЬм,(р*оА орреіеге 
АіписапАо ^Іогіор тапх оршілі^иат Алтпаюпт {ог 
Курсис {еглЬлп{,ш {лаг Саііиі осаАііпі рагі ргоро - 
{т ро{ ехсе([іш циоерк Со/Ьмі] лШУиі тіглпАч ѵп- 
сілгшреі. рміт ис т (аіі ге сотрорш ргтіеег, лА {е- 
Аеі гсиегят ЬуУегпа!, {иАогит геікрилі герегіі ЫІеі. 
Кеты Зеиегт тлргріг еерйтт рег Кргірріпат реѵт 
©Г ІиІілсит,Тгапсогнт наІіАі{рто: атео у ѵп {ехсепііі І?6 А М М. МАЯ. иеМЬм , иіроДа с1агме у иаеиаргсерД^! Іот иаДапьет 
оДепДіі: Ьлс оррогШтШе ѵп [осію лиДасіат сгірепіе у 
сріоі С еріге ѵп кіетаппопт [ёсе$Ьм оаирал, пиііо - 
аие иеілпа, ехріегі рроДе рглДлгпт ортите [иги аг 
ЬісгаііДсД теш ілт геиегр схсгсіш^пшпіте Ъі ДиоЬи*, 
срке оіѵт ехіпапіія рт*,оссираііі, Де ^нолД регі россгае 
іиеЬашг.Нас іиіілпи! гсі поміясе регсиіри , С7 а>пі]сіс$ 

? 'иогрт ептреге^р і/ДДеігапрДеі ѵптЪ^гекпго пй- 
ісе агсипиаИлге ДіДорис СаДИилп орріДюп^иоД Мо- 
рсДнит ргасегІатЬіе. с? аДир^ие циагтт ет ушп- 
циауертит Діет, ВесѵУгі рііісесс? Іапилгіо тепДе оЬ- 
рДіопаІе ! ігл&л [йп( пи>га,ДеД^гаіі! ЬагЬлгогшп апі 
пи! ѵпсгеДіІчІірегіітаа геІшЪіііі.Типс регіітерхт р> 
Іегіі[рпиі! Орг, пе оЬргиаіа поЯг іііипі, ЬагЬагі реЫ 
шпЁЬит лтпеѵп региаДегепе^иоІіДіе а р>1е ѵп ие (регат 
Деко аіирріс ІисІ! ргітсірііт 1ир>гц! паил\>ил ДіДсиггеп 
іе! Рите иііго апоуие тііііе! огДіпаи*і,иі сгиДі ргш- 
патт ДіДгаОІ!, гшйи$ аД ептрепДі соріа рісііе рег- 
испігеі. Ноские соттет,теДи,ф шрг1ц! л <&• Де(рега- 
Ьопе роРгета ІаДлвДропа (е ргоргіа ДеДсгим: (іпііт- 
уие аД сотііяшт киоирѵ рте тіДі. аД <рло! схітепДог 
регісиІо,ітІіішДо Тгапсогшѵ е^геДа^сит сарт сотре - 
гіДее С7 а(рогіягѵ!,тЬіІ атрііи* лира гереДаші аД(на 
еарга. Ыріиерегріііі лсЬигщ Ьуетет геиегіи Рагіро і 
Орг. сДніа і]пшг рііттд репх! ил таіоге со11атг<е 
ахріія регаЬаптгі ДоЬѵт Ьеііогй соте&ам р>Ъгіш ге- 
{Рог^піарпі! снгатт тоІіЬиі ргю^ам .Ъипк\ие рег 
ѵпДисілі Іісеі пгдѵііоріл & Ъгеие!,<епшпор! ро Де Догіі 
ДлтпІ! теДегі роДе сгеДеЬаі, іпЬиіі гаііосіта ДіДеп- 
Даші.Ситсріе ТІогепНм ргеерЕЪи ргеетіо сип&ърсг- 
тепрМуШ сотепДеЬаі,(рис(риД т сярішіопе ДееДеі ех • Г I В. X V I Г. 107 

соперйрііс [с [ирріегс [гтагес,т1шрпхгм,4піпиі ргім 
лпиПсгс, учат Ьос [теге [егі тетоглУас. Нога: емт 
Ьиіи[тсіі ргоіи[опи,іто еиег[отт,ис иегім < Ііхепт , 
ю[апаЬіІи тіпегл [ере асі иЬтат ерериет ргоиіп- 
сім сопег4хі[[е. срие гес,ис сІосеУітг ро]ка,регит5 еиег- 
(гі іИугіси . оЬ срке рг<е[{к> рглтіо Цёгп попроще сіл 
таксе, [е герепѵе риит трйнт, сиі АирнЦм рттат 
сотт[егі( гегипкіиііапис еіт [есіасис Іетем, [сгирн- 
Іо[е сптриСапіо ф иеге,іосиіс поп [иЦісѵгс [оіипп, ие- 
гйеСіат ехиЬегаге спріШіопі* саісиііш асі спттеасий 
пессЦагіот аррагаси:. НіЬіІоттт сатеп Аіирора пиіі 
(Нопаіе ли рте пси т оЫасит [Уі пес г саше пес [иУпо- 
Шс регреЦмуЬипи ргоіеас: Ьсег([рие Литр топісиі 
ех геіаіюпе ргл[сН, поп ареге ісярегріехе , иг шеіегсснг 
рагтп ТІогепСю сгеіі:ге[сгір[г,ргасап<ііт е[[е,[ рго- 
шпааІнУмс иісіе иа/Ьсиг,[аІсет [оіеппіл рглУеас,пе- 
Л\т тсгетепся,ери<е пи На [іррііаа ере тс ро[[епс Ьоті 
тУи5 ехсъгуиегс. ТаСЫт^ис е[ шс СГ йетсіе ипім 
4 гн пи [ гписясе,ис рглсегіоіісп пето С аііц ериссрм ех - 
ргітеге ооплгесиг. I п*(р*е ти[сасо ехеріо ііреапіо 
С л[лг ипресгаиегас а ргл[ё&о, иг [есйіх В еірісл тиі- 
ііЪгпнУм та\щ орргс{[л Ні[>о[сіо [Уі сотписіегесиг , ел 
шіеіісѵс Іерс,иі пес ргл(ё(Напиг у ^ес ргл[<1ы1ц аррагі- 
іог 4(1 [оіиепіііт ерсспсрмт игрсгег. 0 ноіемаіі [оіа- 
йосипШу ерсог т сиг 4т лг 4Ііепит [ерлгаі [шт, пес 
іпсегрсНаСі апсе ргл[Ьшсит сетрм АеУіСа сопсиіегипе. 
I псег Ьлс гесгеапаапип ехогііа СаШагмп асіпит- 
у Туапсе [еситіат асІЬис ОгрЬісѵ ргл[сУигат,оЬеІі[иі 
Котл ѵп сігсо егебЬн е[ тахіто. [ирег ерю пипс , с^ша 
гетре[гиіш е[, ройся Аі[сиггат . V гУет ргі[аі [есиЫ 
сопіісат атУшор, тоет пт [гие, фрогтіт япсит 10$ АМН. МАК. 

ерюпйа лйШУт аІеЬгёУесаштруІоі тЬеЬаі тонною 
ех рёЬ со^попишгим, сиіш иосаУиІо ргошпаа пипс 
ир^исТЬеУлц аррсйаіиг.Нас таг ехогйіл рапйепііі ]е 
I асе СлпЬл^ші^пргошр) схсиф Лисп орргсЦеге Рсс- 
погипг. роЦс^ие гсрАгАіат Р егрлгіт гех іііе СатУу- 
р{, ^иолй іихегАі лііепі сирМиб СГ ѵттапіі, АЕ^урп> 
реггирШ А^геЦт ф,ш ореі ехтйе гарегеі тшАейм, 
пс йеогмп срийет йопаф рлгсет.сри йіѵт таг рг<е- 
ІАпга ШгУиІепаг сопсифі , Іахііа се ргярейіпа тйи- 
темогит сопсійіі ргопиг.АС риотеі ри^іопе^иет Арія 
іит ртогі йехіго дѵ/ЫхифУііл ш гшпя пийла шіпе - 
глШірепе Іеіаііаг тагі([еі. Ьоя§? <шсем ро^сл Согпе- 
Іін* Саіім, ОёЬашАпо га апепа Ѵдтапаі , АЕ %ѵрН 
ргосц г<тг,ехЬ<ш{іі сішіаат ріигітіі тагсерйі: геисг 
Рирр сит ригтшп Агсерегешг, йерориіаія ргоніп- 

сія, теш поУіІіЫШ ас г пег тйі%гмг<е, сиі перъИпѵт /ре- 
(Ътйіип йейегае ипрегатгфгіёЬ ттУиііргго.іг еру 
[і гебк ехіріто, Саііш рое(и, цист^ет уиойатсйо т 
ро[1гета Ъисоіісопт рАга ѴігріЬиб сагтіпе йесапЬЧ. 
1/пЬас игУетаг іаУга ш^пііл,йшеграр; тоіар&те- 
Ы АЕдурііоги тітпіі ёхргітеаі, оУеІірот и*йіти у рін- 
га,АІі6рср іасѵпаі & сбтпиЫу уцо! Апіісрі* герг* УеІ~ 
Іо Аоумііі рпьЬм,аиі ргорепШНУм рмѵшгй г егіш 
еІАіі , топіій иепі$ иеі Арий ехігепт огУц тооім рег - 
/ сгиіаііі ехсірі егеёЬорие, йр [ирегц т ѵеіірпопе йіса- 
Ш- Ер пикт оУеІіри: Арепііпи г ІАрц тр^игат тая 
айиріарпрт Ай ргоагіілат сѵпріг^ѵт ехсеіріт , иі'ср 
гАйінт іпи&Шг^гАаІерѵ; рАикрсгуфеае сршйглШт 
исгіісет ргойибіш Ап^ирит,пмпи Іешряпа лгЬрсіі. рг 
таги <шат т пи тег. а поШ г Ыего^ІурЫаа АрреІІАЛАі» 
Ч»аі сі ипарие мйеші тара, ішііаііі рАріетіх нет* ІШК 

і «й 

!«й| 

'пН 

А 

1 

3 

■дал* 

ш’л 

Сип 

•дав 

гош* 

»Л| 

/яі 

»ЛЙ 

8* 

г 

#{ 

йй 

г*' Ь I В, X V I Г. ' 109 

іпр^піиіе аисогіае. Ѵоіисгіт спіт ргагитцие, еСіат 
аііепі тип4і,репега тиііа риірепхі, а4 лш срсосрие [с- 
сриепСіе асасее ипрегатмп ииірягім региешепсе те- 
тош, рготсра ші р>1иСа геупт иоіа топргаклт. Ыоп 
ешт м пипс іісегагй питегш ргаЦпиШ СУрісіІі; сх- 
ргіпні (цис^мА кипит теш сопареге рос?р, па ргірсі 
циоуис ГсгірШгип* АЕ %урсц:р:4 рп^иіес Ііага рпрііі* 
попнтѵш ргиіеЬаМу ©т иегЬц тппипсриат р^шрса- 
Ьлт ѵпіергое рпрм.Сиіш геі [аепііл т кц ѵпсегѵт ре 
4иоЬт ехсрііш. рег ииІСигет паСигл иосаШші рап - 
і іипе-.уша тага пийоероре ѵпсег клі аіісе : ѵпиешгі га 
ііопа тепьогам ркур с се :ре гсрие ресіет арч те 11а соп- 
рсіепіІ! мЖсппе гер’т,то4егасѵгі сит іисип4іСасе аси- 
Іеоесриосрие тпара 4сУегекц р$те ореп4епсее:& рт- 
Ііа ріигіта. Ег уша ріррапсее аЛиІапга ех тоге С оп- 
Ряпііим,і<1 рпе тс4о ргереЬапс,^и64 сит О бЫшапие 
Аиупсрие оЬсІірве 4иое аЬ Неііороіііапа а тисе ігапри 
Щес АЕ&урііаЦиогй ипие ѵп Огсо пихіто,аІсег ѵп сит 
ро Іоси Сие е/? МагСіо)кйс гесст асіие&ит 4ірсиІСасе пи~ 
$тіи4іпіі сеггіше, пес аопсгебЬге аирие ер, пес тоие- 
ге.о4ірапс сри і%погм,иесегст ргтарет сгапріасіе аіі 
сриЪні кипе ѵпсасіит і4ео ргасегцре^иМ 4ео ВоІіДіе- 
ааіі типеге 4е4ісаси:,рхирі; тга атУШор сетріі 4с- 
ІиУга, ериа сойпер поп росегам , сапонат арех отшит 
етпеУас. \етт Сопряпііта і4 рагш 4исеп*,апиІріт 
капе тоіет р4іУиа рйі, пікііерие сотписссгс т геіідо- 
пет ге(Ы ехірітат,р йЫаснтипо сетріо тгасиіит 
Кота /< іегагее, іі ер, ѵп сетріо пмп4і сойш,іа<хге 4іи 
регрер т ер, 4 пт сгапріасіопі рагагепсиг иСіІіа. о ио 
еотеЯорсг аіиеіт ЫіЬ,ргоіе<Гіѵ^ие кІехапігіее,пашѵ 
*трІіш4ше апсекас ѵпирсаіл л4ірсиСа г /? [иЬ сгесепіи / но А М М. МАК. 

геті^Ьш адШпДл. О иіЬие іа ргомрі,Ді^геро^ие иіа 
ргѵпсіре тетсгап>,иг^т ерре&и* ѵпяршг.апДётср ре- 
го ѵтроріи; плилрет тапаРнепауие ТуЪгіДц иеіиірл 
ѵспіи, пе^иоД региі^поы пиргае НіІт>ір[е рагіт риЬ 
стелы ри Діргіпнпе пкхмЬм лШпіі ѵпрггег,Дергіиг 
ѵп там КІехапДгі,ягііо Іарісіе аЬ игЬе рінп&ит: ип- 
Де сЬлтіІсі* Йпрорпч* (глСЫрріе Іепіні рег О/Ьгй/т 
рогат , рраплт^ис риУЬса агті'Длші ф пихіто. 5 оіл 
ро[і Ьяс ге/ЬУаг еге{Но,цнсе шх,лиі пе мх цшДет ре* 
гаУлШг роЦс сотріегі.егейірие иррее рсгішім аіііі пл- 
ЬіУи>,иі тасЫплгй ссгпеге; п*пш!,ѵпгнЯипіиг пар р- 
гиі ф ІопплД (ресіет тиШрІіснт ІіаогиссеЬті Деп- 
рая ттл рѵУяхепіег. цмЬм соШдяіиі тот іррері- 
^папа ргірЬІіУи* сІетепііе,рлиІаііт^ие іД рег лгДшм 
ѵплпе ргогеші,Дііі}ие реріч Ьопипи пиШУи -5 тиіііі, ап- 
срыт гш/іепДагш гоапЧУт теа^саиелІосиПіг ѵп те- 
Діа:емис ррЬлгл рірегропііиг лЬепа, лигеіі Іатіпіі пі- 
іепі-.ра сопррт т ігпі; Дішпі соаіЪДДео([ие риЫі- 
араптіатспіит ѵпрригл Агент ,Ые лиго ѵтУп- 
&ѵаіит,исІш аУипДапЧРатт сапепІіі.Веаалуие ал 
кі аііоі плприіегйг.^иопт ипм іп ѴлЧсипо, ліаг т 
Ьогііі ВлЦнрі], Дно ѵп Аи|и|Ь топитёсо еге(Н риги. Ом 
ликт псатт іехШіоЬеІірѵ ѵпсіри* ер исіегі,цист иі- 
Детиі ѵп сігсо , Негшріопіі ІіУпѵт руииіі ѵпкгргеа- 
(ит Ііягц ріУіеаіті С г пае. / 

А т V У07ІОѴ /пру.ЦѴй//А\ѴХІх4 у7д г огт/>итсг.Т«- 
/ііііѵ х &х<пХи рхціін /і/ирицііхіоѵ тгхаку сінхрнні 
щтх \хрхі /ЬхпМОиѵ «Х/сг фіХы'нхі хтгоХѴму. нрхироі 
фіХхХи'О нг Дог ёриуоі віоуіѵунтоі мтіѴн*тиѴ оіиоѵриѵнъоі 

/ ѵ ѵ/ \ с / 7* ^ е 

ё\юі тгроінріУіу,хкшцог хршг (ЬхпХЯ/г рхцітніуш тхгхѵ- 
ют 17 хит м и у и ЦІТХ хШс нхі іхрахі. /ЬхтКЛ/г рхцмѴ 


ив. х ѵ і г. чек 

'<{Ф 

ікц 

*и|« 

г^га 

та 

Ъгф 

и.* 

Ыя 

4 } 

тіа 1 

и.* 

•м« 

ли 

(м 

г 

ііѵ 

чея> 

Г]Ю 

г** 

ар* 

рч 

ал 

г **» 1 

'4 М 

) I.. і « 

ХТОХХХУ НрХТІрОУуО ***' ѵ-жЛг іі^ог /а!прог. г .... г .. у , 

**;<*( хт хХибвхі /иотоѴнг<Л«А, , /и.лтсг,тЛ оиуміЯоу ^о^оссгхі 

*‘І17 Я/АХУОГуО ХуХХОТОІМГХГ Я Л ІОѴ ТОХіУу кои К7Г Ѵ«г тяу Хоі- 
"***' оіноѵ/хіунГуНал тоХигіцСехі тѵі іу яХі'ои то Ха вхіг осп 
^Р ѵ мгоѵг,*у иХіог ФіХа. тр'і тог 8?>оі. кто*тѵ нрх 
т Ѵ в - «Аігѵчлг тх/лфіууиг,оу яХюс трохнріУіГуНеи хрне х\ 
ні/лог \ ^йри'ххто. ѵ т х осухйос Іу тхуті /іх/ліѵа кос ірш. ОѴ 
ссцрхиг і^хатті, тХнршрхг тог ушу т? рч»/ кског осухвшу. ы оі 
віоі }ип \ріу 0 у х/хрясхуто. оітсХХиу нрхтхрос уоі я рыуоГу 
ДоГСЛАЛ 0/»,у^,у И , рхцізіг, А ІфѴХК^ХУ ойщтЦоУ тѵ хХХѵ 
івуѵгуікнххг, * у „"'хе* у ла.ы юХѵу хреуоу іхИсх/иря'сгху- 
+о віоі , АтотнТоЪѵфтрхріяагоишусІЬіог. алхог 
а! )(Ог ^іотуроу. нуіоібиг рххухс /ито'тяс ірхуі /і- 

^ырцріяіхоі Д/'сг ктроснороу.хто ХУшу нрхтірог нѵрюг/іх- 
лГн р<-хтоі,ху(інх 5 ог, и ху/ріх'утхг осуівнніѵ іѵ ті?/і тк Дж- 
сіХи#. /ихпотнг оиуѵтІѴу кои х'нох/хяоіу «х/оѵ я^Аік орсоіи :г 
кои сштоу яХюу і'хахтотня ѵрхуц. ХѴУХцХіСтнігху "руоу хух- 
боу цХі оѵ теш /ЬхаіХЛ/г оишус /ііос. тр/тоі іТ^сі. яХіо,- віоі 
Асатотні ѵрхув рх/луун -Дж(лАа /і/аря/лои то простое ной 
тиу нхтх тхуть>у і{ѵхі ху.оу хтоХХшу фіХхХн'йн г /іапоуні 
ХроУИІУуКМ Ц<рм501 О ТЫу \ушУТ«:ГИр троінріуіу / IX 7 оу х- 
ріх . Долг іУА/е тху^хрцг и Х/оу то иі ной Сто пХіоѵ фіХѵ/хі- 
ІОГ. ЖфіНА/иТНГ троотоі чп %01. 6 Х<р ЙХі'ѵ т о- 

Хше/мухі віоі і уграѵюг сстсХХосѵ нрктірп, ярыуогус, іу 
нХіо^СухунхіУ ,оу оі віоі с т //и иеху , о тх‘<гцг у* г ДачлАЛ/еог, 
в \ иХіог тро.нріѵіУу о хХміцог/іх тоу хріх /ЬхсіХбСг, оу 
оср/млу <ріХя,им о тхцфіууиг сѵуирі 1 * ■ >мшуіоѵ Д«тсХі«.С7* 
геіщиа. Ъхіілпо сг Сегеаіі со^иІіЪиіу сит ипіиегрі рег 
СаІІ'ш /Нісііо тиЬоге (Іі/ропегепіигуіѵгггмсі^ие ргмегі- 
йгі ЬагЬагісо! ЬсУешсс ехсиг^ш,гсх Рсг^агі т сорпці ■ ѵ- - 


а$ѵм а&мс уѵпііилп ехіішпт , іат^ме сит сЪіопііі* 
ф С сіапіч отпііѵт асеггітч ЬеІІатіЪи; рі^поге і<&> 
! осіеШіч , ге&іінгм а<1 [на, шт Зарощ рсгіріл рірерНі 
мкт Котапит ргіпсірст пипііаМ рорхте ргесаііиаР- 
ііебсри: поп пір т^г/паѢ ѵтрехц гоЬоге кпіап Ь&а 
/ифісятчуивм [етеі ехкпіат раач атрІссЪтг п*™ё> 
СГ сопАгйопеч ргорориі ргаиеч-.пиросрк сит пмгипЬм 
Нагро срлоіат ІсрртМсегал аі Соп]}япііітг </еЛй,яя/- 
срИат аѵрпиил Ър* (1*сІіпат, риагилп Ьчпс/иі[['е лесе 
рігтчрепрт: Кос те^тт чн^г рагЬсер; растит, }, гл - 
кг Ъоііі сг 1.ип#,Сб/Ыпііо раіті (аЫк* 1 рЫтішт 

ЖакСаиЛео&п&трие тЫ ріасесасі оріітат к мат 
геиегііре, & тооггиріит хрмілсіі а&пом([е роЦтадгИ, 
гсЬм іррч ехрегшт регііпах аііепі сирійі&ч сриас ай- 
<р иоііеч еіііетіе Рта^ч. (Ума ідгіит иетііаііч огайо р>Ы(л 
ере ДсЬес О" ййета, & кірохеч ротшпач іАш Іосрш Ас- 
аіаіріе рпІіте,ргороршт тент ѵп ройся атргатое- 
тіпірхт Ь<ес срил ЖЯигм рт, те реріиі терііеяре. 
АІирр Зігутопа }, Іитеп, 67 ШкАопісоч ргич кпиірс 
пилота шеоч, апйершмкч сриоср ифгес крят:Ълс т 
сопиет і^а^г Ше{пе рі атгодят сри осі аргтс)(рІемІогі 
тгМиты мррпііѵт ргіе нешрч гербом апііряпкт- 
ЗеА иЬісріе пиЬі согАі е{1 тесогДаІіо, сиі соаііѣч аЬ аіо - 
* Іерепііа ргіта,піШ міерилтркпікпйіі аітір. Ыеир 
Агтепіат тесиретаге сит Меріроіягта АсЬео, ано то 
сотроры роиае рта терча.іііні ариАпо ч пйрнат асіѵ- 
ріи/йіс, сриоА аа&гійч иоч ехиІШич,тИо Щсгіпипе шт 
іиііч ас Алі^ргореточ отпеч ІоиДагі АеЬеге Ьейоги еиеп 
Ш.ѴоЦгето р тегет регеге рсаАепіі иоіиегіі тебк, о>» 
ктѵа рахи т ехіриат ртрег ІиШрспт &сгиепіят,М 
■.секта тера* ресигм: ас ртиАепкт тсриіаш теіеіапип X. I В. XVII. ряоріс агіірссі игсгс поптпсрмт С7* рсаге & раг к е 
согрогй атриіяге,ие геіі^тиіі Іісеиі ѵпк^гіі.Ыссрие Ье~ 
У Ьлі рсНіяге: цил аілДиегІлпе сиг пихітореге саріт- 
Ш г,ШиД ргоргіа роте атМипе^ш шиеге ДеюДероЦіпс 
гтрлмД*лД[апё ргопиЫіо^иоД [і Ь*с ты Іаряйо ге - 
Діеги іггііа,ро/} сёрм Ьуетаііі срмсШ ехетршт, шгі- 
Ьм юііі аспп&мфгмпа апДліюгшт^ие лцміасе [рет 
/йсѵе{[ м I есипДі рйпДліе, иепіге сриолД гаііориегіі рё[Н- 
тЬо.НцІіат Діи ІіЬыііі, геёЬ реёіоге^риоД Діатг)со 
рДегаауие героп/іт еДрос тсДо : Ѵі&ѵг сеггл тагір 
С опрппіім ргаігі тео зарогі гедг рішет ріигітат Ді 
со:5оІріілІі сриДе т<е %гашІог,иі ришгиеф ие1ц,апнсиг. 
снріДішет чего / етрег мДеДехат рДиррие наймет 
иеЬететег т(ітиІо.Мср>роіяпил ро{аі иі матрегт- 
Аёсрнс кгтепІА\ф /наДеі тіерго согрогс аДітеге тет 
Ьга рі*Длт у иі [аім ДеиіДс Іосеіиг іт роЫо:сриоД гсрй- 
ІяпДіт ёЦ теіім роіім срихт нПа сопрпропе ргшп- 
йшп. Асгіре іргінг иегішет поп ореШт ргсердрі, рД 
регірісиа^пиіііррие тпі; тапіЬм регіеггепДлт.Ѵгхр- 
ІШ рглюгіо тем ор'шті ащгсДі педоіій риЫіс* ші - 
ІііаН сопДисет, сит Дисе то рег сріорЫт ірпоЬДе * те 
ѵпсоприІЮ I егтопег сопргиіі ррег расе. N оп герттиі 
Ьапс пес гереШтм, аДртоДо сит Де юге & Ьопе/Ьіе, 
піЫ риДогі по(1го ргесгеріига иеі таіерпй.еРепіт аЬ~ 
ротт сг йгДесет,сит драгим гепѵт огДіпе ехрііші* 
рпі сшгс ! , аиаііптДі* поЬіі ігшігіріісісег юсшргипе, 
сит Деіеііг іугаппіі юті огЬц Котапиі поЬіі оЬіетре- 
гас,еа ргоДсгс^и* соігаШ ѵп огіеітіе: апри[Нм Дшрг- 
шшпиа іИіЬаія. СеДеп* смеет (\и<ер рогпиДіпег, уи<е 
поЬіі утепІАМиг ех тоге: ситатЬі^п периеаі,поп ѵпег- 
ііа шрД тоДер^риуи; тегДй ехаріЦ е роіім рыт п4 А М М. МАК. ѵп(иЩе:& пор га уиоЬс* Іасерртыг ргЬррто Ьепеиоісп 
Іѵс Р>ігі(и Черп[агеЧЧ ехрегіепЧо Іс^пЧо^ие рсіепкі^т 
ргхіі]! сриЬірЧат гаго гш ШиЬаре Котгкт, ѵп рш~ 
тплиего Ьеііогй шпинат аЧ Чесегіога ргоІаррат-Нлпс 
Іераііопоп тИо ѵтреиап гепиЦат, песешт ерргхт- 
гл герг* сиріЧпаіі геДіопЧегі атрілиі цшсциат рота» 
роР р<ша]ртоі 4іеі ре си па ер Рго^ег сотеі,ф ѣрсёЫ- 
т ігіЪипиі О" поіапиз, іатсще ЕиРасЬіт Миропіапо 
ри^гесе рЫ1ор>рЬш,ис орірх риаЧёЧі,ѵтрегатгіі рсгі- 
рт, регргёсе: ©г типега>епі(игі аррагаіит ѵтегтг $а 
рогіі ага срмЧлт [и^ёЧеге , иг [ ерга Ьишгшт тоЧпт 
ргошпсие типігетиг АгёЪх . \паг сред ііа атіі^са 
шЬіміирі АІетаппогй рак ШІігіі сопагпипат іга- 
( ЪЬм,оЫіІі расіі ©г роеЧепт, сред аЧерЬ риги оУрсгап 
4о } кЬеіілі іигЬиІепа мРаЬапг, аЧео иг еііат орріЧогй 
апіагепе оЬрЧіа ргааг р>Іішт.АЧ^иос гереІІёЧо; сит 
иаііЧа тапи три* ЪагЬаііо т Іосит Вііиапі реЧітт 
рготоЫ* гм^рег, і%панш,р4 иегЬіі еррирог, аіасгііаа 
пиіітт иеЬетепаг егеёЬг, ргоРгашс асеггіте тиіш; 
ііа Ш сх'цпіА рогбо, сред регіеиіі шіи ре ЧеЧіі т рі^гт, 
<ерге Чііарра геі риаі поп рпе ІасЬгутм геиіргеі ©г Іа- 
тепбі. Ниіс ри&пд Яешіп рорса соприі е^иеРт ргд - 
роріиі іигтд, ©г аЧрсі[ре,ёг ргііаг рсі[[е ргтаіиг.іір 
ЧетЧіеЬиб аггдтоіи; ЬоггепЧі рег МаоеЧопіат, А- 
ратуис, О" Р опіит аррЧчіі риІрЬиі орріЧа тиііа соп * 
сирегипс, & топа:. таг тоттепіа іатеп тиііірг- 
тй хгѵтплгй еттеге НісопаЧід сІаЧеі, ЪііЪутд иг 
Ъіи таіг'ц.сиш гштгмп еисіит неге, Ьгеииегуис аУ- 
роІиат.Ргіто Іисіі ехогіи Чіё попит СаІеп.ЗеріеУгіш, 
сопсгсіі пиУій ^ІоУі піргапИн Іхіат раиіолпа схіі р>е- 
ает еоприЧегипс, ©г ашпЧаш роіи ДІепЧоге, пес аоп- ( Іцтлиеі яррорт ссгпсЬя'ШГуіія оайогмп оЬ(и(ирг<е- 
ргі{Ь у Ьиш иіиоімш сга[[л спІі<пгш рриаіог мр<1іі. 
Т>еѵп иеіис питпе рѵтто рііяіеі сопюгсрнепсе шпиЬіяі , 
иетѵрріе лЬ іррс ехсішсе спгіітЬиз , тарпісиіо р<геп 
Пит тсиЬин ргосеііагит: сиш ітрет риірзгмп аи- 
Нииі еу? тспііит %ѵті Шіу & еіір ІіПогц р-арѵг ауиеи* у 
сит іурЬопа аі^ие ргефѵгеі сит Ьоггірсо ігетоге сег- 
гягит сішЖет & [иЬигЬлги фпАіШ! еиегагйі.Еі у ио 
пілт лі сішіакт соШш ліес ріеглуис иеЬеЬяптгу 
яііес фнрег аіім сопаіеЬлт гесІяпррпнЬм сипШфпі- 
інгиішпип тгтепрі.іпссгітрк сІлтогіЬм нагфех- 
сеі/к сиітіпа геріІтУапс, сри&гіапіімп сопінррНт ІіУс- 
гор^ие , С7 р<р**<1 гиаЦііисІіт! япе еопфгѵпріі. Р оф 
Ьогят Летние фсипілт у тиісо яте сегПят, лег іят 
р*йм О" Щиііт Іясепсе! гсссхіірігиге.и фглѵѵі. N 0 »- 
пиііі спіт ріреггиепйит гиісгит ш піпия соп/ЬраПу 
р*Ь ірр! т сегіеге ропіепУт. срйДят соііо (спи ? ярѵѵ- 
гіУм оЬгиІіуСит ] йрегеДе ро[[епс р ум іишрепс, <ш- 
хіііогит торія песаУяпШг. яЩ Іі^погмп сх(лпіііт я- 
ситіпіЬм рхі репісУям. \по і&н с<ер сотріигес рли* 
Іояпсе Ьопипес, (ипс ргопирсил фга^а сиілиегііт иі<1е- 
Ьяшг . сриоріят Аотогит тсііпам рір$пя тгмрі- 
оіі ргеЬапс пгія&МуЛпдѵге СГ тесіія сопрнтепДоі. ѵп- 
іег циог киф^псіис ярре&піят ге^т ііоссерт, сигягк 
шспгія росеРясс, срихт С окОлкПм яі Ьопогет ихо- 
гц ЪиреУісе Р іеІяИс еорпотпагяіу япітат кос сирі сги - 
сіяія АіиЕіні ехЬяІяші. А Щ ріЬііл таррпіт&іги орргерр, 
цріет яДЬис тоіііт сошериптг. Соііір: сриіят сарі- 
ПУм,иеІ Уитег'ц ргярШг лис сгнпЬм, ѵтег ш(<с тог- 
Щие сопрпіЯуЯІюгнт яііитеы рягія регргесіит іт- 
ріогята сит о УсрряПопс йфгеЬяпЫг. рлрсгсфсро- 

Ь.ц. Ь I В. X V Г Г. п 7 

Ыо; етегрі& нісга,®- АпарЬе, ® ъЪоДм&рЬіира 
® Р еіаріа рг'юпУт рсиіц ДіЯітія, аигео ріопДам ѵт- 
Ьгі рефрі,®ЕІеирм т ВоеоДа, & ариД Т уггУепо* Ѵиі 
<ппиг,м]и1<еуие ріигег.лиі сітиііие^т ііупс: гиек: & 
оЫі([м,игЬсі, яДірсіа топ сервис сомріапапс.аиі сЬа/'- 
гпаД<е,срм угаДіогі тот расеріШ: [иЬт иогаігіт:,кг- 
гагіт рагсе: аУргУепг. иі т АіІапДсо тагі, Еигорло 
огЬе роііог прДа,® т Охірло Неіісе ® Вига,® ѵп Сі- 
тіпіл ШІісерагк орріДй $наипііт,аД н егеУі ргорнп- 
Доі У)ат 5 аУа&а сесегпі : сепеЬгц осгиііаптг. іпіег У Л ’с 
ігіа ре пег л іеггл тоіий ЬЛусемаДл ропіт аиДійтг пи- 
паюгіо, сим ДіроІиД: еіетеш сораргЬм иііго аДрІійі, 
иеі геІаУиптг сопрДспДУио аггц. тпсепім песете ер 
иеіиі іаигіпі* геУоагети^дУік ра^оге: ретіпірие (ег 
геш. $еД Уме аДехогрі. А г Ссеріг Ууетем арнД р агі. 
ро:а%егк, АІетаппо: рглиепіге / ЪлДіо татгаУаі ѵп?ѵп 
іі, тпДші т ипит соаЯѵ:,рД мрпіл ро/1 А греппга- 
(им аиДасе: отпе: ® (киог.оррегіЩие іиіііш тепрм, 
ипДе[цтши СаШсппі ргосіпЯи: ехогДіа,ДіиДиз апрг- 
Ьліиг. Ыес епіт еугеДіросегаі , апсеуиат ех АсрмШпіа 
*Р*Д( гстірропе /оіиіі: рірѵгіУм ® ргиіпі: иеУегетг 
аппопа.ВеД иі е{1 Дрсиісаттрепе омпііш Дііі^тга- 
(іо ш&гіх,пиіЫ тспіе иеграт ® нагіа,іД іаптм герв 
тіі р>1нт,иі аппі татпше поп ехре&ям УагУагц ос- 
сипегес м регат*. ргтатаие сбрііо х X Діегітритеп 
(им ехео уноД егаі мрДіУік сопрітепДй, а Дирк Діц~ 
(игпіьнем ехсо&им,Уи<хеІіатм,иі ниірѵ арреІІам,Уи- 
тегц ѵтрориі ІУепіит тііііим: УосуиеріУрДіорет* 
реаіДіі ис ап(е аиріец* ргорбЬи: ер,шга піепрм срип 
(им иеі рхіим Дна: ехрсДШопе* сопршітагі роре иг~ 

® пеараг’ш агЬіігат*.С^иіЬні рагаД* реііі ргі - „8 А М М. МАЯ. 

то* отпит Тгапсох, ем мДеІісес уио: сопріеіиДо $<і- 
Ііо! арреііаиіі , <шря оіѵт т Котдпо р>1о ариД Т охілп- 
Дгілт Іосит ЬаЬіасиЫ [іЫ руѵге ргяіісетег. С іи сит 
Ттргоі иет[[е(> оаиггіі Іеряйо ргхДіЙопм, оріплп- 
Иіт герегігі ітреглтет еііат (кт т ЬуЬегпі^расет 
/йЬ Ьлс /ее? ргякпДем, иг цилсрхпем ео: іапсрихт ѵп 
[Ій! пес ІааДегеі срйрриат пес иехагеі. Н о$1е$я(м,пе- 
доііо ріепе Ді^[Ь, орроріщие сопДШотпп регріехііасе, 
ие ѵп іЦДет іглЙіЬш тсглПігм Дмп геДеипг.гтпегл- 
Гоу ЛрІшЫі&ѵсріе сііш! [е<рш(и$ ргорйм Нечего Диас 
т[[о,рег гірат [иЬіп от Ям аДдгсЦ'м, Ыпериат ріі- 
пйш( шгЬо ѵегсиірі. іатцие ргесппсм роііиі сріат ге- 
р(Ьпкі,ѵп оррогшпат сіетгпіие рлгіс еЦ-еЯи шйопя 
^ехо, ДеДептр сит оріЬім ІіЬегі^ие ^[серіі.сЬлта- 
ио ; ійДет <шрп ргтііл аДогш,еаДет сеіегііак рагііт 
сеа&іі, рлгііт асгікг гериггипіе;, шиэрие спрсо: сот - 
редс ѵп иіпсиЫ: аіт ргасіріь р%а ігеріДапсм у аД [на 
еедЫ.пе пиіісст [рлііо Іопдо Дерьдпгеі, аЬіге ѵтсгюі 
регтрс мпосионуиогшп ІераІи,р<шІо ро(кл тЦіірге- 
са(ит сопрсШт^ие геЬм рш у Ьит ргоргаМ [ио оЬш- 
ііУіи ет,расет Іюс (гіЬші райо, ш аД [иа геДігет 
ѵпсоЫтгиСиЛіН: ідгіиг сх иого сиггепІіЬм у (Іи<1іорег- 
иірііі ргорегаш тоац отпіУм исііііаат рспДлге рго- 
шпсіапт, типітепм ггіл гейп ргіе рірегсіі ці ѵтро~ 
р(л рнтіпіі Море,ріЬиегрі ДиДіт оЬримЬопе ЬагЬл- 
гіса , герлглге рго атроге со^іаЬлі: ег Шсо рш* ѵпрли 
гл(л ргосіпбіи р4иІіД>сг отро.анрие иі атріішп рт- 
Дем агіегіш рісегсі (и(ит у ех лппот Десет Діегтп ег 
ррат^иат ѵп ехреДшопет реглет иеЪеЬаі сепиаЬн* 
тіІеі,рог(іопет рДяглйпт ѵп І][Дет сопДіДіі ся/1гц у 
Дейт ех С Ьлтаиопт [еррЬУм іД [щрІегі^иоД аЫл~ іш ф. Іопѵ? лиіет аіісег аспАіі. ргидЬио епіт поп - 
Аіт еііат піашт.пиіе: ехрепр* срил рог&иі:>пііріиат 
герсгіет шЯи:,ех:гета пипііат I иііатт сотрейаііо - 
гиЬні тсереУаеО' ргоУгц, Арапит арреИлт Сг<еа*- 
Ііт> ф ріілат, ©г ресіе ріріепіісе [Ыкііті . трие 
іпиепігі [оіеп: ашілт ѵтег лгпит иегУопт иоЫУі- 
Іііме соп^ісиі, Ьсс <*г рпиііл тиііл (ІгереУлп* : О по 
іглЬітиг Л>е теіюгіѵт лУоііы , оіап сриіоп Англ еу 
регре{[ н лрзеггітл рег піие у (ѵіеглпаі С7 лаіпнпл сги- 
Аеіііш ргиіплпт: рА пипс , ргоЬ пер ! , сит иііітіі 
Ьоріш ріі? ю/Ьшгфте^пам^то тогіи репсгерл- 
Ьер7П№5?ф песрй: по; ШгУагіт ехіртее со па юге?, 
рго шіа Іорш ріл Сг/Ьтигупоп аигмп, песрие аг^пшт 
рскпкіу уих оіюп пес сопегеЯиге роШіти у, пес иіАе- 
ге,іт поУц педлн, иеіи: согЧгл КетриУІіспт пн /іферф 
р ЫЬоге; у регісиіл сопрШі* . Ег егл: гаііо іира сщс- 
геілпш. іпкг пн епіт гегіѵт ргоЬаЬіІііт сиг/ін агй- 
сиіорие пехЦішит л п сірісе:, рАогіУм СаШсппі: пи- 
Іе: пес Аопайшт теги*: пес /НргпДімп , іат ѵпАе ис 
Іиіілпи? Ш'о ер пир ні, ел ге у <ріді пес ірр <риоА Алгее 
[иррекге роагл: ирнат, пес Сопрапііш его^ягі то- 
ге рІін> регпиПеУл:. Ноские ехѵпАе сіагш: рмАе ро- 
Ьш риат аплсішк соттШ,риоА сит іАет О флг ре- 
іепіі ех и/и ргеуагіо шіілт иг УлгУл* АеппАсгеі, Ае~ 
А / ре лІірмА міе, сопмтеііорі спіітпу: лррейШі с/?, 
СлиАепЬо Шпс поіагіо лА ехрІоглпАох лЯж Аштсгл- 
П) рег С лИШ, риет рореа ірр тагрсі шрр:> и: Іосо 
пгепРгаЬітг сотресепіі. Ьепіп) шАет Іитиіш поп р- 
пе ЫлпАШлпт урпегс илгіо, оопахн>рие плиліі роп - 
а кЬепо іглпрт, апц КІетлппотт спітіі !> Зеиегм 
тлдірег есрашт ЬеИіоорю лпк Ьлс %у мДиРгш сот- по А М М. М А Я. 

тагсик.& циі рере ипіиегри лД ргіііег рісіепДлт Ьсг 
іяЬашг ©г рприіог, шпс Діриа[ог рирпапДі сопитрш? 
шЪеЪатг ©г гітиіш , тогат ргарс пишет аДиеп- 
іапіст: т ѵп Таре іи Т ирі ІіЪщ Іергшг, Ѵеіоіш { иіті - 
пе тох ШрепДо* а Де о ЬеЬе(агі,иі пес іопііпт , пес пи 
іоге ! аіісриоі рофіпе аиДіге работа. ©г пег ірпашсег 
ерегаі рга>ссг рІіШт,иі Ди&сга мапт рглетиеі аіл 
сгіргаДи и 1(і та пипііапДо сеггегес,м опта сопрігап 
Ш ѵп ипит у р Іося репішх ірпогаге [гтагем.уи* ѵп - 
(егДШі пишете* яи(огі(Аіет,гшрріят Дет Де [нм рго~ 
ргсДі. Іпссг Ьлб Шип тога* КІетатопт гех $иота- 
г 'ш иііго сит рй* іопргошра оаиггііфгох аме рем- 
ёпр^ие ѵп Дампа Кота па у ©г (им Іиспѵт ехіртат Ж- 
регаштр рг оргіа геііпеге регтііісгеШг.Е: ума ииііи* 
тсеЦ іір^иерѵрріісет ѵпДісяУаі,рірерш*,Ьопо^ие апіто 
еЦеіирм ©Г рІааДо,тЬіІагЬйгіо]ио геіт^нет,расегп 
репііѵм сигиаііг оглЬаі.а? еат сит сопсеЦіопе ргяссгі- 
ппѵт ріУ кос пигилі Іере, иг сярііио: геДДегеі пс/ігос, 
©7” <]иоііа [и песете, тііііУн* аіітепіа рглУегсі, ]м/сг. 
ршгіі шіімп тоге [есипШет асаріет рго іИаШ.срмт 
р поп о{іепДі[[еі ѵп сетрогефсігеі [е г игра еа Дерііряп 
Дит.СриоД і(а ге&с Діфоршт, ер тргиреДік сотріе- 
{и.НогШц попйпе реіёДи* егаі гері* яісегім рарн* . ©т* 
циіа піЫІ іиДеУашг Дее([е рглиг Диёкга, Пересе ігі - 
Ъипо / сиіагіопт , ©г С Ьагішпі шго ргйаДілі* пигсе 
імрегаиегаі С а[аг, иі тарпа раершт иіДи/ігіа сот - 
ргеУепрнтцие орепепі рУі трііиіѵт. ©Г соггерш* ие- 
Іосісег аДоІе[сет Дисішг АІетаппи* у рлёЬ оУііпепДсе 
раіиіі* роііісіші іііпега р топргЛШти/т. Н ос рглргеро 
[е^ѵшш* ехегсіш * , сеІ[агнт агУогѵт оУррепее сопрепс 
іге ргоапи* иемУашг.Ѵемт рег сігсиіш* Іопрр* ©г/?е- ш I I в. х V I Г. Ісг і Інн- 

’СЯІ 

шгі 

;М 

;ІГ« 

Ш» 

Г 

ЦК- 

[ев- 
/и б 
ШІХ 
гит 
та 
е/гг- 
(Іг$. 

И* 

ЗИЛ 

ІМ 

тр 

ь9 

е№ 

0* 

а* 

0 

ігк 

$ хио/ог иепіит е/1 шДетлД Іоса : & іга сририе регсі- 
іиі лгтаіогтп игеЬаі адгоі, ресога ЖгіріеУаі &■ Ъоті- 
ШіуГер/ктЩие рпе иІІАрАгртопІА сотгипсаУле. Ни 
таііі регсиі/ш тех, сит пиіігіріісе; ге^опа, шсогйтсщс 
геЩмм агпегсі ехирогй, нЫтаі / огіипатт іаЯиг.и 
і* ататрІаші,огаші ір/ё уиосрие иепіащ/кбЬ- 
гй/ё ипреглпДл шгапДі ехесглііопе геріиеге ипіисгр; 
ргот/ісіеі епіт сига а^Ьашг імрепроге-.Деапйрр р1ц 
гітііуГеДДіДіі рАисоі.о/ио со^піа аД тДірѵаЬопетін- 
Р*т ІиІіАпи* егеЯи^сит типегАпДш иет/[ееех тоге , 
уиатог сотне:, уиогй оре & рДе тахіте пііеУасиг, по 
Ате аЬ/оіиіі у Дніп от па геДіеге шрііш. А ДооИосршіт 

(Агпеп ассіші а Ся/Аге,ігетеШіУіи осиіі; аДога(о,ш<Ио 

гі/сріе /ирегАПіі АреЯи, сопДіііопе ДгДіаІі ргетеЬашг: 
ЬАс/Ыі<гсие (рпопІАт ооп/епіапей еглірор пх / ёсипДо: 
спегигусініігнп сріор, герАгАгі иі ЬагУагогЙ ехсі/'.и , тг 
рент & пинеѵім схоріУт /ма/иогитсрнс рглЬсгеі.ф 
Ухес роІІіаш:,ѵтргет(иріие,р регрДй <рйсциат е@[рг, 
ІиепДл рУі сгиоге / иррІісіА , аД ргоргы гетелге рсгпи/1 
/и* ер-. А ппоплт епіт ігАп/ргге,ііа иі ЗиотагііНуСА ге 
сотреШ поп роіиіі,цчоД аД тамесіопе ге^опе еіш ил 
рпЫ шЫ тиепігі росегАі уиоД ДАгеіиг. т ге^йііі щ 
теп(с$ срюпДлт ѵттапісег,гАріпі[сріс Діареге лД/ие- 
іі поргогит, Котап* роіепііх іиро риЫіДеге соИл ілт 
Дбтііа,&- иеіиг таг ігіУиЫгт паіі у еДиса6,оУрсип 
ДаУам ѵтрегіо тргАНАсе. ОиіУиі Ьос тоДо рсгаДіг, 
Ді/регррегряііопа пиІіа,соприса аД ЬуУегпА ге°ге/[и 5 
ер Ос/агМяс сит ѵп сотіШи Омфятц [иЬтДе поре- 
гептг(сгАГ епіт песете ілгѵриіт Сергею рірег отпі- 
Ьио^р: аД Аирирі гсрггеріспІІАт)отпа<ріі ріщ р 0 
(егАпе т раІАІіо } 4ДнІапДі ргорроге; иДовД,геЯѵ соп - 


ш А М М. МА Я. 

[иіа ргоД/егецие сптріеа иепеЬлпе т ЛегіЛісиІіт: іа- 
Ііл [те тоіо [ге репсе с ѵп[иІ[с: Іп оЛііт иепіі от иі- 
{кгі]; [и: спреІІа,попЬото:иі Ыфіит Іиіілпит саг ре 
(ег.аррсйап^ріие Іосрасет (аірат, & ригриглсят [і- 
пйа,т,ф Іісегіопет С гхаіт:сгЬи сопргиесіа рІигіта> 
асрсе иегтсиіл ргѵпсірі гс[оПапк$,<ии{іге Ьхс Сйііауне 
2 е[ЬепІі,шгтігісіні оЬгиеге иегіи ѵтриіепйЬш сопл - 
ЬатГуШ [е°пет ѵпсе[[епсес,& ІітіЛті,СТ ітЬтаііІст* 
2 е{Ья(рие[еси$ иегЬіе сотрііоцЬиі ехогтпсет : сриоі поп 
іипс ргітш: лспІіс. плпсрие (иг [оіес атрІі[[ігш ріопл 
оЬіе&я е([е [етрег іпиіііх)1сдтиі ѵп песета плснглс^ие 
тпл^пі[оос Лиса шііл сптспл^иехйар ѵпиепігі попро- 
іеглпс,[пхі[[е таіі^пііасст [егі?1і[[іпи! л&іЬиі еопип 
о[[еп[лт\ нс Сітопет Мііаміі [Ііиюі ѵп[тшІлсит [х~ 
ре лпсе^иі ргоре ЕигітеЛопіл Ѵатркуііші [нтеп>Ѵег 
[лгіт рориЬт Леіешс ѵптпіегіт-.ооеріесриерспеет ѵп- 
[оіепііл геле еілсат, оЬ[есгаге [ирріісісег рлат : АЕпи- 
Іілпит Шегп%сіріопет,ис[отпісиІо[іт хшіопт ѵп- 
сифгі таііиоіепііл , сиіие ѵтресглЬіІі шлілпьл оЬ(кт- 
іх ѵп регпісіет К отх Лих [те росепІіЦітхигЪа ехсі- 
[х.песпоп еЦ<т ѵп Ѵотрсімп оЬсгебЪгсогес [сги 
Шсес.аіт піЫІтЛеиішреыгі ЛеЬегес, ѵпиетгесиг.Лио 
Ьхс оЬ[егиаиегипс ІнЛіЬпоф СГ іггііл:^иоЛ чрпиіпо уио 
Ілт тоге сари с Лі(псо ипо [саІреЬле: уиоЛ^иг лІириаДЫ 
іе^епіі иіссгіі саи[л Ле[гписф[ао1л сапЛііл сгт соЦі- 
2 рЪас: циопт лісепт [Екеаге ис Лі([оІисіі у аІсетіт ие 
пошепт гепт сиріііѵт лЛ[геЬлпе,гиЬіІ ѵпсеге[[еоЬ- 
Ілсгапса лгритепсо [иЪ^ргЛоциат рлгее оогрогц геіі 
тігес ге$пх таіе/Ш? ѵпр%пі>снт мтт^ио пес [ гіюг 
пес саиііог ерм^релт рлегіх [ііс>ис Лосюпепіл ргхеілгл 
сефтсиг. Эти Ьхс іа л$ипсиг,Котх Кгсетш сиг лги м:№ 

ши- 

іяірг 

вя];- 

игіщ 

»Цк 

Ш- 

тіа, 

о4ікі 

'$* 

щ 

«гй 

ня[* 

ѵіф 

ап* 

АЕ» 

«♦И» 

Ь/Ъ* 

'ш/я 
'II Ш 

Й 

-#гй 

А» 

ІА 

ай* Ы В. X V I Г. т*5 

иітгілт ргл^ЕІиглт рго ЪаЦо риосше ареЬм, цні ге- 
сст рготпі! нгУі рг<е/ёЯиг у ]а(аІі 4еа[[егаі [опе. Си- 
Ш аіпипі(ігаііо [еДійопе! регреЦа ф ГигЬиІепЫ, тс 
шпюглЫе ерисціит ЬаЬмі , уиосі паггагі ре Аіртт. 
Аи^ІЬ ѵтет Іжс сриерЬепИ рег Ьуетет арик Вігттмп, 
тйісаУлт питц ргте% ѵ сгеЬгі , регтіхт Заггш- 
ШО" ОиаАо^іиапіше & /Іпніііисііт тепт лгта- 
іигсёцие сопсоЫет , Ѵлппогилл Мос[мгитрис аіеегат 
сити ѵпсигріте <1фегр! : сриіпм аі Іаігосіпіа тарп: 
учат орет ЬлЬйіЬт Млгіг У Ъа/І<е [им 1оп<доги,у Іо 
гіел ех согтЬт га[іі & Іешраіі! у р[итаг\т ^есіеіиі- 
іеіі упйитепііі уптхл-.ециогйтуие ріигіті ех и/й саЦгл 
іі,т лифоетітпт ш]и ехлргіай глркпіиг,<ші м[иЬ- 
Ич* {ёгосіепах ргоілт Ъиіпііи іеп^оге ие&ѵгеі. & 
рег Іраііл іірмггиги лтрЩітл Геуистсг аііо г, иеі ір{і 
іегра иегсетег гпрДепАо иеіосіьиз ернн & тегірѵгй, 
гглЬетёррие [триіоіу ѵтегіилп & Ьіпоі, иіі регттайо 
юге! {ѵиеас іитепіопт , шрргуие огіо ѵтергеіиг лікг- 
ш. АЩиіпсНіо ііас^ие се троги иегпі сопфМо^йтрсга- 
(ог соадЫ пиіішт иаІіЛл тапифиЯи Іепіогі $ / огшл 
ргорбНа, сит аі Іосит лрііДітит региепі[[ее , фитеп 
I (Ігмп ехипіатет ргмпагіт ілт гс]оІиіа сопрргіефи- 
рег плиііт рго* роте со тех ю егап[рге[[ ю , рориіап- 
Ди ЬагЬагогит імсиЪіиі іегги: рю іЬтге /ёрішго ргл- 
иепа, сасегна^ие ЬеІІаЮгіі ехегсіт треки /Іи: ртті- 
ѵиге сеггипк : , сриет попііѵт рег лппі іетрт соШрі 
роЦе геЬатг,тс $ігаге <ш{і,пес (кгефД мшк 5 ехі- 
ймп уп^еглттфтеі отпеі е^иІегит ѵп /иратфга - 
іір^ие ріигітіі риогит рге [[ мі иіпхеглі Итог , ц уиоі 
ехепис ееіегіш шШ , итог ЫсеУгорм сотмііе ! топіі- 
\т ояиііяіі, шйеЪш ріігіат / епо регентет : риат А М М. МАЯ. «4 

иіпіісаЦегК ргор&о, р иідогс ерио ДіргрегапО, 
репе. Сс ’геЬапіиг Уле уп еа рапе Загшііл , ^ил I есип - 
Дат ргофс&и Ѵаппопіат : рагщие ргшДіпе сопігл 
Ѵаіегіат оре у ЬагЬагіт? у егепДо гаріёДоцие оосиггеп- 
Ііа тіііагіі іигЬо иа/ЬЬас . Сшт сілДц ѵттепрЫіе 
регтоНрорУаЬію сопрііо ІахпДі , агтаіі рехпДл $>ссіе 
расіі лршпе ігіреШео, а^пх; рамп; по{1го ; а^ргеДі 
соргіагйі.пес ехреДігс хІа,пес иіт шіпегіѵт Десіітге , 
пес риоД т геУи; агІіДіт* нііітит , исШро([е ѵп рйря. 
А Дегапе аиіет ііісо Загтліі; регіаііогй СриаДі рагіісі- 
ре г, сріі похапт ре ре [осу ріегаги тДіргеіі. реД пе со; 
риіДст ргоріа шші ли Да а а ѵп Дірсгітпа гиепх; арег- 
іа.Слрі епіт сотрІигіУи;,раг і еріл рошіі ріреге[ре>рег 
пою; соііс ; еиарі. <рио еиепт шге ; & апітоі та(ппх у 
ітЛі; Дспрш; сипгц лД ОиаДогіт герш ргорегаЬае 
ехегсійи.срм ехрглхгію три іюірепДепІіа ргтіДах; у 
горяіигі рірріісіхг расет,рДепхі аД ргтсірй иепегс со 
феЯит.Ьгрго Уле & ртіііа ІегиШгі;,Ді&ѵцис Діе /кхіи- 
епДі; сопДшотЬт, тоДо Тлрац циосрие еНат іыт гер*. 
ІііЬаиДрагиі согрогіі іииепі^огДіпе ; %агпиШ\т то- 
ге сеШтіпіі т^гихіе лДргесеишрорис ипрегахге аЬ 
іеёНі агт<; рсёіѵге шѵ ргоаеУші ехатіпіі Ргаеиг.фа- 
пиро иоаі оЦісіоргл итоге, Дню ей огаге ДеУсгеі, та- 
іогет трсгхсогДит тоші, сопапа аЩиоііе*, рагйт^ие 
ІтреДіепх рприііи регтіри; ехріітге срил ро[сеЬае.Ке 
сгсаіиі Депіцие іяпДёуіири/рие ехигрБге,рсгиІті піхи; 
ирі Іѵпррл геаерегаю, сосерропет ДеІіёЬпт рУі егіЬиі 
рірріітиіі & иеЫа.еоуие аД ргетпДй аДті[ра тиііііи- 
До,аііш ога ргпйДо тиа сІиДеУаірегісиІо аДУисргл- 
Рппііощ атУірио,иЬііІІе (Ыо іир т аПо11і,огапДі ррпит 
ехреёЫпІіУч; Дш торгами, отпеі сіуреіі хЩие ргоіе- I Ь I В. X V I г. 


г|{Й 

’ОЯГі 

яга 

п[іл 

'4 

№ 

ск 

•а 

рйЬ 
•А Я! 
гир 

Ф 

ІсІбЯ 

ф 

мА* 

ж 

іф 

ига т 

«4 

Г 10 5 Я№ 

'іп і 
шЬ 

ІС[Ч 

№ 

■г* (Ні тагші ргеаЬш АеАегим,рІига ехавшее; иі шпсс 
гем УипиЬіасе [ирріісапіі герпіет. Аихегаі роііог сит 
с&кгцагтай! еіыт Кипите т,<у 2ли[гіт,ег Тга$п- 
Ыіілп ріЬге@4Іоі,рІигіто]\ие орНтааі сит тгреігап- 
& [ре [іпнііареіііигоі. О иі Іісеі еіаіі риііо [аіиін Ыиі 
1<е,соп<{Шопит [агат сотреп[аге іттиѵф&яроЦісе- 
Ьапіиг ,[е<р*е сит [ксиІтііЬиі ІіЬеги & сотидіЬия 

іеггагитсрие [чапілп атЬіш Котагке росепііл ІіЬспіег 
о/еггем : ргяиаіт іатеп лашіаН ішісЬ Ъспі&піШ: 
шЦіцис оЬііпеге [ёіа ітраиШ, по[іш гШіАеге &ріі- 
Ш.ВихсгЬмуиеоЬрЛег ро[1и1ам,ст оУЫіге ргхяріі у 
іетіе рготрь[]іте [[орвпАегим . Ногіате Ьос ехет- 
ріо сІетепІі*МиоІагим ге%я1е*ат [икотшЬиз Кг а 
Ьагіил у ѵ[афг, ітег орЬпиае* ехсеИепіеі арпитреп 
ііііипѵ Аисег. циогит аісег ігари^іапогит 0 , иаАогит 
рагІі,аІсег ушЬирЦ Вагтаіі і рглегаі, Іосопш сопрпц? 
СГ фгітсе ішіЯіДітіі. сриогмп ріеіет агшіі утрега- 
Пг,пе [ ѵгіге [яіега [ іпміам , ѵп агта герепіе спп[нг%е- 
геі.Аі[сгею соп[оШо, рго ЗагпіаЬі оЪ[ссгаше; іиДі рли- 
Іі[рег аЬрЫеге, Ашп АгаЬагц ф фиаАопт перѵЬмп 
феЛягетг. Оиі сит шшт гііи оЫаіі, [Ьяпсеі сигиаЬі 
оогрогіЬиі, фапсга ргаиіа ригдагс пспроЦем, иІйт<е 
[°гйі іпртпіа тсіиешеі, АеАегим оЬрАеі ітрегаѣг, 
пипсрмт апіел рі^пога роеАегіі ехЫЬеге сотриір. Ну 
ех сеуио Ьопсуие сорорііі, \[арг іп ргеаі аАпи[[т е[1: 
АгаЬагіо регіітааг оЬ[герете , ртипіеуис , раат 
Ч*мт ір[е тегт еі сриосрие аеЬеге ргорспе,иі раЩарі , 
Ііссі тргіогі^ оЬсетрегаге [иі! ѵтрегр атрию. Ѵе- 
•пш ^их[Ьопе Ді[си[[л,аІіет ро(г[Ъне егірі Вагтагх іир 
[і иі [етрег Кошпогнт сііетеі, о[регге оЬрАеі <риейі 
шпсиіа сопргияпА* рѵліамег атріехі [им. іпдѵгеЬаі „6 А М М. М А Л. 

<шкт (е ]юР Ьас шхіпмі пиггигш сахгчлгч ат]1исп~ 
йй паііогшт & гемтфиррепНі а іидііфіб &Шіо; оЬ- 
рсгапЬмтроРуиа А гаЬагпш ѵтрипе сотрегегаі аЪр- 
аЦі[[е. (у рагі тсНоірр уиоуие ааеріі раат учат ро- 
{сеЬлп*,аспп>; е% ѵпЬті герпі ргосепт рііо; оУріаіиі 
р)гх оріпіоти сеіегш оШегйЫьН ступе трІіно;,ш ріл 
сиегаіпоЦгоіууиоі ЬсшНтіпсгі ртіирегНіНсге учат 
[но^.ОиіЬіи оМіп<аіі,іглпР<ш ер т 5 агтлЫ; сига,ті 
ргаііопе Нірюі роіічі учат {ігг.иІмх-.ушЬш мсгеіІіЬіІе 
учапшт ргорегііаіі; ЬлсЛПиІіі сайра, иі иегй іІІиП ее(Ь- 
пмгетг,уио(1 оріплшѵ уиіПлт, ршт мпсі ргумсірі у ро- 
іеРяк,иеІ регі.Ѵохте; оімп ірмЪіІе; егат Ьнш5 ѵпіі- 
уепл герпі: рН сопінтлііо сІлпПерпл ( ёгно ; аттлші уп 
рсігшг.аіуиеиі ЬагЪлгц ере отпе т т шгіЬм аН[ие- 
ші,чісегит Нотіпс; ргосіа рагсіуф гштсго рг<стіпе- 
іе$. уиі соприпНспсе теі и сорііа, аН Ѵі&ѵЬаІо; Нірсгеіо; 
Іцпм соп/и^гит,оЬ[еуш Перп(огіЬи5,иі т таіч оріаЬі 
Іе^уиат ргмге річ *папсіру; атЬііѵай- уи<с Псріогаме; 
рор тгреігаШт чепіл гесеріі ѵп рНет,ро[аЬапі ргяр- 
сііа ІіЬегШі: ефу^Шуште гсі реми>т,мрс{Ъіпх о - 
тпіехегаіи атиосшѵі аііоутш иегЬц теІііогіЬт ѵт 
регат, пиііі пір рЬі НнаЩуие Котапі; рагегс рглсе- 
ріс. аіуне иіге/Ъшііо ІіЬегЫй ЬаЬегеі Ні^пііаіі; аирте- 
Г ит,7л7лтг герт у (Нет ргсе(ёсіісопД>іси<е ртп<е,шт 
ѵпрѵтУиі аршт ргорЯѵ, иі га Посиіі , 67" рНсІет. пес 
НраНеге улучат рор Ъхс р [опора ррл регті([ т еру 
апсеучат(иі рІасиегаі)гетеагеги по(Ігі сарііиі. Н цт 
ЬагУагісо рр;,ЪгсрИопет саРга еоттсіа ( Ш : иі еИл 
іЬі ЬеШ (ХиаНопт геііушм сігса Шо; арШіііт ега- 
бЬііуІасЬгутл иеі [априц ехНпрхгес.уиопт герхіц Ѵі 
ІГ 0 І 0 ГН 5 ѵіінагу ріінз г ер;, & АріітипНиі риУгерн- ІЖіАЩне оріітасе?, ф іийісс; илгіі; рориііі ргагрйеп- 
Іій* а і,ш] о ехегаш т ргето герпі [оі^ие ретЫц^иЪ рге[ 

Щ рЬм іа снеге тІііит,& айеріі иетиа,ш[[а }* ѵагит :]оЬо 

ш Ійтуиеріат оУрйаШі рірпоге.м оЬресршіигі сопйШопі- 

>рІ ипрорП^плМйегкг.ейиШруие тисготЬш^ио; рго 

ырі пнпитЬм соінпг ,іигаиеге {е регтапріго* иірйе.Ніі(іи 

«р тшггашт еррсатйо рпіііі еиепш,ай ІітЫпи; іагм 

Щ Ыргиоі 0С У и * паДёггі иЬІіЫ риЫісп рлдаЬаі, 
тйік у*05 еглі айтсймп пери ѵтрипе шііа ф перягіа рег - 
Ш І'еіглЦе.илт иеіт оЫііі ргіопт,іипс ептрепьЬм Іі- 
шрі Ьегц> ірр срлосріе серп арьЦітит па(Н, Ііпикт регги - 
и!® /^ ге К опипит, асі Іыпс р>іа раийет Допипіі ]иц Уор- 

№ Укриесопсогіеі. йеІіЬегаіит ер Іа теп ій ^ио^ие Іепіт 
иі мпіісагі^илт сгіпнпит гшртіийо рорсЬаг: Уа&пи; 
им иіііоперогге&я, ис асі Іопргп^иа іта[ІаИ амімегем а>- 
і|л ріат поРга иехапіі : уиог регісніа {ѵгтЫаге топеЬаі 
[ці$ рсіспт сопріепііа сііиііш сомпиЦ'огй.ісІебсріе иі рри- 
ІОГІ & Псе жІстррісяН иегкпіатМоі рагаЬапг,& р Г гй> 

:ірі СГ ргеса.Ѵегит а,$е6Ьиргіто ехегаш; іап^нат ріті 

п * і іЕЫ регснрр ,иІііт4с^ие соргіапіе; ,шіат ргсаіііуігіЬи- 
4? Іит аіишіт^ЫебЫѵприе иаіійа ііщспшіі;, сг ргиііій 
срі форопсіептг: аппиегс рагаіі,р іиЬегепіиг аііогрт ті - 

раге.исдрЬм тйтЬагк ©г мііііЬні, Іосогмп сопрр 
ип& ртмрйіо, иЬі Іаге; ро/І еха&о; тйе йопипо; рхеге рси- 
. м * ешт ссггал ѴапЪірси* іггиет оЫісрміі; теаіі- 
и([ці 1 Р Г0 пи[ашг. рей йпт рію Іісепііш Рме,р>аііа Іоп 
Ій & І а1а Р п р*> рг<есегІаЬе;,& еа аоагбЫп < ргоре ехі 

(■ ц! ыт ѵп априрм , лсѵоілі аЬ ѵтреіи Копшпсгчт аіиео 
І^и ѴапиУі і йерпйіі , а ЪлгЬлгісіі исго ехсигрЬні ріо ін- 

^ (о 5 рг#Ряі оЬрхсиІо: иЬірІега^ие китійіогц р»1і паінга 

ш С7 икгетоіШ рипнпит гейипіапііа, рарт [а фгс- ,і$ А М М. М А К. 

угг» [лНаЬм^Деоуие тиіа у пір регуилт %пагц:& /й- 
рег Ьи юрііагет апрасЬт аДіт РлпЬі/а репе сопіі- 
[ ]П 4 Н атпа роііог атЬіегн,сегг<е сопргііо рерлгамс. Ног 
шпх ідііиг ргѵпаре си уепихпо р()іи лД сиегіоте непегс 
випиші гірл,иіехіпи Досиі(,поп іи[[л ріЯнгфД пе м- 
Дегепшг пиіійі ргарпЬлтргпиДлре^ЫлпгуиесопШ- 
пыасег, іДеосрі е ргорѵгнрирс пюпрглпх !> иі іиЬепіл 
г ериДілгече. ср4<еѵтретл(оѵ аспДеге }ю[ре соп(етр1лт 7 
ѵп лѵ.тткс ріигіта сіат (Ь^пЬт ехегаіи , сеіегіпа ио- 
Іисп ті^гапк! ѵпіѵл иаДмп лае! сіяйте. Рапрріе ѵп 
а^деге сеіроге аІ рлит, & рірлъгйрг ар Дм сеёЬа, еоі 
пе ргоагёсДети* аДтопеЬлі.рД рибЬилх! атЬідиііаіе 
тепЬи ѵп Дшегрл гарМшг, сг / игогі пихіа иегріПа ап 
ІаЬлпе аіргеаЬиб ргаіій, шатм^ рЬі ѵп порт ра- 
глпсеі ехсигрт ргоіеееге сопрріо Іоп^нб ри(а,иі аД ел 
геаірегапДл [епртрго^герррпе иііо рлиДц тДісіо $Л 
На ригагепшгЛатср иег^псе ѵп иеДегй Діс, сит тогао 
гйреге /их топеге1,ех<х№ егеЯіі иехШц,т ео! і^пео пн 
У ѵтреы ргеЬліиг.сци согшегруЛасуие Дсроге оотгл- 
ёЫ у аДиегр н ірртргѵпсірет рлпсет(иі ДіЯит еР)аІ- 
йм отпет ѵтреіит сопіиіеглі, сит оаііи ѵпсеЦспііЪио . 
СГ иосіЬт ігисиІспіп.Оииб рігогі* атепйлт ехегсііи: 
іга ргге поп роШ,еоррие ипрегл(ѵгі,ие ДібЫт ер,асгі 
іег ѵтпипепа! у Дерпепа ѵп ап^Ритропа, уиет ЪаЬі 
іи С арие рога ртрііаіяі пміііагц арреііаіуѵтреш Діре- 
сп агДспН:ѴГ Дехсегл реДіхі спагиа! реДі(ит оЬігип- 
саЬапіу есрмсеі Іана есрміит [с (иг пи! а^пІіЪш ѵпрДе- 
т. С оЬоп ргаіогіа ех аДиегро Аиеирит саиШ (Ьрл!, 
геррепіій реёЬга,тох^ие (еѵра рріепііимі ѵпаДеЬлѵ.&г 
сиДепіеі ѵпррегаЬіІі сопШшаал ЬлгЬагіуПОп іат тог - 
ат Ысгсусриат поРгогй ІаННІ ЬоггепДо рпДоге топ - ч N •> 

НІЙ- 

Нет 
т 
( ► 
ш- 
слі 

кь к* 

не I 
11,0 Я* 

ЙіИ 
жи ««I ф 

п№ • гл* 

(?/ 

»Ь< А 

0 

ЯР /ІглЬаг.ср' і4сепае,аЬр; то гшііріигіті рисѵірі роріій- 
Уие,іАе6^ие аАетрт /и&еАі рАрАіоіаІц Асхагц атри- 
Шіі: попгшШргго ери сіе тшЪрА / ирегиемепИй а>Иір 
ропАепУмуСгиалпи аЬ ріёйо регргеУапС: тс еогпт 
ушрмат таг Аіиег/І /і ирріісіа иепілт рсеці, аиерг- 
пт ргоіесіе,<шс ехогліиі аіегст тогат: [еА агш іип 
(ег геймпад Ііссі аАріШ, пиши егітіті лртаУае а - 
Ііепіі шгіУш рой іи (рмт сопргіепйл [іис іиАісіо шпсі. 
гтрлпарра сшАіеУЗшг тагАй,ртпл петехій рі[[с 
упоА еиспнМя т фепиЬогл сиггісиіо Аіргітіпе рглііогй 
етепр,м ргосиУиеге ріУіт УагУагіуШ рирпат рііре [о. 
ІЛ иі(Ъ>гіл йесЫгАгеі.Ѵіх АптрориЫ УоМУиз рг4ііг у 
гггдяйт регетртмп пеаДітАіие; АисеУапШг Ьипиіі- 
Ьп5 ехігл&л іирргфухшн рехнррее рготіриі , о фри 
иіі<е ргіогіі лЬоІіа, аА тртііяат оУрсриогші иепеге 
ргиііііт; & ехі^ю атрогй тагиаЧо Ас (игр), елрігй 
трйиогнт артіт агпсУшг. Іпаіапа іа- 
уче ргиоге аг(атіпнт,ри&ііс]ііс иіпсепАі , сорвтеЯит 
ер т регпіеіет сопт'ери Аергиеге рглІіа,иеІ т трр- 
гі]{ ІАйШа? оаиІаЬапшг.Ьі $• ат а А Іош непіЦее лиі- 
Аиі УагУагісі рмрнт'и тІе^АфеёИ? спіті г ІешУи $ оУ- 
ігипсяЬлі'.пес цнепермт трі>иеІ ігаУіУм сотрл&а рг 
тДітіГурегісиІо тогй г ехсгахп.Аетуие сит тфлтгт 
гепшг отпіАуПОп иЩие Ыаге іат роДес>сипйіі шел 
рглрАце сігснсі{іі><ші оЬріпаа іѵпі регіУлі лУршршгу 
<ш( тапАимп шаШуС^гсрИр^ие ипо /ирріісіо АесІітіѴу 
ргго (кгпеУаіиг Ъоріі. решена* ілтеп аіірй аіа.тсеп 
Аіопітсріе ш^шшАіпет, лтпіе иісіпі р соттерегериг 
ргйЬш, рсгШа папАі гірлі ніагіоге у осплрлге роЦе ре- 
гАпаг.ермги/т ріегіери риУтегрупеспііріе рте.аірлаі 
сиііі регіегс сопрхііаАео исаЬипАе сгиоге Аірир>,>пел- 


, 5 о А М М. м А А. 

іис[итіш 5 фитгсі ситет: іса рег еіетепіит исгщие 
агтяМ шпсепііетігл иігси[уие Деіешс . ѴІасисгас і$ішг 
ро р кипе гсгит огДіпет сипёНс асіітірет отпетуЧІ- 
іссц; I оіаіііі : О" аР1* г(і тсепрщгарируис ріжІШуГи 
ійтл іиЦа [ипс соШрр, лД уп'Да^пДоі унос л пс[гогмп 
асіе иікгіог Д[стеиетас гіра.раіітру пе аіасѵіеяс ѵпсс- 
ререгес рирткіеогилѵу ітрорсі ІчіігіЪм рег аЬА.са Ди{Ъ\ 
неі і(ег схрсДіІі оссирлтипе ІаСіЬиІа Загпиіагй, уиос те- 
репііпис рріііс ареЯис^пйес ІетЬоі от поел гепнріЛ 
сопфісипсес. ѵЪі исгоргосиі місапІіЬм сгЫу уиоД неге- 
Ьашг,рторму чаге рпргипСулД ['иЦ'идА Іосогй рліиргіи 
[с сопіиІсгипе:с6[уие [есисис ѵпррім пиіес ріигіюіио ,іУі 
иі(Ьг\лт герегіс у иЬі пес синее ро[[е сопррсге>пес ли Деге 
аЩшД сгеДеЬаСиг. Р о[ аЬртрШ репе Ді[[и[б[(іі А ті- 
<еп[і,реІіІі [тс [\пе тог л Р ісеп[е$,ііл ех гедппіЬні ор- 
реИаІі сопсегтпіс : унос Сийогес [ ссге [оаогті лпт- 
ПА гитогшп аррДиііасе сотрете*, аД уиос орртопоДо; 
(еглсепіт агДипт [еуні рег Діиег[л сопрег[ос гмрги- 
Дгпііл и'т\т агсепсе)ХаірсІсгтг лихіІіміуО- ІіЬего- 
пѵт аДлсрк игташмп аДртршт е[. Сіітуне ли- 
хіііогш А?тп<іІосогті гаііо рраглгёіі стаСІис сопіі- 
ріт Мсер* рЫ тіес еІг$і> Таірііі рѵох\ш[т [еДі- 
Ьиі оЬсіпеЪапс, ІіЬеті сеѵтм оосирлшлпс еге^.опе [гЬі 
оррорілс ЛлтСлпСес (еггііі геапИЬт [иЬа&сгмп ехет- 
рШ & ргоргасоптуА'ш\жріяЬам атіі^сц тепІіЬмо, 
испт орресегепс ап годягепСу сит иігшГуие геі [ирре- 
іегепс Доситепса поп Іема.ѵісіс елтеп асі иііітит с ое- 
іи рпіопт иг ^ псе ДеДепДі [е сонрІііілПуИлгіАуие раі- 
гп* шДсгіапт-асѵеІре еогіт утуие [иррІіспСіОури ах 
пѵ$ ІіЬегіасет ѵпмаргапе : С7 геііуні еопт ост ргесі - 
ЬиіуШ [нреглт ег ппЪеЦа Дотом а^сгшіі,[г(іогі- I I В. х V I Г. г$1 

\>м и*рі тсішисге спшсег. Кссерія ііауис риЫтрйе, 
СГ і іе)егп топйй ргори^пасиіо, ай сярга Копит соп- 
ноіамі еогімп рап таюгМрмра рег р>аііа атріа сит 
рогат, от рлгепііУ:н,ф тй^асцие тмидЬю^орит- 
(ріе міііак, учат ец сеіегііаііі таііо рігагі регтірі. & 
,хр<і атитаі апиііеге роііиз (рлатоорі р[іип иетіетс ри- 
іаЬапшг , йіт Ііапхт атепйат ІіУегігнст схі(Ьт- 
г стратеге трсгір,%у рйе$ аіхлі ррсірсге ріп* асірп- 
рлгапрміім ©г рйиж пес Уеііц иехап,пес іпиіягі р- 
йіііопіЬи* роЦіпе лі/Нётр ех ртёйа,м сгейеУаіиг,ас - 
серШ^шеиеге раиІіДег: рЩ /ёгіы* пНіил ѵп ехіНаІе 
рхім сгеіН,ие соп^тио йоссУішг (ехш. Нос гепип рто[Ье 
то сиггссе р4сгери,шх1а іИугісо сотресегк^пнпа ер га- 
ііопергпиіа: сиііи перъіц йиріісещ тарпішйіпем йпрс 
таштайргер м шітапсще регрсіс. і прйіі схиіех рориіо ; > 
Ііссі тсіпіііасе р*ре{Іѵ;,а61игоі іятеп раиіо иетееййіиіу 
Шйет гейиЯѵ* ѵп амііі /ейіУп аоИосат. ирЬттъ ай 
ргаііл штиІіш,тп і^мУіІет сриетріат ге&т,рй <рк 
ірр атеарЬі рг<ерсеге у герпіет ѵпірорчс, Ьэгні апі- 
пи согрогірие ргх/Ышет . т аіі (ехш геЯе рйогит 
Сопрзпйш іат тешете рМітог, тШыщие сопрп- 
/нраепйо 5 агшііаи арреііаш ех иосаУиІо ріУаОо- 
пшу іатцне йірі{[игм>сопііося(і? соУогьУм, & сепіи - 
Г У* сг.татриіц отпіУм , (гіінті тррегкір^пі^иі 
атУіші сг аушЫ, <& арггнпе тиіврііепт рох/кшт, 
піі ехегсішт аЦоситі ер оге отпінт риогіЫіі,иі р>1с - 
Уаі: Ногіяшг геспгйаііо гепѵт ріогіор «г.рагит отпі 
іисипйііасе мгі ; рг ьУ м %гаііог,а.й г по й ті иегесипйс ге 
рІтге,ри<е йіиіпііи: йеіаіяргее шпсспіі,<у апсе рг<е~ 
Ііа>& ірГо сопгехтии ргиоге рирпапмп Кв. геіріі/р- 
пй йерпргсі.Оиій епнр Ыщ рнІсЪщЫщ; рорегі(аіі$ 

ч- А М Мі МА Л. 

тетогіх ш/Ь гаііопе тапДапій^нат иі пліе! [Ігепис 
[кЯі^Дигіог рги&епхг соп/иіш ехиіхі?Рег[иІтЬае іііу* 
гісн [ итог ЬоІЫі5,4І)[спЬл по[ігат упатіах ттепіі Де* 
[[ісіет,Дніп ШІо! тегетиг,<уСа'1о;:илгц[с[ие М/сиг- 
рЬм иа[ЫЬаі ехйта Ііпніит-пипсср паиііяі гоУогіУио, 
аііциоііе; регаргаш реДіУно [типа, по сопсгеДіУм ,пес 
агпйгреЫ! <ші иігіУм, [еД Іаігосіпі] : 4 [[не пи оссиІШ, 
а[Ь* СУ ІиДфтпДл нагіеах іаш мДе аУ ю[Ьп-.т %ѵпх, 
ПоЦгі[(ріе таіогіУиі [огтіДаШі: уих Іоп^ні Ді[рагай у 
ср*л[ёггі рохглі,іиІмші,Існіоге! ілсЫглі с [[та л (Іи* 
сит неіап ро[е [регапх*. нУі него рег ІіоепЬа [сапДет 
іп таіиі, аД[йпг]Ь! ргошпсіагй сІаДеі егер[п СУ сге- 
Ъгм>сбгмп4Ш аДігіУм Р.еІіа!,(ихІа^; региі^піі С аШа* 
гіт [ёсигііях [йпДаіа,хгУоге гшііо геіі&ѵрор хг%я,ис* 
шта т Раппогиа,иі ріасиіе тіпнгй [стріхгпо^аУсп 
йл[гшЫп:сипсН[(р рагайт,т по[Ь;,иеге аДнЬ с$ге[- 
[ і лггіриіпиа пе^оііогй тахіпиа тоіеі'.рг'ѵтй пе[ігнеп- 
До хх Ш сотрарЬм ропіі хіогй о[[сегеі пміііПіДо: уио 
орега Іей* регр&с, ш[а хггц Ьо[ЫіУш СУ тітііі, оЬ- 
[Нпаіі! 4(1 топе и гита сопат ге[і[кге $агшіа* аУ[(р 
ПоЦгогмп ДіДепДіо [гаштиг.рагщие ѵгтілпііл гнеп - 
X! ѵп артіт поЫімп Іе^опнт Оиаао!5агтліі* аДіи 
тпіаргепт аіігімш!. (рні ро[ хптпо[а ДіфепДіа 
ѵпхг Ді[сигра,СУ гернрпапДі пипах! апЬеІіпа^шДпо 
[}га иаіеаі иігпа ехрегіі,тагш? асі ДштпДіип арша:> 
агтегй аЬіггіо тпипіпмпе,ропе хт^я мпхетнпе .те[Ысе‘ 
ерк /Ыат [аіихія сопхтріапхі ѵп ргеаУш ,а[[и[і[ип( 
ие[Ъ$і Аи@и(Н сіетспіи, сит ргхііарере сотрегегаі 
ехіш УаУш[[е ріія!. Н и ^ие[гашМпийх! уиоуиерг 
ІііиДіпе ріреуашпиа рап’.п^уфсЫр; рІигіЬш,аІіо г Де • 

сііпаііо аДедге [ири^арехге І л ‘хУгагй раЫргій.НідН* \ ѵ I г В. X V I г. цъ 

/есипіо рпііі; еиёіиДепіІав; іетрм аДегаі іетрс[Ъи<е. 
Іітшпіе* аД Іося тіугаге еориіипм Іо%е Ді[сгеіа, пе ѵп 
регпіает помоги [с аттсиеге ро[[ем иіагіиз: & ре- 
регата ріигѵтц-.ф Х\[^т ргл/ёати; ЬЬегц, Діспіит 
паіцрйіигй & [іДітрІю <е[1ипа(е; сгеаге^ериат лЦег- 
ѵе ЬагЬаг'ц гертікос Десоге анкете [ЫептІлкцибД і]Г- 
іет <{ио(р гевог ігіЬиШ^апаЫс еІеЯи; е[1 & натріи;. 
ОиаДгирІсх ірііиг ргяпий^иоДшт ргосіпбЬа аЬ[оІ - 
тыюг^нершжг &■ Ке[р.ргітсиЫопе рапа Де ^гаС- 
[атпЬиа похц; ,ДемДе уибД иоЬц аЬипДе /иЦісіепі ех ко 
/НЪм сарііш у. Ьц епіт нігіиіе орогап е([е оомепіа^ил 
{нДоге <рі<е[іші & Дехсегц. поЬц атріи [к Оіііаіе ; орй % 
уи# [им тлрпі сЬершгі, теерга оттйраттспіа,по- 
ргі ІаЬоге; с? / ѵгЬіиДо [ егиаиегім.Нос е мт Ьопі ’ргт 
сірѵ> тепіі , кос [ёп[іЬ из сопргт рго[регіз. Ѵо(1гсто едо 
<1 ио< І ие ко[Ыц иосакиіі [Ьоіімп ргл те [ его,[ёсипДі 5 аг- 
таііа со^потепіи^иоД иоз шит іДётуие [епНёхзті- 
кі(пе[іі агго^шз Д ; сеге)тегіт тЬиі[Ьз Р о]} кипе Дісеп 
Ді [іпет,<х>пао отпіз аІасгіѳг[оІиоусшёІя [ре ройогц 
Іисгі, иосіЬт (ѵ[Ь; ѵп ІлиДе з ітрсгатц а([иг^ги, Дс- 
титс^ие ех и[и се/Ьіа поп роЦе Соп[Ъхп1ит шпсі,іепѣ 
гіа гереііі /<ей*.Ег геДибЪи ипрегат аД гема, оіі^ие 
ЬіДій гесгеапа^ігпиіт ситротрл егіітркаіі гергер 
[иі е[1: С7* тіішез пи те г і Де[ЬпаШ гетеагим [ёДез. 
Ні[о- ц[ДёДіеки; Р го[рег ег ЗрсёЬгіиза^ие ѣи[кскіиз, 
Іе^яЬ аДРег[лз,иі [ирга Долит из, ті[[і,Ссе[ірко мл ге- 
иег[іт геует аДіеге, Ііаги ргорёгемез ітрегаіѵгц <*? 
типега:ро[аЬамріе геЬиз ѵте^трасет^тапДап- 
тит тетогез пи[сриіт акиіііиаіе Кот. геі таіе[Ыіе- 
рие Ді[сеДеЬам, апиаіісе [сеДиз [ иЬ кас Іе^ѵ [гтагі Де - 
Ьсге а[[еиегате з, пе [ирег шгЬапДо Кгтепіл, иеі Ме- 

і.Щ. , 54 АММ, МАЯ, 

[ороіапйл /Ым, (рйсцилт тсиегетг.Ѵіи ідІигіЬі тег А 
Ц,аію оЬ[Нпа6[ітит гс%ет,т[г Ьагит гедогшт Аоті 
піо [ііі лАіиАісахо,оЬАиге[апхст лА [и[сіріепАлт ягпе 
гспх.р4ссм,перѵХіо геАіетм Ро/? аиоА^Аіррт 

сопАШопит гоЬоге рлгі трехгахигі, ІмаШапиі пн[[ л* 
еоте$іО Ргосоріш йіпс похагш , <рм ро{Іѵл поАо сриоАІ 
Метл тяДіайі арпЯи*,аА тех соп[ипехіх поили 

А М М I А N I МАаСЕЬЬІИІ Я Е- 

КѴМ СЕХТАЯѴМ Ы В. XVIII. 

АЕ С рег огЬіі иагшрлгхех ипо еоАёт - 
ерле лппо [им р/Ь. М ѵп С аЩі сит т 
і . н теііоге /Ьш га е[ех,& Ъиркііт лх^ие 
НурАйнт [лхгех [иЫітагем иосаЬиІл 
соп[иІй,ІиІшиі еопхехйі [иссе[[Ьіі5 сЫ- 
гш ЛриА ЬуЪемА, [ецие[гШ ѵпхегт [оІіахиАімЬиі 
ЪсШсіі, ЬлиА пйпоге сигл ргошпааггт [ миги х пиіііл 
сопАияпііл АропеЬлХуАШ&тгг оЬргими, песриет хгі - 
Ъиіѵгит [лтапл ртл^таилгеХупёие рохепйл ртететех А- 
Ііепліаих Ьі иег[агеіиг ш теАіо, сриопмп рлхгітепіл ри 
Ыісл сЫАсх <шфлЬ иеі іиАіат сри[([илт лЬ лхршіахе 
Аеиіагех трипе :іА<р ел те Іем ІлЬоге сотгехіХуСриоА ір[е 
іитргл Аітішет,иЬі саирлгит содѵЪах тартХиАо иеі рег- 
[опапт> стах ЫесІтЫіі іиропт ти/Ьгит^ие Аі- 
[ЬпёЪг.Ьх Іісех тика рм еіш ІаиАлАл іп ЬширпсАі соп 
хгоиегрііуМіш Шіеп[ирсіхрот,лА сит / 'тіііиііп і 
аЯя неІАіёЫ [им.ИитегіиШгЬопепрх рлиіолмс ге- 
Яѵгё асси[л(ит их / игет,тирхап> сеп[огіо г і доге }г о хгі 
Ьипліі рлЫтлАпиррх иоІепІіЬм (шАіеУлхкриі аіѵпрм 
гаііопе АерпАегех оЫе&я, пес ро([ех ѵп циос^на сопрхять Ы В. XVIII. *5Г 

ЪеІркШм огаюгасспипм иеЬетепагеіт мприргй? 
Аоситпепапт торга регсіШ!,ехсІатаиіе,Ес^иіі /іогеп 
ІіЦіте О еріг песет ере рохгіе ириар пераге /йрссе- 
гіі?Сігсп <рит ШІіагиа ргиАекг тоШ сх № троге, Е с- 
уіи;,аіі,т песет ерероагіеф а<хи[а{[е [ирсіее? Ее Ь<ес 
уіиАе, & ЪширпоАі шім сішііа. ЕргеЦигш ашет аА 
ргоапйѵ.т игре пат, сит АІешппогй рарье аікриое ер 
ре гериілгее Ьо[Ыеі, у <ш(игое ѵттапіа, пі ірр цноеріе 
аА слагоги {Іѵмегепіиг ехсрІа,ЬагеЬае апхім <^иа иі, 
циа сеІегііяа,сит ртѵтіт гаііо соріат егіЬиірее,гито 
ге рг<е сиг р кггоі еотит тиаАегеі герепііт*. ЬеАиуие 
іапАет тиЫ & иагіа еоргЫпІі іА аМгс^иоА иіііе рго- 
Ьлиіе еиепіие. НагіоЬлиАст паса пат сгіЪитѵт рАсі 
ргНшАіпірі поісе,пиІІо сопріо,Іерайопі$ [ресіе аА Ног- 
Ыгіиап ті[егаі герѵт хат рАсашт, ш ехтАераІе аА 
соШтіІіа ргорге[[ иі еопт, т сриоі егапе агтл ргоііші 
шпшиепАа.ріШі рорпцшА шІігепШг,[ёгтепіе Ьаг~ 
Ьагісі регсцмт рпагні. циорАепхг а А Ь<ес раігапАа 
Аіргеро, ірр аппі атроге оррогеипа аА ехреАШопст 
ииАрие тіііа геиосиЮ ргорЕЬіі,іА таг роііЦіш та - 
I игсАихіе ѵгмрІепАипі,ие апа рглііопт рѵгиогет сіиі 
Ых! тиіго апа ехсіріб тегоігее, гесерМрне соттипі - 
гее гЬоггеа уиіпеват ехегнегеерго тоспрі, иЬі сопАі 
, РоЦсе аппопа а Вгііаппіі [нет (гапЦсггі. ©г иегипаие 
регр&ит е(1 ]ре отпіит сіИиі. пат с? Ьоггеа иеіосі 
ореге рггехегте,аІітпѣгит([ие т і]ГАс(аііаі атАііа , 
€Т сіиі та; рте осснрае<е [ерат ,Са[!га иегси1ц,0ыа- 
АгіЬигрігт,$ігіа:п(ііілм,& Шиерит,Ъоппа, Апхппа- 
сит, & Е тріо: иЬі 1<еп> цноАат еиепіи еНат ѴІогеп - 
ііиі ргасрЕЬн аррагиіі [иЬі(о,рлгат пйіііит Анат,& 
тттеаінш регргет соріат [црасат ирЪт Іопріі* 

ІЩ. цб А М М> МАК. 

Роу? Ъ<ес ітреігаЫ, геріУаі аіірепа гисеДіыГи лгііспіо 
геееріаги игУііт тхта герагагі,тІІо ейл іит ѵпсегіиг 
Ьапш-.Щие сіагц ѵпіісці аррагеі,еа семрераа ийіііаіі 
риУІісл тйі ЬагУат оЬеіф,поп ге&ѵгц атсге.Кош 
піі ге^ѵі ех раёк [ирегЬгц апп4,*&рсф ЬлУіІіа тиііа 
риі пиргапі сигрепііг.СГ аихіііап / пиіісеі ртрег ти- 
піа фрегпепкі Ьииі[тоіі,аі оУре^иепіі реіиіііясс іиііа - 
пі Ыапсіііф іерехі^иіп^ші^ткігіаі Іопргогё^ие тле 
г'ш иехеге сегшаУш щгашк.О- рЬгіса піі пи трет ф 
орёшхішт сопіиіегип (. срлл іит іііірепй таіигаМ 
еребіи, НагіоЬсшіе; ехріогайі отпіУм геіфіосиінр 
сотрегіа.Ѵор сит аіиепіит мсііайі иігіУніуотпеі ие 
псге Модопііасит, иУі ТІогейо у Ьиріапо Зеиегі [ипр 
роге іерпаа оегШйУм ,регѵосет Шіс сопрйііит іга- 
Рігі іеУеге г гетаУайіг ргпи]рт Ое[аг,арегст рла№ • 
гмп (еггм псп іеУеге саіспгі, пе,иі рере сппйп^пі, рег 
ташіішет пиіійі остггепііа иарлпйі аУгира рсеіе - 
ѵарапретепйіг.кіетлпі (а теп отпезциы рсаУаі ех- 
егаШіуСопрпе регісиііш оо{пШаі,$иотагііт герет а- 
тісит поѵіі ех раёНопе ргаатИа топиетпі пнпасіаг, 
Ш аіглпріи Котапсі агсегее . еш еттраргКЬспі гі- 
ріі иІагіогіЬні аіУсегеУат.Сіио (ера псе роімп пспро[ 
Ре , ѵп ипилп соаёЫ УагУагіса тиіййііо иепіе ргорё 
М о^опііааіт, ргоУіУішга шгіУм тарпіі ехегсігит , пе 
ггапртіпегети фитеп. Сепйпа іЩие гайопе ш[тп еЦ 
ЬаУіІе уиоі рнаретаі СлріГуПе расаютит аггл соггмп 
регепйіГуПеие гепіапа ри^пасіріті $ѵпа рот сит тйі 
тгй ііртіпипе ітрегссиг т Іоси аі оотра^папій роп- 
ат арй[рітит.(Хирі Уорн ро1егй/рт оопатріайрег 
сотгагш гіраі Іепіагпихіепсе^иУі по(ігоі р$ѵге ап- 
йгіа ргосиі агп*Уапс> ірр уиоуие псёЪ* арѵУам ех- * -Чк; I гійы 

им» 

лк 

.Ш 

іш 

(Г » 

ІІи 

кт 

к]йі 

ЙІГІІ' 

ц 

мі 

«я 

л» 

РАЗЕ- 

% 

т 

р» 

им 

м»» 

*чі 

г? 

да,* 

(«4 

гг* 

я* 

?!*• (П 

(№ П В. X V I П г 137 

[тт, сироАіепіег регшдіі риію пешпріиг ьепШс - 
Шг.Ѵегті сит поргі Іосит аітЫгеп* ргошрсш.иайо 
ррА^ие уиіеиеге сігсипАай ,&• асгіт Ьирісіпо т сопр- 
ІііиѵуСлріг сегІІ5 ѵтреглм сгіЬиги^иі сгесепіепог рА- 
гагсм сит риІіЬиі тііеег ехрсАісог* сциА и^^иоие ігі 
АеЬегеі репіш г %мгАпагЛі ооІІеЯі поЯѵ ргоиеЯя, іт 
рорііуие отпегциог Іир>гіл ѣшсг (цииАгАргпы^ил Сис 
ас1егап*р>1л,(ерегим, АесипегеіиЬепШг рег Ритсп а- 
<1ео іасійуШ еЫт геті РирепАегепЫг,пе оагЬагог рті 
Гиг ехсі&геі тсЫгітіацис тепііг арііітс & согро - 
пт,Амг. Ьорѵг тРгогй ірпег оЬргнаги , асіиег/к* рег- 
потрете ІіпиНг гірм . Віт Ьлс сеІегАпіиг, Ногшіѵн 
гех поЬіі Ап(ер<хйегАПіг,тит псилситѵи цилМрй аті 
сиг рпіііті г циосрк риц } ге$ег отпег & герісг. &• гери- 
Іо$ АІ, сопиішит соттодяіог геііпиіс ериіц аДирщсшд- 
Ііат кгііит тогсрепіііі схсепііг: циог АрсеАепаг тАе 
сирі ги>Ргі ех шргош[о аДогй.пес тсегрсеге , пес сот- 
рете иііо пихіо роШегипс,сепеЬгАпт еуиогит^ис Міи- 
пип(о,сріо АиЬш мрет* сгирс лУгерюг .Ііхл$ него иеі 
рег йог ери согреАіЬю ре^иеЬаптг ( треног ехепйі Аір. 
сгітіпе сетрогіі оЬригііяг)осгі<1егим. Соргию йепісрие 
Котапопш стлпріи ,срй Шс>рёгсрие схрсАШопег рг<е - 
іегіш іЬі Іеилгпеп рітете ЫЬопт оріпаЬапшг } иЬі Ъо- 
Рет сопйпрегсі ишепігірегсиір тсрсг.соптцис рориіі , 
уіиропіет пе ргиегеіигриАіо [егкаУаги тсепт, тсіч 
ехЬоггеРспсег Аіррире иегщпШг т ре Ае г :& юАотію рс 
гогере<ІА№,песеІрпісІіпсг,орёрцие [им іып[рггсІоп$пиз 
рРгпаЬАпг.раііт^ие Аірснііасе отпі Аериіріросе соп- 
Рыю, Роіісііагмп рѵпЬіт оріпіопе рглиепіа, шриь ѵп 
ЬатЬатіоо тіІеГурег НотЫтутерпА СТАПрУлс таёЫ.ѵЬі 
чего сети ітрропт сііа іит сеііріі герит, игет от- *5* А ММ. МАЯ. 

піа гАЫе'п/цие рсг теДіит геЬеІІііт р>1ш дгаД'аЬл- 
іыг тгері&иі.ѴоЦсрис р'рітспм рА^Іініп региііит іп- 
РлттлЬі,?? оЬетпміат Ьоттшт тиІшАіпет,ш{о(1. 
цие саіепа: тыІа:,АІіорріе ріррІісппк:,сит иепіит/й- 
і$п аА гедоп/т сиі Сареііаіц, иеі Р ліа потоп е/?, иЬі 
іегт'шіе: ЫріДе: АІешппогтз & ЪигрипАогіт соп 
рпіА Аірп^*еЬАт,саРгА рті рорм:елргораг,иі Мл- 
сгІАгш : & НатіоЬаыАм уѵгтапі рАіге: & гед* р<рі- 
регепіиг імрАмДі-.цм ргортцмге ріі регпісіет (еп- 
йеа:,иемгАп* рАсет апхц: Апіті: ргетПігі . Ро/? цио? 
Рит гехциоцие ѴаАоішгіні иепіі,ситсглі Аотаіін 
соты КеШгАооі: (спрНррк СопРюгц ргиісірц, циіЪи* • 
соттспАліи: ер, АгНт АІІерІі:, Іепікг рірсуімг ер,о- 
Іім аЬ Аи^иро іп сііепаіа геі Кошм [ирхрш.ф МЛ 
сгіапи: цмАет ситрліге таг АциіЫ лАпир мфр- 
ртриреЬлг аг топит иігінтцие иагій Деем, м/к шс 
ргіті(и::ргоци: /и й: отлЪаі.ѴаАотлт'іиі чего портіі со- 
4 Ііш:,игроа мсіпн: ІітШ,тігаЬашг циіАет АррАглій 
итЪіііор ргосіпЯи:рД шАі([е / е ГаІІА /к ре лДоІерепіІА 
тетіпеглг ргіш.ѴЬгАІіі Аепіцие Діисопріі;:, оопсогАі 
Арепропе сип(к>п0У1,ЪЛАстпо циіАет & НлгіоЬлиДо 
рАХ ер а(іпЬи(А:ѴлДотлгіо иего^иі рмт ІосаШгм /е- 
сигііаат ѵп та, СГ Іедяііом: попнпе ртесиаг иепеглъ 
рго ѵлгіо,& Уграм,?? Ѵег/аіро гедЬм, рАсет ШАет 
оЪрсгАП4,*паг0П геропАегі поп роагАе,пе(ие рш /Аи- 
уіощрАеі ІАгЬлгі)роР лЬітт гесогілй поргогптрл- 
пт,Асцшерхгсм рег лііо: трсгглвхЛсА сит ірр цио- 
цис ті(р: Іербірор торе: та/ 'іа ?? ЬаЬіІла<и,сярп>р 
циеріиге : СгишгрйтДіА ріррЬспгет,Ыпциа ірр Ьесс 
АеЩмрст іп порто: , рлат сѵпАіііогмт ртіІітДіпе 
тетегитлпатциа: іА р[Нгкігі ер тхіте,иі тріічо г м* 

«* 

4 

ІЯІ- 

м 

па 

т 

# 

п[» 

ь 

икйі 

1ШІ 

ф 

ЯК 

Ф 

(Ш 

Ы> 

ш 

•]ІПІ 

)М« 

Ы 

пи? 

>0 

щь 

ф 

шр 

(і№ 

М 

(к 

ПіА* 

I# Ь 1 В. XVIII. 13* 

г е[Ьіиегік отпарим гармегам ехсигрЬи* сгеЬг'ц.Нлс 
с Ій ш С аЩіСееІф; соггі^і сига,ѵп сопиШи Аирррі (иг 
Ьо пеиапш ехогіѣг гегитф ргітогф* Іешіт аі Ы- 
&и* С 7 Іатсп(ярго^ге[[і**.Іп Доте ВагЬаііопі* реДе- 
{Агц пиііііее (ипс гсёЪг'ц ехатсп аре* рсеге регДііаітк 
[йрёгс^ие Ьос ргоДіріогй рпаг о* [оіісііе сопрйепіі , Діргі- 
шп пихріит рогсепйі прорт ер, сопіесЫга шДеІісее 
ІаІщноД Ъ<е иоіисге* рор сорорш реДе*,орёрр сопора*, 
фш реІІй(иг,^(игЬиІеп(ѵр)ПІ(и сутЬаІогй.Ншс ихог 
егаі А [[у г іа пепит,тс (аатгпа,тс ргиДе*: уилеоаД 
схрсДлЬот ргор<$ѵ,& пшЫрІіаты [фрёр^оЬ ел <7 ил 
тспитгаірЬі рг<оДіё}р.,регсиІра напііясе тиііеігі, ап - 
сіИа арпіа пошит регііа, срилт с расгітопіо Ъііиапі 
ро[[еДегаі, аД таѵііит [сгіррі іп(етреріие,иеІм реп*, 
оЬсгрЖпр^не пе рор оіііим СоРпті] ргормциатет, ѵп 
ѵтрегЬт ірр иг /регаЬаі аДм(р ш,ДеІрс&в[с апсгро - 
пегеі ЕирЬісе пиігітопій,іипс гстпл Десоге согрогіі і» 
іег тиІШ рхтіпл* ехссйей* .С^нрм Іібегцоссиіее^иа- 
(ѵт регі ро(ип,т<]р*, апсіііа <ри<е Допипа Діётпіе реѵ- 
I сгірргаг,геиегр* оттЬи* ё ргоапНи,ехетрІѵт репе 
аД А гЬіІіопет псЛі* ргіш сцисее сопряг, ашДёуне ри- 
рхріа,сЬаг(иІам ргоДіДіі.Носуис іг.Діао іИс сопрри, иі 
егас аД сппипа Дй арЬІрти*,ргтарі ДешШ :агу ехч[и, 
тс тога иііа тдѵііо тЬиЫ тс *]шесе,ВагЪа(іо еріфіа 
р*[ хрір е сопрЦ №,& тиііег [сгіррЦе Доси тс п> сопш&и 
поп Іеш,агшсіЪм чпсгіеге ргяар*. Н ірие рипіИ*,еріл 
Ріот * Іоп^ѵ ргреЬат, иехай'ріс тиііі песете* рті, СГ 
СГ м песете*. іпсег уио* іііат Ѵаіепііпмех ргіписегіо 
ргоіе&ѵпт ігймпил , м сопрлш ітег сотріиге* аію * 
(ѵг(и* аІі(]Ио(іе* р 4 региіхіг,рст(и* ушД еглг ^рит і^по 
глп*. I Нсоріс аі тінгіее регіаііфіе сотрс^лііотт^и - (іі пПІІугісо тгилі рои[Ькт. Егас ашст іДет Ваг - 
Ьаііо [иУа^герк агго^піірие ргоро[гіі,еа ге тиЫі ехо 
[іи, циоДсуДнм Дотерсо! ргои&огех [иУ С аііо гс^р- 
гсі Ое[агс,ргоДітг егаі СУ регрДиі : СУ ро[ «и* ехсер- 
рт поУіііогіі пиііііи [Ыш еІа№,ѵп іиііапит ШДеСл- 
ргет рагіл апрпдѵУаі, сгеУгоуие ДесерапьЬи* Уош$ 
]иУ Аири[Ь раіиіц аигіУм тиіія дяггіеУаі СУ [кна:і%па 
гаю ргоріЬ поіит Априіѵ [аріею ДібЬит^ш СаШ- 
[Ьепст [е&тогет су ргорщимт рипг аЛ гедт АІе- 
хапДгн пиіКю,еі рере шпДаУаі> иг (рмтгагіррітс СУ 
іиатДе ариД Ьопишт Іоуиегеінгушс* роее[Ы(ею СУпс- 
6$ ігп аае Ітриярогіапит . № [ісЬос пнптротпс* 
ргоршга Драг гиге поппип^иат СУ Десепііа, циогмп 
тете і ао^паШ слІерУм агУісгатиг, аттлііа гаііо- 
пе тгепііа [аіисет [пат тсегДітаІп іисгі рІепЬор- 
Іем,иіехетрІіт е[ Ьос регциат потт.Етциетехо- 
ѵіетет апреѵсі оУ саІогет,рІа^тср ресетеі осгіДнат > 
сит топит региігаге ссерегію Т лиги/т а<ри1к аУнп- 
Датет,іітепи; ргіірші иоІисге*>гор.га ІаріИцоаІи - 
Лиги, пс е'ц еіісіас иеі гиарііяі ехігета сіап^гогет: цр 
Дет^ие ооШУм аргііоге иоіаш ігапрнгрг ргоцсі им спі - 
сиІо!,акрие ііл [ссигіио регрит.Ъіт ариД Зігпигт Ь<ес 
Діііорпііа срісстпш.г *треп[а, огіепііх (ѵгіипа регісиіо- 
пт сеггіУіІе* тУм траУаіЛехешт РегрДѵ ргагит 
рпіі'.т <риа; ріаспгас аДіитепііі асапЕЬм* аиуѵпДі^ие 
герпі аіріДіше [ирег Ьоггипс у растаю, лгта шгерці рл 
гаУаі СУ соттсапи, сопрііа (агіагсі* татУм пи[сею> 
СУ рг<е[Н]пагогег отпа сопріет Деріигц : Ьгрие роі? 
а>[ІеШі,региаДеге сип&яргітаиегпі сетрегіе со(п(яУаі. ' 
"Ес сит Ъксргіто гитот,ДемДе пимі] агіі регрггеі, 
тпсрне [н[[еп[о! аДнепілпіііт саІлпиШт сотрііа» гяЬ 

•икс 

іЦ кіі и 
шя 
ей? 
иОІ 
рі. 

ІИ 

,и 
'ІЯІ»;' 

[«В 

ді» 

!»Ж ГЯ.І 

Ш* 

іквіи 

ѵп® ггі* 

ійЬ 

і* 

Ир' 

$ 

Ш к 

гр 

Ір .ИВ. XVIII. н« 

штампа [гпніо:Сотсеп[іе {аЬгіса еапйет іисийет(ие 
йіаіиг)йіи поЕЫрсе гипйепйо ай [раіотт агЬітмп> 
шрегаті [фісапСі ас іітійо тсепйеУас \г[ісіпит,ие 
Іис ш*1ше Сотаго пеі пгмсасет.Ьлсрере Іаііаргеріісяпе, 
циой тсегетрю 5іІнапо,^иа[і регшпа теііогилп ай Ш- 
епйлі раг се е Еооі йегмо пи[] не , аіііш апЬеІаЬас . Нас 
он сет а([спіапйі піта [ сейііасе тгтгі сотріигее пі- 
сеЬлШг Еи[еЪц {яиогет аіЬісиІі сипе рг<еро[Ш, арий уие, 
[ нега йісі йсЬепс,тиІіа Сб/ЬпСінз роіиіс , апсейі&і та 
рі/ігі е^шіит[аІиат аегіеег юірирпапііе гаііопе Ьф- 
гіа:<риой отпііѵт [оіие пес ори еинергЬаі не слсегіуф 
йото [на поп оейегее АпііосЫ<е,^нат тоІе[Ь[[іте [арі 
ыЬаі:сри,ш соІиЬсг сѵріа мгт ехиЬегат,палтт тмі 
Шйіпет еііат Шт лрге [сг репсе т ехаіатай поапйй, 
епишЬас сиЬісиІагіоі іат айиіеое , иг ѵпсег тшЦсгіа м- 
і<е [есгейогц.рга аііысе но сіе [етрег риегйц & Ыапй<е э 
арийртгеірн лиг ее пітші рашілі ,ехі[Нпиііопет иі- 
гі{огІіе ѵтийіа ртам риІ[агепе. & Ьгеіи іи([а [агипе. 
Н опт сг [іпиіит ісейіо іинаі несегет Іаийаге Ъот- 
Ьапит,(ра Іісеі раегі [гасщие йфпиіи тетогіат по - 
пйпіе [и* юехріаЫі йе(е[аСіопе рефйіі>(атеп гесерЬр 
[і та тсіагім Іере^иа хтпасіеег ѵтегйіхегас , пе тга 
сегпнпое іигі[йнЪоме Котате спЦгагеі ри[^нат рие- 
пт.ериой пі сопйргрее^ме еогші [ёггеі ехапипа,рио 
гит раисіаейіЦгаІе соіегаш? К&ит е[ Шіеп тиіше % 
пе т [преЬас,гиг[іи ассіте ійет Ѵг[іате те Си енп&я 
СигЬагеі: [ей сит {ѵге соріат йеси1і[еі,гарегесиг ай тог 
(ет.Нлс оррегіепііЬт ійц, С7 апарііі еоргіайопе йіргі 
(Не,поЬц арий $ато[а(ат Сотарепі уиопйат гергй сіа 
гі[[ітат [ейет рагтгрег тсгапііУм,герете пом то - 
іие гитспЬм йспре аийтпсиг ег сопсгейе^иое йоссЬіе 
* 
$Г Ш ' АММ. МАК. 

огаііопіс ргодгеАіст сх'им. Апюпіпис срйАлт ех тег- 
<а(оге ориіепіо гаАопагім аррагіп>г,Мфро(атіл Аисіі 
Шс ргох&ѵг,схегсііаіш ег ргиАетрегсще отпес іИлі 
поЬЦіти; іеггм,АшАііасе уиотпАлт пехм м$епіі\пм 
Алтпіі,сит іиг^аг.Ао сопсгл рохпис / с пит таді^ие 
ти{Ьііа рглпрі сотетрІлгеШг:лА АергепАлт росепііо- 
гіЬм оглйлтуцм Д>с 'ЪЬ<іги пе^ойіт^сііпай^пе соп 
іг л Ааіпкпа спіаігагеіфехіі } с т ЫапАіііаі тсИіогеі: 
сопрЦАри АеЬтт рег соііиАіа т потпррг ігап{1аш. 
іатсрие аирігт тішпіАуГІпиЬАШг ееНішКеір. тпп> 
ЬгА со йм:(7 иігіфис Іѵпѵих [ісеглі рпет^агса гАйо- 
апілиегріІАШг, ^и* иеі циагмп шгінт пиіііе с иУі А- 
^іги,иеІ ргосіпЯис іетроге циоі тшеяіиг АсрспУет'.Щ 
4ет Агтпт о еоттслішт сорі<е, ліілсрие при ЬеІІо 
ріІигАуАп аЬчпсіе рнрреМпе, тАерра рсііяііопе регсоп- 
іапі.Ы Ант там огіепНс АіАіареі иі№гпа,шгог:т [Н 
репАуЦие рАгсе тахіта рег ІІІугісит АіргіЬиШ, иУі Аі- 
РіпеЬашг ех педрц* ргц: ѵтр:гАіог,ААІАрріго іііргл* 
РіШѢ Аіе роЫепАл реснпіа^иат рег рупор АрЪлт АеЬе 
ге ре сопрхгі иі тещие сотриІр*і е^, сит отпіЬм [е 
ргоЦ>іаге( ипА'цие регісиЫ орргітепАіт , ІагдЬопит 
сопи» аА аілгШ р-Аііат трёрш* региг^епсефдит аА 
Р ефа сит оотире ЪЬепр^ие ег отпі іипсиіо сЬлпатт 
ѵпуепй тоіітіпе соплЬашг. Аі<[ис иі Іліегеі (Ь ііопаПо: 
тіІі(ес,рипАіт *п НІАріАе^ш Іоан Т ідгіАіі ^нсйс аА- 
Ішіиг , ргеііо по пирпо тегсаШг.ибсрис соттспіо сит 
тшЧм саиріт иепіепАі аА ехігетас Я отпі Іітійі рАг 
кнАлт ро(ре[рогет аап ріигипі; аиАегсі ехіѵеге , рег рі 
пиІІАгеі рАос регітрр, плпАі оссиЫі рсре соАо<рф сит 
ВАроге ЬаЬШс^ш іга6Ыс от пес лАнегрос АисісросеРтя 
гипс ШгоАіиг, С7 апка азрпішс, пиро а Ѵегрсіс сорт » X. I В. X V Г М. *4) 

*ихШо шгопт регпіаіипДетУіі йпро] 1т, сит отпі 
ретшт ДиІсеДше псЯѵ сопсиУіл ігап[реае,ге согига - 
гіл,р>есіе "2оругІ іШиз ртііц БаУуІопі] ргоДіюгц. КеЬи* 
рег МфроМтіат т Ьнис раіит ДеДиСН?, ѴаІаЬпа со - 
Ьоп раІтоДіат т ехШит сопаты порпт, тиепіг 
іапйет апрт посепДі ргіірртд иіго, <шп>ге & іпаіа- 
Юге ссеш {раДопитири ргі & асіДі ртпрет^сагепсерие 
пеаерішДіпіУм слагцуінііііал [оіи иірііоіал іисипДі \Г 
рпш атрІсЯипіыг. рпсепІіа,иі ЬаУіпіапиіше- 
іні сриДет р пех СТ Уепе пшпташі,рД ипУеІІц & і$пл 
им > ег аЬ тгреігапДа ш^Регі] Діуймм рег оУригім - 
іет аДЬнс Іопрѵ ДіргетргсераепДц ЕоирагііУні тіе- 
іегстг:\ трапы него снгатги* реДергет пнііьлт , 
ршригм ВагУаііоы,аД сотіміи геиегкг(іиг,^иорг*е 
ры тегит похитит ашДм сопсімг,ш \а6ЬУлпс,а^гА 
ИіУиз Мтісіі сг теШепДц мсерегешг. Ѵпт Уле т си 
ргіі Соп}Ыпі у ірир рег {ирга л^нпіиг ег репат, & Ді 
гіУтгеі иегмДаіх [иЬію рохе/Ьиі; ргеітпз рег роііогеі 
аірхмДіМпе Дог, их, Апсошпш аД теріі ЬуЬсгпа регДи 
6Ьч лиспсег [ирірішг : ©г арію поЬШши; аиптіМіе, 
уио Ьопоте рагйарапш пи пре териіе г , ©г тетімгит 
ариД Регрхі аД рыДспДит,ргспаар}ис рпапйоб т с$ 
сіопіУм ога рапДитиг,поп сопіі:,тс гетиісо ( иі аіиі ) 
іД ер ,поп рехііоуих атУа%іУм>иеІ оУригйрД нсіірся- 
йопе ріепа т КетрргсЬат: еипДетерле мамы терѵ, 
ш уиопДат ЬЛаУагЬаІ ІспіііиДмцѵпсгераы АппіУаІё, 
роЦе еіт имеете, [еДм&огіа иіі т[агс,арДие рглДі- 
саУаі. ЕДисІиеегит м теДіо, иі геги отшит рпагиі, 
аиДіюпш паЕЬы иідгіе; [спрш, ф аигіпт Деііпітсп- 
іа сарм шее, пес ІеиіДапіійрДрсипДіІ Нотегісоі Р Ула- 
ск,ситрІепііо аДтігапііи,іат Шс циаДгаѵсрт лппі Г44 АММ. МАЯ. 

тетогіат герІісиУае :ро[ Уеііопт аЦіЧиое еи/ие, & 
тлхіте арий Нііеіат СГ $иі%яг 4, иУі асепітл ійл по - 
біигпа оопсегсакопе ри^патт е[, подшит сору; ѵпре- 
Іі [гаре соп(іріе,^иар Чігітепсе циоіат теЧіорааІі, 
Ѵег[ае попЧчт ЛЕЧе([аю , пес ропсее ЕирЬгаке сек- 
рі[[еи4($ѵгее,4иое агтіросепка [еюе {иссеДітІ^ие та - 
^пірсіе,ііа ЧіІа(а([е Че сие г ас ге,ео тлхіте іетрогс, срио 
Чіитгпіе ЬеЧопт сішіімп тсьЬшртрн'ц иегтср Ко- 
тлпі гоЬогіі [ипЧеЬатг.Нц асіаІіУие [иУтЧе таг е- 
риім [оУгіт рефря , иУі Че аррагат Уеііогіш ер [е- 
гі]е геЬт ариЧеое Сгаіогит тоге иесегимі со(иІіатг , 
геррт ѵпсепЧеЬас агЧепат, иг ехаёЫ Ьуете [Ькт аг- 
тлургсте (ѵгтпл [ил та^мшЧіпе, соаШес: ір[с сриорис 
ѵп тиіке ас песеЦагре орегат фат[Чссег рготсііет. 
5 иУ і)[1ет ргё ЧіеУт ЗаУіпіате аЧерея герепкпа росе- 
фке [иЦІліиі,&г О Іісілрпее туге[[іЮуЧесе[[огі [ио ргѵп 
еіріі ііаглб Ческе Ьог Сапке уИі аЧ сотіеятт Чіѵшисе ар 
раепЧие [ирегіоге акт ргорегагесео пессЦіттт агіі- 
сиІОурио екат [і ариЧтЬиІеп тогагеШг ѵфсіпие> аса- 
гі ест тл^пісиЧо гегтг гаііопе ргоУаУіІі [адгсяУае, 
тросе Чі/арііпл ие(егц,& Іопдо и/и УейапЧі агке Рсг- 
рсл [сіейЦі тит. Оио г итоге ргошпере регаке ,огЧіпег 
сішШит фрориіі Чесгеке ф ассІатасіопіУм Чепре, 
тіесЪг пиши ЧекпеУапі репе: р риЫіаіт Черпргет: 
тетогее уиоЧ геіі&ие аЧ рк іиаІат,аст ѵпегк СГ нт 
Ьгакіі пиІісе,піЪіІ апиргасрег Чесеппіилпфтиі тете 
(ее [іІик^иоЧ сетроге ЧиУіо гетосо іііо аЧиепіф Ьоті 
пет сотрегегапе тегк/ртит.СгсЧстМуПесрссемт Чи 
Ьіит е/Іурег аегіое сгатсее [ \тлт рглресет иоІіше,аі 
іие ѵпЧіао Уле рѵ/Ь рапЧегие, оопрііогит ариЧ Рсгрю 
ртта рглропеіашг.у тиіке иіего сіігосрие ЧеІіУега - * Щ 

I й ! ві 


**« 

•кг. № 

*п> Іяк 

««й] мій 

[«« 

Іаі 

Ці 

Щі ►Кг 

Ц 

••и 

•йп 

1*4 

іі» 


5 ? Йг рІАсиіг^КЫопіо \ чаЛесе,ш Ѵгрсіпо ргосиЫтдіѵ, Ле- 
чу фе&крис поиеііо ЛикрорЬаУігі; аиімй рсгпісіоріоУр 

§• Лурегптрегесиг ЕирЬгла^ігеійгуне ргогрѵ, т осш- 

ііі, рлгіроЦіѵи ргои*пал,ркш сеІегішерг<еиеп{А,оттУи* 

(Ь- йпк УеДіі(ги/і хтрогіУм СаШем)маЯ*,расеу Іоп - 

и- $]рт Іасиріекі :шш геі,ргоД>сгАпіе Лео , ЛиЯогст со - 

р теЛіДіттт рге (РопЛсУас.ѴшЛаю ргтібуие сопсогЛі 

Ко* отпит иоІитіАх сопрііо , сопиегрр^ие итнегр; аЛ ел 

п- (рьееглги: сіш шрегепЛА,соттеАіиг,пиІісе!,Агт,с* 

І кглцие м/Угнтеш уи<е рорхУлі ргосіпбЬн аЛиепіат , 

I», рсгреША Ьуете рагаУаіиг. N от тагеа р<и*ІіД>ег сіі Тли 

а- г «м гмгліі,ех ітрепо лЛ рАг»; ШІі<е нсгиепкіф/Н- 

>]Ц типіеі ргоре Цитеп иепіпин НсУпт,сх оЛгу/агмп 

т. тепііУиі Лесиггемет\іУ;<р ргтар'ц {егірш /йрермім, 

|<№ іиУеііА отпі сяирШопе ро^ЬлУіа геиегіі М ерроЫтІА 

№ [ іп * АррАгіИопе.пиІІа ехреЛіііопет сигліигі регіеиіо/ат, 

аі аЛ аіін/т отт раклях ітлЦаіА'.сриоЛ іЛео рег піоіс/Ьзі 

ігі- ртутные; шрегі] /ігиеУаіиг , иг р Ѵегрсриргл ЬаУіІі 

ія> гсЛіреп* АЛ[иа,Лисіі пош шгтіі рсіпи; аррртыгеШг е- 

к ^еріітір ргіипл [е^иіог мргшреі^гратн гем ргоЛі 

Ре/’ *° г В&р.ЛерггеЫг.АріШі іа рпе гаііопіУш,Ліи сопіа - 

ііл & гсиегЩ ие,рр Лц ріепит ЪаУіпІАпит миемпин,Ьопй- 

я|і(і п * т теЛіосгіі {Ыш<е,& раги* априрі^ие Агит,иіх р- 

піе, м Шг рі пктріЦіаепхм лЛІеиет со типу, пеЛипп {Іѵе 

, ш рііюп рглЦ регргепЛіт : Ытеп (Ціопілт ресиІАйю 

к АррАгапн отпе і АриЛ ЬоЦѵі ргиеге сопрапй лЛреиегА- 

\)і» **йпе рег/ирг; апапепіііш; аЦігмУапі , орітх Ьо - 

к шпеиіо N1(1 Ум ргоре иеіити; иііііл рлгАіигі, ги ЛіДі - 

г(,Я Шіапхі оУГ: Ліпт Р егре сімШі рирсгиепігеги ѵп самое. 

^ Ытцие ітгл тигоі шіиглпЛл регигрегепінг , репин, 

& *йтп(ёр[нс ірпе; а]]іЛиі с Т і?гіЛе,рсг саргл ЪЛлигогй ', 

1%.і. , 4 * АММ. МАК. 

Су §іріг4,& оопііпиііа геЩиалАи^ие сішмат сопй- 
тші регІисеУаШ У [оІіп> сгеУгіога егиріЦе Ъо{Ьіт иорыо 
ѵш тапир [ирегап>рипйпе регтопрѵаіе*- спи[а пе 

оссирагеШиг ійпегл-, аіегі сигр* рг.е^ге[р У сит аеірсип- 
іат Іарііет иепірепшЫіУегаІі ргта риегшп Тощи* 
(ит,иі а>меЯяУа,ш* у о&сппет у м л^гцте&іошДетиі 
етІлшет у ѵп^пиі сиіирілт ріііѵт >иі акЬас^иет пикет 

с Ішп гттгипййЪо^й іеггогс рсгаіл/н%ргеі,ипре<Ііііог 

ігсрі&ап&о геіісриеглі [Щ.Нйс Діт ущрегЛіи (Іисіі пи 
[егаіі соттоіі^иеіітроріит серіоргл тергет 0,(1 сші 
Шетп геіисо, сігсипиаіілго пмгогй атУім , ргліопгеі 
Шил иодяЬатиг.'Еі срйл те оУрЛіошІе; лгмппх «г 
геЬаитга [стиілират ро[Ьсат ехрорлрисго , по[гогй 
артеп лргіііше иоіисгі гересеУат ехлпітіспес тиішт 
рііприп сирегег. N от сит кУіі^ит (рнеп&лт ігіУи » 
пит риріетет ситсаіопе аіо, [ёсриегетг Ьо/Мц, Іаррхр 
рег [ират Допипо [егтт іергеЬеприт , сит ерр гар'иіо 
ібЫ еглпргст, йиеггодярсм сриріат ргарбЫ рі іи- 
іехулиіі^псср Ѵграпит решіо ате игУет трге[ т, 
тешет І^ліат ресегс,оспр> тАіатштит ^н^ріі,со- 
ріигсі по 5 іггесрйеііі смгрУш [е&яУаШиг . О ир$ сит 
іитепіі афііте ргсе^ге[м5,ариі Ктийіит титпипй 
ѵпргтит М[>егрі рсг раУиІит есрй* гесиУаше г по[гоі 
[есигт тиет^етроггейо ехаприі ЬгасЬіо,& [ит- 
тіШіЬиі [арг сотогііі еіліім, асІеЦеЬорѵ; р%по [оіі(о 
іетопрглЬлт-.Ііріетсріе іт&м ѵтреіи соттипі [ге- 
Ьаг^ио іатриіреше. ТспеУм аисет ріепііипііі по- 
(Ъі>& ріапіііе? [иріпа сатротт,пиіи,р оссирл[еі ат 
бог са[т,ииУиирг<еУеге [иЦгсіет,иЬі псс агУогеі у пее 
ргше(Ь-,пес срмссриат рглаг ЬегУм Ъипиіе: м/еУалг. 
ЕхсодгШт ф егрго,иі аЫеше [ирегрора І4трл<к»& 4 

І1 

и 

я 

4 

ііЗ 2 г». *]5 Ыі| «I пег 

Й. 5» ч |*< 

«* 

* 

(* II В. X V I I г. 47 й » 

№ 

ІЯ! 
«I 
№ 
V» 
а » 
йШ 
(0 
ггогі 

Іш 

гі» 

ій 

м 

Г П* 

1*1 

Ѣ ,> 

ГД » 

дав 

I* 

г* 

(* 

і* 

ъ 

/,* 

0 

кН сігтпІірзМ гигиегеі,іитепШт [оій цио4 еа иеЬеЬае, р- 
Іиіи рпсге&ѵге Ілиогрк іге рсгпшісгетг, си по; асі то 
іяпоі ехариі Дсхіега рорл; еепіегспшгме рпеіиаегс {с 
Шет '{кап іисі Іепіи; ^гасііесі Р егре сгеАёсе;,ей сепе- 
гепг роНртит шгрт: ерлоі т[і ріірее ргхшрет, сіг- 
сііиспЬ ф сари ріЬ іійопет ие трети; Ьоріет.Нос сх 
паёк регіаііо, сит л<1 нетогорт ^ иепілт Іосит шгиц 
АгЬиррис рготсргц оопртт,Шіаспг\гс потгинеш[ 
[ети;,сиі рпсе; іеіегс иосаіиіит деЫЦарр; ааоіцо- 
тпіЬиір>іит ѵп г стол рсе[[и Іасепсет ѵпиетти; ті 
икт.сри оЫат;сІиа,&- Іосит; иагіарга Итоге, ісіео- 
<р*е рір>с61и;,а<1і^пх тет срй мсепіаЬатг, рлтііі ге- 
гнт тъергат рАет:&о<хеср срсоА ариі Рагфо; пат; ѵп 
СаЦу;, & с^ие/іп пиіішк тгтл,шпсіійат сріопіл со - 
тДі рсіпогц ііте;,аі Р егри ^оіегае ргор^ѵ.ехтісср 
тогит ргоЪітсс рсёЫіл ргШ сопіи?р,ІіЪегіррие р рсе- 
ріі;, /ресиіалгст / с пирит лі поЦга рере иего; пиііо; 
героШре. кг пипс {е а Зароге СГ НоЪоаагео орНтаІі- 
Ъиі пирит, срй таг ил; Ди&пиегам ргхіалгит,а<і 
со; гесііге срке іиііоегае регіатгнт. Рор Ьяс, аііесН; 
срие арі іѵ раги ііиегра погае,ос6іітг. Ргоѵпіе сигагн 
егере псе рзіісітеііпе, ѵп 4е рарЬш аіг; кпйілт рго ее- 
рощ еоріа иеп4гт;,сіш(лсст рорса [есиіі; сШіЬи* ѵп- 
сіуыт. ^ио геисгр; схрІогатіЪм поРгц ѵп иаргпа т- 
іегпі; ррссгЦ пошит тстЬгапат герегіти; рпреат 
2 Р госоріо аі по; регрггі тапіамт, уиет Іерятт аі 
Регри апееа пирит сит сопйх ІмаНіапорг^еііхі: Ьсес 
ооп[иІт оЬригіиз иіАісппеет,пе саріі; Ьаіиіирпріаі ѵп - 
ьейсёЪо ргірлгит,схсіеагетг тахгіаргиррта: ата - 
2аіі; рг оси I Сгаіогит Іеряіі;, ргрелп <& песапсіі гех 
РІоп^т; поп сопсепт; НеИе{})оп[о,іил&;<1гаЫа с? I >5* А М М. МАК. ЪмАісі ропйЬмуКрат сит питегорі рориі'к регилрі. 
гм аАиегиеіуриорх п)$тоіггііа\>іЫ& лрсггітм,<ш» 
Юге ф тсепрігс н аАгіапі <р*опАат Котапі ргтсірц 
р*ае([оге : айит (у сопсіашшт <г/?, Нір агиегіі С гл 
ал. ([и* »х(ис р^пірсаЬас Рсгріпт гсдѵпіуіглпрІІ! р(іл 
тіп*Ьм Ап^аУа &Ті$гіАе , А мопіпо Ьогіяп» Аопй- 
пімп ОгіепШ яррсбЫгс соЬм. Ни оЬ регріехіыат м- 
пнлт луеггіте ІеіН!,сопрІііѵт ріряѵішг ргиАем.Игас 
со се троге ригарл СогАиепл ,<р*л оЬіетреглЬое ро»Ря 
И Ѵегр,гй,\ошпелпиі потпе лрреИлімі ѵп р>1о Котапо 
лЛо1ерхгк у поирит оаиісе {епІіет,еа %глйа, <рюА оЬр • 
Алые р>гсе ѵп 5угіа АесепШі, (У АиІссАіпе ІіЬегаІііі ри~ 
Аіогй ШеЯю, гетелге яА порга ягАспН АерАегіо 
Ьяс.аАШ пирмерѵ сит сепіигіопг уиоАа рАі/ртОуех 
ріогліім порепАі ргаііа срие %егеЪлп(иг,рег амоі топ- 
есі априріа[<р*е рглсірік: иепі.Ѵірі^ие & а^піеиіусо- 
пиагуис р4рерт; саиріт рглрпііл сопрЦм, аАіМі&о 
іаспигпо ліщ ио Іосогіт регісо,тіПог аА рглееіри гири 
ехѵпАсІогце АіРипсег.ипАе пір осиІогйАерсегеі ЛрісіуяА^ 
циіп<{И 4 $ерггшт иррие ІаріАЦиоАші еіілт пигміі/рпш 
аррагеЬас.іЬі тсгліі тсергйЫАиітуСит р>1 Іепіім ар 
тр([сСу сегпеЬатиі тгагмп опта лтЫт риЪіеДоіу 
ушп ОгСропШ арреИлшіуЛрпипіЪм орріепп ѵппнтс 
гііу & апсе$ге([ит гс^ет ифі сІагііиАіпе гиіііапсет* 
Оиет іихіа Ілнм мсеАеЬас СгітЬаа: сЬіопішмп 
геху лія» цшАет теАіа, гидѵр^ис тетЬгіі, рА теп а 
аияАат ргапАіраХуПШІАр[ие иі(Ьсгіаг\т шррпЛм по 
ЬіІіг.Аех»га,гех АІЬапогіш рагі Іооо асуие Ьопогері - 
Ыѵміі'.роР Аисеі иагі/ лшѵгііяа у ро»РяііЬм етпеп 
Юу^шх огАітт отпііѵт тиІІііиАо ре^иеЬашг, ехшеі - 
Пігмп^пйшп гоЬогіЬм Іе&в>яА юІсгяпАат гегй яДс г/к 
о, а 
т 
№ т 

Ч0 

)Ь( 

4 »* 

\» 

10 

кН 

•ці 

4 

10 

&■ 

'А Ы В. XVIII* Т49 

гіШет ііиШгпіі сирУт сгиііа. Оириррцс поУц Ъогі- 
рит тЬглсиеорріій ѵу арпнпаЬт тгасопрраехегсі 
Ш гесепр(о;Сг<еаа ріУиІорі паггаУі&сит по і ссшЬ у исІ 
Ш иегіні ііхегіоп у ііпніі, мЫ сха^гспшг у рглсег ел 
<рье[іеі а [Итоги а пецие іиУіа у пеаие пихга топ[}гл- 
гши . Ро[}^иат ге^ѵ; N іпеис А ііаЬепл ѵп^піі ашШе 
Шпрпі[[а у уп те&іоропйі Кп^аУл Ьорі)і слрі ехіірие 
рго^егапйУію Сгапрсге ІАіі[]іпи>сопіс61апіе{ пол гер- 
іиат рІеУет отпет лрге ре пеіглге ро[1 пііикт рор 
руСІНиі ехтіе аі рчгареп геиегр аиіеитші У Ьо([іаІІ- 
\ші орісці гесгеаіі.Ѵпіерег Іоси Шлет <1е[ёгіа <у / оЫ , 
ѵиргю песе[раііі кисете р>Ілііо у сеІегіію ц натроШ[рс 
глгі геиегр у сопргташпмі лпітоі Ь<ера пііит,імнт е 
ІкШлІіУио ропсет ігап[і{[с ге^.і аУрие ніа сігсиіііоіи 
регіоЯоі .Ехсетріо ідгтг есршеі аіі тсПипіиг аі Сар 
ракит ШрроЫтіл іисет, геЯогет^ие ргокіпсие інс 
ВирЬгопііт, сотриірігі лрге[к; сит рти1ц; (урссогі- 
Ьні ипіиегрі аі гиііога ігапрге у оотреШ у (у адгЬсегіе 
[ егі С іггм орріііот тиаЫц агатіаіит тигцфрег 
Ьііусатроіотпе : упсепіі у пе раУиІогнт / ирреісгеі соріа: 
(У трегаіі! [те тога оотрІеЫ,тісЯо ірпергеШ еіе 
тепііі па тахітаритгпіа отпіа у сит ілт ) Ъриіа/Іа - 
иепіі Шг^егеМуЬегУарис риУеме$ іа сомоггше , иі аі- 
ирие ІирЬгаап аУ ірр г таг^піУт Т і^гіій піЫІ шѵі - 
сіе сегпегеШ.Типс ехи[<е [ипе ргл сотріигес, тахітл' 
уие Іеопе у рег еа Іоси [<еіиепсеі у ѵттлпісег сопрти иеі 
сеесигі ріеіі раиіаііт Нос то іо . I піег Ьагитііпса Мс[о- 
роіятие [ипипи (у рисеЯя Іеопе і иярлпіиг ѵппитегі у 
сіетепііа Ьуетн іУі тоИіЦіт# (ёт}кг тпосиі. аіиУі [о 
Ііі гаіцс ехафгіі серію уп ге^омУ и* яри 4тУи]Ні у иа~ 
роге ріегіі чу тарпішіт сиіісит а^шіигциогм ех- і;о А М М. М А а. 

апйпіЬиі рег ем сеггм гершрит оттл.Тіриопіат 
оси Іо? сриар ЬипиАл ег Іисёііл тетЬгл елАет аррешпі 
ноіисге?, раІреЬгапт ІіЬглтепіі? тогАіст ѵпрАепъеі, 
І]іет Іеопе? сгисіаіі Аіиііиъ ,аи1 РиттіЪм тегр [огЬё 
(иг, аА рил гетеАр сайра сопр^ит, <шс атф? осиіч, 
у йог иѵриіЬиі сгеіго Ілсегасе? ерроАіип*,іттапіи$ сррс 
герит :риоА пірегеіунпіиегрм О пет ЬширпоАі Ьеррі 
аѵипілгеі Х>\т сатрі сгепитіиг(иі Аі&ит еР)ігіЬипі 
сиргоіеёЬгіЬио пир г, сісегіоге? гірм ЕирЬгаіі? ся/кИц> 
ргаасиіі? ріАіЬио,отпІрие рглрАіогйдѵпеге еотгпи 
меУаМуЮгтепШ рна поп егае йог импорт?, Іо т оррог 
іипі ? аріятеі.Епт Ълс сеІегапШг^аЬіпіапи? ѵтег гл 
рріепАл тотспія регісиіопт сотгттй Іе&рртис то - 
Аегапг ЬеШ т(егпсаш,рег АЕАе([< епл ргриІсЬгл, риар 
рспАаіа сит тог Ст расе піЫ ргпйАат, тоге шіл ге- 
тірогііРихіш л$ет,пнІіші рупЪісЬіо р>папИЬм то - 
Аиіцрго Ь'фгіопіа? дѵріЬио ѵп ріепііо ртіто АеІеёЬгЬл 
Шуопнпоро рте & ѵпахрп <у тІосо.Ош Ьлс ©г Ьи- 
іирпоАі рйи АібЫрие пі]Ьа рсіигоі ргопипвап* тот, 
шЫгсорІітит риеприе АеЬеге [есиіі рго^ге[ропе Аіра- 
тчЛпсегел г ере? ШрЬг ргоРглІіопе шіі ігапртр'а.ѵп- 
сепАр? агіАа пиігітепідпт иагіеімс сгерепьЬш,рй(п- 
Ыпсеі іпоріат раЬиІі,ріЬ топіііт реАіЬм рег иайеі 
рглтпем маАеЬаі. Ситрие ЪсЬареп шііат иет[рпс, 
нпАе лА Сопрапііат и[рие орріАит,риоА се терто Іл- 
ріАе Аір>4глПіГу4герипі отпіа рАрег^шл,мр риоАм 
ршец ариагерегііиг ехіІи,ршА адегеп* Аіи сопШі,іат- 
рие рюгй Аигіііл рАисіл ігапршгі , ехріогаѣгс рАо Ао 
сете, содгорим ЕирЪгасеппішЬио (аЪеріМіі тратт, 
Ы(е р<рі ригргйЬм еиадлгі , іАеорие шАо периарцат 
Лоре ггапргі.Сомсгшшг сгрѵ ласа рил атрІе&іпАл » 8 » 

»< * 5 » 

«о Ч Ц 

4» Мі 

чі »А 

»»« 

к 1! 

* 

ч ЫВ. XVIII. іу» 

ргіиііа Длгеі остро {Ье сопсеріаргясег орітопет ехсіи 
р: асргорорп рго аЬгирсо гепт рглрепЫт Раіи игре 
И сопрІіо,А.пппіті Діаге сриД рпігаііир ш,огДісиг,ре 
і Н ісег репДем ѵп Дехсепт Іаіиі,иі рег Іопдогет сіг- 
(иітт,отгипт гепт ирі гедготшт рглсііт,С? сопр - 
Деглііопе ел сріл гебіиі рсгдегс і ко (Нс лДкис тыбЫгй* 
тРга ДиорперДілгіл Ълг^ліл СГ ЬаиДш реіегёіиг /с- 
РеДисЪгп№:иЬі апніі^іииіні ргоре огіріпе & апряриг, 
тшііірр лДкис лриі лДиепіілДоІерѵ: рісііс репеіглгі ро 
іегіі иг иаДорсб.Ші аиДіШ ДлиДаСѵсрне рсл/оге СГ іиіро 
Дисегеуиапсглі, лртпл сип&п лЬ пірііию іііпеге соп- 
исгрл рег лшй ре^иеЬапШг.С^ио ссгИ$ ресиІлйопіЬчі со 
%П4Ю , поі Ді^орипш! ргореглге ЗашрИл, иг ріреглю 
ехѵпДе ріитіпе, ропвию^ие ариДХеиш С7 Сарегріпл 
ійЯигіі лЬрсіріі,коІЫсі ѵтреім ріишреі рп иИл,гереІ 
Іегети у. $еД оопііріі аігох, & ріепііо отпі ДеДесис оЬ- 
гиепДіт. плсрис Диапт Іигтагм серией сігсісег ррііп - 
%ѵпЬ лД [иЬрДш Мср>роЫуп'ие гесстех іИугісѵ т[региг 
и« у йтДйргсерДій рег еос (глДиЯиы^Мес, по&иг- 
плрр рачёсс г мрДш^аЬ аррегіім риЫісп иерсгіциа - 
До сироДігі таріс отпес іглтісеі сотепігеі^орію Діре 
ДеЬаг.Иосаие оЪргиа№,ео{ шпо орргерое ф[отпо иі~ 
фпіі пйШл ргё Р ег(лги 5 лроге <*7 N окоДаге ДиёЬгпіі- 
Ьм пиііо ргорісіепсе ігап/ргс(рі,рор ттиіоі ссірзс шсі 
т АгщДее оссліілклеиг лхтлсл.ЪЛохсрле (нс ДіЕЬит еР) 
оітаЬітгі $аторліат Іисе ейл Гит ДиЬіл рсгрѵгетит, 
аЬ аііа с/ ипДлт (ресиіл гаДілпІііт лѵтопт [рІепДогс 
рг*Ргі(Н,ЬоРеіріие лДере ехсіЫііні сілтапѵе $ ррпо Дл 
(о ({иоД аД ргсеіій р>1ег когіагі , гсрііти: сопріокаіі, гис 
ррат агререгс , сит ереги іат ѵп сопіиііи (ри рёЬгеп- 
ШіПес сопргеДі сит коре есршаін О питго рпеиаіе- іуі А М М. МАЯ. 

к,теш ииІиЬіШл тогы сииіит схіртпіеі . Ъепіцие 
ех иШта пс&Цііак шгиЬш іат сопргепАц , сит 
аді оропеаі соШгсшг, оспАитыг сриАат па/ігогй к- 
теге ргосиг/атег: & игрека исгауне рага^Аптмти 
атЬшор ргаргеАіе! артпа>аЬ Ѵгрсіпо арміи!,®- оЬ~ 
іигряіогіо рпо иосіі шсгері пи, ргоАтгсрие & гирлгш 
4рреІІап<!,ріЫаія Нага сриат саріНртто ргеУаі Ьопо 
гі$ тррпе,АіДіІші ерио.сигнащие тетЬгц Ьити яиіін 
репе атПпрем,[аІиЫші раігопит арреііат® Аопнпи , 
тлта ро/} сегрит соппс&гшциоАариА А([упо! [ирріі- 
сіііпАіспі ргшт:® \рпоре тіЫ,т^мі,атріфте со 
те! , пеоерріаа поп иоіиміаа а<1 Ьлс <рил пом реІе/Ы 
ргоіарр.ереге те рг/есіріа,ѵпсрміРа^іаіѵге!, ис пор, 
сриогйанагіПл пе сил сриЛет ехсеірі Ша (ѵгіипа ргори 
рпаі пи[егц! теііроШ герарпгі.ЪітнІУлс Аіат,е те 
с По ргоре&и аУ[сеДіі попаиег[м: рА Ант еидпе^оегее, 
иегесипАе геігоргаАіем,® ребіиі ореШм^исе Ант т 
сиггіаііо [епнЬог* арипіиг , роРррпам по/ігіум апе- 
Іат еАіНога а>Иіі,ехсІаші,а1іат саіарЪгаДогіт тиі 
НшАіпет ермыт ропе м/ат сеіегіте сриіт тлхіта 
ргорт^наге . Кісрие и і ѵп геУм ] оіеі аріі&іі, атУіреп- 
хеі ситат АеУегеі лиі роЦн оссиггі , ігиАспа ропАеге 
рІеЬіе ттепрсраррт сум сиіцис ргохітит иіАеУаіиг, 
АіІрнпАітиг ипіиегр .Онтуие рушрие ехреАіге Аі/сгі- 
пипе тарпо сопаіиг ,рагрт АіреіН Ьо/Н сопсиг[аюгі 
пиретигЛауне ргеіаіат миепАі сиріАііаа ргНаг Ас- 
сегпепіе! , аа гіраі реШтиг Т іргіАіе аіа ехсіри . ѴпАе 
суиАат рглсіріаі риір шрІітпНУм атт Ьлрегипе^ 
иУі наАори ер лтп*і\лЩ Іасипапт У лир иегіірте но 
гаЬлпіиг : поппиШ сит Уо^е сопргеДі иагіо еиепш агг- 
іаУапе ; срмАлт атеотт АепрЫа регаггіН, реаУапе II в. X V п I. щ 

]* ргохітоі Таигі тспііі ехарм. ѵпаг ушн Аих ірр а- 
иі рпіш-, риуийгпщие тсіс агатАлш, сит кілЫ- 
*• ш тЬим,спІоп4<іие ипо у есри ссіегіые егсріиі ЖреД 1с. 

м ЫіЬЦпт ашм аУ Шпегс оотіШт <{и*А арѵгст агат - 

*► ріяоуѴегеппіапи; Аотера*! ргох&пг оаиггіі ртиг 
ій р$па сопрхиі : срихт Аиш аиеЧеге оУ храпа соЧер со 
<м гигег, сіпЕЬлі нп&щие апхаАспЬУиб Р сгр* у сішіаат 
«к реаУлт лпЬеІо аіг]и герспАо,ех со Ыагс <р*о тарсУи 
ііи, тг ѵп агАио ріат, ипор арепр* регаприЦѵ тлУіІею 

р'і- уиет раЦіс саЧіУи* тсіѵпсе аА саЧеі атпАлі лАірса- 
'Ю Аепрт сопРгѵпреЬаги.И іс тіхіі аіт Рсгрі еоАсіЕЫ 

ф ргоси пспііУм аА [ирсгіога псУірит,аАирис огіит аі- 

ф Ыіиі роіц ітѵмУіІсі (ЬЧпинАт сопргЧ,ис слргят си 
ор Алиегл тиІіішАіпс ріШ^гсрсгіге гиспАі раЧит пирриа 
* рор 'ги: щие пиіеі апа те <{иіАат Аіргіттшо епріх , 

% <р*оА ѵп лаиаі рига; ібЬи рАеглі наЫі[рти: у т 

ня {Ърііі* тлАлт имАлрис соагШиі Улгегсг. & Іісеі ттШ- 

, № ріісіа аіа рег югтсшогй отпіл дпига иоіагепі е рго- 
м! ридтоііц, Уос Ытеп рсгіЫо тигопт поі ріорѵпрш- 
:і» схітсУапМпАет^ис рсг рорспт ѵпдгср ^,герг(ат 

р шепі сопРиспа ех рпіііті; иігііі & тиІісУгі рхи. пА 
іт (7 сарі іЧіі іррі АіеУні ѵп рхУигУапі г рсге^гіпа сопѵпст 

да. 04 сігситаРо аппс [оіііа ссІеУглгс шііішАо оопиепа - 
ги #> <*и$?Уаі а^гсрті . Іпхгса [опііи нагіо сип&я пй- 
>іпі р*птг у риг!іпг а пир л ретсРУиі у лЦі сит ехійо ршсі]! у 

к тЫі сЬагітх; Аіиегри у <рин ргл ап^Рцх иіАеге псп 
ні рохгАСуѴпиосапІіУм.Улпс сіміаат оіѵт регунат Угс • 

ій, иет,С*ріг сііл шт СопРипіім, иі ассѵіес [иридій рор- 
>» рм УаУеге іивртит, со атроге цио ктопіпироіѵт 
орріАй лІіиА (ігихіі.іиггіУм сігаіпАеАіе атріи & тх- 
& гиУт: Іосяъріс іУі соАіюгіо тгаЧіт югтстощ рсіе 1У4 А М М. М А К. 

ЬорЬи; I огтИасафб^ие попйпе иоіиіі арреііагі.іі Іа- 
іегс срйіет сшРгаІі,%епісиІап> Т і$гіііі теат [нУІшіиг 
ргорш стегдепйг.уиа Еигі орропіеиг РаігЬиб,Шр>ро- 
ілтіл ріапа <{е§)с(Ы(.ипіе ксрміот оЬпохіа е(1 , Нут 
рЬло атпі шаги, иегііаЬиі Таигіпіі ітЬыіиг^пееі 
Тгапрргісапа; іігітепІіУм С7 А гтепіат. рігапіі'Те 
рЬуго сомгоиегр» СишіЪепат а>пІіп%іі,гсріопет иУе- 
гет &" еиіш інхіа рхсипіат: ѵп уиа шеи; е/} АУагпе 
попйпе, рфітііим а^иагіт Ілиасгц саІепНУш пот і. 
Іп ір[о ли сет А тіДх теДіСиШо рі> агхрт ііме; ехи- 
іаі,роіаУіІіі ушіет,рі нарогаіі ; арУи* поппиперчат 
рхсем.Сшш оррііі ргеераіо егах [етрег (ршпЫ РагіЫ- 
са Іеріо вершат, сит іпДі^папт тгш поп сопіетпеп 
іа. 5еі тпе ѵпргиепсет Ѵегріпт пиіііенііпет рх Іе- 
упопе; гарііт регсигр; іііпегіУио апседге[ре,тигц фее 
гергпй/рпйх-.Ма^пепНаа &1)еапІіаа( сріо; роР еоп- 
рттат сіиііех ргосіпбЬи их рііасе; & сигУіДо;, аі 
Огіесет иепігс сотриііс ітрегапг,иУі тЫ рглсег Ьеі - 
Іа іітетг ехсегти)СТ Тгісепрпипі Весішпіріе Тогсері 
СГ Ъирегиепюгс х ащие Ѵглиепсоге; сит КЪІіапо іат 
сотісе.сріо; хугопе; тт еііат поиейо ; Ьогіапіе те тог а 
іо аДЬис ргосе&оге егирі[[е Чѵпрата, Реграрие рір>$ іп 
! отпит гетіѵтм ста Даре сотріиге; . кДегаі сотіеит 
уиоуие [аргаигіопт раг; таіог, е^иерге; иііеііах сиг- 
тл іы со^потіпассе, нЬі тег ем отпе; ѵпрѵпиі Б агУагі 
лгтогті шгіитеріе ргтітііпе таг аііо; етпепхх. 
Н<ес Ш ргіті ітреіи; СигЬо оопайУм аргСас трегаііс, 
гех сит рориіо р*о уепйУЩие ци.и іи&аУах, і В еУаре 
Іосо Шпегерехо іехігогрм , их тогшегас Кпсопіпи;,рег 
Ногте п ег Меіашгіге & сУагсУа иі сгапрсигио А ті- 
іат , аітргоре шреЫ Котапа иепіреі^иогіт тип» I I В. X V* I I Г. і# 

Кетп, 4 Ісегіт Ъиріп арреШимг^регрмгноп ѵпДісіо Л- 
і іісіі пшіѣгіт ореі Шис ігап/Іаш ргиагі,ш ѵп типі- 
тепііі рг<еаІ(іі & рДісяДДііитри ф іЬі сит (іірсііс- 
( Ыі ргеИо/к ѵпиепігі рсетпыт риіскгат сит рііа раг- 
иии,Сг<шра[ц N ірЬепі сиіиріа ихогет , типіараіі ог - 
Діпе^пегертаро (епііаці сігсипД>с(Н. АмДііак іысрис 
глріепДі аііепа р{ктт,реііі ѵтреіирДепЬ си {к На: нп~ 
Де I ііЬі(а апіпи ооп(Ьгтііоги Дерпргеі лгтопт на- 
гіеіме рг<е(Іп(Н,сип&ѵі ргоДіДеге срй аД рг<е[і Діа соп- 
{йрегип*,ф ДсдгеДі іиЦі,а>п/ё[Ът сіаие; оЬіиІегерош- 
пт: расерШ/уис лДіьЪім, сриссриД іЬі сопре^ит егаі, 
егиііиг : & ргоДи&л /ши аПопііл /опііи тиіісгеі , 0* 
ѵп/кпсеі таігіЬш тріісав, ^гаиеі <ѵптплі ѵтег ѵпіііа 
(епегіогіі <еШі$ ехрегіі. Сіітуие гех регсопІяДо сиіиріа 
сопіипх ерсг, Сгонку сотрегіреі, шт ѵп [е пиіиепеет 
угоре испігс рсгтірс ѵпігеріДлт, О' иі/ат орегЫтцис 
аЬруис ІаЬга іррс.аіго иеіатги , сегйогс іат /ре пигШ 
гесіріепДіф риДогіо іпшоіаіі тап/игі Ьспірпіи* сопрг- 
тлші. А иДіет епіт сопіирѵт пиго еіім итоге /іаргаге 
кос ргсетіо ЫірЬегмт [с ргоДіІіопст тегсагіро([е агЫ- 
егаЬашг. ІпиепЫі Шип аіім шгрггиі скгіриіпо п- 
іи сиііиі Дішпо ригайи, си/ЬДігі иіія&яі, &• теітопі 
ргмге /оііт тоге пиііо иеіяпа рглсіріі'.ІспііиДіпе рго- 
ре(Ъ> ѵп (етроге ртиіяпг.ш отпеі сріоі лпъекас Дігіше 
аггеЬяі/ропге /йа теіи гетоп иетгеіи,ехетр1іо гессп 
йкш До&ікитапіШе еіт фтогікм ілтрІяаДіі ш- 
рпііиДітит итреглре ргіипл. 

■ аі-імг. . ѵ-. •лі*;« / 

4 

і • 

\ О С тіфгл псфоги спрйшшіи еиепіи гех 
Іліиі>фсѵе[[ифие оррепет (іпиіеі, ерге[і Г ѵл 
Н схтііе, рміайт^ие тагДет, АпиДат Діе 
іегИо иепіі. Ситуие ргмит лигогл [игре 
гсіушниегф с^ил иіасгі росггат,агпм! фі 
ІлпііЬиі согираЬлги, ас фггсил сушіаіи; сатроі орріе - 
мі &• соіісі. іп^Деги аисет суио, апк оііоі сеіфг ір[е 
ргліУаі артпіУиі сипЯііуаигсй сирШ* агіеЬшфтеп- 
іит міегфп&ит ІарШц рго ДіаДстлсерефіпіуГмІЬрІі- 
сі иегіісе ДірпіЫит & репіііт Діисгфгй сопиіаш ф- 
Ыітіі. ЗаіЩис емп сопфлУлі ооИосрио (етші Де['п[оге$ 
тпхгйнт апШигмп , аііогфт Апюпіпі соп[іІю фф- 
шпкм.Ѵепт сліеф пиѵпеп иі Котапл геі іоііт лги- 
ш; ѵмга игииі гсріопі; сопсШегеі атУиит, аДеуегаг 
іп иппипфилпф ехп>Иеп№т,сгсДетёт(ріс сриоД ш[о фа 
Нт оЬ[еЦі отпе; теі и ехаттаіі фрріісе: иемгепс т 
ргеаі. рогЬі оУершіаУаіу сопиате соЬога гергіі : срй 
Аіт [с ргорс сопфіепііиб т/ёгі(,ш Ом ииіш* сш роф 
фарегіе сорпоффріПІ! пнДіІіУифие слсегц оУ Десога 
рсіііиі т[ірпіл соггшф Ну т риіиеге іасиіапііі аДітеп- 
к амфеЯитурлга мДнтепіі ігариіл ійи Ді/а[[а>еДі- 
іигиі рофа фар! ѵпттегм сиарЦеі. Ншс <ри>[і т 
фсгііеррі иіоіай фиіегк (етрііуіетеглійтцие го* герит 
фрѵпйіѵт Допит т рглДісапіу егиепДл игЬц аррага - 
іи іирУиі март; ѵпфхУанф огапііУм роігЦіпиі Дисі- 
Уиіуги ргоффі іп іглт аріогіоф Деріфгеі ссерііі, Іе- 
піфіта еогит реіШопе рІасяШ>рофіДіе сриоаие фрег ь Ь I В. XIX. < ІУ7 

і ІсАіІіопе топігі Аесгсиегас АсфпргеслАсосрие сит ргі - 
та 1ихаАист[[ес,гсх сЫотСагию Сгиюіаи* {Метег 
орегат паиашти* сепАеЬас а А пихта сит пиши ргб- 
рСіЦіта /Ьратгию. циёиЫ иепіепптіат се Іо (ѵгсе соя 
а Ърист сппсетріасог рсгШЦіти* аАисгЬ[[сі , сопсогса Ьа- 

и Ь/Ь ріішп еііа ргѵтл рмЬц аіоіерхпсет-, Іасегі расег- 
по Ьягспсет, сЬогасе сит рс&сгс регргасѵ рефшс,рго- 
$ осгііасе &■ Ассоге согрот лачаЬЪм апсерапсст-Сшт 
(и лга [и т {йрят Аііарр роршге* сім отпа, тЬхрлс пі 

к гарегсімг глйопс іи/Ь гс$геЦі>*іитегорм репсе* а<1 лгтл 

$ сІатогіЬт АіЦогй* сопасагипс: риагию сопсигр гіт 
* ргапАѵпі* ЬтстАе сопиоІапііЬиі сеІі*,асгох соттіШтг 
к рнрпа: С7 ро]і ѵпсеггисіиа асгЫтіш аАифрие рпет Аіеі 
г и- ргосепса.сит іат по(Н* е[[ес иііЬи, рег ассгио* слрогит 
га СГ рисигіріпе* [априѵпц лрге Аерпрш тііріпе сепсЬга- 

(іѵ гию ехігаЫсиг согрщ.М ариА Тгоіат риопАат [ирег 
г* сопнсе тЬе([аІі Аисі* ехапіте а а с* маг се асеггіто соя - 

•А {{іхегипс.цио ріпсгс геріа тое/Ы & орНшНЬи* ипіиег 

I в [іс сит рагспсе /икса сІаАс регсиір*, тАі&о іи[Ьііо іи- 

» ист* поЬіІііасе тттпАаЫц ф АіІебЬ*, гіт пайопіі 
|ш ргоргісе Іирѵ\)АГигЛсас[цсис агпигі/оІеЬас еіасисѵп ат - 
$ рІо риоАат /йрр*1Ь ІосаСиг & ссІ[о:сггсарие ест ІсбЫ- 
гі И X [Ьгпипіигфртепса иеЬепсе* Ьопипит тсгсиогит» 
г й» сиг асе роИѵп(Ы,иі & ігшріпе* е([епс аогрогіЬм {ігт 

і- Іе* іат рриііі* . ас рег Аіспсю фаСит {ерсет иігі <ри- 

иі Ает отщ* рег соптЬегма у тамриіо* ериіі * тіаиі- 
п реЬап* I аІіяпАо & сапсяпАо сгіІЬа срилАат ргпега п<е- 

і • піагиюугернм іниепст Іатепсапсе*. Ъоепипсе него пн- 

і‘ ргаЬШ ріапбіи ѵп ргиплио / Іоге [ иса[ат фетрспіі* /о 

I- Іій* фсйЬиі апсІатаЬапС,ис ІасЬгутаге сиісгісе* Ѵеги- 
(г гсл рере $сШптг ѵп рІеппіЬиі кАопіАц {асгі*, уиоі Л * • у ' 

і$8 А М М. М А Я. 

[ітиіаспт аЩиоі еЦс [и%ит аіиіеагй геііропгі ту • 
I Ьс<е іоапс. Р о]} тап[шп сотри * , оЦа^ие ѵп агуепаат 
иг пат оопсеёЪг^ил аі репсет Уито тапіапіа рогіагі 
Цыиегаі рааг у а^ша [опта апрііогмп ріасисгае Уи- 
уЬ игУ/і [иУисгре .хріате регетріі іииет с тапег.псс е - 
піт С гішУасес ѵпиіса итарі^погц ипгУга іге иісга рл 
ііеУашМіиос^ие аі ойпт Даю, ас пиЦі у аУйіе ср<і ра- 
сіішіо рхсете; аггог рупора сиЫрріе на^ягёс^мп- 
срие* огсііпг пиііііріісаѣ [итгйап^птт сішШ:ас агііл 
рттаріо Іисі* спгирі $ІоУі Шгпигй ѵтріеиегипі сипёЫ, 
рго/реЯи* Уитапи г рогиіс ипіісрк сопсиегііф [огх 
оса ііш[а сіетепіі ^гаіи мхіепсес огііпес осшрагйс. 
Ѵегре отпес тигогй атУііис оУ[іеУап*. Рапуих Ог/е- 
іет [еёЫУхе,сУюпіеі; еиепіс^иа [пеЦис поУіі асііе- 
гас аіоІе[сег. Ѵегсл Шгіііапо Ілсегі [ипс іе(Нпаіі:сга - 
Шт [егиаУапс Зерагигіопі с кІУапі:ОсаіепіаІі рогел 
^ орроріі [ипе Зе^/Ыпі, ааттіті отпіи/т Уеііата: сит 
цшУиі еіаіяѵп агішт ДсаееІерУапсогй а°пипа,ги%о- 
[: Уоггеіа согрогіУи * Іепіхг ипеіеУапс аттаііс огш]Ь$, 
иісга отпе іігісаат сееп феёѣсиіі {огпйіапіа,ис геш- 
Ітн* [к ре. Сегпепас рориіоі іят тіітеп[ос, аі огУй 
Котлш тапіиѵт ііи ^ил[т у ѵп по[гй сопиегрп схі- 
іііт,[аЫііс г аса іеЦіегаііопе ^Іогіо/ос шел ехітсіеміе 
сигаУатшаатср отпіУш поУі* оріасос.К [оіе ісаср от 
и[цие ііеі иііітит асіес ѵттоУіІе* [аУаги ис [хл у пи11о 
нагіат ие(Н$по,пес [опііи иеі есриогй аиііт Уѵпп*Ш:еа - 
Де'туис ррига ііргеДі <{*& иепегас,сіУо гесгеаіі сг [от 
по, ей [иреге[ес схупсй поёНс у лпеатй сіапдѵге іиёЫп- 
. се У игУет ис тех са[игат сеггіУіІі согопа апхегипе.ѵіх- 
уис иУі С гйЬаіес Уа/Ьт т[6Ыт [апрніпе,гііи раегіо , 
поргірие пмгееопіеагае [сіаІц у агтіс схсгаш апеге - і }>4і ишоілі т тго^соп/ё/Ь'туме ЫсЪгутЬіІц ЬеШ (иг 
Ул сгиДе/аг , гаріДо (игшііят ргосигрг ѵп ргоапЕЬит 
аЫсгіаа отпі апДепйіІ, ©г сопігл асгі тапьіуиеоо 
сиг[лйопе по(1гопт. Р гоѵгиіе АіЦга&і* еярШЬм тиііоі 
Ьо]Ьй [согріопит іа&и тсіег [кхс<е соШргипе.аІу ггліе- 
(Ь /4(п(йі,рап сопрхі (гарніц Ьмтип сагрогіУиі оУ^ег 
гиУам нліпегА(і:аіу [оаоі {йдаргдлрііі гереаУапе.пес 
тпога ѵп сішшсе Іи&ит <ип пигаг^арпатт сгеЬег- 
гіт пиУе <шгм §>і[[л тиІшДіпе оУітУгапа, Г огтеп - 
(огитуие тасЪѵпц, уия Дігера ѵп Ъѵпрагл ро([еДегапі 
Рег/к,ииІпсга ѵпргепііУм ріига. Папайе шгіУм соііе- 
УЬі ргори^паеѵге*, отЦа шаЦіт агіатш г ере (г па*, 
ѵп тахіто ДерпДеДі агДоге ршсу регпісіор саДеУлпі: 
<шг ЫпіаЬ иоіиепДо Цппа: ргохіте [иУиегаУлги, пиг 
ага $існіа темЬгіі ѵпрхл миепа г аД Ьис иеІіспДі ре - 
гіа* учсегіаУапг. іа (Ігл$е* {ІмріЬиі нпріісіа *, стаі 
схегешт и/унс АістргоДиЯя(,пг иеЦзегНгие ум Дет Ье 
Ьеіаиегат апеУгл,еа ге,уиоД оУ(Ьги(іопе шгѵпуие ш* 
рш, ДеагпеУашг. Аргіаіі; ііауие [иУ опеге агтогй шрі- 
Щ^геІиІаЬлги аіігѵпрсиг ехогЬ у сІатогіУчі соііес по- 
Ргіі штат Сопрапіу Сл/кгн ехаЦепгіЬш, иг Допнпі 
гегй ©г типАі:Ѵегр* Ьарогет ©г ксУетепет арреИап- 
ЬУи* ©7* А тхегхеп, уиоД гетУш ѵтрегат, ©Г Уеііогм 
ш(кг ѵпагргеагиг.Ас ргіируиа Іих оссірегег, р&порег 
іішоі Да (о, а А ргиогет ртіш ргсеііогй ехсііл ипДіаче 
юярітаЬіІе: соріл ѵп тсДч аіііит ргеУліиг: шіАе [б^е 
СГ Іаа ргофісі роаы(>ттрк С? сопиаДіУиі тЫрга- 
гег Агта тсапіІАргагй ррпЬй ДетопРгаЬУм. ЪЛохуис 
сіатсге {иУІ<іт,<мп&і$ атеге ргогтпреп(іУиі,аІогит. 
т ѵп^ет иоІаУае е тигц: неуче оріплгі ДаУаіиг, пи На 
ри/іга ттеУапіиг іпаг Ьотпит саДепІіл іепрыат. ібо А М М. М А &• 

Тое епіт псе сігат/ЬпІіЬм таІі$,поп оЬйпеп&е сайре 
рііиіі г, не Діхі , [еД ргНсег тогіспДі ЦнДіо РадгаЬатт. 
ОТ Д Діеіргтсіріо аДирріе [ноет оЬрига пеиегиЫ ргл- 
ІіотсІіпаПургоаиі ерйт азпріеіні рн^паЬаШг. Ехиг- 
реЬлгм епіт ееггепііигпцис сйтога> ие рг * аіасгііясе 
сопрреге рпе ниіпеге срирреат иіхроЦіе. Т ап Дет пох 
рпет ссеДіЬм рсіе, ег [аіілі лгнпапѵт мДипм раг- 
йЬн5 ДеДегае Іоп^огее.ѵЬі епіт цніерхпДі псЬи сет- 
рт Датт, ехі{>нлі>аиА рірегегапе , шге: сопііпши 
енттротпіо ІаЬог аЬ[ шірре,ріп^иіпе & раііепсе ех- 
рігапіінт рсіе регкггепк: сриЬм пе ріргета уиіДет 
ЬитлпДі ріаііа егі'оиі рпеЬас ап^Цие раііогигп тега 
сіиіші ! атЬішт , по піт\ѵт атрІ<е Іе^отЬт рркгпу 
СГрготіриа аДиепагшп сгнлнтсрсе (ехм иегіирие ріе 
Ье, СГ тіІіііЬні аЩе раит аДиррк питегнт тіінмі 
X X сопсіік тсіирі. м еДеЬаіиг ег$т рйі сраррк шіпе 
гіЬні ргороррУШтсс , иеі сигапііит соріа. сит сриДат 
дгаиіеег ршеі] сгиоге ехЪаиро р>ігіт:геІиДяпіе: еріа- 
гспе-.аіі] сопррр тисгопіЬм ргоргаіі.атті: ѵп иепіит 
роіиііі ргоцасУаптг ехйпСН: лЧсріогѵт ргаііе нпДісріс 
тетУгіі теДегі регііі иеаЬапе, пе орепропіЬм спЦіе 
апітл иехагешг аДрі&х:поппиІІі киірі [аргпіеиіап» 
сірііі сигаііопе рганіогатогк рірріісіа регргеЬап*. Он 
ариД А тДат Ьас рагИит Дерішсіопе ри%паіиг>Ѵгр- 
сіпм тоегегк <ріоД ех аіеег'ш репДеЬаеагЬіігіо аийгі - 
іаНіу еипс т геуепДо пніісе роііогет $аЬі пілпи т еііат 
.Інт рриІсЬгіі Ьлгеме сгеЬго топеЬае, не сотроріі: ие- 
ЬеагіЬнб сипЯі{>рег ітоерсДее топДті остит: іііпегі- 
.Ьні ргорегагее: <рю Іенінлп лггмгит <шхі(іо,рсрмргі 
іиш[[ее у ряііотЬм тсегсерН:, по&игт: Ъо(Ьіюп аДргс- 
Дегёсиг ехшЬш, рис пгрепй сігсніпі иаііаиегапе мят, I* иасЦіопіЬмсгеЬгіі опираю оУрііопі [гіііег асІЪ<е 

"■ гешее. сриУш ЗаУтагше геійсеУашг ис поху, рліат 
*' <рй<1ет Ііаглі шрегіліее рг<еатІегк,та&о иУі^не т - 

* ио^щсфнЛ д>гіроті(Г сс у ѵтрІегі ісУегс арегсе іиУепсес. 

и сП него согсіе аІіі([то геііпет рере т а>т<Ыи [Уі тап 
т Натт, т ап[лт отпет аііріфапіе ЬшНц Нгарогі [но 
«- агііеп [исіів у Іогі* агснпсЦеге^ейа ех-Кер. ргоа([ига. 

»• ліео иеі сит ехіЬо рготпсілпт ЬпаУаіиг , пе УеШ- 

»м сора Ьото тетогаУіІи аііси'ш ршпог'к <шаг пипііа - 
я- геіиг лис [осію. 1 1 іеоуие Уііапогиіме таін , ехріогатгес 

к 4І по* [ере тіпепіо фас оЬ си/ЬНш лгШ пи Нт рісі- 

т Іе оррйит росегас тсгоіге)ф ийііа адшПо сотрІигЛу 

’*>■ йУіі ргорает: шрУлтг нс Іео та*т(нМпе согрогй ф 
[ (огиііаіе сеггіУіІц , тсЫ[о* ітга гсйл ситіо* репсиіо с- 
:ия гершт іге поп лиіеп*, итриіУім ліетріі* Сг НепііЬи*. 
ііт . 5 еН т сініШе, нУі [ лгрпш рег иім саілнегтп тиІН- 
ІіВ п КІО ЬитапНі оррсіа [ирегагес,ре[іІепЬа тс таіц лае[ 

р. рс,иег тіпапіінт согрогйіие саУірса, илрогаИ* <е/ЪУм, 

■в* нагібсрие рІеЬіі Ілприоге писгііа • <ріл рпсга тегУотт 
ір ІМ( к огігі [Іепс, Угеиісег ехрІіспУо. ЫітсеШет [ірѵгі* 

ф Ш сяіогй, иеі У итоги иеі рспШерфІёНт рсрпеге рЬі 

•» К°?Ъі ОТ Шнрге* тесіісі сгаііНегнпс. ѴпНе аЫепсе* Іо 

'.й <*р*1н[гіа иеі ЬитеЯп, іи[с* у іосиІаге* са[м & [тіііа 

4 р ег [гипі:сѵп*га сопрпе* саІогіУщ у сероге рУгінт аге- 
» рчмрН <\илпт ірпі* тлсегіе* сліхгц еррсисіог, іяп аі 
Іа регітепій аіегіог рсгіы*. Н тс сит сіеаппаіі УеІІо С гл 

К- ал ^[Нагес, пе регс^гіт: роете Ніросіаіі геряіц та - 

ф 1гіт о*Ч Іисгагешг , Ьширпойі ^гарага реггиае аЫ А - 

р ‘ Г 0ІІІпі * регіеге оотріигеецш [оі <е(Ът(иг. аиріе.ис Т Ун 

д , суІіЪе ехропіе , сіасіее Ша с{и<е т Реіоропперасі УеЩ 
гВі рпсірі' «А *Ъепіе[сс аоегУо дпеге тогУі иехаф у аУи[р А М М. М А К. 

АЕ тЫоріи рІА^рлиІАііт рго[егрет у А піат оаирАші. 
аіці рІАсеТу<шгм } ит [оіепі луня, шііаШ /о ? тоге саЯлне- 
птуиеі {ітіІіЪм,[аІііЬгіШн шоіагс тахітат рАгсет: 
иеі еегте лет рггтиіаНопет [иЪіТлт.яргітиЯіпст рлгеге 
Іешогет.А-Яргшпс еііат АІіуні теггАпт Ьаііш Яеп]іо- 
ге сгаЦаТнгп лег л , епитапЯи согрощ Д>ігапигиЬиі ге]і- 
Рспк песате попкиііоі.уиа саирі амшііа ргясег Уоті 
пет сясетА іидгсег ргош,Н опито литоге, СГ ехрегіпип- 
й; Ясѵпосрт тиЫтуСнт ТяЫ таЦегн ІаЬе^апіе похитит 
іптегіге. сг ргіш {репе; Іщ ѴапЯетит АрреИлиг , уия 
еЦіае ѵп атіЯіотіУш Іоат А^псет саІопЬні схеУти ѵпсег- 
реІІагіфаіпАл Е ріЯетит,уно тетроге мигнем аас Ье- 
УеТат Ыпйгшт , СГ сопсітат регісиіфі Ьитотет-.игііА Ьое- 
тоЯет.уия іТіЯё сетрогАгіл е/г,/Ы иоінсгі неіоа&те Ія- 
ІаЬіІц.Нас ехіііаіі рере у на[[аЬ } рлисіт тёрегАпйяЦи 
еоприѵрйіуунот тиІІіТмЯо Ап^еУліуТапЯст псбЬс уия Яіё 
соп^ёутТа е)? скопит, ехх^щ ѵтЬпЬш Яі[іеёЬ сопсге - 
го {рігіпі СГ сгл [ /к го, рфіш те септа еЦ согрошп ргта. 
Уегхтх ѵпсег Уяс, Иіушет, 1?ег/а мтігиіі сіиіілкт ріи- 
іеіц стгснпЯлУат, сг ег/^гс Ар^гет сарИуіиггё[уие ріЬгт 
УлпТиг { гопТііім {ёггАІіі ехсе1ре,унагй фрхрцт Уаіі/ія Іо 
(ятя I ипт [хп^хЫ, ні ргориртисиіл ргореііегепе Яфп/о~ 
гстйсшА Тапи прет фпЯітогет сг рх^питхот ртяіха гири 
ёЬ ушЯсхп аЦаЬапт.ЕгАпс поУірит Яня Ьрхогит МА- 
рпепіія гссст ё С аіііі Яи&я(иі ртяЯхххшт)шготн (ѵг- 
іііт СГ ретпісхмп,лЯ рІАПАгіоі сопрбЬш арппт: аЯ 
ем него УеШ агат сриУін ргт^УлтиГу поп тоЯо тУл 
ЬіІетфЯ (ЬттА шті) ТигУатогет. ушстіт пеуне тасУіпіт, 
пеуне ѵп орегхт соп(1гиёНопе хииагет аІіуиет,[ЫіЯім 
ег хѵт репсе х Яіписппк[унс рЯёііЦхте пнпито пипіего те - 
иегтеЬлпТу (аптипх рторсхспсет , уиапіит ѵп рнУІісо (не 


ЙІ. 

* 

* 

ѵі 

к 

і 

:о* 

«»• 

ІЯІ 

ірк 

да- 

:(*■ 

і* 

: и іліі 
псп 
і г* 

Ир 

І{в 

ІІІА 

к 

|*« 

гЯ> 

10 

'і» 

,ь 

№ 

И 

I ив. хі х. ѵ і^5 

к/ют?) ѵпаспАіо асриа ипіт Іпотіпі; шт аАргря. Ро- 
ІЬгето оЬргав; рогН;,ргесяпііЬіірие ігіЬипі; е^геАі пе~ 
цисшія; репАсЪам иі Ьер<с Ѵсгпт румб; АіеЬпі ер 
рсяаа еогиѵх етіпаіі>иі АосѵЬіпм;. I п ршшіо Іосо раг 
іі; МегіАіапл тигопт, <рхл Ае^еМы [иштп Ті^гюг, 
іиггіі ріс т [иЫітіЫіет ехигрѵт,риЬ <^ил ЬіаЬам ги- 
ре; аУ[аре,иі Аеріа рпе иегііріпе ЬопепАа поп }ю[реп(: 
ипАе сииаіі; ргпісіЬи; [иісеггапеі; рег гаАісе; топй г 
[сиіл аАирче сішіаіі; АисеЬлп; ріапіает^цо ех лтпі; 
аіисо Ь-шгігепшг ас[иое рсгііт,иі ѵп отпіЬиз рег ем ге- 
ргопе; титтепіі ; <[и<е еопЪприп* [итіѣі,илАти;, ар- 
рЬге роіісе. рег Ьм гепеЬгм оЬ Аігирія перре&а;, оррі - 
Алпо іглп[рля циоАат АиЯппіе^м аА Аіиегрт раг - 
іет Аеріисга;, ЬХХ [аргстгц Регрс ех артіпе гедо, 
аг(е рАисіАсще рглрипіе;, ріепііо [іттоіі Іосі Аерпр , 
ріЬіт рприіі побк теАіа аА сопіі^паііопет тпц а г - 
Шт артпАегипе. іЫрие остІШі > шпс рдѵ Р ипіа соіо - 
гіі еІаю^иоА стае [иЬеипА* ѵпАісііт рч»псе,сит ех 6- 
пі рапе агсиписпігі игЬет [иі; сор у; йпихАайЪн; а А - 
иегііреп;,ехіпап4Іг; ргоіс(Нр[ие апсе рсАе; ркагеегцуСІа 
тор; иЫІаііЬиз тсепАіо сеіа рмпта рсгіііа АррегргУяе. 
Мохане аае; отпе; Аепре рсіеУіІс тиіп трріт сриат 
апсеа сішіяіе.ітег тсегѣзпо; ег апсіріее; срй\>н$ ос - 
сиггі АеЬегсіуѴпРппІіЬм [ирга, аптиІіхшАіпі г гапреп - 
р* рпіапот хат ргорирпасиіа ір[а ргепрмі, АішАііиг 
орега:& ігап[І4іл Іеиіоге; ушпуие Ьаіірлсопста Шг- 
- гѵт ІотпШг.ция осу іи Іірпеа ееіа рпАесе;, поптпаиа 
' Ьіпо; рглЬаМ'.е (риЬіи раг; ргаиікг шііпегаіі гиеЬяі: 
аіі ) тлсУіпагй теш [пАепЬи ргдсіріее; аВіАапі аіі; сот 
рогіЬиі юсегіЬАі.ОиіЬи; Ьас сеісгішіе сопріН;,геІаНрі 
аА Іоси ріеіа п>гтсіі;,рлиІо рсигім тсепіа отпій соасгрі 

Ц. ,$ 4 А М М. М А Я. 

іерпіеУлмиг. Е і сриопілт аодѵУаг сигм тіііиш [ссіс- 
Цитрами регр^ециар іесиггемеі т рЫпит^гл іл- 
сиілпхі ііиегр пифііа Іасегііс [ ІгііЬнб тштУеУлМ, ис 
\спл т Шгіііё ісрѵ псе г ниіпегші асгі гериір іі[іе- 
(Ь ІасЬгушпаг сотріигіш тоггхі ссмѵгіа гересеге м 
теіи.АІріглшг лигат сцмпіат [аіиіч ргшпа, тпо- 
хіо іге сит Ьоріі сШе стпргсиш геіі^ио (е троге аі 
гриесст гсраепіц согропУм іаю,рорГ(е Іисіі шііоех 
а?я ѵпттсглт сетітиі рІеУет^и# 7.іай$ сирю сарсі- 
Іо аі ЬоЦіаіт іиссУлшг:аі уиет іосит иг сарлаЦіпшт 
бГ гтпігит,рлЬо цшррс X /Ыіогшп атУііиг, ргопи- 
риа со при^глс тиііліиіо. N4 еііат лііл пиігитепгл ц[- 
і Іет ііеУш саріа [им С7 тап[л, ітіе Іюни пит пиііл 
ехігабЬ, сотріига [егштіі [еунеУапіиг: тегерио; тиі - 
іірпяЯъ кпргтіу & пиіііет ытрглпілил сит ех цл 
ГЦ5 іфссгсм сии[{,Шпещ Іопдгпсриглк о][еп[е,аЬісДл 
шиепіі сиріііглкфигіі иеі [иЦгарпшУм геЫісриеЬапіиг 
схеЯіі. Нм пирглУііеі (игтг СаШ пиіікі сопШепаг , 
гаЬопаУіі ушеіет [еі тетреЦіио тот,соп[егепіл сит 
ЬоЦіУиі гпапш сорілт [Уі іагірореУаМутопет ггііи - 
піг исілпйУм у ргітірие огіігиУм ттШіа,[ іет- 
оері ргоЫУегеМ ,іс<р> іепіасл м ашец Ьер<х,сегго реіо- 
ге асегУім с{[егагя,еиаіепіі ре гери^иіц иегріЬіІіУні 
Шііппіиг: ііа^іаір рогШ сліеУам , <р<а$ [ирга ііхі- 
. таг оУ[егаШ,аітоііт апхі] пе игУе еха[л ір[ срио<рне 
рги иИо[>есіо[о рапоге іеіеапіиг^аиг ехиіл регіаіц пі 
ЫІ еше ореглргеіімп рго шргипітглге Саіііса гги- 
тогепімг: Іісегапсѵа рерседгеЦі, [гиёкгЩиеардтгШ 
соррг сриУиріат ітреііге а>гмІі,рагіа регіиіегйс. іп - 
ора по і 0 )п[ 1 [ог <риі орропі іеУсгсіреиіепііУм ат- 
Ьі$епт>іі роіірігшт лрге і][іет аі[епСіеп{іУм,шіст 'ПВ. XIX. і*; 

еіе^пш^иі сціопІАт нііга рггі поп рохгат, раиЩсг 
тогліі си(Ьаш А^ргеАі регтіііхгепшг Уоріа^ил поп 
ргосиі сыт л апісбіи іоспіх хіогноп , ш ец }ѵггиріи 
регрггет ргогрш. АррАгсУлі смт со; р юпреіырст, 
{клурі тахіта; сАітго О и<е Аіип рАгапШг,рег наг іа 
агіашпит денег а АерпріУапшт асгіхг тигіАлУогіУм 
СГ м^гІС/г, ф лгтеппі а<1 пиііспАа ипАирие ріхл хЫ- 
уие Аіроріи. Ано іа>пеп аддегс; хір Р. грігмп реАііит 
шпн егеШ , с? ехридпайо сіиіШі г ЦгиеУАтг орегіУи; 
Іспііі. соты поргогй уноаие ипрепроге сига то - 

Іе: ехаіаУапШг АІіірртхрр^о лАисгре сеІртАіпіі <е- 
^иаі<е,ргоридпАХпт неі пітм ропАсы АиглшглЛп- 
іег Ь<ес СаШ тогАгмп рт^лііепхірсигіУиі^ІаА^рні 
рюіпсН , рАХрн^Ы [нт едгері рорся , оУргнАЦ псЯѵ 
Рі наііАа СГ тхгіипіуоыпхі слІерерперАігт иг ргорі 
Ьнт ААеДеі ф ІіУет,Аі^ие іррт рігішт гергітепх;. 
Сноп ргорс испірет сопргіі наІіАо аігри цшУирАлтПя 
Ьопагц; И7ХгрсЪ;,еххгіоге; саРгогноп шдгіс;, ис м пиі 
Іо іяіі теш рорш оУітпъкі, Гирегиешге ірр гедгх^р 
ргоірсгіог ШихіЦеі сиепш^оаиіх теАіілУлпшг. Ѵспт 
<шАіт гнеШші /оттдепипі^ие слрігіт Аірѵро р>тпо, 
ехаЫііі аА Агтарго р уиоуис сІАгтіапкфс- 

хгит тіііе; иерр]; рхц, ргодгеАі нііга поп аир ; пес 
епі») саишт Аемае } ехр:г$трШ* уно* ре хУат трАіі;, 

»» лрспи ргореыгс Аіргітеп.Сй ілт ипАіріс репАеп- 
Ьшсяхгих Регрптг трглііл иепігет АСсепре у соп- 
іта СаШ югіюгіі гоУоге аиАлпацие с^иолА рохгат ш « 
юпсирр* %1 аАц! рсяпх! аАиегр)! у рАгх ріотпі Ргаш.иеі 
рдггтгй ипАірне иоІАпІіиоп сгеУгішх сорха , сит итт 
т Іосит шіат рсгісиіі тоіё апнсгрт , ^7 снггспЬй Ьо- 
/Ьи лдтіпА лАнегІііртуПнИо кгдп негхпх сиаАсге р- А М М. МАЯ. 

ріпаЬапе:& иеіиі гереДах; [иУ тс&иіц рпрт ехіга наі 
Іітргоігиру сит тапіриіо; сопргйш тиаіепх; [и{Н- 
пегс поп роЦепс, шЬагмп регаа сіапдоге саргспрмп 
ЛресІеУапгсг герлІіапйУт е сішіях Іітіі тиШі рог іа 
рапіиптг геарШгА порго;,ррегиепіге йис и/уис иа- 
Ішрепстгтгптгит^и ѵысУѵпа рп&еУаги ртіасиіа 
Ноги ийа хІопт>иі ]Ы НоіиЬш рглр Асте*, уо/1 ѵпкг- 
ст\ш [осіо; рот а^егепгиг, ідтгі игЬц оррорй тсепі- 
Ьш пиДаЫ ні иіп ргсе; [ирірегепіиг ѵппохі { . Насуие 
агк С аііірогіяргоре сопрпіа Іиа: тгоісге гтгшю т- 
ѵіегОу<рм<іш рсгтаор,рап Іемкг ниІтгай,^наігт 
^спііі ел поЛѵ 4ер(1егаШ:<[ш поп кЬерѵт тс снЬмп- 
іегрго тигіі іІіач;ТІ)гааг;,рсІ Ѵег[апип гедт агтл- 
тилп С .тіІІіЬм сігсипрріюп,пі оЬрй[[еі шоіепйог си - 
рм,ѵп іррі іешѵгі]! оУттсигат. Ьопт сатрііиЯогі- 
Ьм иі ргііші рівѵгмп апсеротт: рор сішШііі ехсі- 
Дит агтаШ ряшм ариі АЫеЦат т гсроги аІеУгі 
Іосигі іирегас шрсглт^нл а<1 ргАрт ргиапіиг ѵпія- 
Д-л.КсхсЪрсріепіі ІиссрітгіЬмуат тхгсхрпт ах 
(Іаиега оріішх; юиепігепшг С7 раігарЛуСІатогс; <іір- 
ро^і ртшпат аііа аііУі сит ІасУтуті; ѵпАісиУам ,ІиЕЬиі 
иЬщие & ѵпіа^пайо ѵсрит (шіісУаЫУуагУіігапііи , т рет 
Районе; тигіі оУіеіЪі ; іггирі([е Кошпо;:т<Іисі] рріе^ оУ 
У ос ігііш іайі асірпрі соттипі , по г (ріос^че райи 4(1 
гфігапАй асссріпм; .Регсиіре 4ш4с поміясе г сберег 4- 
іаіеріе уѵпхіуОпирА отпі сип&яйотуОрегіУиі с^чопіат 
иіі гттте ргоссіеУаіуіессгтгс іа огпрЬаги: & сопат 
ехігсто УеШ агАоге отт ; оррхге діогіор іатргорс- 
гаУат,<иа гніпа игУк апіті ; Іітре с фг Платане ар - 
рагат сипДопт аіасгііак регрвѵ, схііісте Імарго, 
орегт нагие ресіе; сит тгіУш рггаіі; аАтоиеУап- I I В. X I X; 1*7 

іиг'.уионт т иегііаЬш аірс аршл ЪлІі{}<е ргорирпа г 
Юге 5 аргіапсес Ьитііім ДіреёЫоапс. С7 аііерепсе іат 
Же у еггеа типітепіл тгтЬгогиуі с Акт отпе [иісе- 
хегиги: Деп[ас<еаие асіес поп тогДіпаЬт иг л псе а, [еі 
іиУагмп ] опіін Іепі Диёіяпсе па Ни ргосиг/кпЬЬм ѵпее 
ДеЬапс,тасЫпагті орепх артш\)И5,сгасёр^ие шпи- 
пе<м рг я сепіетеі .Сименс ргорпкрипсес аД тпіебЫт 
чепеге Се1огкт,орро[і1і; [аііи Ѵегре реДші рірііт юг- 
тепіі 5 ехсироі ёпмгилргиа сшіапсеі Іахагипс асіет: 
паИоуче репе іасиіі репігс шипит спДепх,еЦат тіа- 
рЬга&і ЬеЬеЫІі С7 сеДепсс: лпіпт Оихеге поргогй. Та 
тс срйл ЬоЦіІеі УлЬ^се рпаііс ѵтроріх іигпІ>иі,иіЫ 
тіііога ех [ирегпіі наІепсе?,иі / оа> Дір4гі,іа еиепСп Др 
ртііі порта тиію сгиоѵе рхДаУа иг, мргиёсе іат иеЦ>с 
га сит гесрисроегспе рагсеі,по{Иі раіій пилю сопрет - 
рілт «У?, иг ехсоріШі роЦіі, ушД ехіііо і(я асгосі оЬіс&л 
ѵешг. ег іапДет тиііа иег/апііУм [еДіс сопрІііет^иоД 
ініім ееіегіш рас-, сриЧцогцр{ст Уа1і(1и [согріопесор - 
ропі.ерй Днт ігапріай е герыпе саисециоД агШе^ ііір 
ра[Іію<с,соІІоспптг л Ых поЪц аДиешс тхр/р та-регрь- 
гйтаоіриіоі ргпиДаюс опешат, аДіе&с еІерУапюгкт 
артіпіЬм^иогят у ? гіДогс иптаттсеуие со г рог й, пі- 
Ьіі Ъитапл тепсес сеггіЬіІш; агпипс. Сшуие отпі ех 
Іаіеге агтопт ф оретт Ьеіиагйт^ие тоііЬш игре- 
гетиг , рег рогріот рггеаі рипДм е ргорирпасиЫ ріЬ- 
мДегоШпДі ІаріДа а(Н,Ді[[оІиііс іипг’тп соартепЬсра 
Іі/Ыс еапітцис югюгес ііа (йДеге ргхаріееі, ис (риДат 
сісга ииіпегтп пех'ш , аЦоУгий тарпісиДіпе роДегит 
тсегігепссІсрЪапйс иі пирги ргорнІ]іс,ціт Цатпис со 
іеШс тДісрсе сігсиппехо! у и согрогіЪш іасНс,ргаДіёсеРц} 
геігог[ю,геііпеге трг/ігі попрохглербрр ехиріоре- АММ. МАЯ. ^8 

гіЪиі тмііл уиіес сегСатіпіЬиі Дш. тех епііп ірр р ег~ 
! агіт , уш пипуиат аДе(ре сегіапитЬи? ацпСигДуц скг- 
Ьігмт тргсипус регаСис,поио & пи(уиат апсеа со^пі- 
(ѵ тоге рглЫсог'и пиіііи гіси ргорішс ѵп сопргсрг. дуг 
ашл сѵпрсЗіог (еуѵпіішп тиІНсиДіпе ргосиі {ресиісіпіі- 
Ьиі иірЪасиг, реіісін сгсЬгігасе кіопт тиісі! ріратгі- 
Ьш {Іглііг аЬреЦіГ,аІ(егпат ѵсуіЫес лаеѵ. & аД ехіге 
спит Діеі,пес тогіспйіѵп/ ста шрі,пес ииіпгпш ссггі- 
тСлпДст сетрш ехірнимі ігіЪш ушей регпирі. Ѵепот 
по&с рг<сІіл аігіпіете,ртпо рег Ьгеие оСінгп епрсѵ,пі~ 
іерхтв іат Іисс аДроімпДа рсгаіа іга & Доіогесхип- 
Аам^пес рп иііит рг<е оеиЫЪлЫсигш %епсеі ѵп по с ех- 
сісаЬас.Ситу; сгешИт орегіЬм,ие Досиегатрирси р:г 
аруугес сеірн тиг'ц ртохттос сепіагесиг, ех ардуріс егс- 
Оі: тгѵпрап,у пап си трос ге пійуие роаглт ,п/>Руі л- 
уиіс шгіЬш рег агДиа геррѵЬас. & Діи сгиепСит рг<е- 
ІІИ4П рейс, пес теш тог Нс ушруиат ех аііуиа рагеѵ А 
РиДіоргорирпапДі гетоиеЬасиг: ео'уие ргоДи&я сопсеп- 
Ііоп*,ат [оп рагіііт еиепіи г е дуге Сиг юДесІіпаЫІі,Дін 
ЫЬогаіл тоіес іііл поРгопѵт иеіиі сеггл уноДа ігетоге 
уиараса ргосиЬиіі: сапу на т іііпегагіо арууге иеі {и* 

регрорсо ропсе оотріапасит р>айнт,уноД ѵпсег тиги/т 
тпруРДтуис р>гіп{еси$ ргиет ЬіаЬас, расерас ЬоРіЬиі 
гглпрсит , щИц оЬуаЪиі ѵтреііппп : & рап ріегауие 
тіііпіт Деіс&опт орргеЦа иеі Деіпіісаса сеЦаУас. Соя 
опрѵт е/? сате псіДіуие аД ргориірсііопет регісиіі іат 
лЬгирв:& ррпапДі РиДіо,аІус іггеСіепСіЬиі аІіос,<шДл 
сіа Ъорпш ір[о рісаіри сгереЬас. АсгіСіс іріСиг гергс ѵт- 
регіо рглДлсогіЪио ипіиегр{,ргі< с Щі сопнпис ргго, сит 
рсп^ій МгоЬіуие ѵттепрс сееДіЬт (нпДегеСиг, геріесл 
[ш согропЬт р[ре ,1а йогу ие им тДе рлДеЬаСиг:ф осп <ит[и іорЫгит агАепЬй аиііжеорріем, а/т отпі; Ае- 
рпАепАі иеІр/уепАі ф/ фі лУраЦа, ресопт гіыаг- 
таіі ег тгУеІІеі рпе [ех м Агргтипе ттсаУапШЛіа- 
цие иефега сепеУгате,а/таАЬмсІісеіім(]иа гсІиДяп- 

іе ргіипа, тиЬшАо пофопш пиши софт Афту* 
гешгуіп аУргира /риаАат рапе орріАі сит АиоУш аіц/ 
ІАсет оУриге рглрАіо поіЪі,роЦіси рег уиат тЫІ [ег- 
наУашг енаАо: & р{на1еп/ктрегта.1осопт,сотіит- 
цис аАіиті сеІегіаге,аА Апатит ІаріАст іаАет регие- 
пі:т ІЬчіоги Іспііи гесгеаіі, а/т ігс ргоЬпи; рег- 
угсти/,<& ітсеАепАі мпиетак хат р/регагег иі мр/етс 
тупим, офпАі Атт афсЬирА рігу/го пиЬіІа/рт- 
Аіпеугаш Іеиатеп ипрепАіо сетрфтт. Р иу»а еср/о 
гшАо ег юргаіпі саіопат ціиАл рАет пеІаУі рфг, ех 
тоге ЪаЬепатуна А иёЫ У а (и гргирга пиши агНміІІі- 
уииі : тёхцнс Аеа/рм шпсиЬ поАит аУ пт рег с пе- 
ср/іегм, рег ая/а ріЫрне тетУгаіт Аірегрш, штеп- 
/ит ехЬ.хифт а/ г [и ропАеге огАаиещ АеііпеУаі: сигм 
Аог/наіц сотргеЬср рпиііо ири ѵп сет роге, а/т фет 
[оф аАрпсе/ ріІрУигеоі ауяапт риарсе паша саіеп 
йті лрге региепі. и ціиа рег <е{1ит агіАа ріігер/гііее 
і *Ч* мт АіиунягііаАоргорі/пАй репе іи Аіти; рисе/т, & 
поцие АерепАепАі рго аІІііиАіпе, пес гсрпт аАегаі со - 
ріа, песеЦі&іе Аосепсе роргета тАитеп/яІтсса сриУм 
(еуУатиг,т оУІопуо/ АіргпАіпшг раптАоі: ипАеехрІі- 
тп рпе ѵпупіг, се топе т ^иет р/Ь уііеа ичиг ргеУас А 
по(}гі;иІІіт х аріамтш ртттй'.сри рег роит сопіе- 
йиу асцшрие Ьаигіет а А рета/іі тоА\т,рсіІе рьт 
5«4 ЬаигіеУатиг ехііпхіі. ипАе сііі ргеУатиг аА Рите 
ЬирЬгасеп,иІ(гпогёгірат реіііигі рег пайс, <]іит іглр 
реіапАі сиирі інтепа оЬотіги/ т со іга&н Аіишгпа 170 А М М. МАЯ. 

сопріеІиДоІосяглг.Ессе лиіет Котпим лѵтеп сит сане 
РгіЬиі р&піі ДіреПтт етіщі сегштис, ^иоАр^исЬл- 
(игтаШшДо Ѵсграгяѵп>ѵпягіит тіе тіреіи шт гереп 
впо агдп иілпіи лагера. СЩо ехетріо сеггщплі іііоі 
поп рмЪи* «гг л стегрп, рсА ехиЬеглІі регмсіпісе сге- 
Дііті гиѣѵ.срм с^итпіаѵпоріпі рег нагіл шреЬшг^рлг 
й иосіыіі, Ьипю ехіІиіЦе, иеіирасе иі саіега ргЬиІориз 
сх(о11ёсе,[нп і серпы Іі. Нос тіо сопріі>аі отт ілт ере* 
ѵп сеіегііах рііийі ргарДій,рег Аитсіа & [уіиаі топхі 
реііти у сеІрогёг.ехтАё^ие Меііііпат тпогц Кгтепіл 
орріій испітиг.поі гсрегіи іи сем сотіЫіі іатргорбЪі 
гйуКпАосЬіл гетртис. Іпаггл $лрог ©г Ѵегре с^шл іеп 
Деге ілт іпігогра лиійпо рглсірііі ЪоеАогитуие р Деге 
схогю ргоЫЬеЬліиг, еярііиоі а^епхі ©г ргхім гетсаге 
сорімЬлі аі рмЛпхг Ьсес іятеп ріпегл Аігерііопср ; а 
шіаііі ехсіре,М.Іілпо сопиа ©г тЬиші^иогНерспсіа 
Діи Аерпрі [чпі таепіл рптярие тиіііріісаія Ѵегрігй , 
раНЬиІіі реіер рірхц,Іасо\т! ©г Серю питглги ар- 
рЛгіНопіі ш^Ргі ссриШт^Іусріе ргокёкгеірор а гра 
иіпСІіі ттЬм ДисѵЬапшг: Т глпрргііапіі^иі р>ІіаМ 
цилгеІАШг ѵпДиРгіл,пиИо трт ртіт'іф ДргтипеаД 
ти отпіЬт соігйсаііі. Ѵхог него СглиррР геііпег 
рнАогет пийоіліит иі таігопл поЪіІц соІеЪаіиг>тоеге - 
Ьліиеіиі огЬет аіімп рпе тагія шріга , сриацилт $е- 
гаЬлі Доситепіі* ргаРспЬЪм лЫоглЛп гем іщие соп- 
рііет [иат,& аспДспііл 1оп$* ап№ ргорсісп^апхіем- 
ее Ьірігіа ргілреЬатг, шіиііахт ДесерЫгк> С 7 пиріілі. 
іДео рітіілгет ріилп регсцикт^Атм, ге^отт^ие Ме- 
рро&тіее ртгй, рег Т^лргмп тохт ітег агрИлргл- 
рАілгіа Дно М лгіДе & 1.огпе>тігоіыги / т НірЪні оссиі 
іе Дітіріу таілм лгеипірр иіі к ресгеНог'ч тагіій ехо - к 

і" 

п 

Іа 

гг- 

'и 

ІИ! 

% 

И! 

іи 

Га 

м 

Уп 

ли 

3“ 

>лі 
, . 
ОТ 

№ 

1л 

№ 

I#* 

* 

:Л‘ 

й* 

* 

гг* 

*2 

С» Ь I 2. X Г X. 171 1 

гл!>нг лиАігіі срчл сопйдегіпг, иепігсг {септ Уел іе ш&и- 
гиі. сриУм сопапіш ехрсАіШ! шлгог,рег ДаітоДо; г гл - 
та! с; 'Дше&а НіДУт рлДДУю а іи м^геЛГш, сяиДа- 
іиДрк Де Дотги пиДрнат шДл , С7 ДгДгяп ѵпягетрія. 
Алія еиаАепАі соріл спДгц УоДіНУм аУДѵ]Д([е, &• іАео 
иг иіЫ пе^ІебЬш Аоаг С глираДнпі дтДяшхра ассеріа 
ДАс, уиосі Д тіо Іісиегіг, Дсрісічг сопш^ст, ІіЬет еиаДс 
ехоріатт гтііегі гтпіій Дгет. <р*<е Уос со^Ыіорег $<*- 
рогт Ап сет [нрріісаиегяг ге{п,иг Д Аагеіиг ДісиПаг ап- 
арнят Котят! ехаАегегДтУю^т роаДяатДіат Ы- 
Ьегсг ргорііію тягіін аАДаДсі.Ѵглаг Дет іщие отпій 
Аіре[Д> аАиепа гереііпо, <ри роДПпигио геиегДи Даііт 
ДпеиІНю еиапмг со пДіеііл^регси I Да ДіДрісіопе Аих СаД 
Длп«!,рглДАепаД[ие іУі ргосѵга ліі], гтпііяпа! иіііта 
С гаитДмп тяДеУлп(,по [те еію иоійіясе иеі ист Де, 
исі лУі[Де Уэтіпет сілтіяпк!. С^иі него ргоАііогц те - 
іие! сгітепумірепііосріе Доііапи^пе гглпДНопе регД^я 
ихог сію ДирегеДе Аосегеіиг , & ігавъгі ріЦДте, рег Д- 
тиілііопет тлігітопій ліѵегім ДІепАіАл иігдпіі аД- 
Д&ашг: СТ иеіиг рлглтгю пгсеДягіл сопиішо ішрбліі , 
срсДю лА шИат о(Ыио ІлріАе аУ игУе АіДптет,с6сі- 
т сигДілА Р егДлгй ияДпюгійДоУіт сріет АіАіаглг аА 
иешге,сбД^г: ДиДертДие аиеаг^т еДегех Ьіі сорпі- 
Ш! срье ІориеУаіиг,$лрогі роД Аіет гглАііиг срйпЫрег- 
рне еіт ге^лУІлІ іі оріУю С7 пеяДДтАіпе отпі гетре 
глія аі сагитте, срыт рлиоог роД теДі лтДеглгДеат 
Аі Іоа роД Кптпіпит,иг ліг Ѵоеія ргхсІлгюАбдѵ ргохі 
Ш! ітегияИо. \Ие епіт ѵпчрпіо & и[и гегюп Аішгпо 
Дгпиіи!,сопДІі^! иаЫк ДДісіеУаг мсйбЫ <\ ил сопаУа - 
тг.Ьк тіигл ДтрІіаог,потіпІ! гятепіііАерегииІ^іІі. 
Ег Уле сриАе Ум А АіироДел сой^т.Кех чего Наг Дет 


I 17 * ч А М М. МАК. гііли гергет ииіш, ехиМпр; (рссіе апи; игЬ 'ц ехсіДіо 
шДеЬагиг,ргор<піо ілте апіто^гашаглрилЬаіу герц 
іа;ѵп оЬраіопаІіЪні таЫ ре ре ЫсЬиори [с регіиііре іа- 
біигліу тиіпх^ие атріюге; ріррѵт рориіо; регДіДіЦе, 
сриат ё пергу серег ас шио;, исі сегсерег Діиег^ и ріе- 
гасри$пх;:исариД ЫрЬт аіриоііе; еиепіс,СТ $м%яга: 
рагрие тоДо сит Ь X X сгёрр Діе; АпнДа тиІШиДіпе 
агаспрДірес агпип>гй,Х X X тіііа регДіДіі ЬеЦ<тпт> 
срил р.іиіо рора реѵ Вірепет сгііигшт & пошіи т- 
тег ліа рпи Ьас Діргсйопе раііиі, циоД по^гопт са- 
Даиега тех слрпт рсірипс & Дериипе, аДеоис пиі- 
Ііи5 тагіиі рас; ро{{ унасйДшт ампера Гиг. Іпсегр- 
ёкгит иего Р егрігй ѵпагерипс ѵп тоДпт ррііит спг- 
]югл, иіпес ІщмспііЪоз тетЬгу , пес рпіе регрр та- 
Дсрапе.риоД шіарагсіогрсіі , сг иЬі па/сипіиг схирл 
спІогіЬм сеггл. О нт Ьлс рег наг іо; іигЪіпс; ѵп О гісіі; 
ехііто ррпапіигу Діраіігасет аДиспіяпІі; ѵпоріл ри- 
тепсогй игЬ; иегеЬашг А Е о егплмірие питает л ріе- 
Ъцртст иіііпит таіогй отшит ехреёЬгпІі;,[иЬѵпДе 
Тег (и II 05 иехаЬаЫг ел сетрерасе рглрбЬи; іггаііопа- 
Ьііісег рілпг.псс епіт рег с\т ресегас уио пипса істро 
гесопрргио аіітеш пашЬн 5 иеЬегетиг,циа; таги са- 
ра арегіогц ріісоуиепѣгнт^ие ргоаііл гсРапЬіт>Де- 
Іаія; ѵп ргохіто; рпи; ѵпігоіге рогшт А итр Діргіті- 
тт та^пітДіпе регсеггеЬлс. С^иоагса іДетрере рг л - 
рЕЫ; реіібошЬш Англіи; у ас рІеЬе м реиіепсе ітш- 
піоі,анат игеЬас ѵтреДсш ехіітш, аЬотпі Д>е Шеп-' 
Ал ріиіі; ехсЩ а,ис ехірш Ьм,(ити Ішаіі асгікг ро • 
риІорД ассіДеііл сопр Дегаге ріеГо ргиДёсег, оЬіеасраг- 
иміо; ріо;: & Іаскгутат, Еп,муии,аие; иеРгіургоаА 
отеп Ді] сліер; аиегіяги , еаДет рсгіашгі иоіірит, пі I ; іі 

* 

(І- 

« 

& 

ш, 

'И* 

10- 

м!- 

і 

СВ! 

т 

ф 

г й 

І 

««■ 

ІЙ 

<* 

!>• 

I* 1 

I* 

№ 

*!* 

Г 

г . 

г(Л і- I В. X. I X. 175 

ргСипа аірсіргіі ІлСіогЛі іщие Ъ 'к аЪоІШі, піЬіІ сгі[е 
АсгіДегс ро([е ехіршіаСіе, ргл{Ь ѵп уосѵ/Ык [чш ие[га. 
Она пм[егасірпе ииірие асі сіетепйаш [марсе плсига 
ргосііие ІепіСит сопСіасіс,ее^мапіписег иепсигат орре - 
пет [г сет . ЪЛохсрт ішіпі агііігіо питспіе,([тА лихіе 
аЬтсипаУиЫ Копит>рег}чштсріе р>гс геЛопДііуАімп 
Тсгсиііи* арий о[іа ѵп лДс [асгірті Сарѵгмп, сгап- 
цшНіЫі таге тоИішг: тике сорт т аирпш рІасіДчт 
иепсоуиеіірасііопе ріепа рог (нт тише ѵп^ге[ре, [типи п- 
Сіе Ьоггеа гергргипе. ІпсегЬлс іса атУіринт Соп/Ъіп- 
йи $ігтіі еСіат Сит ЬуУегти учіесе сигапсет рсгтоис - 
Ьлпс питі] теСиепДі ф рг лиге , ѵпАісапсее іА р иосі сипе 
ш^пореге ргтіАаУас,Іітс(апсее Злгмасае уте ехриІі[- 
I ерасегпіе ашеірие рАіУче Аотспое [те апк тёргаиі 
пи*е, рлиіасіт рорЬаУіСіе Іоае, <|и<с еіі аппо рглсепсо 
исііісег [ипе Аерпаса,пе(,ис репе тг[аЬііее)аЩшА тсіі- 
гесигугеріопее сопрпее ІіпиСіУш остраре: нарягщис Іісеп 
Сіи* ррпиіпотоѵеупі реііегепсиг отпіа СигУаСигое, срие 
[ирегУіт т асапАа ргореАіет ѵтрегасог Аііасо тиръіла 
сгеЛепеуСолЯп имущие тпиІшАіпе пніісіе асі Уеііа ргот 
рйДітіу пес січт ааиіео неге аАргосіпШ ергеЦи* е[ у 
ртіпа сопрАегаСіопе аАасгіог.сриоА ехріесие рглАагчт 
оріписасе ехегаСиСусе/Ысе пирег етеп[а[тиІі ѵп [ерАе- 
Сег ѵп ерребЬсе апіщУасиг рго[>егое:срн6<1(р4е Апасоію ге 
$епсе Сипе рег I Иугісит ргярбіигат, песеЦагіа сип&я 
цеілпсе сетрче соа&п [те иШм АірепАуе арриеУапг. 
пес епіт сУрзорСіотУче имрсат аіеегіщ ргеер&ию 
(ис ѵпсег отпее сопРпс) аДрглрм кгЯѵл рготпсіл 
Уопіе отпеУче рогиегипс , соггеЯіопе СісиУапСиті Уепе - 
иоіл & [оіегсіу иеЬісиІагіл геі іайигіе ѵп^пііУш, унл 
сіаирегс Аотие упттегае^ <хп[и Ді ргорріопе [рсао- *74 АМ Ш* Ш /V і\і [арАисіл гсІсиаіяхиіАстпеДі АетАе & тпсхцеагит 
тсоія рагіііт сриегсіагіѵт ррхШ писегці иіиегепс, пі 
ро{Ьа ех(ра[тгй іесеІЫпІА попит іііиіогхт, рег ор- 
ургегеу рфіі'іепіеДие сгхпитс[е т пихт еха^гаЫуЪи 
ргорА^ягі рЬі пі&пііЬш ро(г(Ы(е:, хіЫ апѵпиаіі; от ши 
оріЬт (е (оге фегаііЬм (им, аАи^ис рго[сгірііопк пй- 
уегогйтсрхе [и^епАхл региепегипе.Кст іргтг етепАаш- 
гиб игтп№т,рго1?6Ъх ахт ю^гипхеШ атІШо(иі хт- 
рега(ѵг,ис АхЕшт е^ѴаІегхат иетірагсѵ циопАл Рап- 
попіяфА аА Ьопогет Ѵаісгія Ъіосіеііапі ]х1ие,С? м/Н 
ШШп сг іія оо^попитат: [иЬ реШЬхі^ие ехегсіт Аі^и 
у о,рег \[ігі {Іитіпіх таг^ппег ЬагЬаго: оЬ]ёпмЬас, ап се 
аАиепіит / иіш атіася иеіатепсо Р аппопілт /хіШт 
ил(ЬпАа тиаАеге Ьуетіі АигіЦхтс содіапсег. сит пес - 
Акт [оіиія исгпі* спІогіЬш гиие; лтпет итАіцис рег- 
шит раипе, поющие ргшт? [иЬАхиаІс* пмгаі АіДхсі- 
Іе (оІегаЪапі. Соп/ё[Ьт ійиюе пиЦхс аА Ііпиіяпсе! Аио- 
Ьие тЬипі; сит хтегргеИЬм [хпрсіііі, ехрІогаЬас то- 
Ае]Ьи4 рсгеопіапАо^иатоЪгет геІіЕЬі ІагіЬм ро/1 ра- 
<хт ©г {'сеАсга, рссепгіУм аіігіУиСі; ііа рліагесиг илгіа, 
Іітісё^ие согига ппегсІіЕЪі риІ[агсі. сри пат цияАат 
аш[апк! & хггхиі раиоге айхутпк піспіігх, ргтсіре ех- 
огаЬлпс иепіат сЬрсгапкг,ш рписісасе аЬоІіа, сглпр 
тЦо^итіпелА еит иепігс ретипегетг, АоЕЬигі с^ня 
I ирхпегеги пхсоттоАл: рлгаіі^ие ѵппа файл огЬй Ко- 
тапі, [х хА рілсиегіс, сегглі [и[ареге Іопдр Аі{сгеілі, и( 
Ахигпо оіхо тиоіиіі ф С^иіесет соіесеі , Шуиат /аіиіа- 
гет Аеат ігхУишіогхт опегл [иЬхгеги & потеп. Нц 
ро/1 геАхіит піЪипогхт сотрегік, ѵтрегаіѵг ехиііап *, 
ш гхсрѵво сриоА геЬаіиг упехрІхсиЬіІе^пе и\1о риіиеге св- 
рттлАо) сипЕЪс аАпи[хс } ПіріАх(лсе рім ЬаШі тсс[м. гм 

* 

т 

і* Ь 

и- 

Ы 

4 

& 

и 6 

ік 

: <ГЗ 

ж- т 

ф 

і» •9 

Ь 

I Іі« 

(іі 

к* 

1 » 

■і» 

%* 
Ь I Б. X I X. »7у 

учат аАнЫлги соЬоп аи^еЬаіДД [те то До [гсрсйит, 
уиоД ехигпі; [орШ; г аг иЫср, рая сброріл, ргоісыгіо; Іи 
сгаЬісиг ріиге ; , СГ іутосігиа сорѵге росегіс иаІіДі[рта: 
аигй срарре ргашиг ргоиіпсіаіе; согропЬш ДаУипг, 
тие {ре; гет Котапа аІщиоНс; аД^гамш.РготДе иаі 
іоргоре Кситпсй Іосли, яІ[оср а^рсге ѵп {реаст ігіЬи - 
паіц егеёЬз,паие; иеЬепи; <рио[Дл Іе^огкігіо; ехреДіи;^ 
аіисіт [итті; ргохітит гіри оЬргиаге [им ін{[се, сіІ 
Іппссепііо сриоАл арг\тсп{оге Ьшио акюге сопріц, м р 
ЬагЬаго; іцшііиаге рпррем, аііогрип іопет; ро[ иг - 
региаАегепе. I тргошррие Іітіши ; Мае ргорегагі 
[епіігеѵи, тЫшіеп ргияр; рп$спи; раЬам ѵпсигш , 
іт аііа^тт учи %гри ^еергеЬм,0' иегЬцаІІі; пип - 
оЬм регреп[апи; Ѵіроуис ѵтрегаиге ех аІюріР^Ци и 
[егтспст рагапх Іеги{ртит, теАіШп хуис аііосри ие- 
Іис тсгі^го; іат рШго;, сриДат ех Шц ргоге рсгсііи; 
ігисі,саІяо [но ѵп ігііипаі сопит, тагЬа тагЬа, с^иоА е[ 
[$гш ариД со; ЬеШсит,ехсІата:ие. еитріе рент ѵпсоп 
Діт тиШшАо иехіИо еіаи герепи ІагУагісо, иіиіат р- 
гмп ѵп іррѵт ргѵпарет ргсЬаінг.Омсит ех аіп Де- 
ррісіемріепа отпіл Аірнггепіі; іигЬсе сит пиІшЬиі ш- 
Жре^геиШр^ис^иДц; с? исгигі; ілргорпиризт регпі - 
сіет,еххгт; пихт; сг [ш;, ідлоімррн Дих е[еіап т- 
Іе;,(риа песрие сипёЪіпАі аДегас хтрн; пеуис серапДі , 
есрио иеіосі іопрорт; сигрі е[[и[о еиаре.ррапге; (а теп 
ржсі, Аіѵт І2пі; тоге іпішДапх; сопаЬапіиг агяге , 
иіигісгим, ропДегіЬм [иреггиепЦіт ріц а[Іі{Н:рІ- 
Ыцие ге^ріц сит лигео риімпогі , пн И о иешсе Дігеріл 
е[Мох аих аиДіѣ с[иоА иііітит репе ігаЕЬи; ѵп ехііій 
іпаЬгиріо [пгеіаДЬис ипреглиг, апИ<ри[рт1 отпій 
ехсгсіт; гаш; ей ішагс(поДіт епіт ехёршт репсіііц 17 6 А М М. МАХ 

ехіЦішціі ) (аІиІІ9]а(Іи{і<Іеііог,Іі(ѵі оі ргосигрогит рі* 
Ііат рпихсІиі,(опагіт ст* МлгЬіѵт р-епсІегИуУагЬа- 
гогѵт тогі оУргитгИ аиегші \ етгс тѵпегрс.'Ес срйл 
иігшіе іеіесш ригдлтгл агіет ооріл поргогй егиріс , 
іглі т ЬоІЬгт регрЧит рагат, оУмл ^и&цие оЬтитса 
Ьае рпе рагртопіл мт сосиісат & ртігисес ф рег- 
етрт:сг лпа учат ехліілгес с&АіУиб ЬагЬагісп та- 
ти, асегиі атріраіі Риги тсгіиогилп. ѴгрѵУапіиг епіт 
гсоеЧеі, аЩі ігисііайс, аІі\с сеггоге ЧіреІНг. уиогйраг? 
Л>с т мы спДіі ргесіЬиі иріграпіо , тиііірііахіи іШ- 
Ьиб слісЬапіиг. ро/іцне Чеіегос отт,гесеріит сяпепй- 
Ьиі Іііиіі, по[Ігі циоцие Іісес гагі мЧеЬапшг ехапітес, 
срт ітреПи софіспиегас иеЬетет, <ші ригогі гер/іеп- 
Кі Ьоріі, Ысега^ие тшіакі тсе<Яп,огсІоріаІіі аЬрѵт- 
ррі. м оп (а теп стіпніс таг аііос С еЧя Зсиіагіопип 
ігіЪнпі, <\м таг сопрірпЧі ехогііа ргітит отпііѵт 
т теЧіоі Затміаги ^ІоЬос р тгпирі. роР рис Сат ре- 
на,Чі^(Ьс ргоре(игііак,цше тііиит гайопес тспеЬапі, 
игрѵпа$,Сопрппйиі Зігтіит геЧіс,ргет ЧеЬоре рЧа 
сі иіпсііЛятіСГ ташгаііс р*<е пгссріше! атрощро- 
реЬапс тРппаі,ерге([иб ехтіеСопрппЬпороІип рейс: 
ш Огіспіі іат ргохіти^сШіЪм ариі А тііат теЧе- 
геіиг ааерсіі, СГ гегме$г<ио ріррістепііг ехсгсііи,ипре 
ім гсдс Ѵегрігирагі мгішп гоЬоге соЬіЬегес.сриет сап- 
РаУаііпі с<е1ерс гаііо,ѵтрерогсрие гсреііегеі сига тиі- 
соги/т) Мер роіатіа гсІіЯя роР аг%я,рсг ехапіа райл 
ррги тоіипт- іпеег Ьлі Ытс рЧсііиЧіпс; иеіис ех ге- 
ар(о срыЧат апйуміис таге, аЧ моет ЬеЧоги сішітп 
тРлтшЬлпс Ііші с^илЧат соіогаіл 1л(к сгітіпа шаіе- 
Рпйі’.ріогшѵ ехесиѣг йг аЧтіпірег ре ре ЧіапЧиі іЧе 
ксілгіи $ тіриз ер рйрегіім лгіііт сгиепі*- г,... 

' 4 * 

44 

«і , 

13 4» 

М 

Ѣ 

ІЙ- 

VI, 

Ь- 

«• 

ИЯ 

!»в 

я 

II», 

Яі 

р 

* 

10 »' 

«0 Л I л. 177 

г»,»г Ыги/Ь ех соттегер иУіііпл нА ІиДі , ірреуиоц; 
ех еушісо нА саг гиро? ^илрит риЯипнрк трыУхе. 
иі епіт егхг оУріпаіит рхйтуне еіт ргорорш хД Іл- 
4еп<1й,і(я тс рнгіі; АУршііуѴппосепЬУмсхіІіхІе; санри 
хДрп^ШуДіт ѵп саіхтісѵре ррепДц; иегрігеыг. Мак 
гілт ли сет ѵп трпіыт уи*]ЪопіЬм ехіепіі ; ДеДіг оаа 
Р° иііи егрхгм.орріДй е/} АУуДит ттУеУхіДц рхгк 
[кит ехсгетл: Уіс Вере Деі Іотііеег хрреИхіі огхсиіят 
циопДатріЫга рхпДеУхСургірае сігситіхсепйят тер- 
пит сегетепу; р>1іыт аіі.ет ([иопіхт ушДхт рглрп- 
Кіурлг* рег лііоі ДсрДепогй упДісе шрх ргірытх рір- 
рІісаІіогиЪи* ехргф оопсгрЦі сопрісл питгшш РаіаУх 
ЫГусЬагши [си тетУгхпл сопіітпкщил ресеУхпЫГу 
? & Р А*** *р*<рк геропрл тсегДіш гетхтУхм ѵп рта. 
Ех Ъі4 хііцна хД тгрегхеогет таіірт р и пе тірх^ш иг 
егае ап^р реАѵгц, оУріг Дерет ѵп хіц; еііхт пітімп 
регф,т Уосііыіо іта^ноД хшт } лигіси[х тоШог,&- рі- 
$іеях,сг шитые аегі рйелпсаЫе.раНт^ие хД Огіё 
кт осу іи іге тогшіе Р.хиІЙрох/кх ДеІх*я,иі трат Ди- 
ае гегилп ехрегіепііх сІхгі,хДхгУіігіи ршт лиДігі ер. 
кгег саири.Охытуие ер тдоНіѵтп М оДе^сотпирт 
ейл ыт рег Огіект сотіі хрл хД Уле ©г рпяІіх.Нег - 
торги; епіт Ропііы; ех сетрсрасе рглрЕДи; рглю- 
гіоуНі Іетогіі т^епу регтУхыг. Р еггехіСуШ рглсерыт 
сруРлиІиі ріпер рсгогіл сг хпУеІіы г рІепиг.ДлЛяцие си- 
Ѵлтпіл тДиІ^пІіХу ріигіѵт ДиаЬхпЫг хУ огУе ргорё 
Кггхгнт іихіа поУіІее ег оУрнгіаиопѵт аЩио ; тпеч 
Іогші аДріхегиѵи тхш, хііо г сІлиРгх рсепаііх сап - 
рчлпррегиги. о- еіева ер/ре&ипх риррІіАогмп ргх- 
Іін/т сіиіш Рхілрпх ЗсусУороІц, четтх гхііопе шрх 
тр* отпіУиі оррогыпх , <рлоД регейог, & ѵпкг Ап- , 7 * • АММ. МАЯ. 

імсЪілт ѢІехАп&гМтсріс теЛіа } ипіе шііі ріегшнриа, 
аЛсгітш ігаЬеУапШг. ОиЙмг <•/? щие шаг рпш; 
ѣѵтріісіиі РЬіІіррі рііи* ех рглрёЪ СТ сопрііс, гем 
Ьасргайа ро/МающиМ [ирег аИррапіо таггоряДс 
АіаУатг мірегіо:рёгцие сіоргнт ргѵпсіри юг<рисгірг&- 
аріи;, срм т Ьіі аріУиа пес ресахіит аіі^иапіо ріеіай 
Леіеглі пес еггашпфш рішат агаме >сог роге ѵтта- 
еиіаш рйул іапаіи; ер.Ѵет Рапир ія ех ргфЯоАЕру 
рІі,Ьота ртрііаіт шпѵт,ео іеіиЕІм регісиіі^иі рго- 
пипііагсіиг сирШ; гет,ійіет риіри еД т ехііиш: ре- 
ре ашііп ;; тиію апгеЫс г с шире , уидсі сим Р аігм А- 
сЬаісит оррі<Ііип,иЬі репііи; ЬаУші Іагст,йяреіглп(1<с 
аира сиіиріат гсіѵпсриегеі росеДаІі;, рег сриехт Де<1и- 
аміа ре ЬаУііи; г торга рртепіа иіЛегаі т иііа. Апсіго- 
піси; ро[ а риёу; ІіУегаІіУм СУ сіагіішііпе шпйпиМ 
поШ;,ш іисіісіип] иіігоіІиЯи;,(ит Ресигл теме тшіік [и 
РрісіопіЬи; игуѵгеіиг, ригряп&о ртрег СУ рАспйм аЬ* 
роіиін; ер.иегпеігім іхтСуікгм серпа теме рЫ1ор>- 
рЬм,ргапс1<еиш сриёетфеі согроге (Іигм СУ лгшпа, 
рісгірсаДе аІіриоЬе; сопріаіи; ѵпріаап пап рошіі>аАр- 
Уем ргоріёапйі аира пипипі; Уле аргіш асіоіерепііа 
ріЕНіаДе, поп іепіапёі ріЫітіога ргиаіі; : пес спіт 
уиспуиат іі поиегаі аірбЫге. Біи ііасрие асіЬлгем е- 
сиіео, сит рЛисіа ртам ршАаш; псриауиат иагіам 
еаіем огагее шгсрііи* , АІехапігіат нпіе огіеУашг 
мпохім аЬіге регтр \а еД.Еі ко; сриііет аііоріче рои 
со; серна р>г; иегііяіі; аіінигіх регісиііі ехетіс аЬгирІі;: 
сгіпипіУм него [егреппУш Іаііи; рег ппріісаш; гихм 
[шерпе іфпю;, ртіат сегрогіЬт Іапіай; ехііприс- 
Уапіиг: аЩ рсепі; иІхгіогіУн ; сіатпай ріпе Уопі; еге- 
рй;,Раи1о [шхстоге рУиІапт сгиіеіит^иа; ё ргот - г 


ПІЙ 

ад 

і 

РТ<- 

і а 
№ II і- 

як 

» 

5и№ 

КІЙ 

І»|І 

ц 

И» 

*Л 

я» 

»<• 

іи 

*/* 

и 

(Г.» 

'I* 

0 - Ь Г В. X X. *7$ 

ріилгіл сеііл рйлсілгіт ехіиііг посепіі Д>есіе, еріесрис 
сотрінгсг.апм ех гшш (ргорё Аіхсгпп) рспАеЬлг таг- 
Аспвнпт отпіімп [аіт. N ат [щи* гетеііа срмгапи, 
пеЫоІогц аіипм соИо %е] ѣге(,рие рсг топитепіит 
ггапрДе иереге шіеиоіогтг агриегеаг тАісір,иг ие- 
персиг, рсриІсЪгогнтсри Ъоггога , ег сггапЬит мсЬАс 
йпішпші ШіЬгіа соШрм иагіл,ргопипііл(и: гем са- 
ріііг тигіЬаг. & ргогрм іа га адѵЬліиг, <рия{і СІл- 
пт , Ьоіопям агЬога, & фла ѴгІрЪопип оЬт [о- 
Іеппіл ѵп ѵтрегтгіі схііінт } оііаанеппс тиЫ: ипА* 
ЫапАШагит геігл сот пипа ѴлЫйт соЬог: ех^мрят 
сорпррт, ѵттипет ат {огс таіогмп соттипіѵт лі- 
рпгеЬаг, ршт еім т?ет [етрег &'рг<ерги т лЬоІсп- 
АиаАиегрі оотпііУм еІихі{[е,иосіЬм шрпіг ехсілгпаг, 
Тс иприршт т Ьлс тироііа ргіім.пгто сри ерііігт ге 
«5?р рір'ш гсргеЪепАіі. пес епіт аЬпиппш / аішет Ісрі- 
Ііпйргтсірц ргорнрткМогіі Ьопоптг & АерпГогц,нпАе 
[лім еріеегііиг 4 ІіІ*,сопр>ЛсіП) [кі&іо тнпігі аеЪеге ат - 
(Ьгй\ счім гсАітгпАл саи/л наІіАіт иЬі пиіс/Ь* риі- 
Р< 4 & іфпііпіг^ <рісс{ЬопіЬм иеі сгиесіс,пи 11 л Сотгііл 
Іеу *5 ехепиге рг 1 ип< 2 .$с 4 ехиіаге тогШі са[іЬм фг<спл 
іс поп іесгіупе нііепшг Ііеепйл гері рѵЪісНі, поп рои/Ь- 
ге.ітіапАм рі ТиШм, шт рагаге ЫАггеие рошір ?г, 
иг ірр лАргші,ірпореп<Іі уіьегем сайра, поп рипіепАі 
оаяріопа:уно <1 шАісіг Іепіі & сопріАегліі фргоргшт. 
Типе лриі ОлрЪпгп атоегшт Шисі СТ лтЬШормп Ап- 
ііосУя ріЬигЬ<ігиіт,иірі геілінрн Ьоггепітг паатф 
топрпт,трт оге репйпо,( 1 епйУм сит Ьтк & Ьаг 
Ь^сринпогуие овіі^^г Ьгеиіррітіі <1и<яЬм лигіеиіцщиі 
рлта іа 4 і(ЬгШ: ргсетопгЬаг гетриЫіат ѵп ряіюп > 
иегіі 4 фгтет . парипіиг Ьширшойі (кре рогипа . 

т .і]< 

• і8о ЛММ. МА &. 

ѵпМсапАа гсгилп иагшшп еиепіиг. <[ил циопіат поп 
ехріаіиг,ш ариі иеіега,риЫіог, ммМм рглсегеим &• 
упсорпімМѵ (етрогіЬм іршгі Ми ци*сП,роР &Р* <р*л 
у ] іірегіог сопііпеі еехШіуіепіаіит^ие $еІеисілсіи*мііі оУ~ 
рМптраиІаііт гемиірсте: (иг [оіепі иегпо а роге {о- 
ие 'и ехіііге [егреп(а)[л1йЬт М^герр / сгириіорі ф ѵп- 
и^,сопргН<{ие т сипео ; Мп[оі, рег /й гМ & Імгосігиа 
рпійтоі ЛЦіЯпУлі , СГ со рглапіиглі тіііінт иі топ- 
МП* рйёаьрегцие тира О 4 іитеМех и[и рсііс Мриг- 
гспсеі.аі <\иоі иі иеі гаііопе [еіапіоі ІлигШио аМе&а 
сотйі М&піміе гм[и4 с р ге&ѵг, У ото сііиіц ргиДёііл, 
<ри* пнп*$ рой ил срилт асегЬііасе ріегауие соггехісліеоу 
Ш ео Ми ргоиіпаат оЬігпепее,п*ЬіІ лссііега <рм<1 апі- 
таіиегропе М%пит лрітлгеіиг. 

А М М I А N I МАЛСЕЬЬІКІ Л Н* 
КѴМ С Е $ X А Я V М ЫВ. XX. 

__ АЕ С рег ІІІугіситрёгсрие О гіесет гегшп 
регіа риі.Соп/иІаШ иего Сопратц сіссіе г, 
Н агцис іиІІАпіуЮ Ъпмппу; сит Ьсоѣгит 
Ѵіёѵгитсріе урпйіт рглгй ехсиг[ *,гирм. 
уиіссе>аопМ<!Ъі Іося ІітйЬиі иісіш иа/Ы 
гепіиг,& імріісагеі ргтііо ргоиіпсім ргліегіагй с іа 
М ит сопдгіс р[[лі,Ьуетета^гиариі Рагіро; Сл[аг % , 
М^гаШрие т [оііаіиМпа мгШуиегеЬліигігерАр- 
Мо ігапрмгіпііу иі геіиіппш апсе рсіДе Сопрапййупе 
ге&ѵге насим геітріегеі СаШа$, КІетаппі * аі [ли*-. 
Пат сіи шт мсіаш,& Ьеііа. м іпеге ірііиг аі Уле Іо- 
вх аі гаііопе : сотропепМа Імріапит ріасиіі, еа іетре 
рАКта^ргит агтопмщ ЬеЩоо[т[апе 3 ег сиргепрь ь I в. XX. ійі 

га рсгііит,рА [нрсгаііл егірртст иі согпиа,& Ас іга- 
ргсо^иоА аіипс,соеЬигпо ] Ьерспсеі п : [ирсг уио Аіи атіі 
деЬатг^иагм ерсіройм>ап сгиАсІц.МоП) егрр иеіііа- 
гі <шхШо,ИсгиЫ [сіііссі & Ъаіяшіупитсгі^ис Могрсо- 
гилп рЫгіУиіуаАиІія Ьусте Лих апссАіЯм В опотаие- 
Ыг.цилрЬ^нс П4ЩІ]іу& отпі йпрорѣ пиІісе,оЬргиа 
іо^лі и /еаіпАо иепѣгй , аА Я Шріал ріаі ех аАиегр> Ае- 
ргіиг,реігі^ие ІмАіпімп: ш схмАе рирерю рго гсі цил- 
Іііасе сопрііофрпагее осуш аА ргосіп&ит. Орие сит 
Ил дгипіиГурор КтА* орриумііопс Ѵграпит оА сот 
пніійкѵм ргтсіріі & реАіІит та^рсгій гсисгрт (ріс- 
а ДіДе спіт смп В агУайопі ргЫіхѵтш)оУіге(Ыіъгсі 
ехсі^іт.ргіта Аіретпааі тогАаоа ріріггоіуАсиі рго - 
раІатрЯ я сг'шпа ріЬпебІспісі.сриУт ѵтрсгаюг аА- 
рп[и4>ех оріпіопс ріегарие сергшт^ нірАіайУм ра~ 
аМуАгЪіІіопст & ТІогепІііш оЦіаогіт трг(1гй ерье~ 
рпгеі АеАсгМуфс&пІию <рмі оУ га орріАим рс ехсі- 
рнп./риУм арегій! ргоУатеррге гфЫпйУм сайра ^ие 
гіііріу ** °ІР еп Аегсінг ѢирУіиб сиУісиІі тпс ргсероріиір 
Аоситепш ріреріреги рсгЦ>ісие АетопРгапІі4у$аУіпІ4- 
пі регНпаа х^плша Ь<ес асгіАі([е,<рі<е сопііртгим: а ис - 
гіШе АеѣгііуУплпіл ^ихАат, Іопусрие л псдѵйо Аі/Іяп- 
іы рггиіаУапіиг. Оиа тіуиіык рсгсіін* Ц’м аиАісЬаіу 
Еір теуУпушс, Асфісіі апрсгаюг, перъіц ер ъятеппи - 
рпііиАоу иі поп мр іиАісіо ргѵпсірц пора рорі & иіп - 
Аісагірсіах іатсп иеіиі уиоАат рг<ер1<до,р<6 1 Аню тое 
гсі рірег Ьи (ріх ариА КтАлт деря опепАаіа АіАісіі 
рАеуАііт^ис аА рлАопит агУпгішп ігаЬіШуАерпрап- 
Ал Мерроія-п л ргохіто иеге по ірРе <рйА?т ат ехег- 
сііиі гоУоге отпі оріыілгі роіегіі ргарт. Кеіаііі аАіе- 
йірріссит ѵтегрѵеШіопе тЬ$па сотрІипУибу ігаіиі 

т.Щ • »$* А ММ. МА К. 

иіігатсічт Соп/кпШ, пес <Ііри{[о гѵдоНо, пес рай*- 
регі срих [аепііят еіш ІааЬапе регпиДк,а<іреІііит си- 
Ытпцг, іерорія пиІШл іі^геіі іиДіі аі оіінт, К^іопе 
ЛІ сЫ$ Іосит пихіегапій а рргошіо сх [си- 

ілгіопт ігіЬипс. Е оіет & троге рег Е оог ігабіиі сл- 
Ііт [иУахіит сиіідпе сегпеУліиг оУрига, & я ргіш 
*шгогх ехогЫ ирие аі М егіеііет мсегтісиУапе штаг 
рЫІх. Ц г рие кггогіЬм аасАеУлі, сриоі сит Іих сЛер; 
орегігеПіг,с тпипіі со^ебЫрепіш; Ысс лЬге}ЧЯ,сІерсі([с 
Діиіім [оіетрлшеіа тепыЪотіпнт х/ЪтаУаг.ргіпід 
анегшаіит ѵп Іипх согшсиІяпШ еЦіре, сЦепкіс ѵп рсас 
*шС1ит /етергет, ро^г^ие ѵп тицгм ге[Ьгиіьт: сриоі 
аішпоп еиепіі ііа регфеие^тр сит ро{1 ѵпх^иаіа сиг 
/*«■ ітегтепргимп Іипх аі ісіет геиосиіиг ѵпііінт ссг- 
йі іетропш иисгилИц: іі е/?, сит ѵп сіотісіііоеіиріет 
[і$пі Ш герегііиг Іиткі [иЬ [оіе Ііпіятепіі і оУіеЯя ге- 
(ЪДіт;,аір{е ѵп Ьц рмІіД>ег сопр[Ьі ттиЫдилі дго- 
ѵпеігіея гаНо рапеѵ ярреІЫі. Ас Іісеі шгіи[<р [иіегіі соп 
ѵегропе; &г том, шргиата тирлпт маІіітЬіІій 
аіиегссгаги, іп тмп ешііетсрие рпет Іипагі сиг/й 
ѵтріеп), регеппі (Ь/НпДіопе сопае шипе: ія теп [оі псп 
ртрег Ъц іісУт оЫиаіиг : рі сит Іипа е ге^опе ие- 
Іиі ІіЬглтеЫо сриоіт і^пео огЬі & ар-ебіиі пс^гоор - 
ропііиг тейлл. лі ртпит, тт рі оаиііяінг Діепсіо- 
ге [ирргеро, сит ірр & ЫтгцрІоЬиі а/ігопт отш- 
ит ѵпртиі рягііі апиШи,оЬйпесе! сігсиіо* ргоргіо!,рІ- 
иаеріегяііопе яЫтАѵпц ѵыегксіа іипЯіт [осиіі,т [сіе* 
іег СТ Дсспге Ѵпіетлш ехропіг, асі сііпкпропеі иепе- 
ГІпе,уиоі хѵ«Ікі/Ьх{оѴтхг & нхтос&ііЬхіоѵтхі інѴігті- 
нсѵ; сѵѵАе/хѵгу алдѵипія иііеііееі ДерКіиа С глсо Л- 
йііяпе [егтепе. Еі р атііриа і]ріет шпЕЬиг'ц ргл^гт-. II В. X X. •»*5 

хегіп/ ррлйл, Жіиііог егіі Дер&и*. 5 і него лШсиІіі ірр: 
мЪ<сргіги, ри соаСНм арспрн шпат* & Лереті/т, 
рррппЛііиг (іепрогіЬт (епеЬщ аеінмі, иі сгараСо леге , 
пергохЫы цшсіею <& лЛроріа «теге уиелтис.ЗоІ ли- 
іем рѵпипиі ііл илЛегі ехір.таіиг, р егебЬ. «Ірт [оіію 
пиЬес^сегпогнтріе і^пімп ргормсрйше соііиапі, ог - 
Ьіі аісегіт сілгііиіЬит Іапсріат е ресиіо ригіоге рг- 
таиегіі.Ынпс иешагталЛ Ытт.АрегШт еиаіеп- 
ют ііл Летит [иршеі Іит ЛсрбЬт, аітріепо Іиті- 
пе гошпЛл, ріііаис согиглгіл, аЬ еіт огЬе оспит о&о- 
ріпіарлгьУш, і<і е{1, р?по [еріітс ЛіфлглШг, Е с уиап- 
<рнат кос рег опте ріепііипіит рппрег еиепілі, поп , 
ретрег Лерсіі іатеп.оеЛ аиопіат спи сеггеплт тоЬі -. 
Іііцсет [от(а,& Л сліо сѵііт рМсУгісиЛтц ехШти^поп- 
пнпернлт ргіепй {с [иЬргіс Іисі , оУксУи теіл пой і* ѵп 
сопит Дерпепйі лп^ирит іассі рлттрег, ітЬглгйт- 
<рие піргапйУт тиоішіиг %1оЬц,р р>1 ркегх тргіо- 
гіі сиг патте сігатррт, тоіе оУррме сеггети у гаЛц: 
ел т рщШпргагс поп роДіс^иат пипрмтЬаЬсге рго- 
ргііт) Інтсп оріпіопе у нагія ооііе^гип*. Ег сит аЛ 
Мет ругит лушс рлгІіУт [оіі сопсипегіе, оіршліиг 
(иі Лі&им сР)репііиі кеЬеіа : о сппДогс , тепе С глее ру~. 
поіоі. ткі[сі лисет риШиг ачп рлгнл Аесііплііоп* ие- 
Іие Л регрепііаііо рсрег егесУию %ггіе р>1ет .Ехогіис не- 
го еіт ліЬис рглсііераги ргітііи: тогіліпай иМеІиг , 
сит лЛ рсипЛмя геІіМо [оіе тіргАиегіс р^пит. Р го- 
%ге[рл іщие роггеЯім, ілтсрие лЬипіе тсет согтіл 
ЬлЬіш Мн ѵоя/Иг еР лрреііаіа. С іит ли сет р оіе Іопду 
ссерегіі тыфйо рттсиегі . , С7 <нІ (рйпіит региепс- 
гіе р$пцт у гаіі)! еіт лсі [е сопиегрс, тліт сопсіріііи- 
мепуфрс Сглсо регтопс /іхотоцощѵ* рогта ртог- 

т.Иц. і?4 АММ. МА Я. 

Ьею орспііг. ргоаіет іеініе іат Аір ипШДгтоуие р- 
^по аггсріѵ р^ігат топ^гаг <х^.^інѵр7оѵ,иігтуие рго- 
пкпепйУи* {пУЬи.Егедою иего сит псгтаііаг ресегіе, 
сош г л Іипипе ріепо фІ^еУіг, Дотіаіішп рргіпи гейпетц 
р&п*. сг ѵп еоіет сит ад-т еііат раиіиіііту, ргорге^ 
р тіпиііиг,учет ЬаУііит иосапии ссі о нр кгн у са{<1ет ру 
Шс гереііс рт/сетіо.ігасіііигуие АоСгппа миіьрііа соп 
дгііепсе, поп т[і сетроге тсегтепрпи Афсеге ш/ат 
фукат Ытт. О^осіаисет р>1ет пипс ѵп яіЬеге^пипс 
ѵп тип&о ѵпагіоге сифагергяАіхітш,[сіепАіт ер /7- 
Аеѵеа спгрога , укатит аі игииефшет регіітг , пес 
осгіАеге у пес огігіфеД ііл шйсгі по^гц оУгиьУш сопріи- 
іі: Ѵп геггафігііи: сиіирІа тссѵпі тот Ііфепфугегит- 
уие пн^пііиАіпі іг/Ьгехі^иі [иЫііл рипМі, пипс сяіо 
ѵпрхм (иДіісеге феИліу укатит огАо ер [етрііегпиі,аІі- 
, умоНеі Ьитапа иіропе Іаприепее АірсАеге [иц [еііУиі 
агЬіігагі.Ѵ сгіт асі ѵп{Нп<іа ілт геиегЫтиг.Ѵгорегап - 
сет СопЦппІііт Огіёіі ргге [ирреіім тгУапАо ргоре - 
Аіет ехсифУм Ѵефсіс,иі рефря сопапемеі ехріога- 
(отіУиі тАісиУаш, игеУаш Іиіипі шгтсег уилі рег 
огарпіііт Аіиефагшѵ рта сеІеУгіог ефипАеУаі, та - 
рпоггт сіи* ІаУогіт рпИѵпітуие иеУеш аАогелл сеі- 
раа, ро]} КІетапшл уияАат герпа ргоЦгаЫу гесеріл- 
уие орріАа СаШсипа , апсе (Іігеріа а УагУагіі СИТ ехсі» 
рі.уио; ігіУиЬгіо; ір[ё р си сг ие&^яіег. О У Ьяс & (і- 
тАіа регащ^тешёп/уие пе аѵрсгепіиг ѵп таімфпш- 
Іапсе (иг ргеУаШг) ргярСіѵ ТІогепйо, ВесѵпСінм іпЬн- 
пит О 4 псЫг'ш пирі,аихіІіаге; ехтАе ргоНпис аУ/Іга- 
Яипѵт Негиіоі & ЪаШог,аітуие РеіяІапііЬш Се/йг, 
СГ ІеёЪс ех ттсгіі аіу; ігеатѵпо^Уас фесіе іиДог ас- 
аіегаге, иг аАеф рофт агпмг ргітс неге тиетіц т *Ч * 

ц 

и 

І 

Ф 

к 

\л 

IV 

О- 

к 

№ 

■і!і к 

я 

Г 

«■ 

г 

*• 

го 1 - 

Не 

№ 

І-. 

№ 

I* 

«• 

% 

& 

і 

| Ь I В. X X. 10* 

ѴлпЬос. & / ирег (Шхіііагір сриЛет & ігессмепі: со- 
$епЛііосуш ргорсірсі Еирісітшс сопиешс е/1 /оІш,ігап 
/г/[е аЛ Ъгіілппіал попЛит сот регіи с. Ое $сиіягі]і лисе 
СГ СспііІіУм ехсегреге уиеп^ис рготріі/ртит, у ір/с 
регЛисеге$тіиІашУеіиг , О е/агй /ЬЬиІі шпс ггіУшші . 
Со(ісиіі,У^ие ас^иіеиегаПиІіат/с,роііогіі лгУіігіо сип 
ЯггсопсеЛет.ШиЛ іятеп пес Лі/ртиіаге ро(иі(,пес /Не- 
ге, иі іііі пиіілі рліегемиг тоІе/Ьол, срй геІі(Н $ ІагіУис 
(гап/гЬетксп4і,/иУЬосиепег4пе раДо, пе Лиягепіиг лЛ 
рлгіеі иприт ігап/кіртаі : иегепЛилп е[ре аЦггтзт, 
пе иоіипіагц УлгЬагі тіііагес рере /иУ еіирпоЛі ІеруУис 
аі/ііеііігап/іге аЛ пс/1г4,Ьос еоргиіо Лет сере агаегеіиг. 
$с<1 ІосркУлікг ѵпспри/т .ТгІУипиі спіт рагш циегеіаі 
С е/кг и Аисет,кири/У іи/р с оУіетрегаУассг ІсДп ех- 
реЛіііоге там , шроге оогроѵйт^ие Іешіяіг рга/Ьпв аі 
у(Яет рго/ёЯис ер, /ре роііопт егеЯис. Е г ума [оіісі- 
іис С<е/кг,сриЛ <1е герЛиіс тіііі рглсерііс адг ЛеЬегес,рег 
<рее напал сигал апітит иег/ат,аііепсе пероіііт тгл- 
Лпгі орогіеге сеп/еУаг,сит Уте УагУага рпш,мЛе іир 
/отит игрегеі аиіогіт, тахіте^ие аУ/епНа тарг/Угі е- 
<цміит /ксіепее ЛиУіеіпат геЛіге аЛ [е рглр&ит УогЫ 
іні е[},о1*т Ѵіеппат /ресіе аппоп* рагапЛл ііргеріт, 
иі /с пиііші схітсгеі ШгУл.ѴегрепЛеУаі спіт аЛ гсіа - 
Попет /натциат оіѵт риіаУашг ті/і([е,лУ/ІгаУеп<Іо с 
Л СаШагит Лерпропе ридтсес пи тег ос, УагУлпрр и 
(огтіЛаы. О иі сит/и/серіЦсі Са/агЦІігегал, топепНі 
раепйррле ш иепіге 4<гьІегагеі,гетриЫіазт ат/Нцс іи 
иагигил,оУрпаіі/р те Леігс&аУасеа глііопе рлисгстІ 
а ат/и/ку^иоі ареш /егіры ррпірсаУапе,аУ ітрегаіо 
гспиррыт Луипр ЛеУеге рперЕУит т агЛоге геггіУі- 
Іііт гегн'т.аЛіеШтцне ср^идЛ [і ргосигаге Лі/рти- 
і і5 6 А ММ. МАЯ* 

ІаДеС, ір[е ргоргіл]гопи ргоцеет тр^пм ргмсіраім* 
%{опо[іт с{]е ехі{Нташ іи([лтсга; орреиге,<рмт рго- 
шпаагтг юхгітт [ііі аДірмгі. {еі шсіі ргарЕН рго 
ро[ііит регііпахМ (рье глПошЫіаг рорхУлшг рагё 
гесопаііом тлхітл геІи(ЫпіііЛпкгплі ілтсп тег ал 
аЬ/сспгі; Ьирісіпі , пШиСцие пиііше $ ытепІІ5 ргх{с(В у 
Іиіілпи? сопрііопт асітітсиіо ([е[ЬінПі!,АпарііІср {ёп 
іепйл {ІийилтМ оріітим [яКи ехі(Ьтат,ША [оіеппі 
сип&м ех [ ЪйотЪм е^ге[[оі,іп сриЬм ЬуетаУапі,та- 
Іигаге ДіД>о[ші. Ноские сотрет, ариі РеЬіІ<іпІііт {і- 
рпл $кш$іт срисіет ІіЪеИіѵт Ьиті ргоіссіс оаиііе, т- 
аг аііа тиЫеіілт іі сопІітпаті'Ыа уиісіет аН огЬі* 
аггагшѵ ехігета ис похц рсіііттг О" *тЬсІІа:сЬагііа 
іа него по[1гл АІешппі; іепио ргиіепі^иаі трйнііл 
к ргіта рор мигпесіиаі ЬЬеганітиі рирпи.^ир ах- 
Ш аі сотіыіит регіаи ІеЗо(\ие,\иІілгші сопатрілі га 
йопаЫа ^неге1л(,сит {атііі]* еоі а<1 Огіепа ргорарі 
рглагріі,с[<ишІлгі $ си г^нф аііаа регпи{[л:& а<т ат 
Уі^гешг Діийи* <рм регргем шл у ріасиіі поит [и%- 
ургетеОесепііорег Рапро! Ьотіпа іглп[іге,иУі тога- 
Ьаіиг аіЬис Сл/агт^иат теіиі.Еі іЫ^х&ит 
Яетуие аАиепіапйЬм т [иЬигЬапіі ргмоері осгиргіі, 
ехшс-с Іаисіам ріо; аѵпл^сеЬаі : рі&огтрис $Шилп 
{іядАоі топет , апітлЬаі ІепіЬш иёгЬі! ш аІАири- 
Цит аіасгі ^гаАнрег^гет , иЬіроаІЫі ф атріе ра- 
ит С7 Іагяі,ргхтіА иЬопт ліерЫгі (Іі^піЦітл.ні- 
<рие Ьопогаііиі ргосиі аЬітгоі ггасЪігсс, а<{ сопшшилп 
ргоапЬт согго^яіі^рсаге Ыге І'щиііт рготріи еЦег, 
е&іхіі. ери ІіУегаІіаг ііа [фсерЬ, сіоіоге іирііа [и$еп{і 
Аі/сеЦсгипі & т<х[Ь , еріоі ео; (огтпа ерлхілт тсіе - 
тст С? тсіегап ге&іге & аггіі рспіыІіЬм Аіфлга- ИВ . XX . 187 

Ы> геіЛІоссрие лпррге імріісій, т [пйиа [оіііа гессрегип*. 

*► побк него сехріапсе ѵп лрстѵп егиреге Ді^аіипгматя 
р й ) 5«<г апіпи (, м циенрсе м[}>сга<а га аф{Ыаі у аД 
ші &іа сопиегшпіиг сг тплпм: репиіиср ѵпуепіі опта рей 

м иегапе раіліиіт & расу еіт АтІчШ, псаД енаДепДі 
$, аш ^мрцилгп региепіге( у Ки^і[Ыт іиііапит ЬоггепДіі 
(а смтспЪш оопсгераЬаі,ей аД [ергоДіге рршйш аДі- 

з> реп&'.ехрсбЬ гёср ооа(Н,Дй Іих рготісагег , ШпДт рго - 

«• $рсДі сбриіегим .С^ир ш[о ісегаЫ та^пііиДіпе [епі Аи- 

ф рррит арреііаиеге соп[еп[мпе ргтДіт . & Ше тепа 

,* фпДаія ипіиегр; геррсЬаі & {іпрніц, пис тДіргші [ё- 

»г« пкі орепДа^пипс пипс! апДст у огап[<р ф оЫссгаі у пл 
іЛ ро[і тиІШ {ёІіаДішрріе мМогш лдпіиг аІісрйД тДс- 
і*з соги/т у пёис тсетрериа ьетегіш С7 ргоіарро Ді[а>гДі 
их ■ Агипп таіегш схсіЫгеі. Н лссріе лДцаеЬм шДё[еДа~ 

‘іи Пі Іепіеег АІІосиіит: Се([еі ігацил[<ьрА*іЬ{рсг:АЪрр ДЦ1 
ф [епропе иеі гспт Арреіііи псиапт шрсігаЬгІифаІс 
а ер*оД рсриІАііѵ.сріотиа ДиІсѵДо ио ; рАігіа: геііпес, & ѵп- 

| і ». }йеЫ регергіпаіріе теіиііі ! Іося у геДіа іа пипс аД [еДа, 

^ іиЬіішфгі цша Дріісеі іга{аІрігш.Ьосу; АриД Аѵ^ріІ 
Ф (яр А се гаЬопіі ег ргнДепіірітиерѵ со ре се пЬ [АіірісЪое 

р, ригрш.СосІАтаЬліиг ро[г Ьаіс ех отй рага,п*ЬіІоті 

;щ пи$ ипо рлгщие АгДоге піісаЬш ипіиефі: тахте, ери е 

сопіепііопі ; работе ргоіго & сопшіці гкіхю,С*[аг Ар 
р рпііге соа&ні ер. I яро рйі[цие [сию реДе/Ігі , & [иЬІА- 

^ іім епипе; у рориІо [нею А ири[Ыі гспиМіам, іиЬеЬліиг 
іЛ ДіаДета ргорпе.ги^прие иперіат [е ЬаЬшЦ г, ихогц 

й соШ иеі сарійірор хЬашг. Еорие а[[гтапю,ргітіі аірі 

’иі сі]( пс сопогиеге арілгі тиІіеЬгі гмДо,ерш рЬлІегл сри* 

^ геЬашгуИй сопргиа огпапк ре пет [лііет оЬриглт /и- 

УГ регіогіі рглкпДегсі росе[\ яііг.$еД си іДсриосріе і игре е([с І$$ АММ. МАК. ареиегат,(Атгш попит срйДат,роІка еопиг^т гі 
таіе ре]Гп ариі 5 исѵопип иприта* $есиШіт,інпс Ьа 
Ряіиі аЬЦгабЫт рУі югциет^ио ие Дгасопагіш икУа 
(иттрій Іиіілпі ітрориі сопрАетексри ггира аД пс- 
аДітхт ехігетат,ілт^ие регісиій рглрт шіаге поп 
}о([е аДиегатр гегиіі рег/сисгл[[е1,цшпог отпіЬмаа 
геоі,Агфпіісрие рприІаропДо ргопирг.Нг&исрери ЬтД 
пипоге сціЛт апка сига оппргі6Ыі,ртгас[иеаІегі рго- 
иіДет а>гДе,тс ДіаДета ре/ЬміуГис ргосеДеге аирм е Ц 
и/аиат , тс ареге [егіа <рье піпиі игрѵУат . 5 еД сит 
аа ІлссУглі ра '([і[[еі оаиіія* ааіАепІтт иаѵісЫк рег- 
аггіШі ІиІіАпиі,аІісрмі р аіаіі] Десѵгіо, сри огДо ер Ді- 
%тШ1!,р1стогс ргаДи ррпа РстУлпНит *прге[[м аир 
Сеіапрт, Таеіпи; іпДіргмт,тгУиІепсе ехсіатаі, ргіДіе 
Аифірит еогилп агУигіо Десіагатт сіат ѵпіегетріи. 
Ноские сотрет, пиііаі <уюі ірпоіп рлпрІіатДіпе то 
чеУамх? поіл-.рлп сгфатег т0іа, аЩ пипііяпаі 
пиАаНі $иДі];,Аіиег]о иарѵ]і4с(иі т ггрепііпо [оіеі) ех- 
<игр4 оссирлиеге иоіисгиег гергат, (Ігеріін^ис ѵттапі 
схсиУісоге* регсиір, ф егіУиіи, & Допирсотт соте* 
Е хсиУітг попит: четкие иег/аУіІет регрДит пиііііг, 
еиагшеге пит пгогііі [чУііл Діраіаіі. Ѵір> тпип оііо [й- 
пи>,ушеіі(Ьиге рлиіірег агпьН: & іпіеггоргіі ци<е сии 
р е([с 1 ма>п]иШ пит ( О? герепИпі у Діч (пап До Улрші 
№( [нрег /аінсе ргтарщ,поп апсел Аі[се[[егит у ^иат ас 
сіа т соп{і{Ьгіят {иідтпіет еіт Ачри{ЬЬаУіт атДс- 
хіДем.Ніі тпипаиДі(і;,егіат НИ уиоі апирге([м гет 
Іѵти$ Диск $мтІа, сит со іат рсигі Рагіроі геиегтп- 1 
тг:еДк%с^ие иі ртга Іисе сипІН сотетгспс ѵп ситро , 
р г °ргс{[ иі ргтосрі атУШорчі [оІЬ тгіУипаІ лрепДіі р- 
рпіі асриЩис агсипАаті ф иехіИц,рріир[цс іо(І! аг- I «г 


;■< 

вг!і 

к!» 

'(В 

ш 

ы 

г 

«I 

ы 

г 1 

<л 

та 

* 

м 

г 

)» 

№1 

Л 

(ІЙ 

(Л 

* 

ІИ * 

+; 

Г» 

<» 

0 

>} 

* ИВ, XX. Лу 

ташѵт соЬоШіт рІоЪц.Сііпкрсе ииегцшемЦег раиіи 
Ыт, Діип аісе сопатріасиг рга. {спйпіѵ пиіті, аіасгех 
тпа ш{о5 & Ілсоі^мар іішіі иегЬц(ис ѵпсеШрі роЦі г) 
[трІісіЪм юсепДеЬагЛеі агДчарорц & рілрраі рго- 
рпвпаіъгсі теі ге/уие риЫіс* ( опе ; ф-рДі^и* тесирг» 

У Ъсиргомпсіапт мат реріи* оіісарі^иотат Ое- 
[агет исЦгилѵ ргтс іиДіао асі росг/Ьіит отпііт сиі 
теп [и{ІиІіІІі{,регр-гиід:ге раит рмптаЬт, ис гстсДіа 
регтиШл геі Ырл соііідапіиг О? слШлМіхДм асіоісргт 
ресіе ктші ритригасш(ис пори)иергх Сисеіх пиШ сліе 
рсотпи[риі, писрит аргорор (о гебк шиспДі ДекЕЬа 
[іип:иоЬірит ѵп отпі ІаЬогерегрісиш,сит Дірегрі$ея 
імт сопрДспііа ро/1 а май ехаДырегетрйрие шпа- 
те г а копіспи пиШа,р<шт цше ртцпарга ріп* геіівя, 
сіайц ѵттепрас рсгрііи геі : С7 гесехегс рсрсгрнмт рш 
( ѵ,уноііс{ куете сгиДл,гіуепйср сліо уио се троге сепл 
ас тагіа орете Магііо насапс } шДопип>с а те а си іаЕЫ- 
гл шгш риагй гериітим АІетаппсслД ршс пес ргхсет- 
тіШ. ерссерм пес (аагі^иоД ситргоре Агрепсогасй Шщ 
хіЦсеШе Ъсаііріти; Діес,иеЬет сріоДатсДо СаИцрсгрс 
Шт Ііксгасё,ѵтег сопргйЦіта сеіа те Діриггепсе,шх 
иіррге ирірр Діиіигпіасе ртДаІі,иеІмѵпсіаіоі і ѵггснсег 
коргс аЬгирііиі шип Дате с, [ирегарс ргго ргоРгасои 
иеіритіпіс ргорпДо ріктегри,раисІ5 геікіі; псРтоги , 
а йог й ехесраал коперамтис сеІеЬгі роііиі ІаиДс , циат 
ІиЯи.РоР <}Мс,орімг,апа ег аііа, пес роргіасетасі 
Сига Де исРг'ц ѵп гетриЫіси тегіШ ѵп $ѵпііЬи$ сип(Ві,р 
ріепе уиё аШоге рр$по таіе/іаііі огпа[Ьі,шгтсе $гаш' 
Сц(е^ие,р сриД аДиегрт м%гиеііі,ДерпДаСіі . \с аиіет 
гегй пиетет огДоргиеСиг,рг<етіа^ие мгогй ргііит та- 
пеане мсоггира,пес копегеі атііііо ргхгіріае сІапДе • 


т$о А М М. МАК. 

рПА,іА р*У геиегепАл сопрр ие^п ргаерліио> ис пецне 
(імііі ^іирріат іиАех,пес ттіііія ге&ѵг , аііо циоАага 
ргеесег пкгіія рііргА^апх аА роііогет иепІАі %гаАмя» 
поп рпе АесгітепприАогц со цнірго уиэІіУес ресегс к- 
Ыиегіс Аіре[[иго.Нлс рАнсІА^еі тліог'ц Апіпыттр- 
гіог пнІеі>Аі$піМ(ит іапАін ехреп & ргхтіогит^ Ьа- 
уЬг ргіспАо сіурео! рпіы аЦигрт т^піі,ипо ргорсто 
Ай огс Аі!Ні риеЬлі & ссерІіі./Ьгітіріе пе ЫгЬйАх Аір 
рорііопі сопри л іетрм (аісет Угеие соп<ѵАег;(иг,рго 
абЫагіі* оЬрсглшгс ѴеЫІАпхс & Се/г<е, геёіигі <^иа$ 
рілсшрес ргомпсі.а ттгепыг-.срю поп ітрсіглт лУіе 
г: пес о{рпр,пес пі/кі. ЫоЯг іатеп уи* АссІагаііопіі 
А ипі{1<е рглсереглі Аіет , ШсНогіУиі ргохіті у геыіеглі 
гтрегл(ог,рсг срйсат лЩчет трт,ш ргтгі Сепіи $ 
риЫісм р>Іеі у Ь<ес оЬіигрхпАо Ат$с:ОІип іиіілпеиер- 
Ъиііѵт сеАііт ЫАпт оУргио ІАхпхг,Аи^ге ылтре- 
рет Аірпіахт : &аііцноіісі іапериат гериАілыз аУ[ 
сеДі.рА р пе пипс рліАет ггяріогрпкпНА сопоогАапх 
ш!тгт/,іУо Аетірио & тхриг.іА іл>пеп гсііпеы іто 
согАс^иоА хеит Ашйм поп ЬлУііаУо.Ихс Ай рег С аі- 
Ьаі а^гепіиг ѵпхпх,ігиси1епыз ѵех іИс Регрігим, ю- 
апіічо кпхпіпі лАнепыСг.іиѵзр АчрІісшо, 4 гАоге оУ- 
ІіпепАх мфроілті «е рлрглюЛчм лретсит ехегаін 
ргосиі Сопряпііиз лгтз тиііірііаіііі ег шгіЬ и*, (гАпф 
тіро ріІеппіхгТіргіАс, орриррипАлт аАогіыг 5 ѵпра- 
гам, гшіік ириуие сопргиц от піУм^иі ехіртаиеге у чі 
гсріопіУм ргіесгапеуаУішАе тшіят.Сшиі ргорирри 
Гот игр) Ьорѵ Іопрірр те, сілирі осу из рог ііг , УПрепЪ- 
Ъиз лпітсрсг ыпга АірнггеУаі ф пипа, ріх а юг теп 
іарне УеШса сопоегепХ!,сип& 1 рие }ѵгд[}гіііН 5 рхУлпс о - 
Тппе: агтІіуМиШтАіпе рагАй ргореііеге, р таспіл р4- Ііп 

Л 

4 

І:( 

»к 

Ц 

а* № 

ІМ 3 Як‘« 

«таі 

Лісг 

Й!ГГ 

/іі 

ІЦП 

кл 

Ѵмі 

р' 

СГг 

! 

ЙІ 

Г' 

*к 
* ' 4 . 

ч, 

% ! гг- X I В. X X. - 

Ііге іепіа[[сі.Аіиепіаги іщие гос, аі рег орйпшеі ріо* 
ргорт аітіЦое, расяЬогс сьіосрно реДѵге іерп]оге$ 
аі /инт поп ро(кі[[еі агУітіт , & Жмя ѵпсеугит іс- 
ііі : СГ тіийпл Іисіі схогііо.рупо ре г ^лттеіт еге~ 
(Ь исхіИіт ,сігсипчаіііиг аіиы> аумУирІат иеЬепй* 
У но ряІіб,аІЦ5 сотропепйУио тасЬіпаі, рісгірріе оУіс - 
6Ы шпеапш рішеопіпиріе сесЬг, ікг аі {чпіагпепі* 
раггстт сриегёеіУи; [иЬнегкпіа.0.опіга Ьлс о ррііапі 
/йрег]Ъіпк( ргори^тмсиііі сеір ; ІаріііУиі стигм кіо - 
гапиріе рѵпеге отт аі ѵпсегіога ргоаіч р ргогіріепкі 
агагУам. &• ри^паУаіиг енепш апарш ііеУіч аііуиос, 
Ьюсюіе тиІЬіатЦі; ег ішіпегаін. ро/ігето ргиспи 
агіатпит тоіс, Сг ргортсреапа іат песета , іпкг 
гшсЬтлі ріигее аітош г агіа гоЬи[Ьріти{,огУісиІліат 
Іпггѵт ргіеУаі іЗлУиі іспріухтіс гфгагят мгУет о&- 
[гііо ! ирсгіогс іосиітио.аі учат атаегрі рІеУе,іітіся 
Ьашг агСіЦіте : рісе^ие сит іеіц агісппУм С Т шаісо 
‘ Іч аі ехнгепііт ѵтттгт таііті ипікрис сопиоІаЬаі, 
поп /а^пттгнт сгсУпіасе пес^іапіе Умсіпіе сеЦлпсе. 
\ісі( іатеп отпе ргоЬіУспіі соттепіит аситеп агіеііг ; 
со ауте пш рііет Іаріічт гесѵшег ргисЪгнт,пиііогё 
уие сііат іит мргтшт.іищ; аіУисргго опілічг ег 
С? і^піУчіуіиггі соііаррі аітраіиі[[еі іеег ѵп игУёуПиіа- 
п ргори^паіогіУм іосо^иоі регісиіі іірсссгаі таупіпі- 
іо,Регрігіш аутпа ипііаие иІиІаУіі сіатоѵс ріУІапту, 
тіо ооЫУете сипгіп орріаі тетУга сотрІеУаппссеррр 
ргтирие ргиа$>т;,ге[Ыи* отпи пипіаіоЪарогц іи- 
іи сотрпУспру аі г е угони Р егріц иіііта [нт аЦіогія- 
6 .ТиеУапіиг аштт Ьапс сішіякт Ігупопиіи* : Ѵгі- 
ш ѴІаіиа у ргішрле РапЬ'иа, у мііуете ріиги, сит 
•мхіііо есрийт ііісо оУ герепііпит шЬт тсіфпт; і 9 г А М М. МАЯ. 

уаі отгих,иі Аіхі,мпсНг тапіом АияУлпЫг , пиііо іи - 
м(1гопш . НірУт епіт [иУ реШУи* афрлп 
шіог ехегсіпи си[ЬАіеУлі,ѵтегиаІІо регуиатіопдо Ар 
сге(лт,лЬо^н*п тпрсихт (лУепНію^лгсе, иеі сетуогі- 
Ьи* ргіріі сри[срмт ргге лихііімп рош^иагй репа 
пл сипсЬі агшпигёііЬм Іоси. Е і Іш аА рг<ертрхпАоі 
аАиегф [нУіісрріс тсЫ(»іА типітеппт оррогш.іс Іо- 
саиіс лп(ѵрйЪ»х,Аі$епАіо (лтеп [ ни геіКошпсе,сит Ае 
рпрпт 'иёЪіглліі^иоІіеі тагсерШт.Еха/о іЩие ор 
рііо> гех НрУт ргиАспіі сопрііо тшн , тетог гит * - 
гит ср*л [серіи* іУі регтісгаі , А&хігмп Ілпи Шпегі- 
Ъи* рейс оЫіцМу Ве^лУАеп, циат уУлпісУлт уиоуие 
т(Ніиіѵгс{ иесегеі лрреіілт, и* иеіргопнрогпю Аиісе* 
АіпсіЧсіН* Афп/огіЬи* гекпінгиі,типітепшт кпреп 
Аіо иаІлАіт ѵп а>Ие теАіосгікгсАио уо[ітт, ие^пмис 
т пигтгиі Т іфАііу леуне иУі Іоси [и^е&и / ипі & Ъи~ 
тіііл с Іиріісі тиго иаЧлшт: лА сиіи і шгеілт еге 5 Іери> 
пег [ипе АеуишкрсипАа ЕІлшЛурсипАл^ие Агтемл- 
л,СГ РлпЬіси іііАст {е сип Ал , сит [лріяигці уіигіУи* 
ХлУАіапіг , т срмпт [о Іо гипс поУіі оЬсетреглпііит 
Ьос е[і типісірѵѵт рортт.Рпто і<птг ппрсін сит л$ 
тіп е спгарЬгі&огчт [иі^пііит гех ір[е [иЫітіог ссек 
гисп/іготт лмУііит сігсппсигГа т,ргоре ІлУгл ір[л {о^ 
[лгтп иепіі лиАепНи*: реііШ/^ие УлІі[Ыгй ісііУиз сегіи 
СТ [лттгтл Аеп(іше , орегшгл лгтогит т тоАит 
іеІіиАти сопкхгогнт лУ[я[рі тпохішЛгл (лтеп (нт 
'[ссріе(Ігл(я,сиАияліогі\)и* пиЦіі ех теге сілирк УілАіи* 
ЪогтУлтг, ис иі(се [реі^ие соп[иІ(игі оУрАиш АеАійопе 
[оіиегепе оурогшпл , герглйрріе рогси сггеЦі [иррііяг, 
ніёЪгі репіічт [етее ореггепе.сриУи* лАіге ргорім ли 
рі Ае{сп[огс$ тсепііт іАео ререгхгип * , циоА ооЬхгссег I П. А Л. 

рУі іипДи Аихсгагуріет пот ѵпуепиоі Вицяг* сарюг. 
Еогтп егит пиргайопе сеінт пето сотогрг, пес } ирег 
расе геЦ>опАіі.ОеѵпАе АлШ иіДнсці Аіеі гогію СГ поіНі, 
Лпее лЫгіт Іисіе іпііій Реграгиоп рориіио от пи лАог- 
т аиіАс иаіііт, аспгегсри пипат асретст, иЫ лА 
іррі тсепіа оопрАепіег аосеЦіі, т/ЬУае и* пирпа. гер - 
рёаЪм оррісіапіі. сріаге ршааУасиг ріещие Р аггУоги, 
уиоАрап ряілі исЫпсеі , аіу орропепсеі шпипеаі сга - 
ке,иеІиг с<есі рег^Уапе тгогрм, пес поРгіі т поен ц. 5 а 
рѵалпѵт епіт путУі сгеУгіт иоіігппѵ:, рята сопрг- 
йм регргаУапе:рагііУйрріс роР ріц оапріт а^иа іа - 
6Ыга Ж^геДіі, арресепк рорЫіе Іисе, агАепЬт пшію 
унат апсеа ри%паЬяіиг> ЬтсѵпАс сопапепііЬш іиУц: 
пес пипогеі Р^я^г и ггоУіу шре рте , атУоУм оірпа- 
й/рте соЦиЯпііі.Ѵегнт рхисо Аіе оііо соттип* арепр» 
рор лгитпа* тиійрііоа аПгіУип , ей та$тг сеггог сіг 
сипррѵгеі тиго!,Регрер рагіа ргпиіагепе, сУпрапа 
Іедіі ап^р?! схіге р исАс ре(ЬУм орспАеУаг ф пиіи.ас- 
серЫср рАс циоА геАіге регтіпегешг жепіитіг, ирис а А 
іесогіа гедг ааеррс.иУі Ааія соріа АісепАі цил иеАег,(ия • 
АсУаі рІасіАо ргтопе АіреАеге Р егрм аА [иа,рор ооти- 
пеерагііі иггіирие ІибЬш ргпиАлгі еНат пиша а(рг» 
штргрШп лАиёгигогЛеА регРаУаі пиа[рш Уле тиі - 
іярие ртііл АірегеАо^регаіаиеріпіа ге$; оУрйге , поп 
апее саРгогнт ехсіАііт АідгсАі регйпаасег аАіигап - 
йе. Регргмхіі іатеп ріЦ>іао срмАат ерірориоп, папа 
иг оріпоьііссг ареиегаііопе ииІдШл тиітй, циоА сілп - 
Аерто соАосрио Зарогст Аосиегаг^ил тоетат арре * 
гегег тсУга, иг раірііа ѵпггѵпрсиі & тиаІіАл. Ноские 
ехѵпАе иег’рпиіе и*рт ^иоірора пниія Іоан сигіе - 

цне пиіяпііа сит ехнЫйопе т%па, исіиг гедепйУм ре- А М М. МАК. 

пеігаііш саШіѵ,сбсетуІаЫііег шсЫпее ргісЬапеЪо- 
уЬ/с;. Ес еушпуиат апунрх сілі:; ііріаіюгет аіітт 
ДаЬат аі шгоі , араііуис агіесе; ссоге рготоиеіапшг 
ітпиаШт расогпт ратпиги'туие тем агате: пес Ьл 
Ьра (лтеп араиеге пес [согуіопе;, Шл к Іа пгаиекі^і 
Іарііе ; сгеіго^уіаііуие ртиі агДепсе; рісе еу ЬіШпипс 
іИііг: циопт аррДшйне уег угосііие Іайпіит тасЫ- 
п* ЪхгеЬаіуИеЫыІЬ; гаііаім рхее,еар[ие пиіісоіі ф 
рее; іа&ее о1)(Ъпайш ехигеЬапг. $сі сучи Ьас ііл е([епе, 
сяіегёпісух аіігюрси; іпиігі, агДеЬат тауі; оррн^па- 
ісге; паіигаіі рш {у юрспіі ореге типішт оррііи апіе 
Ьгипкііе ріт ехапіеге,гаШ гс <рі; попапсѵ реіагі сге- 
Дёхі.Онрсігса пес тиііа сгиогц еірироупес сопрхі тег 
Иргіі тІпепЬиі уіигіті с<ехго;аЬ аиіасіа уапіі гс - 
иосаЬапс. $г і ііи ечт ехШо ісагпеа;уроргсто регіей - 
Ііі оЬіе&яисгс ртеі аЬгиуііг.О' ауратх; агіеіе; іепро 
ріхопт роіеге тоілгтпуртепіір^иеі^тиѵі иаг'ц; іге 
угойпи; иеіяЬапІиг. Ѵегшт иті; агіе; геріиі ; ссІрогуЬи 
теёН; Шгіпіі оуегіи; схниу;, іісо^ис тіпи; сари Рлт 
те о; уегНтерет аиі іеІЛуапсе^герні отпе; геурс тр- 
Ьм пи^пісаі, типт : народе аситіпе соартеш Іарі 
Ант рАіеЫуШггмі Іахаіат еиегііі. сум ртіін Іарра ѵп- 
угпііурірегрлте; сущие геусііпа пипа іеіеШу^ірга^і- 
<рис иеі оЬгнгіу тсШЬи; юсегіеге ііиегр; & юрегаіі;: 
ишешбуие (иііоге арспр* агпиЛй іггиіі тиШшао. ігері - 
іи іею Де рірегагѵгнт аигіЬіи піиіапіііт ипіісуіе Р ег 
рігіѵт юсопасе ра^оге, агііи і углііит тга тиго;ех- 
Агре, Ьоріит поРгогитусе степи; сеШпьЬи* сот - 
пи; у сит сппргШ меег р согуопЪмуЬмсмДёуие ргі&о 
тисгопе пиііі оссигсйіт рлгеегеш.пирпа Асшуие то - 
Іс апсірііі ДшехШо геткте; оЬррр,роргете уІеЪіі ѵт II В. XX. щ 

» пкпре ропйегіУнб с/рир ЖіреШ рт*.& роЦ Ьлс ігліогн 

м Ьорй^Шц, срйссриЯ иінепігіроссглі, сопсіЯеУапслУ- 

ю гер&рне рпіУт пиіпт рлгтІі,ірре ^ио^ие тлігс: пи 

Ж сіЯлУлпшг,пиИо с^ніЯ арегеі ге^е/Ьте. іпссгел Шпеп 
’і>з ргиря^т гаріепЯі сиріЯіог , огшрЫ роііогш §пеге о- 
»« гппі, сарймогитсрие ехлтеп тлхітит Яият, ісплгіл 
А герсйм ехиіат.Кех іатен рпиііо ітр>ІепИ еілпс, Яій- 
-й 5 иг ЯерЯегіо сяріеЯ<е РІ)<етс<е ра%глт типітспН рсг - 

Ц циат сетрерні, поп лпк Яірг$ і цнат ІаУф&я гтго 
*«■ пт рлгсе герлѵліл ргтЦі тс у ліітспіірріс лЦлЬт сап 

я Яііі:, лгтліѵг іУі Іосагес иір^пеи огтпеЗкШсще агііЬи* 
л- сІлго:.\егеУлінт епіт^иоіі лссіЯіт,пе лтЦіопст са{1го 

» гит т^пШші ргете: <е$ге Котлпі, лі слЯст оУрЯеп 

і* Ял иігіУм ш^пІ! лсѵі п%ѵ гсш г.Ьлгіш [с рготіс ыс^яіг, 
м- лЯЯііірие Д>е срмссриЯ л&дгсЯі ро[р[,аЯірірепЯі, ѵтеѵ 

Іяр серіі: сиреЖі ліц; шІіогіУні,\іг(ат лЯогігі Яі[рорш,ти 
'ця пітепшт илІЯе иеШрит } ні лЖрахіит сгеЯлШг а М<<- 
Ж аЯопс КІехлЯго,т схпето цшЯет МфроЫтід ртт, 
рЯ тигіі иеінг рпиор: сігсипЯліит &■ сотиіі^трги- 
»•- Шопсцис иагіл тлаѵр т.СУиоЯ сит отпі сетлгеі лг - 
і!й (СуПипс роІІісішіотУм Яерпрге: ліііает, пипс реет: 

\> сгисілУйеі тпіат, ліірюііе: Ргиеге лрдегс: рлглт , 
■& оУрЯіотІёрие тонет шсЫпск,тиЫ: лсссрН: ииіпегі- 
Ш Ум, (рилы Шли:, оті([о на по мссеріѵ іапЯет лУреріс. 
гір Н<ес со лппо ииег Ті^гіт ^ѵ/Ы ртс,& ЕирУглсе.^ил 

/К <й рссріепІіУм тмц: ЖЖаЦес СопрлпНм, тете: гх- 
0 реЯШопс: РлпЫсп:, Ьуетст лриЯ СопРлпііпороІіт л- 
і* %ет, йпрспрогс сиг л Іітіат тРгчеУле сит отпі лррл 

'т,3 гліи Ьейопт.лгта сріосрие & іугоапіл оо^т,1е^ог^р 
•» У 1 * лифт ішіепіий: тЫ<е рірріетеіі уилгіі /Ьіагі<е 

іа ри^п* рсг ОгіепМІе: реріи* стісисгс ргосіп61и::аихіІіл 

и.]. ,,6 А М М. М А К. 

[ирегЬіі$суЛагшро[сеЬаі тег се Де иеІ^глНл.иі аДиІю 
неге ргорйи: е тЬглсці Іося [иребЬ ргоЬма оссирлгеі. 
I пкг рхя іиііапиі лриД РагфоіЪуЬсгпі; ІоаШ,[тптл 
ерюгрт соерпгй еиаДегеі рег1іте[сет,еглі апхім,пи[- 
ерлат а[[еп[игй Со^ипШт рШ* тиііл иоІиспДо сопрДе 
гат,лриД <]иет [огДеЬле ні мрпии ф сопсетрім. Сіг- 
ЫіЬеСЫ іілсрие егсріДі$ гепт понапѵт ехогДрДсдяю: 
лД ей пикете ]Ьші( реря Досіигоі, еірра сйапепас Ііа- 
гол Ас Діе, с^шДр&ит рі, сри'Дие реп орогкап Детсері 
тонет арегіші ф ДетопРглі.срй^иат \)<ес ДиДй сот 
реп[[е ортаЬашг геіаш Оесемі} оінп геиегр,ф сиЬіси- 
Ілпогті гесет Де СаЦр ге^геЦопт, <рн аД Слрігет 
лДкрсарогШеге [оІепта.Еі срмс^иат поп ѵерирплпаг , 
Шіеп пес аггодяпйЬм иегЬа срмссриат ргіррі, пе м- 
ДегеШг [иЫсо ДесІіплЦе.Еглі ли сет Ііаглгшѵ рп[и$ Ьи 
іирпоДі : Ет> сриДет ргороріі теірДе, поп пиши тогі- 
\>м риатроеДегй рашг, сріолД рііі, ипй [етрег лирсе іДе 
рпйет со/ёгиаій,иі ерсМи тиіііріісі сіагші еиіДепаг. 
іатеріе ѵпДеиі те сгелтт С*[агет риргипт Ьоггея - 
Да рарьпЪм оЫеарросеРасе Деіаа сопсепш;, сиггеп- 
Ннт ех ною ргорегіаш пипіцс сгсЬгц, иілррапагр- 
Дш,іим лига іміріеш , піЬіІиррсат регіеиіа те а л/р- 
рплт, сит Доситеіі! а[рДи4^оорЕС Дірир* регтхЬ/уис 
рлЦіт С егшпііу іп ІлЪогіЪш те [етрег ш[мп отпііі 
ргшшт,т герШопе ро(1гстит[еД Ьопа Ш иепіл Діхе 
г*т, [ириД поиашт е[ пипс, не артист тиііи Ьеііа 
С7 арегй <еШет рпсри&и сопагеі пиіеі, оімп Десге- 
Іит ппрІсшіретет,рсипДі<ріе ѵтрлДет Іо а ге&ѵге, 
ситпиЦм [Уі иісаа СхрсгеДіитгм [иДога&ш&о- 
гілгш7і рециспіішп герепДі ро([е сопсетрілгеіиг. сиім 
ігасиДіее , пес Ді^тіашт лиртепіл, пес лптхт тегеп- & I Ърепйіш , ій ріорие іпоріпнт ассефьриой ай раг~. 
(л огЬіі Еоіро[гста: иепігс іиЦіуЬотгиі а([ чеЬ ріача- 
ІіЬш агг'цррлгапЩие ІіУещ & аіиргУм ерепя: іга- 
УеУапШг <& пийі. \пйе [оілп [яшм е^сгаіі, поёЬг т 
ипит соІІеШ раІлЬмп оУ[еАеге,кири[ит іиііагшт ио~ 
сіЬиб тарпі: арреИаа: & сгеУгіі.соЬоггш,]ксеог,С7 ' [е- 
аЦі’.апыпйаій^цс йгші роші,[аІихт тиД'аііопе уилгі 
ыЬат ф'ІакУъіі. ситуие пийл йагепіиг ѵпАнчл г ІіУс- 
горе&ѵгц тпиго-щ і(а (Ііхсгип,[р(иі,ргорге[[ м апх со- 
феиит оттйЦей, тоііігі ро([с іитиішт ашѵгйпсе га - 
Л;, иеі [сгтопіУм Уіапіи. ехафге тгнт ѵп тойхѵт 
еоиррае ргоиеёН, ис риопіат ргечУм шпяге регИпач л 
сопаУагушЦапятюгат сопііриц аЦиШУм ѵпапШёі. 
ѴібЬ: АепісріСу теситсріс ір[е сопсерат^иоА аіяг сап 
I ѵ([о тс {іг[ (ап ІіУе: (ІесЫгаУітг ргтар$,а{[сп[м [ит у 
иіт Іепіге Д>?гат агтай. Ссрогим Уіс іехіи; с]}, уиет 
тепсесрі<е]о асаріх рІачйа:псс айит (рис срыт реи: 
ехі[Нте:,иеІ[и[иггля: рсгпіао[а таіірпо: айпмгт:, ай 
сотрспйіа [ж ехчіаге /салопе; ргтсіріѵт а{[иего:: 
[ей айиіаііопс иісіогй аіігісс йериі/а, ехоеІІёьДітат шг 
іи(ит отпіит а<іиегх іи(кііат: С7 аопйіііопит лумМ 
хѵПуСржт ргоропо , Уопа[сІе [и[чрт.сит апіто йфи- 
іат Уле Котапо /Ь(иі ргойе[[е,поУі^і рш сУагііая [ап 
рніпіГуО" {ѵг(ипл [*регіогіі сиіпнпе [очапмг. \рпо[я е- 
піт-.рил сит гайопе ро[сип(иг,поп (атрегі сирю,ржт 
а а иііііа ргоУагі & геёЫ: аіисіс (на ргляр(а йетйе 
риорие [и[яр(иг»5, рил песете [с [егі. іп сотрспйіит 
геіірят Угсие.срио: рглУеУо сигиіе: Н і^апо:^ пи[е- 
йо: СёііІіУи: аіриеЪсиіягт аеіоіерепя : ІеёЬс^ио[<іат 
сі: кЬепит еікат УагУагопт ргорспіет, иеі яга ех- 
йейіііііі : риі аі поЦга йс[сі[<ип*. ф Уле аіи[р ехішт 

п.Щ. , 9 $ А М М. МАК.. 

нііл те ропАсо поп тоАо рглсо лпіто , исгш сиріАо 
упоение (кЯигмп.рглфДо* рглйпо^шмк СУ тегійс 
пом, (ил поЪц АлЬіс сІетепііл:гфАиоі огАтгіо ; інАі- 
<гг, пнііііл^ие тоАеглтт рготонепАо: лгЬіігіо тео 
сопссАі ф сопр:піапей,іііАітср (Нрлгога. $шІіит епіт, 
сит апсе сшегс ро(рі перлі,лА іаш; ѵтрсглтч а]а- 
рі^иогилп тога і^пеглшиг СУ иоіипілм. Нос ріпе р- 
пе иііл аиЬіШіож ргтиегип, іугопс; лАреге^гіги СУ 
Іопдгпуім С лШ пипегс, АЫшгпа регшгіаііопс сарЬйрр 
иехлііуглиіррті:, нес Дюпсс [на рокгипс пес солііі: пе 
сопутріл репііиі ішепіиее лфі^іпіиг,ргл№гім гесог - 
Аапхі ііл Аерсглііопе регелпе ѵтрспАспііті.пес Р<*х- 
іЫсіі дгпИЬм орронепАл лихіііл Ьтс легігі спписшеі , 
сит лАЬис пес ЬагЬагісі рт трепа ѵпагсіир, СУ (/? 
і ііа ццоА иепт ф ракгц) Ьл ргомпсіл таіч іаЯяія 
соп[тыі,сх(егпіс таіуелм аАштепіи СУ ргкЬи*. Иле 
ЬогшАо, ис л[пто, [ліишііег ргірр рорхт СУ го^яга. 
5 сіо спіт, фіо^іссриА ріЫлйш Аісат, сит ѵтрегіо соп 
ргисп^рнлі гегтп лсетЪіілса мт сопсІятаШ СУ рег- 
Аіт сопсогАіл іааррт рЬі аАспіімп ргюсіріѵт тс- 
Ііогетгеиосашс т раіит: сит аррягелі таіопип ехет 
рІо по^гопт, тоіеглпгеі \)лс су рпиІія соната, рг 
Шпак Ьеліёуие шнепАі герегіге сриоАлттоАо шлт, СУ 
иіііто іетрогі рорегіші^ие іисипАл ра тетогіат сот- 
тепАлге. Нц Іісегц іип(Ы$ рсгеіта аІш Соп(1ап1іо 
оЦ-егсАм сілпсиіо пирг,оЬіиг^иогш СУтсгАлссг.срм- 
ѵіт ргіет пес рсгиші Іісиіі,пес р Іісиі([еі,ргфгге Ае- 
сеЬлі триЫісит. А А іА типи! шрІеАіт еІеіЬ рте иі- 
гі^глт,ѴепілАіиі о(рсіогімп та^рѵг,СУ Е иіЬегіи* си - 
Ьісиіі тпе рглрорпа, рор оЫлПа Іісегм гсілшгі пиііо 
р*Ррее([о срил шАсгипе,су р*рег огАіпе рііигогмм рАеп ' I Г Б Л X. Щ 

іегй&игі. Аихетаі пісег Уес ссеріогит ѵпшДіат Р Іо. 
гепіі ) ррз ргер&'.уи* иеіиі рге/атет оопаіЛпДоі то - 
т оУ т(іат(ис [сгтопе апц * іа(ЫУаіиг)астит У соп- 
/іііп Діре([сгас ѵіеппат, аіітепіагіе га ргайа ДшеИі 
сиирт а О ирге, срие [ере іга&иПітарепні ргтДа- 
Ьас.Оею сит сотрегіДеіеіт аД Аиририт сиітсп еие- 
йит у ехіриа ас ргоре гшііа иіиепДі ]рс негра т те- 
Іим,и: Іоп^е Ді[шп6пи у таІі$ р у еріе [и[іса Уашг,сх етіі: 
& пгсеДііиДіпе отпі геіі&я Ді^геір ш иетс аД С оп[Ьп 
Пит ШпсгіУт Іспйищие [е пиШ оУпохіит сиіре топ 
[гагеіуіиііапит иі регДиеІІет тиІД; сгітіпіУіа арре- 
іеУаі.Сиііа рор аУііит Успе ІиЬагш; содЫт СТ ргиДеп 
иг у [сігщце иоіеги циоД ргерпД ререга[[ег у сУаг:(ахс е- 
Інб сит гертіііагі іпІлЯв риЫісо сиг [а и[и регтіро 
а<1 Огіспит геДіге іиіііа ипрсглт. пес тіпоге [Ы Діо 
рсиіі Іецвіі Ухе рент (ёгспсеі <рил ргеДіхіпиа, мсепб- 
<рие аД шапДтп у сит иепігепс аД іиДіссг сеІ[огес,оУІі - 
<ре (епеУапшг: тегарие рег ШІіат & ІІІугісит рег- 
реЦі Діиіиггш & ргаиа у ыпДет ігапЦгеаЬ В о/рЬо- 
гит у ШпегіУирие Іеій рго^геЦі ариД Сергеат Сарра 
<іоа<е сват іит Дсдтсетмиеяеге Соп/Ьп1йш у Ма[а- 
сат апсеУас потіпаіат у оррогіипат игУет & сеІеУг /, 
[иУ Агдсі топііі реДіУіа [пат. О ш ѵтгопи[[і у Даіа ро- 
іерасе о{[егип* [спріл. Нірие гесііаііъиііга тоДит р- 
Іііе ѵпДірпаііопіс ехеипішс ітрегаюг: Іітірие осиіі* 
еоі аДирие те іит соіиет тоПіі у ергеДі іи[іс, гиУД рор 
Уес регсопіаіиі иеі аиДіге регре([т:регсиІ[іа іятсп ат 
Дспсег сопШіопе [гиіцеУаінг атУі^а,итт ѵп Рег[а, 
ап сопега іиііапнт тоиегі іиУегеі асіа сриУнз [Де- 
ЬасУеріЛпррие Діирегреп[и соп[Ді}( у [ехіа ер уиогнп- 
Да репсе Да ийііа [иаДспЬй)С? ісег Огіеме негра еДіхіі. 

п.іЩ. гоо а м м. м а а. 

Швт Ытеп ©г Іе^яш аУ(оІиіс, & І^оплт сцігеЦогст 
рй уп Саііш сит Іісегц Алііі аА I иііапит рсг^еге сеіс- 
п Рпсиіі рглАи.тУіі поил юг ст ра([сгеп* рирері(р,р:А 
еіт( 1 1 [аіиіі (ил ргохітогит^ие сопрАіі) Сите пСіР леи 
Аерорео,тгл С ерігіір росерие сопСтеге ргларісс. ие - 
^ие іА раіе { ігпиАо ѵпсепілппт ерсегес,иеІиі пиюпіі 
шгіУи* реСиі, ѵп іосит ТІогёііі рглр&ит ргліміо Не- 
ЬгіАінмі сит с^илрогст еіиріет Слрлгіі рготоисгаі,СТ 
Тсіісет поСпгит оЦілогй тад/}гмм,ег ^ио[Аат аііот. 
СитсУагіилп ешт риссерогер Ьирісіпі , а псе сріат (а- 
гесиг УиіирпоАі срисцилт> тадгртт ргоиехіе агтс- 
гнт.іп^гф ш іса^ие Р агіроі Ьеопл!,/ирерси! иі Ьопо - 
гаіис ©г ргиіет,ро/}гі(Ііе ргтарі рго%ге(]о ѵп сптрмт 
си тиІЬсиАіпе лгтаСл рлпсег ©г рІеУсіа^иат Ас упАм- 
Рш сопиосигаі, ©Г тУипаІі иі епипегеі аіііт р*рег- 
/Ьпвргірь іиУеІиг ореггеЖсрЬсасі^ие иоіипипе еАіёН 
уиоА пи([мп с(1,& Іед, аУ схогАіо согрсо, ей итт {иір 
рсі лА Іосит іА со Степсе т уио'А рерл отпіл Соп/ЪпЬи* 
пиргоУл!,Сл(кгц росерясе рирееге Іиііапо сепрУас,сх- 
сІатаУле илАкріе иосит сеггіУіІііт рпиг. ЛириЦс іи- 
Ііапе ,ие ргошпсіліц © 7 * пиІе$,& Ксір.Аесгеші аисогіш у 
гесгеаіл ерйАет> рА аАЬис теіиепсіе гсАішио г УагУл- 
гогйехсигриі.ОиіУил сшАій! Ьсопас, сит іиііапі Іісегі і 
Ьлс елАет мАісппйУиз геиегСіі ѵппоіитс: рііірис аА- 
пи([ні ер аА рглрбіигат ЪіеУгіАіие: іА егит Слріг 
Циоуие ргіУетех рте (іа /і на ргелрепе рглАіхііМл- 
дРпт епіт орсіогіт ілтрпАет ірр Кпасоіпш ог. 
Аіплші , ІіУеІІи апсел геропАспсгт, ©г ерхорАат лііог, 
ш рУі ніііе шАсУлсиг ©г сиСит.Еі уиопіат сит Уле ііл 
ргоссАегет, СітеУагиг Імріеігшс, Іісеі лУрт^пр}; еііа 
ІйариА ЪпСапт^Ьото [ирегУл теш ©г Сиг{пАні:еглі- «I Ь I В. X X. 

уие {іі(І>іао> циоі р Ьлс ггат таге йійісіреі, поиагй те 
тй ттмсегілі ехаіагег. поіагіи* Ъоігомат пиШгиг,оЬрг- 
наіигю у оііаа пе ушрршт реіи Осеапі ггапрге рег - 
тшегеіиг. иеіио, геиег^т Ьиріагмі апаунлт Ьо- 
пт цмс^чат [яге г, па Паа аеге роіиіс іигЬм. I иііапиі 
ілтеп мт аіроге / ігшпа пиіііірне рйисіа Ілііог,пе т- 
іерерхгег,піие иг гепи[[ і*і агриегсіиг СГ йерг, ІеаяЬі ай 
Сопріпйит пир г, ѵп Іітіат Сегтапіл рсипаа ер е- 
ргеЦ' ш :отпі^ие аррагаш сріст РарігаУаг трат Мдо- 
ймп оотпмтгиг,оУспагпр Море оррійо ргорюсршЬаг. 
КЬепо йетйе ггапрм([о , геріотт ріУіго рег пар с Тгап- 
согіІ,^ші Ай Ьиагюг носам, тсрилстилп Уотспишіісеп 
ІіюеЬат гит регсигрпйилп ехііта С аіііагй. сріо; ай- 
огіи г ріУіго гикіі теіиепѵг Ьоріе , тпмйт^ие ресигог, 
уиосі рсгирор шагіѵт Аіррсиила агсесе, пиііит ай риог 
ра^ог тггоіре тетіпегам ргтсірет, [ирегашг перѵііо 
Іем: агуіірие ріигіпнг С7 осар{,огапйЬи$ аІі]і, ери рі- 
регреге, рлсет ех агУігпо йейіг, ІюсргойеЦе роД'ерогі- 
ЬиАрпіііпиг агУігглгиг .итіе геиегр** рагі сеіегігаа рег 
ритеп, ргсерйіасріс ІіпиШ ехріогат йііірепкгф а»ггі 
^тміирі Ъ.<шгаѵог иегигАоарис гесирегаШ^ше оіш 
ЬлгЬагі таг сера гсЬмУам иі ргоргіа, ірсіетцис ріе- 
піоге сига ргтаііг, рег Ьерапгіопет місппат Ьуе та си- 
ги* аУргррг.Нісрег С аііш егаг огіо^ропт.Сіше іи 
ііа ргореге рихеіш <&саиа,Сопряпіш5 аса гит А гр. 
ап Кг тета ге^етрѵмтацие ІіЪегаІііаа [ирерги,рг*е- 
тспеУаг & Уогагиг,иг поУч аписигере регриегагег & 
ріи*: лийіеУаг епіт реріиі еімп апіаіит а гере Р егр- 
гист ргЦасці, & тіпіі С7 йоІц,иг Котапопт рзсіегаа 
рфЬаУі(а,раі гаІіотУи* інпрегегиг.Оиі сгеіго айіиглг 
апітат ргімрорс апиНеге^нат р гпапііат , та пег а - юг А М М. МАК. 

іи: сит сопиІіЬиі цио: АнхеглТугеАф аАге%пи,п*Ы1 <ш- 
/м атегаге ро[Ьл ргопиЦогітуоУі^іш: ргАЪлги тиі- 
ііріісі псхи СопіЫпііо: таг уиа: іІіиА роим ехаІІеЬаі, 
<ріоА оІутрілІл лШіі (іііат ргфН циопАлт ргл- 
іогіохі сориЫиегаі ооти%ет,Д)оп[ат {гаігц (Іа Со/Ьп- 
ііі.срио Аіпи([о а СіррлАоал ір[е рег ЪЛеІШтт тіпогіг 
Агтепіх орріАіт, & Ьаясела,о- $ато[л(а гга[гги([о 
Еи^глк АЕ Ае([ат испіі. іЫріеАчт арпипа чпАі^ис 
сопиешепіііт,& геі аЬлпхлЬилАап^: сорш оррегі - 
іигуііи )П 4 гат:,ро(} х<рйпоіНнпі е^геАішг <шЫтш1с у 
АпиАлт ресегн.Сшм штргоре иет([еі пкхпіа^мИіі 
оррІсЫ сиііи/ігат (Іекисит аепит,гериіапі унлІе:пи]е- 
гаАа ашіа: регіиіеглі сІлАе:. іЬі птсргсе \г{иІш ргл 
/ет^иі хглгііт ГиеЪ<іПіг,АоІоге регаШ: ехсІАтаіисЕп 
<]іиІт.і апіпи: ыгЬе: а пиіісе АфпАипшг , сиі иыЬап- 
Аагс ІЬрепАіит роЦііу тгрсгі] о ре: іат]кіі(сип*. Оиоі 
АіЯнт ііа Атаги тАііагц тиІШиАо ро(Ъа ариА сЬаі- 
ссАопа гесогАаМілАсш ехііит соп(ипехі(. ЕхтАе си - 
ѵиц сопргіі: тсеАеш,сит В е^лЪАсп лАиспШеіЯхц сеп- 
іогі(:,иаІІо (оЦагитсрк аІіііиАіпе агсип[ерЬ:,оіе<риіап: 
сп(1гопт атУііит Іоплис, АооеЬаіиг геШопе тиііогй 
м/Ьигліа е([е ргпйиііосп, уил лпсеЪас ттгіл согги - 
регаі иет/ЬіСі:. & пе^іиА отіііегеі уиоАапіе (ѵгиогст 
сегіаттт егаі пссс([ ігіо ргх(ггиепАіт у шгц ргиАеп - 
й Ъи: пиЦі :,сопАіЬопе рфіа АирІа,со^Ьае них пит Ас- 
/ёп(оге: геАіге аА[ио:,аІіеш : рпе сгиоге соп(х$:,аиі ѵп 
Аіііопе иепіге Коташт Аі^пііаііЬиі аи^спАо: ф ргл - 
тф.лісріс сит іИі Ае[ЬшЬопе паііиа гепіагепіиг иі сЫ 
ге тНрепсиЦ^ие О" іаЬогіЬчі т сип(Ъг оЬ(іАіоп* соп 
ргил рАглІАПіиг. Оеп/і: іщие огАітЬш сит гиУатт 
тсііатепіі : іассга орріАі сипСЫ аАогш :, аіасгц пиіе: Ь 1 Ь. Л X. 105 

Ьтоп&мі» (еЦиАіпет иаг 'ш соп^ЫЬаііі, рлиілііт іиіо 
рго^геАіет,рЬгиеге тсепіл соплУ лшг.у е^шл аіогит 
отпер* от т {иЪсміат е^рниАеУлшгуПехн сіуреогит [о 
Іт Аі[се[[ит е{1> ѵп гсосртт тпепйЬш (і°гиг. Ілхаііі 
АемАс а 4 Аіет ит лтпит, агііл Іисс сигіорт кШ у е1л 
йтрлфт сІлшгіЬм л[ап[м ипАірис ссшУлпе.Ес Ііае 
Аерпргет оУкпйт аіісцт пе сопрісегепшг лЬ УорУмАл 
іеЬапі иіігмрсит, мтеп срюііет {Іл<ділЬлі гксеДіШ, Іл~ 
агіоі ргйссг ехегЫпкт , ІлріАіУш [нУіе&ы тссреУлм 
СГ кіц- О" іитіпея сглсет сим ргосеАсгем сопрАепаг* 
срёпнріс рлгіеьЪм сопН^л } АоІіл Аеррег саАеУлм,то 
Ъе& соійпапт рлртеп(я: сріогмп ропАегіУш гиту* 
оУгиеЬлпіиг рирплюгет, ЫлЫ^ие иіоіепп АіреЯи орегі - 
тепйт аірегісиіц иійпйт еиаАеУлпт.Ѵесіто Ил^иероР- 
цшхт оррирпагі ссерінм ф,А1е,сит р>ст по/ігопип тр 
гіогсипйп мсегоге оомріегеі, іглпфггі рілакглі тсіё 
агіеііт пиргиіт, уилт ѴегрсциопАа АпііосЬіл риІрУиі 
сіи* ехарі геіліа геіщиеглпі ариА О тлл'.срил рУіп> иі 
рі, лршАцис ріУетте, сілирпт ЬеУеШегаі тешет 
лАиррис АеАиіопіт гемеАіл репе'ргоіаррм, пі герюірііт 
иіпЬм орропеАл пнпасі писУпие ргарлглЦспе.пес а- 
тегіш ро]}Ь<ес серлиег лі, пес соп[іІій. гипер Ай т^гие- 
геіиг агіет иеіирит,ф Аіроіиічт шрісііс исЬегеШг,омп і 
агіе отпіцис шгіи піхи>ф ргорирттй м С7ргпишАі 
пе ршмаАерпріУлпіиг югтепіл.піЫопитіт ег 1*рі- 
Аилп сгеЬгііат ліер ртАлгйех мглрие рлие ріигітот со 
ріігеУл пе, & лрррпт тоіет тсгетепііт аіегіУж соп- 
ригурУлпслстгеріс іпАіеі лАоІереУлі оЬрАіо, миШт по 
РгогйіАсігсо саАепІіЬиі^сріоА Аесегпепкт р*У тіреглт- 
гіі сппрребіи [ре рглпйоги/т , М роДігираІе ери сЦсіи, 
а^пора, пийлпкі ряіец сарішРл^пагіогіт Ьорііінт ре- ( *о4 А М М. М А К. 

гіііл і ипсІсЬаптг.Ѵгоуп ііа&побіа ѵпсепй ійпЦ^аіы 
Ііога/Ыпса иігоЬіцие рксіеЬапсф Ѵегреа^грт аЫ- 
іиііпе іат ѵп [иЫіме ропсЛя, тасЬѵпяцис упрпй: Ьог 
гоге регсиір , циат пйтта циоцие [ецнеЬапіиГу отпа 
схигеге и* тлхітл пікЬапіиг : ф аЦііІис шіісоіо ! м- 
цие иісепМлгіа се Іа сшгциепса ІаУогаУаги упсаЦшт\еа 
ге цио4 Ъите&і ] согіі у СГ сепЮпіУм егапі орется та- 
іегія ріита, аіія ип&я аіипипе 4йі$епсег, ш і%піі рег 
еаі ІаУегеіиг ѵппохш.Чегилп Ум а4тоиепса {огЬСиАі- 
пе тлрпа Котлпі ЦсепЦЦгсНе Дфп[лЬ<іги,ЬУпеп & си 
рі4ісасе роііипсіі оррі4і,пе рготріл циііет регісиіа соп- 
іетпеУаги: у согига ргориѵтсѵга>сит іат 4іри{[ц- 
пи Смггѵт орроріат агіа тахітіи ліиепшес, рготі- 
пепсхт е'ш рѵггеат фотет,циягеиега {огтат сфпри 
4гіеіІ!,агсе{иУбІі ШациелСат аІігм{ёси; Іасіщ! теіігше 
\ ге Іопргс.пе гсігодгаЖспі ге/итетеі шге^пеие рётіте ттщ 
ГОІ аЦиІйУш Дсфи оопсерІаУіІісет роДісфпіепса цио- 
цис {ёгиепйф там рісет . ф Дін рготоія тпасЬ 'мя /Ы- 
Ьаги,{аха тигаііа рефгепса , &■ сеіа. Іатцие аѵдегі- 
Ьт ситтІаНиі ехаіпіиАффогеі пі мріІа[[ем ехШшг 
аЛрогеит /регапса, ѵп аиіасіат гиеге ргяарісет : & 
герепіім іесиг/й рогШ е^фрптрцис асіогіі па(1тогй, 
фса {ісеііаіциерёггем огш/Ь: і^піУш т атіесет тлрпіі 
иігіУіи іасіеУапі.Ѵепт ро]і атУідиат ргяЩ штшсет 
ріигіпи піЫ ѵтреігасо тга тсспіа гереіішііиг: тох- 
цііс ех а^гіЬіи цио: егехегаги Копипі , ціст Ѵефя 
ргори^пасиііі Уп[і{Ьпса (аргсШі тсеЦеУапіиг, &/йпсІі$ 
кЩис і^трещ: ция рег арнтепШ Шггііш ноіісапйа , 
рагаііс циі геІЬп^егсги^Іегйцие іггііа ІаУеУасит.Сит - 
цие решаете! истоУіцие ріетепс УеИасота, & р ет[я іги- 
аегепшт аі иІСіта,пі роііог гаію [иссиггіЦеі, мпрспро- гс орегл ргосигри (еп1яУл(игехт/}гц:& сгирйопе [иУі- 
ІЯ тиІЬшДіті ріЯр, тот лгтат (\ні рогіаЬам іргиі 
атрііога рпогіУт огДішіі, ілаеУлі согУеі м тпаагш ' 
/ёггсм ріепаг /!аттагм»,(у рігтепіа.аііа^ие аД ірпеі 
оопсіріспДоі лріі^та.Еі (рил сопфебЫт аУЦиІегам ри 
ті піррггѵтя пиУе^сІлДіоо ехаіасе мри^ттДеріопа 
ргоапбЬл оеІегіргаДи иепсгиш: ©г рю спасете рлиіл- 
бтлгДоге УеИлпДі,сит непіит рііЦсі л<1 тапм,гсреп- 
іе писУтл опта фирі іргиУт игеУапіиг,ргліег тл- 
тт.срмт Дігсрііі ге(ЬУм,ушУм с пмго іабН; ѵтріі 
тУлшгу иігопт / ігіійлсгіог три хрге /ёпми/кпг ех~ 
Шхіі.Кі иУі пойигп я апеУг* рпет рг*1ф айиіегип ? , 
поп т Іопрнт тіа сриешѵ.сіУоепіт ехірио гфЕЬл & 

/ отпОуГе&ѵгшп тогиЫ схсіпи типійопа Іопре а тиго 
(Іетоші, Дітісаге [исппШм рлгат рег [иЫітг! лр$е- 
ілт сопрттаЦ тигц аІЬи* ѵптгиУлпі. йіцис 
расііе Дфпрга тоепіУм рейсгепшг , м ір/і ; лррѵпѵт 
рѵтпиілііУш Ум<е [им Іосаі<е УаІі[<е, с^иатт таи пс 
рго[рісггс <риДет роЦс УоЦіям (рлфрнлт сгеДегсіиг. Нц 
[лііі ргѳмріргоре ір[илп сгеририііт ігірісх лаа по - 
I Ъгопт мргибЫ , еотр^ис риіслгтп пиша 10 пи ілт, 
[сяілі иеЪепііУм пміііі ипрсгіІоошУліиг м тигоі.іат- 
уис ге/иІШііУт лгтіі СГ (иУі*,ипо рлгірие аг Доге Уме 
мДесрис риршУліиг аиДлсі соп[ібІи: Ілйирріс [ер рлп- 
Дспк, Копит сит Р ег[лі оаиіші шДегет раиоге ѵт- 
рорсогіт лррегіУм. тгтспіогіІ , риІ[лУлт шѵгѵт агіе - 
й?:СГ сіІ ІірѵтУт & ДоілУгіі & иебНУт [шііриерго- 
рпкрмУлмжгт^ис сотоілте тЦіІітп сгеУгіШе.лр 
[ібіиУлм Ытеп пмію иеУстепйм Ѵсгри ійш шгі] Ул 
Іі/Ьгй, іятрялт рег іга[епш л сііиіі [гиШіУиі Десиг 
геееі. міДертплі [нлі [\Ш т ехегето ілт сохшіе*. *0І А М М. МАЯ. Ае(Ъпаат гисЬам ѵп штат. & рагЫі гттега Аіт- 
сапіі тяг песеЦітлШ аггісиІо;,геІіШ; ум теепіа шегеп 
іиг , гергаа Іаяпагрорса ргіНіт^ІаАу; гиШа тшпит 
сгиріе,ропе [еуиепьЪм аЩ; ум [атта; осгиісе рогія- 
Ьам.Оитуис Котапі пипс упрям аАегіЬп;, пипс иііго 
мя([сше: схсіріш,умисЬеЬам рсиіо; герепа; іпсиг- 
м ргигкіі и пін а а^$ѵ[Ь тргиеге шябЬигц, гаті; агЬо - 
гпт АЫегрлпт , С7 мясо, сг тапіриіц сопргиШ сип- 
патт, ум сопсеріі; тсепАіопт апАі; пиігітепіі; іат 
сгетаЬапіиг, тІшЬм сит ѵпаі Ь; іъгтепііі схтАс ре- 
гіаАор ДіргеЦ'п. Ѵг него ягІлгттЬм рпет иерегаАе- 
Аіграігіергие Аіре[[егим асі оіійІгеис,тірсга(ог ѵп па- 
па, [ер сопрііа АіАисет & иег[ат, сит ехсіАіо ѵЬ<сгн- 
сл АіиСіш ттіпеге пссс[[агі<е гаііопе; игрегем , уиоА 
типітспЬт чеіиг тріиіііе сІш[ігилп Ьормт ехеигр- 
Ьм сгаг оЪіейит,ф [егит гереііегеі сетрм,сегатги$ 
Іемкг іЬі [Ышіі пптогагі, аіітгпіі; АершепАо; ргр- 
рм ссАегс ехірітам Р<г г^-.уиоА реи; агуис геЬашг сие 
піг. Сит сштгепи[рм ри^пагеіиг, Ьитеме сліо ип - 
Ламе; пиЬе; сит гспеЬгі; аАиепегс тіпасіЬи і : аДіАи- 
і[уие ітЪгіЬи; іа ѵттаАиегаі [оімп , иг Ыіі ріиііпорі 
тоИіііе; рег ем ге^опе; рѵпрні[рт а^/'л'у отпіа рег - 
ІигЬагег : & рірегЬіі шдградргс (опіггиа рітгауис 
теме; Ьотіпит рашАм регкггеЬам. КаеАеЬам аг- 
сигсхіер; сопре&и г а[рам:уи<е фесіе; ипАе іа р(п*га- 
гі рІеае,ехроргіо Ае гсЬм орпАесНаІіш; еегг* тІіАіо- 
ге; сг Ьитст рігатіт сопрАоЪаа ѵп тЬе;, ехіпАеуие 
Аіре&и ѵп арегдгпа рагиа;,ас гаАіопт рропе [ріеп- 
АіАя р&и,[иршпіиг иоЫЬіІіеег сопігаіррт ірпемп ог 
Ьс,ігітуие оопргшм : іАеоуие райор сигилтте рпио - 
[ат,уноА т порго рапАішг типАо,уиет [рЬлгсе Аіті - г "V. I I в. хх. «07 1* 

га 

а 

Л 

чіп 

іи- 

іік 

гѵ 

іія 

м 

‘1 

I» 

(У 

г 

ѵ> иксе рлШ г лбом;; рЬурся ррсгропипі. сиігк рестег уиЛ 
іит тагіаііі осиіиі сомисіигргіта Іи се а шріиг, рснп- 
Ал/Ілисріпіиеі риіиа, рнпісел сегИл , уиагт ригригеа, 
роргета сегиіео сипсгет СГ шгик. Ьлс лиіет пихт риі 
сЬгііиАіпе еетрегліиг іАео,иі сеггепя іхіЦіпипг пипсе г, 
сриоА ргіпи еіиі рлп Аііиііог сегпііиг,аегі сопѵоіог сіг - 
<нпр*р : [еуиет риІиа,іА е/} раиіо ехсітііог срсаш Іисел: 
ритсел іегЬл^ноА р>[ц оЬпсхіл сІлгітАті гесц темпе 
Л>ігі(иі /иідогее еім ригіДіш: А гергопе АеРоглг.унлг- 
іяісіео ригригел,(рш пиегтіеипее лДсгріпмп Аепртіе 
рег ерше огііиг , глАіопип ріепАогет сопД'шт, о/кпАй 
лрсбЬнт $лттео ргоріогт:<рм ссіогсрипсѵ таре Аір 
р пАітг , сопаАіс иі агиімп & шг спеет. агіііглпіиг 
аЩ іипс ігіАііргтлт геЬм лррлгегс типАапіі,ат лі 
Ъш Аіілся пиЬі старее глАі]\оІц мрр Іиат ітспгіпе 
ЩиіАлшириепеп герегіе; схіимуп р сопріоілт піпйо 
ІрІепАергі айгіги:& ргохітсе ^ шАет ліЬо ссіоге 5 л р>- 
Іе ріЫітіоге Аеагріі , [иЬиігіАеі чего а тЬц рпиіііи- 
Ате рірегіе&я, иі т піагі [оіеі и[н иепіге , иЬі сипАіАя 
Риги ип Асе срие ІШогіЬт іШАмяіиг, ѵпіггіогеі рт иііл 
апегеііоги- аегиІея.Ьіаиопіа імАісііт с{1 регтитііопіі 
<шгл{иі і ііхітиі) А риао аеге пиЬічт соппіле рІоЪоі,аие 
сомгасх сосгсю ѵтгттт ѵп ргеплт Іякіілт сяіімп. 
іАео лриА роет і Іергтш рерс Ігѵт Аесяіо пи1к,т ргя- 
рпіінт гегй ре [тіие пгШІіо-ЗирреПте ліія тиіея орі- 
піопее СГ нагія, срслі Аітпиглге пипс е р рирсгиасий, 
Шгглііопе гсАіге шіАе Аі^гсрл ерр^папсе. Н ц лс т - 
ІЬие ппреглтг таг рет теіііщие ілЯлЪліиг, мргл- 
иерепс^руепиі писги іиАіпе, рсрс&Рцис рег лшое ігл- 
#ж юрАф : ѵпаг ция еіілт іитиіѣт ехаЦіегаіі пиіі - 
іи иегеЬліиг.рирег Ьи игеЬлі еім лпхілт пишет, уноА к. ^ А М М. МАЯ. ю8 

иеіиг рларёЫ іапиа ДііиЫ Доти*, іггіШі ргороріі ге- 
иегсетг . Сунал оУ ге; оті([о на по тсарп,Ууетагигиі 
ЛпЬосУілгсДи уп Зугіагп, хитпорт регреЦш лря- 
іет ©г аігосет, <{щие <іерепАат . сиепеглі епіт Уос, 
цнар ркаіі еопЦсИлЬопе іія ге<дп г Діиегрк сиспМ,иі і- 
ррт Соп/Ьпіі'-ѵт ііі-тсапсет аіт Регрг ргшпа ртрег 
рсрхгеМ арІіЛіог: ипіе шпсеге [аік рег Аисс$ оріаіаі: 
уцосі лііуиоііс: тетіпіти; а>піі(п[[е. 

А М М I А N I МАЯСЕЬЬІЫІ Я Е- 

ЯѴМ С Е5ТАЯѴМ Ь I В. XXI. 

МТЕЯСЬѴ50 Уле Уеііогшѵ (ІіЦі. 
сііі рога СоряпЬо іглтЦитеп ЕирУгл- 
I ап, і иіілпи у аѵет ариі ѵіеппаргтп- 

4и уп ршга еппріу г Меі ппрепДеУлі С7 
по&н, циапіит ореі раіісУлпіиг апри- 
Р<е,лІШр>пгі аШ>11ем:ртрегуие атУідѵт иігмп Сол 
Ряпііті то сіи оттУт аііісега т сопсогДіат: лп аг • 
гогіі упсчііепіі рглвл ІааЦегсі }пгіог: ерье /окна гери - 
ія т,тгм]ие ргт<ІлУлі,& лписит сгиеп(ит,С7 у» *- 
птт; сшіІіУилрерс шёкгет.тахітёсріе СаШ расти 
ехстрЬт,тепаѵп еіиі апх'ыт рірепіеУаі^чет тег- 
Ил тхіх^ие регіигу рли<1е; ргоіііеге уиогипЛам.Еп 
рУаШтгп аЩиоііе! лпішт лЛ тиЫ ©г иг^пііл, ш- 
ьДітнт гам штат /е ех сопр([о топ^гаге еі,сиіиі 
ех рглагіЬі том сопіесЫУаі иі ргиіет,п* рег атіеі- 
ІімрёЪіі трЛі/і рііегетг оаиіііі . Рагші іріШ ашШ, 
уих рег Іхопат Соп/ЬпНи* ргірргаі : пиИора лгУі- 
ігіоеіш рготоагй рірерѣ ргхаг ЫеУгісІтоп, <рйпр*ё- 
паііл Амрирнг ыт еЫіі, & лтУійор ДілДетаа на- I I в .XXI. го? 

Ъльсгілрі&им рііррге Аі(Ьп{Ь: сит таг ехогііл ргщ 
етрлтг л([мпра иліісогопл сігсипАлоа егле ху{ЪігсЪ& 
рпиіц риг риг лп> . Іпюгуи* Неіеп* сопіидг Аеріп&<е 
/иргепи пирглі Яотт, т [икнгклпо им Нотеп(ап<е 
<опАепАл у и\п ихог ериос^ие С лйі у иопілт /огог еіт р- 
риііа е(} Сопряпйпа. кспАеЬлс <шат у тапАекл(^ сіиі 
ікріАіШют рлагШ ілт Сліііі таЦегеиІгго Со/ЬпЬит: 
(опцаст етѵ рег иаіі а пап А іргярцпл тиііацил тйе~ 
Ьлг,(у (дтпіл,ё шіл ргоііпш ехя([игмпЛг с^иопіІ сгн 
Аі(о &-(ІиАіо(о сортйогтт отпіѵ ргтсірі у таІеиоІі рг<е 
по/яп Аі ! шгл рглиаі лгсе! аЦі^пам, лАиегіепАпт ф 
Ьгеиіаг , ипАе /лріеп(і шго кос уиоуис 4 і ѵіАеге роагіі 
До&гуплррпм кшА Іеие. 'ЕІстепюгмп отмі (рігішт» 
игрою регеппіпт согрогит у рг.*(епЬс(і тоіи ртрегф 
икіцие ш%ет,ех к и цил рег Аірірітм илгілі л((е^Ы~ 
тиг,рАгіісірлг паЬірит типегл Аіи*папАі:& (иЬряп- 
йліег роаряж гі(и <1тег{о рІлспг<е у иеІигех рсгретіі(о 
йіт иепіі иліісіпл тогіаііыіі рірреАіІас иегкл , ри*Ьи* 
питеп рглеЦ’с Аісііиг Т кспиАц.риат ех ео циоАрхлрі 
іліі Іср Аесгеія ргюрпгер! рг м роЦсгитци* агкіте 
пл [егто Сгхсиг лрре11лг у іія сорпотпл(ят У т еиЬіІі [о- 
Ііоцис Іот шррщ иіиірсі (ксоіоді исаги соііосигипе. 
Аиѵнгіл СГ аи(рісіл поп иоіиспѵт лгкигіо р м(игл пері- 
епйилм соШрипШг( пес епіт кос иеі мэріею цшрриаАі 
яг)(ёА иоілш! лшй Аігі<пг Астме гоЦгй (опат у лие ргл 
агиоілт ртпл (игЬіАо тел (и иеі Іепі {и (иг л рглшп- 
Ргег.Апиг епіт Уепі&піМ! питтІ!, (ей сріоА тегепіиг 
котіпегри уиоА (апдтг еогилп лресНопе У кй <у пор лг- 
Нкм ргоАеге уил ітрепАепе.ЕхІІ! іат ресиАмп лпеп- 
й рйАісі:,м (ре; апиегіі ріейе тпитеглл,лсгіАсп(іл ( сі 
мпе.Сшм Аірірііпа Тар; потіпе р ніілт топРгаюг 

04 . 

\ 1 „ \ но - А М М. МАЛ. 

(иі рЬиЫпшг)™ Нсігиг'ие рагііУио етегрре рЬію иі- 
! иі е (еггх.Арег'шп* пипс сриосріе иепЫгл а:т л[Ы&п* 
Ьопипит согДарД Іоциипінг ДіНіпаАоІ етт {иі алым 
рЬурсі) теш пиіпДі, по[іглі тспаі ех [ерисіиі / сіпііі - 
іи Дарии Дісат^аі елі ѵпеспАеѵіі иеЬетепІін5,р<іигі соп 
ріаг геДЛіі.ѴпДе ЗіЬуІІх сгеУго р ДісиМ а,гДегс,іѵггеп~ 
се и* тл^па Цат таг іт . М иіа р^пірсппі рірег Ьіісгс - 
ріШі иосит^ оссиггепііл р^ш,ппіігил с^шпейат 27 
рі^пігл 27 рІпипа,Шаёт^ие р Легат ріісі .Зоттопш 
лшет глырДсх 27 ѵпДиУір&іІц ргеі , пі гайосітпіе! 
сопіеЯиы рИегепШг . мягАи, псрсе^м А гіроаіес а{[іг- 
таі, ѵпрха ( ит & /ЬіЬіІіа,: аіт апіпипЫ аІЬиі с^ьис- 
репііі осиЫгіі риріІЬ пеиігоУірие тсітаіа гсЯіррте сгг 
ПІІ.& с\шл иатііеі аЩиоііес рІеУеіа /}гери,Ь<ес іапре 
гісе тирап(Іо,$і с[рі ргярпІіепДі пеіііиі сріяДапіуСиг іі 
Іе р сирігыт т УеИо>иеІ лі'т Уосррарипт і^погаиіе 
сше іИиД?ррісгс Аісі^иоА 27 рглттаНан Іосиіиі Ысег- 
йіт ер УагУаге, 27 аУрсгЛе сеапіі тиран ,27 і&пом- 
мі гетеДіилп теДісиі: 27 поп іДсо пес ^гаттлйту пес 
тирсяупес тДісіпа рДьрріс.Ч пДе ргаесЫгсУос сріорие, 
иі аЫуТиІІіШуЬі&па орепДыпЫГуЛІіуД Ді/і гегтк іпЬц 
р^тегглиегііу поп Деотт ттгарД Ьопнпит соме- 
ЕЫга реааші.Ие іргШг ехігл сяісет, (рюДДіяіиг,ргто 
Деаспет ІсВиго ЩЫ'тяп рглі, аД ехрІтпДл рго^е- 
Дя геиеШтиг.Стг лриі Запрос аДЬис Ссеріг Іиііл - 
Ш срыйет ршит иягф'тойУм ехегсегетг ѵп ситро , 
ахіаііц^ші огУііегле сотра^тіис, ѵп иапит ехафіу 
апрі гстлпрт роЫщигп геііпет наЫа пипа Ргѵпф 
Ьаі.сепійрр иі опйпе Діго рглрпііЬм сипДіі, N еторт 
цшс,иегсашг:ЬаУео ргтіиг сриоД іепеУатліет сит л~ 
риД чіептт рорел риіерегеі рУгіШуЬога, теДіа, поДіі іюлдо у илАлт иі[л р>ІспАіАіог,Ъо: еі иегра Ьегоог гм - 
(іо мп иідіхпб арегсе Аіхіе , еаАст реріш герІіагпАо > 
(ЦиЬмрет: мЫиЦнгш, рЬірірегере схфгшЬаГ) 

2ые отхѵ іи тЛатѵ т*рца /лоКн н\ѵтѵ С/ро^овю, 

Я хрйіуіНИГ /і нроуог /40/ рн /ЬхіѴН іѴ Т»/ 47 СТ(< 
иногНу/ЬхеіКЛіг Н0Ѵ5ХУТЮС оссі/оі мне 
7іррх фікѵ />І0ТЗ ЯѴЦроу ИМ ПГШ</'\ІѴ0Ѵ*$4. 

крром ііаріе піЬіІ ѵплѵѵт Ае (Ыік гегнт рг&рпййти 
ЫпіурАипіою (гапсриЦэ & уніей нніАепІіл сип&я Ар 
рогиШурлиІаШ^ис ре ре ооггоЬоглп^иі Аі»піШі: трте 
а> ш г Ш уиоуие сопдгиегсм мсгетепМуіІсуис отпе : пиі 
Іо тіреАіспх лА р(* риогёіШсегеі } аАЬлгеге сиЬмі С Ъгі- 
рНлпо рпфЬ&іуО, уиоіатргіАет оссиісе Аеріиегае, лгсл- 
попш рлШсір'іЬиі рлисіі агирісіпл лидигуррис ѵтеп 
іи:, СГ схсегіі аил Аеогшп [етрег рееге тійгсі . Ег иі 
Ьлс ѵпхгѵт ашсптг ,ргшіѵт Аіеуиет сеІеЬгате: 
*пеп{ё ілтшіо сЬгіріапі ЕргрЬагиат Аійипмугодгер 
{іа іи еопш ехіерат ріепіихг питію оып> шреррі. 
Ъшп Ьлс іы арипіигугоурпуиАк ілтиеге,тпііо рег - 
а Пн ітріпоМ *гірііілт негра ер & тсегогет. ЪіАі- 
а( епіт КІетаппо: а радо УлАопигу ехогр:,шіАе ПІ- 
Ьіі рор ійит роеАш ЦгсгаЬаіиг ітоотгмАи,илрЫге соп - 
раеі якаір ігасЬа: піЫЬр рпегеѵтеШит шпи: ргл 
Ааюгіу р(риі Аіриггёх:. О нрА пе Аіррітіліит геАіиі 
ил: Іеііопш шхгш ехсішгеіуіЛіпопет уиепАа согт 
іет аіт Сеій: сг ѴсЫІлпйЪи: тірі ЬуеішііЬіа рейт, 
педоіі ’.ш, нс рореЬлі глйо,а>ггеЕЫгіт.Оні ситшіиге 
ргоре орріАмп ВапІНоггет иеіиЦеЦопре шриі А ЬлгЬл- 
ги,уиі іш агілтіпл піеАіЫпсе: рре рег илііе 5 аЬАіАс- 
гам: ЬогШІрие тіііх : Іісеі питсѵо ітраге:, сиріАіпе 
ілтеп уидпаАі иеЬетеіін: іггііліоі^адігеАіш иісопрісс і 

о. у. ; гк А М М. М А К. 

С ег топот : инсгцие АітісапАі ехогАіл ір(ё оопсіАіі от- 
пііт ргптм.еиш иііегііи егедЬг УлгУлгопт рАисіа % 
Котлгнррие аА Аисіт шпАі&пт лсѵепрт, осгіятеп сот - 
пнКіПіг оУ(Ъгмтт : СУ иг^пге пи^пітАиіцтоІе Аірс 
(Нрепе по/Ігі^осар! рлисіт,сУ тіпеглііт. От Ьос \а- 
Аотагіо,СУ СипаотлАо еічл {гаге НіАет гс$?>Соп{Ып- 
йм(ие іт геІАіит е/1) ^гшиеглсрАо?т.Ѵо^с[илшг 
то С нпАотоАорімс рЬірге оаршги рАіт, рсгею- 
гитуис і исітгпит ехеаиогет, раліет тапілиеглі (р 
ртл [оііиі аАпйПспАа е/І р<1а) ргіУеУАЦие иг тпциЛ 
гирю сопа>гАі<е рА&оріУупАе соШпиІІА [іУі шсіпа иехА 
гесуио Г иІіАпит іА теіиепе, пириаѵп А (икІА АіреАегее 
САІІІАпт . ериУм,т Аірпит с р сгеАсгс, оУсетрегат 
ѴоАотогт^^с СУ роиІА регрешУлі^Арегргт^Ан 
рІІеАитер тгіі тоАцлУ <еМ(к ргітіі^т сяйсги, иі ро{1- 
*А ериоцие Аисаіит рсг РЪсетсеп гедет орѵпАіе . $сА ге 
ірГа, сопшбЬи аУ[Ьп«іі. САрт епіт а [Ьйотгц* тііій - 
Ьиі псіагіо^иет ггйргАі аА Соп[Ыпйіт,{сги(а^ие р 
уиіА рог(агеі,ерірѵІА еіиі гсрсгШ еР’.ѵп уча рг лиг аІІА 
пмііа іА аиоуиерпрргАТ : С орг т иі Аі[арІітт поп 
ЬаУсі. шілпит оиіет оАрАчерег Іісегм Аотіпит СУ 
киририм АррейлУос СУ Аеіт.Н<ес иі егАпе регіей Іоро 
Су АиУіа ІиІІАпит ѵп Схіііоіе таЬт егиріиго сопрАе - 
гат,іп ипмп отпі сорііяііопс ткпіа,ш ѵпспиіит га~ 
рсуе ррныУм,иі [сатинет риал ргоиіпсілгитериеіо- 
еига иі (иго, СУ Щ( сопрііит іяіе: ѵЬіІАргііт поШііі, 
О гіепИгрорСА сот(ет,аАем тіргоі рАгеег,еиіи* рги 
АепіиерАеУоі оіип рУі еотрегіАЩие ииег тиііа^мсе 
рго саріи іпРипІііт гегмпегаі АбЬигш^рргыат уио- 
уие сУагШіа (гаАіАіі,тапАли!і^ие пе лрегігеі иеі гссііа 
геі,пір ѵаАотагіо шр сіт К Уетт. Р епехй ШІАргім* І1) 

ыірглсеріит с/І.соуие ргя[еп№уС г пергу лА[г\ёк Л 
иег[и,1глп[ре{[м ѴаАотлгин { Іитеп , иг піЫмрго- 
/йп<іл те(мёурааг,тУіЦие[ет р/Ьгй [шіат [агСуИІ 
/оргеерфп) гтіимп іУі Аеппііиѵішсп Іоси іи;, ех теге иі 
по[ті,ие [и[;іаопі; тЬіІ геімуиегеі аУіінгш,асІ со- 
шмй еіт истее ргопире, л А срмА егаі ілт ѵЬіІлріні 
імшШи;. Оиі {Ьііт тре[ \м гер со[;сёІѵ,ппрегапгі$ 
гесогАліи; е[ иегУл :сии[ліир^ие гет[егы & иерпит 
а4 Ашег[огій геАу:[сг:рА^ ІеёН; АобЬи; сриА л$п соп 
исп4т,азп/ёрт геиег[ м Аі[сиЬмі т№гсяаго; ш Тіпііг[- 
уиссриіц Ѵ*(1отагій[огНкг лрргеУс[нт геёЬогі тііііит 
агіЪ сч{ІоАіепАи ариА [ріа апи[іе, (ехы ІеёЬ іиЦ'огй, 
СОттьУм еіиб лА [на геАіге оориІ[ііу[ирсг ушУш піШ 
/йеглетірегліи. ЕхУіУііи; іатеп іАё гех лА ргтсірц ся~ 
[глуілтр [с не пія отпі ргясІи[ЛуСи тіегоеріи пс(агій> 
СГ уия [сгір[егаі лА Соп/ЫпИй сорегі([еі іат рнЫіта , 
пе сби*Ьо сриАё сегш; сореііліи; пиЦ'ие е[лА Иі[рлпілі. 
іі етт[иАіо сиглУліиг трруНі іиіілпо А[яАёсе а Слі 
ІууУттапі[[ти; Уоте ргошпсілгй /Ьіи ярес6ро[шт 
Ііапііи; соіиеУлгеі. И ос ся[и еілііог I ніілпи; еер; оріпі 
опе сын упагсерЦу ерк рго[Яигю лА Іорпсріл [гпн- 
АаУлі , гиУіІ гетпепііУи* сищ УлгУлго; лАогігі Аі[о- 
[иіі,<іи<п регепи[е ІлУіпопё сотіат ѵп сопрели ей пніі- 
(іУие Аосчіти; раит.Ес пе гитег лАиеш; [иі ео; лАге- 
теІіогаіглАисегег,[иреглп кУепе пеёЬе ліп [іІёйо,аіт> 
(шхіііогй схрсАіь[[пм ѵІоУііуПіУіІ тешете; Ушн[тесЦ 
агсипнсті:схсііагі[цие Ьо{Ыій [арге лгтегйуАнт ^Іл 
Лог сігсип[>еёЫі (у сеІЛуСеІегікг тиоілшг, & <^ио[А2 
осеіАіг.оглсе; аііо; ргяАл о{[егёсе; АсАіііііо; сері(,геІі<]и< { 
ум* гетап[еге у расет ргесппЬУн* АеАііуЦиіеат роЧіеі- 
Ш[гтл. Ои<в Атм тспйУм артнг егеёН^оопіеёЫт 

Ф.ІЦ. «4 А М М. М А Я. % 

цнапШ мкрі пл сШі* ехаШегаі тіа, піЫІуие іат 
сочной гесогмйЬ іи ріУіИѵ.сріат сѵІсгНліет рірпсі ртяиі 
іІсук мешс,ргор[рА раІАпі 4ерШопе р іиііогем рте ехі 
Рішиіі: мягкие <1е тІіЫрсІе, рілтія гііи рстсііоге 
ВсІІопаіСІаДіа) аі сопсіош ссегсііи сотмаш^хео рі%- 
&ІЪ*прргп{,іат<іис ш аррагсЬм рсіепііог, Ьяс сіагі- 
ілі ріію 4і[[егеЬа{:Іап(ІИ(1іт ЫаЫ сІеІіУсгаііопе ио$ 
(Ът Ш9пі соіптіііопе^гегтп %е(Ьгй ехат атрііш- 
іігк.Ьос оррегігі сопрІш,иі еиеппа цилфсгат^регреп* 
іі роЦіМ, ©г ргяашегі . Р Ім епіт анЖгеанат Іосри 
тіісет 4есеі ліНЬш соліііущ ^Іотіорс.псс ліііі ребЫія 
асриіаііі рпііге гсЯъге^иат еіш ерй & Ыи<іап4і?пе 
роЫегп СГ ргоЬлгі. ѴііріЫг ерія ргорори аУісйіі Л[оі 
иат,а4иеШк ого Ъепсиоіе^ия ргтоги Ьгеиі регсигы: 
АгУісгіо сіеі сяіерн иоЬц тяг ір(и і чистя гиіітепіл 
регтхіш ,іггирііопе; кіетаппегшѵ аЦЫим & Тгап- 
согіШурориІапіі^ие іиргт ІісепЬат рге^і: ф ш^рге со - 
тип* Котапіі аугйтЬм уиоііес ІіЬеі кЬстшт регшй 
рсі:тп(га гитопт репнічирепЬйтрис иаМагишо- 
Іепіы ехеигри (Ьтіо іттоЬіІц^мгПіІіі ифгя піпигшп 
ргпмтспіѵ сонрр*$ . сг Ьяс ЫЪопѵт <}ио$ ехУ<щртиг, 
СаШл рс&аігісс^рорріпггл пмім ЫбЬигарріе тестей 
Ле Митта & дгАтуоЦспьй рег яіатт ехатпа со 
ШпсіаЬііпс.Аспапс сит лиюпіпсе ие{1гі шііец.гсгит- 
уие таскай: сотриІриМ йиририт сіапаріт сиіте* 
4ео иоЩиефиіоФм, рргіиш еярііс йсірегіе, аігіп 
аррсЯпЪо пмога-М ртя тергегк, сріоН. схегсіті, сипи 
<е<циш йгтептеріе тсіагип та^Ыт4о,сг 4оті то- 
Аегліиг шри р*т & & т сгеігім» Ъеііо- 

гит сопс г л сопрігаЫс репіііш соріл* оопрідгліиі 0* 
типа. \сі^тг о4юг[а ргяиспіагми тепіііт [осіеше г VI В. XXI. «г № 

■а 

«ш 

і'г 

6 

в* 

к 

г» 

Ь» № 

•Й 

: Г* 

«» гг» >» 

(ГЙ 

к 

К*( 

«і 

«V 

ё 

ё* 

0 

і* 

В? 

* іт с Н$ш>[суштіпі шт,а>прІіищне [а!иілге(исрц~ 
П>) ат пнедгіЫі геггт ѵтепіюпі по{іга ноіип^а^ие 
гсфопДелі-.ф Амп пиіогіЬи і пасам рг<е[іАііі гсрпопе? 
\11угісх,ѵтрг<ереАіп спгрі еепАет,ТУлаапт юсегіт 
рпп ехйтек оаиретт, ехѵгАс цтА ат ороги-аі Ъопіг 
{наьЦіЬні іпргиепАі : йіуис е[1 те; рАепйіт АнаппАк 
глтепт с[и&\6 аптгАіат (ропАек тап[иг<т С7 рАсті 
ореглт паиаіиго рАиІат &[оІіГгт, гисриА арпіиг ѵп~ 
соп/иііит & ргоАн&игорум схедегіг, іпсог- 
гирыт соп/аепгіат теат^иоА мЫ иоІипШе рпесег 
сл <р4ее уп аттипе сопАиаім,а^геАілг лиг ЮЯпЬо: I і 
ІиА /апе вЬсе^ог & годо, оЬргиа* пе утрет фрейм 
лгАогц т ргіиапгй Алщтиі сририат иергмп ехіііат 
іА соріЫпі , циоА Ш погіАирглтм Ьормп ѵппиѵпег * 
Іігаце;, ис тАетпііл: ргошпааг пт & рім, схетріі і 
иігттт регимІ^іілМос [егтопе іт регат ц чіа аіім 
ікі огаааі еотргоЬаю, том е{1 таЫНиб сопсіо : еу ге- 
гнт сиріАа поиапАапт.ипапітапіі сопрпрі иоа: Ьог 
гепАм ітпипі ритімп {гарь г с трсЬаі, Шрпит еіа- 
Імщие Аисѵт , & нсехрегіа е/?, ( ъгтплтт Аоштет 
фпііімп ар^Иам & гстт.іи[[г^ие ипіиегр иіеігн по- 
теп іигаге /оІепгйсег^ГаАі]! сегшсіЬні [ійі аАтоііі [иЬ 
ехесгаАопіЬи 6 Аігц>иегЬіі іигаисге со парь с, отѵг рго 
со спрМуЦиоаА мыт рсгріАсгім, р іА гисс^іШ ехерегіе, 
регіатгонци* [есиіі ге(к>ге!,отпе[ср ргщсіріі ргохітс, 
рАе I ітііі геііріопе ргтагиМЛоІм отпімп ІісеСргоро 
рѣ ] ЪяЬіІі , аиАа&сг ытеп рглрЯѵл геріідпшіі-НеЬгі- 
Ашз, іигіригапАі тихи сопега С оп]}япШ» гифшцма» 
р: соп^гт^ ро[р соуптетоглш , айиг Ьсперсііі оЫідп- 
(ит сгаі сгеЬгц сг тіЫі.ОиіЬм (шАіііісіі (Ь п&і рѵо- 
рім пиіііе; асг'тг т^атН етп арреагсі ігиеіАлпАй» 

ф.Нц* і иб А М М. М А К. 

лАрспиа рш ргоІар[ т ітрегаіог раІиАлпипіъ ргобе* 
хіс.ѵпАёуие геиегрм ѵп ге^па поп лпеергеЦіт ей шАір 
ріі/ирріиетаиеіаатет огаге,иі ІсилпАі ашре Ипті $ 
еі рогпрсгее Аехкга-Ле сриА,<ш,ргаоритп атасна 
Ьііигф ш топит аеірсгц тпе&ЗеА Ьѵпс уио ІіЬееаУі р- 
<игт. Ноские сшАіп» Ше иіпохіи* иА Ілгсрат гесеррг 
мтЪмріат.Ніі ІиІіагии,иі рореУлг персту пмрпііиАо, 
* рг<е/}гиШ>,ехрегП<! цшА ѵп геУш іитиітиор; лпкиегро 
иаіеле СУ ргарге[[н5,рег іеЦсга еАі&ѵ ііітге т Рлппо- 
піл4,са11гіі рготсіі: (у ррпіі, книге ре ргіитие сотни - 
ре лтУіцил.КерІісиге пипс сопиепіг ктрогл,& пот- 
те ритниИт,уих,Атт л^піигѵп С лИу* лпкАі&п,Соп 
рапИиіЬуепипі А пйосЬіх,Аот пиіійхсрие регрсіелп- 
еег сотріигее лііо $ Ьопоге сопЦ>ісио! лАогліигі ѵтрегл- 
Югет регерге иепіепкт огАшаШиг еСіа ех іпУипіе т- 
ррпіЬт.Сіш іртигл Меророіатіа гсисг/ш Со/ЫпИм 
Ьос ехсірегеіиг орао, КтрЫосЬм ушАлт ех ігіЬипо 
Р лрЫлрр, циет АиАшѵ [йУ с оприпк ниііЫпкт Аірвг 
Аіогмі рсиіЦе тирѵі ѵпкг ргіогет ратгее, ррісіопее со 
Цуги* иегіаіі риІ[аІлпт,лир*5 роиіо реІиІапЬи* Ригс, иг 
ір(ё уиооиеоА рлгііе оУрушй лАниШпАм , арпііиі ер 
СУ ргоЫЬіІиг.ргерепІіЬнрр тиійе, су іпіиегі Іисет иісе 
гіт псп АеУеге сІ4ШпііЬш,иг регАиеІІст су оУрпоТи, 
СопРппЬм сігса Уле Іепіог ]оІію: Ѵ)српік,ліі,игрсгс 
Ьопнпет,ш ехіртсрпктрА по Амт арегк сопшЕЫ: 
СУ нипипѣк сриоА рцшА лАпире ЬмирпоАірУ оУти- 
йЪш ниц сопСаепііх ір(ім рпкпеіа ритеіиг.аиат Іл- 
еегепопро(егі(:су і& Аірсріт ер.Ѵо^гіАіеІиАц Сігоеп 
рЬш іАет ех лАиегр ппреглюг'ц иУі сопреиегле ре- 
&ит,герспЬпо сілтогс рМлѣ,сит агіатіп оріпапт 
спцПегсШг , АіргаШе сапсеШі утУм ипо ситрЫгіУиі г I» 

№ 

«• 

іСя 

ІЛ 

* 

!«• 

Й 

к 

,> 

и» 

«і 

и 1 I В. XXI. И7 

т(итЬеЪді>(іісНі мт ео ѵпиапит ехмДіг,1<срф[ие Ісм - 
ѵег рлисі^тагпа сотрдф 4і[гиріафІд([с Дгігілт герсг 
Ш [оім'.ипіс Сон^піімі \ йіигогй срнхрие рглфіиі ех- 
нІійЬді. ЕоЗе еетроге Ели[Ьпат потіпе [огЬПи ф ап- 
іч?ет,аті([а іатргЫст Еиркд,міш рама ег дм Ей- 
[сын* С7 Н ураіші ап(иІдга,агроги тсгііт^ риІсЬгі 
(иЖпс рІигіЬи * дпсс/Ьте^ т сиімпе мт аІр> Ьита- 
тсихиб риогешІЬ/рта схетріит регіей Іи Зесіа гахит - 
яие Ое[агст гетіюіиі ІиІіапит.НаЬім ф ц/Зет Зіе- 
Ьм еііат ЕІогегиу гдііо,е СаШд пошМШ тем Зіргф, 
бГ А пааііо геат тогыо рглфгіѵ ргсеагіо рег ІІІугі- 
<чт,аЗ еім тпіыгіосит: ситцис Танго іііЗет рглф- 
Мѵ ргяюгіорсг іміідт дтрІіЦтй ріреріі іпр^під та - 
ріЦгам*. РдгаЬдпіиг піШотпт схагпопт дгерле а > 
шііняп могите а ЬеИогчт анрЬаіиг (иг таги сцие- 
(Ъгітѵ ттегш, рдп'уне (ЫЗіо [ирріетепм Іе^потЬи; 
/егіріа /йм, ѵпйіЕНі рег ргошпсім іугосіпір: отпі/ріе 
оЫо С7 ргорЦіо исхдЬаіиг, иеЦет дгтацис схЬіЬет & 
(огтспМ, аигит ушпеЬат СГ агремит, тиійріі сервис 
гсі сіЬдгіларш,сг ііисг/д уепегд штспагит.Еі^ша 
Рег/дпѵт геріі оЬ ЗіЦІмІмат ЬуЬсгпі (строги лргс 
с6{іги<Ъі гс аЬдгід иаііііог *трсіц( (ітсЬдшг,діТга- 
(ЪдпЫтии ге^і ф риг драл Іе^гН мт типсгіУм пиЦі 
[иги дтріц, таммгі мпДѵі а? Ъогшигі по/іга /спЬ- 
геМ,п*ЬіІрИдх (епагем исі раиіиіемт: дп(с от гйд 
іатеп А г[дса сг МегіЬана, кгтепіх СГ ИіЬсгие герсс г 
мІшатУіііо/о ѵміитгпѣгіт етггсаЬаіиг СГтиІЬрг- 
тіУм Зопі:,Запа мгдорт Я отапіі іІІдШгіф гсЬм еііа 
ЗиЬу! іерсімЦспе ді Рсгри.ішег миг^епіід Иегтор- 
пс іеріпЯѵуДІрглрЯигдт рготоиемг НсІріЗім,ог(и( 
т РдрЫартд, д/рсЯи шіи СГ Ырид,/ё<1 ртрііяогѵ • *і* А М М. М АК. 

іѵ&пу/юсгиепШ <27 тіііг.асіео иі сит сі согат ѵгшяп 
нет уиспАлт югсриегс Соп[ппНм ргсесері[[еі у <*<ріо &- 
піто аіго^ягі [Ьі роя/Ыят огаЬас, Ъяссріе рокогіЬи* 
аіі р ех [епхпка ргмеірц ауспАл регтіт.Кідогс ііяунс 
кфяпйст пеѵоііопт апяр; СопІЬпІіх^^мА спре[[е- 
ге( атЬі^Ъас, Аіишіійтрие апхім мѵмтЛиІілтт 
реягеі & Іопріпсрцд-, ап Р апког гсреііегее хат ігарт- 
го^ис тіяаЬапсиг,ЕирЪглх:Ь<егёпріие,Ш(Іет сит Ни • 
аЬи5 соттипітя [сере соп[Но,ю іа[схм е/7, ні[пік> 
ргоріоге Ьеііо , иеі яг се тоШго , пиИо ро[ сег^я геІі(Ь 
аиет [гтіагеі у I кугі[ рсгсиІ[и &г I (аІіа,иі геЪліиг, \и 
Ііапит тяг ехогііа ір[а сярягхт Ыпсрил иепаііспт 
ргссАат сирегеі.Ьос епіт аі ІепіепАит [иогчт текст 
[аЬтНе ргвесІісаЬас.ілте пе ѵпяре[яге у аиіоті[і§с ЬеШ 
иіАегеінг аііисі Ыш> аАчепіиі [и* сеггогет иЬщие Ні- 
{регцеги, иегіи'і[срце пе к[гіси аЬ[епя ео реттрегеПсг , 
аН отпе: са[м ргтсіріЬм оррогшпа у иеІиі [псЬш С гіс 
йі е%ге{[иі, рсг таге поШ'хнт т<[п СаиАепіічтп^иет 
ехріогаиэгет абЬси Іиііапірег Саііім аІщнапАіи [<ір 
[ёргсс[ппхѵтп5. Нипс епіт оЬ/ёуѵіо яіегі ЫпЯп сап 
раегаііопе ретіпа е[іягеро[[е фегаУануноА аАиег[ат 
рагкт тепіегеі оЦеп[ат , & ргорегаЬаі паЯис Ьхпс 
оррогсипімсет соттпілгі Со[апііо у срсесгеіеЬаі рго - 
к иісІиЬіо иіМьгеттето епіт отпіті тпс аЬ Ьас соп - 
[Ыпв [пягіа Ні[сгераЬлс.СІиі сит со и гпі([ег, таЫа- 
шит ргтаріі тетог , рег Іікга* Сгеііопе сопих срйі 
а^геінг еіо/Ь,геЩм[^че ге(кгі\пн у ІеМо мхАщие ті- ' 
Іісе [гііоге, ігап[аЩие аЬ штампе м ассгімпіа Нірѵг- 
[асѵгіЬм ехреЛіііі, ксрмілпісе С7 СаШсе оЬіе&тх Ііііогл 
іиеЬаіиг лгвл[[іте. Не^ие іі соп(іІіхѵт [[Ни С оп/Ып- ' 
Ыт. со епіт [нрсг[кя пай и* аАисг[огй Нім яіі(пі яг- ИВ. XXI. гф 

гмуііаеі огат $ісіІіё[т А ѴІуЫео ргоіепыт &• ѴлсЪу- 
ПО,тиІіііиАо [егиаЬлі агт>\Ы> р рапа^ее {ксиіш, осу га 
ігапі'шга. Шірго гепт гаііопе иг рЬі ргоАеЦе ехіЙг- 
пиЬае СопрппЬм.аЩруие питій &• ІсиіогіЬш огаіпх- 
&, Ама/т тімуг АосеЬатг & Ічегй, Рефгисорш ѵп 
шит сѵлёЪіГуГеф іиг^іАо ргаешкеАат ргоре тлгргтг 
іепАегеТі^гіАіі, юаегіит умоют ептреге сѵ^пГпМес. 
ОриЬш регаіиіуШргоріш а$сги рШгоі роДіе атсиепі 
гс соплпа,уилт ргітит ЬуЬегпіі сргеД' м,асгіп> шіАі- 
уиееушіатурсАііитуис гоЬоге учо рАеЪае, рег О іреЦс* 
пат ЕирЬгаіе паилііроіе гглриф, А.ЕАе[[лт рей иЬе - ' 
гет соттеаЬЬм & тиміат : іЬі рлптрег оррегіет 
Амт ехріоглгѵгс; лиг рсф&е тоіит <а{1гогй УоДІіигп 
іпАіспгсм .ѴірхАеги ѵпьеѵ Ухес Іиіілпиі Акаиглсіг,рег- 
аШ* і \ил Аосиѵтис АиАмт, Ъаііирпт рглрЯит рго- 
тсіит гетрг ѵп СаШаі, Сегпмпіапо іи[[о шест гисг\ 
ЫеЬгЩ: ШАеімр Неиігсе пи^Цегій сеттере агтогнлп 
С мтелг 'т ргоА'тгет апііуий іітсги, уиет си ЪсиіагШ 
герѵгеіуіаіепсег ргоАіАіДс Ѵсгеглтопет [ии ргѵпаре ли 
АіеЬаг.ф \ошо уіиеЦигл, сиіш ѵп а(НЬеа М арпсіу те- 
тіттиг.& Матетпо Ілгтйогие сиглАл* :©г ѵлаяіаі - . 
рЬиргсераг Аоте{Ъсіг.лІіорр сх агЬіггіо [и о міімиі гс 
РрпАц арро/шг^иоги тспіа пегат &■ {іАе. Р гоДбЬ.гм 
і&еррег Магйапа; ] уіиае , шлрр ШёНн і(1гі Ципйпіі гі 
рііуИПег [иЪііа иеЬетекг теста іА исгеЬл1иг,пс соме- 
ріиі иг сопйгаііЬш раисіг пиеІІііиАіпе оДепАегег геригпа 
гст.аиоА пе регег,сорІіо {61егіірг<смА:і:& адпмпіЬи; 
Аі/ІгіЬийіурег Шпсга 1іаІі<е поіа уио[Ал ргорегаіигог си 
Іошпо пирг & іошо.аіт рег тсАіаггапеа кЬсИагшп 
пмдДго суиііи Неніи: сотгф^уио АіЦіір рег иагы орі 
піопё питегі ргхЬегсг ѵттепрргтеАігі/ф сипёЬ сот - 
рІсгсглА спіт О" АІехлАег Ш$мм і &' АетАе аіуріи- «О А ММ. МАК. 

гес, перово ііл роресе, регій реехс Аийѵгсс.МаАаУлі іл- 
ѵпеп срге(р5,иг Ып^иа Ьо{Ъ рхойпиі оаихріХо осуш рга 
Аехесих,рлйопсррие пс&ихтки а$егеп*ф шріІш,ги ѵт- 
рхоиір тиаАехепіих ехсихрі. (уѵіУш ііл, ие мАеУаіих, 
Лріе Аі[рорІіс,тохе < 7 но іхаВмс реггирехлі ре ре УахЬа- 
гіооі, сопіехШ Риах/рУм рАет роххеШт іге рег^еУае. 
С-нтеше аА Іосит иепіреіипАе пашрахі ро([е АіАісіі/іи 
теп,1етЬц лрері^иоі оррохіипе рхі Аеоехаі ріихітог, 
рег аіиенм^иатт регі роіиіірхеУаіих оссиІа.іАео Іа- 
ісгИіЦиоА іоіегапсех с 'Рргіікг пиііш сіУі ѵпАідеш тип 
Моги, рАрсшсі 5 сопапім С7 мІіУио, орріАл ргтрсис 
ігапрУаі СГ епи№,ітшиі С гасит ІІШ С угі иееехц Аі • 
Яит: (рй сит Аеіаіиі лА Уо(Ьі«т тѵеххорягеіих аУ ел 
<риА лА оопиіиаш рахахі АеУехес , Ранет геЦхмАегаі 
ріітфехахс спіт аіеУаірхоре хішт ссепати.Рлта 
мегОу (рте тіііе, ие аіипс, іѵприц хех\мп тірхе ехаррегаі 
рАст,рсх ІІІугісоі от пес ееІеУгіог рпАеУліих, іиііапит 
/Ігаіа рег Саііш шШшАіпе херит, фррпймп пите - 
гор ехегсіш, & [иссеррУил іитіАи/т нлхцс аАиепілхс. 
уио хитохе рехсиіри рхеерЕУис рхялгіо 1 лихие, м Уо- 
рет иііапі ехсехпит,та(ихе Аісе/рі,иеШрие тиіаііо- 
пе сеіегі сигрм риУІіа,ігапрІі$ ЛІріЬш іиІфеоАетібІи 
ТІохепІімт ШАет ргярЕУит рент аУАихіс. ЬетУт а 
теп тАісцс [ирег іиііапі то Ш Ьисііііапис рехаш со» 
теі, ерйрех Ш.и херіопес хеш снхаУаі ел іетре/іше са - 
{Ігспрет, арет ум ех РлНотУм рхорхі)с асахі аіегі- 
іайі хаііо рехтііеУаі,истхо хер/кхе соргіаУаі.5еА іііс иг 
рхнеі икс[м таІІеоІи-5 иоіисгісех а А Афпаіа ррпас, 
сит иетрес Ъопопіл,а$іхтіо тЬахіо пот Афахаіат 
& Аесіторперепіе Іипа,іАео^ие оУрихате поОіі та - 
хішт рахсет, с пат ехіііші шрхом[т: Р*іітр 04- I I В. X X і. ш 

рпіаіркит тірі сит схреАій* лі ІмсіШлпит иоапЛн, 
гглЬспЫщис р гепіягеіиг.Оиі шт сЪа цтеркгКуОіт 
/Ігсріт ехат* інгЬиІепт шАіреі ірпоюгнт Ьопнпит /е 
сігсиіо сігсипрріит, сопсерю псдойо,^ трегапгі/ по - 
пнпіі тсыргхЦгібІШірглс'рЬі рагші ппмііДітиі: /с- 
(Ширие аііетт агЬіігінт тарірсг сциіыт раиіоапсе 
рирсгЬиі с 7 ргох,іитеп(ѵ^ие троріиі герепііпс,ргт- 
арі ие спрііим орегшг і^псЫіи, орргсЦат (еггоге шх 
аШ$ет тешет. Ѵспт ситргітііи: шри , аЛогапіх 
риг риг х Ааіят рЬі соріат ааиегИреГуТесгеапи шіет 
Рщис [есигм-Лпспии, мс[ші>трегаюг, & (г теге сит 
раисіі аііепіі рагііЬм ее сотпирр. сиіатагнт іиііа - 
мгріЬгЫепіуИлс иегЬа ргиЛепііа [егиа^ше } Со/Ьп 
Ьо: таіе/Ыііі емт ѵпр$пе поп ие сопрііагіо ИІі,рЛ не 
4ерпа* раиеге роггехі. N 1 М ЛеѵпЛе атоп I маШапо Лір 
рёгепітіупес арпАіт р^пе гат*,иеегае т геЬн* гге * 
ріЛи аиЛах О" сопрАепІіоГуСІшШет иі ргхрітеЬае Ас- 
Аіііііат ресет уСІЧі рарріпи мсеАеЪае.еіІтуие [иЬигЬл- 
піі ргорпнрмшет атріи піпийтсріс ргосепй*, тііа- 
гіі ф отп*! рргигіі тгЬл сит ІипипетиІп>,& /ІогіУи*, 
иоіірие рш[Ь; у А.и^(Ыт арреііат &• Аотіпит,Аихіет 
гщ {[іат.ѵЪі еиепш Іліи* ег опипе,ргташ $е иепШгогн % 
циоЛ аА ехетрінт игЬінт таегі* рориіоре & я1еЬгц> 
рег ліш уиосріе сіиіелсе* иерАм [аіиіаге [ирірсгеіиг, 
сАі&о роРгіііе сигиіі сеШтпе сит рпнііо рІеЬцуііЬі Іих 
ехсапАніе сегІіа,тогагнт трапе* регсигрп а^ѵгіЬт . 
риЫісіе, 5 иаоі петіпе аир герреге ргхрАц* осгираше . 
у (Летние ІиепАн Неиііат ргхрсіе ие рАши: си'шз Іо а 
ріит пипс сопиепіее орепАі. С оргех оеіргнт то піі нт 
ртпиілееі Нхті & кЬоАоре*, уиогйаісег ех ірр* \рн 
иигріпіЬШ) ліаг аЬ А.хц рипипі* сісегіогі рлга сорит- *И А М М. М А а. 

^г,ш 4 п{Пі(Ь<и ІитиІо(іг соШЬм іе[іпеп(еі,рсг іЦугіоі 
пиегріпіипе & тЬг<иаі:Ьмс иісіпх те&ікггмеиъл 
сіі ф $егііс<е, тіе Т Улсім іеЦ>е<ѣгп&! & РМірро- 
роІчп,сіш{аХ! атрілі & поЫІе;. у шуиа тЫгл т 
іійопет Котагмт геііѵепіал пайопес сігсипрМі рг<е- 
по[сепсе ім /*§« гаісг сопѣнію, тсег аг<%: соііе ; срібіат 
ЪіапКі оЬригш , <іі та?пішііпет ^Іеіогещие ро^ел 
геЪм еіаііі рлсе^ксіл [ип* & сагрепШ:ліШЬн^ие 4Іі- 
сриоііг; с 1 <ш} 1 !ушопогмп іишт рорніогитсрсе герніеге 
а>гиш:.& рлпцчсе іііугіаіт феЯт тоііі иб еімл.неіие 
тспиіл {ііоміе (иреглш.іліиі него е ге^опе орроршт 
ЧЪгасц^ргогм Ытсіімсе іігирШт,Ьіпс<]ие & тіе^гл 
ігатіііЬиі і'гпргііситііі^шіе ряпішіг еіілт пиі- 

10 неіапсе.ЗиЬ Ьлс аішііпе лр^гші мгоЪіуие $<иіо[л 
ттрогнт рЫгйаепааі, [ирсгіог ліиррне \иіш лірез 
схсеп(а,т{ёгіог імге[ирігы ^урлпіл.ис пиІіцЬлЬісеінг 
оЬ/ЬаіІіі иАн^ие {гсШт ег Ргоропйіст.Нцис т гем - 

11 (ащне игргпіі сѵтроІіііс,тл^[}го е^нішт іЧіс геіі&о, 
ипрсгллг геиегіііиг НаДім соріо[мп орріій, <рно тіе 
ехреіие сип&п іфопегес {иіг иІіІіМііЪм ргоІитга.ѵЪі 
\і(Ьгет <ірні $\гтмп иірт рггірюгет Ы(іогісшп ех- 
тіе иепіге рглоеріит, Ѵлппопіл /есипіа соп[иІ4ге^ 
рг<е/ёсіі,& Ьопогат лпел {Ыша иігіш [оЬгіеМИі ргл 
ііл тиШІіиііт^ІП) ро/} ѴгЬі ргя/ёёѣт.ілтуие 4І- 
Нні /е ех(оИегн,гшп^нат егеіет лі сопсогімт ргоио~ 
сігі роЦе Соп/Ьяпіімп, оглйопет Асгет о тнс&іилт 
ргоЬт (\и<гілт т еіт ехрілплпсет & НІІІ4, /ёгіріё- 
іЫ аі (спаШт.Ои,<е ат Тегіиііо аіпйпі]ігапсе лііуис 
ргя/ёЯнглпг гесімгсшг т аігіл , егтгшіі поЬіііШіі ат 
(ресіоріріисіл Ьет^піМі углм.ехсілшіит еЦ епіт т 
шттснп{кги[еп(епМ сопргиесе,киті ЫогеиегсЬлр» 'Чь Годят?. Типе 07 тетогіл Соп/Ьпііп*,иі псиоіог'ц іиг- 
Іапп/^ие ргіряпт Іедт 07 споги лпіѵциін? гсарй, 
щх ашс,сюп орет ее ма/ат, у иоА ЬагЬаго* отширгі - 
сто аАир^ие ррх* аихеглс 07 сгаЬеаі ат[иІлга>іприІ[с 
пітігшп 07 Ісиісег.циі от шіагс АеЬегсс іА <р*оА шр 
(Ьи$ оЬшграиііуЬгсш роЦел ШтеШпо софіоиі мінп - 
хііуШ шЫупес [ЬІсАогс,пес и[и, гисріогіо Ногтя еиін р- 
<риат {іпніі, срмНм пирг[}гАПіт Аетісгле атрІіД'ипит 
<^.оп(ЬіпІіпи?:(Х)Мгл ѵпсопрмптаСит 07 [иоаргс[кт у @г 
<{иоА тт* еглі ргепАіт,<хІ[а мроіе/Ьсе сгиАеіе.Нхс 
С7 (яіи оо^ілпй,[оІіа(і(рие [ирег тахѵтц ггЪіи 07 [с- 
ѵцСуштйм тешепАм мйписиг 07 Йфсгашг, аа/кт- 
Аісап* уиогипАа ѵттапіл ітреАітго сиг [іи еіи* отАІ- 
іс?уПІ шпіапеег Ьхс <рщие апеесреа оАоІерхгепс ЬсУс- 
(лЦсецих Угеиіеег ехропёіиг.Ъши Ісрпопс? Сб[Ьпйоаяі л 
аААіШ иіи [к^пагіогй еоЪогсе.уиа? мне пегас ориА 5/г- 
пиЙ,ш [ифс&<е аАЬис рАеірегресіё песеДіШнт игрен- 
ий пирс м С аШоі. ерих ріргіи $ тосх> р аііасрие Шпегц 
ІорХу С7 Ъсгпыпо? ЬоЦг? сгисе? 07 аАрАио* ргтіАаы, 
поилге срсхАлт тоІіеУлпШг , ошоге 07 ѵпаШъгс N 1 - 
ргіщеерш и щгтх сгіЬипо т ШрроЬша ремъ. гё<рие 
Аі^[Ь рег [есгеШ соИо^ша^ аію гоЬогасарІепйоуСит 
Лсраіеіат региет[[ёги,игЪёрш 07 оріЬт тигіррце сіг - 
сипАаіат наМц,еат Норііеег герепсс с1аирге,шиапсе 
імАірепа рІеЬе Ситиііи ? Ьопоге, Ы Соп]Ътц потен е- 
глс поп ейом отіаіт. 07 оЬ[ёгаІіг аАіііЬіи, іиггіЬир- 
дие оттай* 07 ргорирпасиІЦу ріеигх сопагіайопі ргх - 
рагаЬапс ийІіа,тетн р>1ий 07 ІіУегг. Ьоссріс ропоте 
ііл оиА^А риіспАіш Сорагиу рлгйЬм ис [ ирегріа 
ІІлІиѵіШЛім ехсісаУлпС. ОиіЬм Іиііхпи ? ассѵріі?, 0 - 
ррт шпе ариА Пхрипс, п*Ы а сегдо йтет а Аист зщ А М М. МАК.. 

Іуепрре & пиАіет Уапс сіиішет сігсипр[[лт сриіе 
акуиоье^гшпуиат іятеп ехарт лиг АеАіат, ѵтреп- 
роге риАю рУі [осіагс, иеІрлиАсу иеі Аіисгр: аАиШо- 
пит уѵгигіЬМі апіециат таіні огігеіиг аІісрйАу ргоре - 
гаУае. I Аеоцис іоіипит пи^Ргтп е<рм(ит иепіепат 
рег А ІреГуНогісо^; уп^ге[рітуаАіА^иоА ехафгае^ио- 
уио тоАо соггіуепАй геАігс аііиі ѵтрегаУас. Еі периА 
Аес([сі,тіІі№; отпе : с{иі сотіМШт [е^иеУатг аиі р&па, 
геііпегі іи[рі рег іАет орріАт гглпрт п,рго иіпУие 
Іаіиго: лихііійміррус Аірорійу ірр Ум А Аш ро^л аі- 
%піа тогк СопІЬяміі,Аіригрі Т Углсі]( Сопряпііпоро- 
Іип тгоцеж рере АэЯш ягіім рге іА оУрАиѵт срмт 
иегепАнгПу\ттепе сит сотНіУие аЩ: лАУос АерпаЮу 
гетот ехтАе іошгшт,аІіл <р*<с росіоге: Рл^(пУх: пе~ 
сеірМСеіулЯипт.ОгАіпг ішрк рийгнт депипо Ауиі- 
Ісіа сігсипррн,сопсіп*пЬ\пм рпкгНф Аисит,сописпіеі 
мірип ер а А АсАіЬопет аШсеге Аерпрогеі тіыайУілп 
Аогитрче иагіеіа» [егтопит. СУ тиійі иііго сііго^ие 
АіШіл’.(,т ѵтупепрш оУрпавопе рІірхпк,ех соАо^иіо 
те ѵпріЫ АіреАішг.Ее (рил піЬА рпеіег ри*па ілт Ц>е- 
(ЫУлтгуОіглііі шгоУ'ирхе сіУі* р>тпор*е оогрогіУи*у<ш 
гота ілт ріг^п(е,сопсгерлп(е рпііи Уиссіпогитг,рлг»х 
аса? пре ѵп сІаАе ( тигим,ргосіспк( писпирит соп[йІ - 
Им Алб! сІлтогіУиі ргеУлпіиг.РІиіеоі ірііиг рглргс- 
іе? орриушпгеіусгакріне Аепріи (ехшрпРт тоеАсп . 
(еі СГ анисе тигогіт іта рирроАеге ргглтетпѵт тиі- 
ІітАіпе сопаУапіигу рі&я: рісгісріе иеУепжлА те пру- 
глт питій [спім. Мпнріе рагіейУиз репе атііриіу рак 
иріАіУна иоінііі ѵпрготт соШрураг: сопрЛЛгіаепй- 
Ьиі іасиііі геіго^ие ^глАлсте: уЛиепегип* рМп отпе: 
аііоіу теш ртійнт а ргорорп ридіапАі Асіогіо:. Нос Ы В. X X г. «У рпто апдгсД'и сгсЯі т лиіасілт сіаир, фтры р4и 
сіл теЧогятрлгш іиоеЬлм гсряпйл:тепйЪир 1 ие / ип 
ілИі & сотрорйі,рег оррогшш (оггепій Ыср([о Іл- 
Ьогс и*{пІш ег слѵегл ріЪрііл [есигШі мрІсЬлги. 
Согига типітефісеі рлиоге іфгітіпит лпх^риіо- 
ге ілтеп пе [осогсіс; иіЖгепіиг ег Герпес, иЬі рлпт ші ' 
ргосеіеЬлс Шгееарегю сепіаіа,ла тфгитеШл оЬрЖо- 
мііят лгііитігаприісгиѵи. Шерил тислгіеііЬм л4- 
тоиепіііупес лі ткпШкЫ тасЬітш, иеі и( роЦіти р- 
глгі сипісиригиепісЬаПіг циісі клШе,Жр>4гл1югн Ьге - 
иі сіиііахт Кліірте атпі рглигіакепк, соттептт 
схсорШт ф сит иекгіЬнз літіглпіят. СопфгиЯяг 
неіосі фиЖо Іі&пелі шггес ргори^пасиій корям ееіро- 
ге і імрореге ігіуетпіі плшкм иаі&с ркі соппехщяі 
Ьн$ трфешеі агшН,ипо рагіц; лгіогс ргокіЬ'тгес Жф 
реііеге соііліі$ ех ргормрио иігікм тсеЬашиг : рЖсёг- 
цне ехреЖіі иеііееі с іиггііт спиегпіі е%гсфі,тіе{Нс роп 
Исиііі уиос лпіе ютрлрпагаги, сгапфгефі ффтагши 
мЖіифо гидоііо-.иі Читает пйфіІіУіи р репой & /л- 
хі$ иігт^феиі ліа Іоеаіі,кі <ри ігапреге рег ропсес пиі 
Іо ииегрейлпи лЖрсцрлгсе сотш1/а,лЖш! ѵп ретгл 
Ьа герглгеги. іаптрѵтш соеріі ргиісШв ліюгрт 
еилре.сит епіт ліиепілгепі ілт Шггес,еотогііс таИео 
Ій гпаіепііЬт ріоеАгяпііги срипеНлтфагтепШ ас ил 
г іо фтіее флттапт ѵпссреЬапіиг .ция уиотлт ѵпссп- 
Жо оеіегі ропЧегіЬир^ие ѵгеріЖ р*регфапііят ѵпсіігипл 
ргосііегипі мфитеп, лгтлтят лііери рег елгят ф- 
/Ь|і4 иіагіЪаги,егтпш сопрхі пгтепІісЛпіег^ нлЖфг 
Ый ре4#ес роф паиаіит (осіогят оссярт оЬігШ ріги 
флхй шштЬтрглсег рлисос^ио; тоШ Іісеі рег поре 
Ж(а рірри^А иеіосіт ехетеглі реім.кі иіііпшт сет- ' 

р.і. V 

/■ ■ ь^ : иб А М М . М А К . 

пипе ргоАиіЬ т ифсглтАлгіряе [і^по гессріиі ех то- 
ге лтУ о &і%гсрі> Аіеі герішт лтпш е^геАі((агіУио. 
ЪЛиттіш епіт тсегога (игигл Іирспіій ргоргіл,рго- 
ЫУігогег (реіат (ирегапіі уп^лттаЬлгКу Ноес ірруио- 
ернс раисо; ретсУлт апи([оіргорегаУлшг Штсп піЬіІо - 
тпиі , С7 <1 иаптт гесгеЛпАц иігіУуі сршех & аЬо (л- 
гіДѵіс ігіЬип рег псНи ѵпаргя ((аіпт, герлгаімг Іисі: 
ехогііи рглішп тсіілтепп шУапж-О’сриАат еілііі 
/ ирег сяріы риііі,иі рирпаіигі Іеит<,аІі] иеУепх: Унте 
гц иі апкл рпіифгиеп^ие ипреш ргосиггепХі,ре{Ь 
гл тііііргтііт сеіопт ісЪЬш ехропеЬам. аІіЦсггл- 
Ш рогШіт оУцсе; ергжрспАм аАогіг, нісго ірпіУм 
рехУлпШг>иеІ (ахц тигаІіУш оррехУапс. сриАлм рр- 
/лі (А епііін ігапрге сошііугерепіігш согшѵ аЬріІйЬи* 
<ри ептреЬлпі сіапсіііорсг ро(Ьсм,гиеУат йияих иеі 
ршсі] АіряАсУат. Кетгут епіт аА тсепіл іиііогнаі- 
Іитсрис лпхтаглтт афШУм (нІінт,т[іАіапи! аУ о - 
гнпі Аі[сгіт<пе АерпАеУае.Іг у иапс[ на } ’гоЫУіхге; регі 
Ил Усйогйпнрк лгьУт апсг/Ьппг^шУм піЬіІ ргсехг 
моепій(ирегеш лАшпипПітісоЫЫ іатепех роііогі 
Ьт питеѵ 'ц тііе; Аініигпаі (ёгге пе<риет тегл$,(иУиг- 
Ьлпл от та агааУлс Аііірѵпхг іяушгсі^иа иі иеі та - 
сЪіпіі роЦіі рлх(п(1ят іттреге аиііякт. СриоА иУі 
рліглге поп роіегае пирпішАіпе иеЬта АіЦісиІіаіи , оЬ- 
ріегігетДіш с серія е(і:& ехсиУр (ЬйотУйрие геіі - 
ЙіѴ ргхрйіагі^пиііх! иа(Ьхпх$ арго? ргорѵмрио* отпі- 
Ьи5 сопггиепНУш аУипАаУат, гаріѵпш ріегасрие соп- 
оогроглІіУт (иі* ипрегііе псег.ипАе Іагріогі рош (аррпі(- 
%ие лАтеАіт Аі(кпЬ тагссУлм. Нц геілііопе .•соттпи- 
пі соп(огйитсріе спрпііІ5>\иІіат$ Соп[ЫпііпороІі ейат 
Ш ЬуУетті, (оісгй гегшАіо шгУлііі сопрііиіі геУиі : і I С. А Л I. иу 

юехер кдіопет ш^пт рсДігит еа атрефпа ргоіе 
со^гитт пирглг 3 иг шр> ЬопогайЦіто иіго, сѵтрегщие 
рег ей тога Сопоту ] оіисгеіиг оУрДінм.Іпаг е^ил по 
аЦагес Ацміеіл орри^пагіо 3 аіт т геііуиіг орега сопфн- 
тегепШг мсп[[іт 3 рІасиіг геррепгеи аегіаг аД ДеД'Шо- 
гит рИ сореІІі.&иУі ауиапт Ди&Ьм иіагр(Нг п*Ъі- 
Іотіпиг сеІрогерДисіл герирпагем,Ритгп УЬогіЬт а* 
иегШг пирпі^рио/І ШДет риРгл ер рійит. А тпиліі: 
сгит лшДіогіЬт ЬіЬепДі ріЪрДфр/^иог атогіш сіаи 
/егас, сопапіі риааІіЬм арт рагее шхегипг. ( \нл Дй 
адШіШг трЬін апаДіНіг, рирегиепіг иг рглоергит ф 
К^о.рмагитрис Депргаа сопабЬииргорё рДепаг ас- 
сфрг-.тиЫ^иеЬсигиг у исга^шЬм Сопрятц оУгит 
ргтаЫтуис іиіілпі ДосеЬаг ѵтрегііт, поп рпс сопиі- 
гф гериІяЬагиг игрИах.пссеі (циршсгеДШі угри шг 
глпгйлпацилт расЫ рсіиа рфергиг лДрч^пааДітр 
1м 3 рДс геііргорм гсДДіга 3 ел <}ил Досиегаг герІісигег.Ніі 
Міііііг ех Ді и гиг по ап^оге рогііг гесіирг отпег фир риф 
сереге Ілй рлсірсит Дисстфе^ие ригоппаг,Шргтит т 
йм рігогіі <т(ѵгет,рлис6р^ис аііо; оТшІегипс, согй рір- 
ріісіо егітеп Ілфл ттшефЫИг & игЬц лптгиг ехрілгі 
рорепаг. Р мсіг Депіуиерор ДіеУнз схріогаіім реёЪя- 
& пе^оііо , Млтеггіпо гит іиДісяпа рглр&ѵ рглагіо, 
Щ^гігш! иг ассгтіти; ЬеШтрпёкг ехириг фиіішг.Ки 
тиіаб него рор ей у ЗаЬориз сигіаіе? еопш(Н рпе гс- 
РрссЪі регіеиіі риДіа рм[ре ДірѵгДіаптратІісопрѵт 
рЬ фиш ргго. гсрДиі отпег аУегиги ютохц^иог таг- 
Ытігшт гаЬіет пссѵррш е^гаг,поп иоіипгат. іДепіт 
аерйаа репфлга рпшеглг рІаеаЬіІіі ѵтрсглгог & сіе- 
тет : Ег Уле уиіДет рорел %еРз ртг. Іиіілпи; него л- 
рет ейл гит 4риД Илфт енщ аШогіЬт фгт^Ьагиг, 

м- гтшііа иггмеркреШтгреп * . ргпиАлУл с спіт пе сІаир>- 
/ гіт тіішт ариА А (риіеіат герепйпо аАріІЫ оУргаНч 
А.1рішп \иІшй,ргошпсыб С7 аАттсиІа рсі- 
Аегес рие ехтАе {регаУае тАіа. ІйАепирое ора Огіеп- 
ііі тармреге иегеУаіиг, опекай Аіфегрмрег Т Ьгасіал 
тіііет оогига шт ріУ'кят сію солбінт аАиепіаге,$ис- 
согй сопрпіл Сотке Млгііот Аиеесе:[еА Іатеп сопргнл 
юРппіііт р>Іісі(иАітшт тоіе ірр сриосріе оргіат ерреа- 
сісег, іИугіспт сотгаЬеУаі ехегаіигп, риЫеге соаіііит 
ІЛогііо, рготрптерне ѵп ааяттУм УеШоор іипръ гс- 
ікгііпес ргіиатги иЬІіігка ѵп сетроге о^Іаргапй Ае$і 
аегиАхар^ие аиАіеш,сомгоиегрлі таххте тттсіраіш 
огАіпиШілА ериопт ріиогё ргорепрог мЫрерЫгати- 
пегіУиз роЫіаз аАпеёЬсЬае. Ая ЪутгтсУмп герегшт СГ 
М лхіти топают соп^ісио* а поУіЬыа Ісрям аА С о- 
Ряпіііт пи[[о5, ехтАе геиегрн Ьопопрсе шДи, фройо- 
гс рорЬлЬію ѵп Іосит ТегіиІІі Махітит ѴгУі рглрёсхг 
АЕсегплаА Кирпі V иіаир рга(іат,сиім [огогц еіші р 
Іішп погас Уос оАттргате, оілшпшіа га аУтАа- 
I иі, О" ериегеіх рІеУц ехсііагі сгеЬго [оіііл се{[аиегип(. 
Ітсмршгтат ігеріАц геУнз арреггес^ оЬеАіепйн 
шгігеі рАисіат, М атегЬпит риербіит ргвеюгіо рег 
ІІІугісит Аеррпаиіі сопрііет,?? ЫешЫт: ери пирег у иг 
рптит он реп А* В агУагісл шіііаііз оиюгет-, ѵттсАс- 
чак поШегаі Сопрапіітт.Нізас ЬаІіУт таг фете- 
ійтуие попа перо (іа соттсиеп№ у Сопрап\лиз ариА АЕ- 
АеЦат схріогаюгшп геІаііопіУиз иагу: апхіиз, ѵп гл- 
Ъопе ! АисеУам апсіріса>пипс аА соптгртгш рирпаѵ 
пніісет Ргист:пнпс р соріа рагиіЦеі, оУрАіопе ретпл 
В е^аУАеп аррге[[игнз у соп]и11апз ргиАсп&г, петох рог - 
Кі реШгм Ьг&ом, упргосебіит Шроро&тие гсіѵн - II В. X X г. щ унегсеІаШі.Ѵегіт сопрііопт атУіриіі гекпеЬапе тиі- 
йріісе! тог л, шАлпсе ггат Т іргіАет гере Ант тоиегі 
рсгтіПегепе (асга.пат (і регтеап ( Іипипе пиіій циі ге- 
р(кгее,тиет[[е!,аУ(аие Аі([ісиІіаа репеігагаі Е нрЬга- 
іеп. аііосрип аА спиііа УеІІа си(ЬАіет пиіікт, ктсУаі 
еит рсгісиіи оУіегіяге сігситтигапі!, (ігпиіяхт тое • 
пітг титтепк Ае(ёп(огитрие аіасгіаат ехрегка. 
пе (рис^сегеі іятеп, пене сопхтпегеіиг иіегк<*,кгУіко- 
мт СГ Аргіогит е^ис(Угі(^ие пиіііі л пйпі(іго! сит арпн 
піУт тахіт! ргорегаге соергспоп ні Ыа^егеп* Ѵегрн 
ѵп рглІіа,(сА ргееапшгк імпЯиго; сісегіогс! Т іггіАц гі 
рлі,& (ресиіашгоі сріопат тех с отит егнтрегеі иіоіс- 
іні. аААеУащие топепАо рерім р? (сгіУепао, иіртні- 
ае<рк тиЫсиАо ігап(іге с<хрі[[еі Ьо(Ыц,ге(ёггепе акт 
реает. йитуие сопіітка іи([а си(ЬАіипе Аисе!,ф оссиі 
іа ^кИасіДітх репы оУ(ёгиапіиг,ареп! ір(с сит рагсе ил 
ІіАіогі ехегапи сигаУас игрека, иеіис ргорирпасиги* ор 
ріАа с[и<е імеУаШг ехсиг(й.$ресиІатгс! него ет ігап$] й- 
р<е (иЬѵпАс иепіепкі герирпапііа ргоАеУапс,іАео (и (иго- 
гит ѵпсегіі, <р*оА ариА Р сгри пето сопрЬогнт е(1ооп- 
ріиі,ргеехг орктасеі іасітгпоі а? (іАо!,ариА уиоі 5 і- 
Іепіі] аиоаие соіііиг питеп. А осег(еУакіг <шкт Атето 
гак! аиаУм ітрегаѣг аА(іАие,огапкУш (ёггі (іУі (ир- 
реііаі. а(ЬУапіиг епіт ( е поп пі[г соа(Ні т ипит мгі- 
Ьм сип&ісроЦе ппрсі и гері! агАепкЦіті рфпеге.С^ил 
Ай ариптг і(я[оІісіх , пишу рсгсгеУиеге оегЬЦіті: уно- 
гит сІагарАе сотретт е(П,іиІіапит ШІілт СГ 1 Иу- 
гісит сиг(и сеіегі ргясегргсЦит, сіи* (Іга тсегѵт ост- 
раЦе $иссоги,асѵііа шгАі^ие ргх(Ыапат аихіІіа,иі тиі 
ІітАіпе (Праги! агтогит региаАегеі тЬгасі<и. С^ио со- 
рпісо , тсегоге о((и[м Соп(Ьпііиз , [оіаііо ипо (и(кпіа- 

М' 1*0 А М М. МАК. Уаыгурхоі іпіертог [етрег [ирегаиегаетоіш: ге Ытс 
тарпат ііЦіахІіасет аі аірсрепііт сопріінт аірге- 
Куіеіеріі роііЦітит,иі иеУісиІіі риЫіа$ ипрортт, рои 
Іаііт рглтіііегеі тііісет ѵттіпспй сярхі аігоатіі ис- 
кам оаигріпт, стпіитрхе соп[сп]и арргоУаіа[еп- 
(епЬарег^Уаги иірглартт е{1 ехреіш. Щие Уле ір 
ропепіі Іисе рорега тпііаіиг ге^ет сит отпі пихт 
<рмт іихегаі аіргоргіа геиегЬДе, <ш$ісф іігітепИ- 
Ум: Іепітрхе тет, геиосайі отпіУм рглаг со* с^иоі 
сопріешіо рглрііо Мерроіатіл іеІЬпагаі,геиег[м е/і 
Нісгароіюі. 5 \тпих іЩис схртіт (рюгрип енаіе- 
геі атУі$ѵп*,сит т ипи ехегсіші сописшЦеьотпп ап - 
іигш СГ пихпіриіо; & соУогіе* ѵп сопаопе носам: соп- 
сіпеііУм іиУ 'ч: орріегіуие тиішііпі; ситро, шеат аі 
ргпитіа рготріім ааідѵгес ѵпрегапіа, іпУипаІі аі - 
уЗ рікт [Нрасо^ие [оііт іспрм, Уле ргорциийіх е(1 аі 
[егетіа&рсает ріисіл ииІіи^гпиио.ЪоІісіш [етрегу 
пгерйі ге Іеиі иеі иегУо сотпитап ѵпсиіраіл рагй соп- 
%гиет Уопе/Ьхіі, нирхе сами; паш^япіі та^[кгу сіаио: 
рго {Іи&нмп тот сгі$ет не I тсііпапі, сотреііог пипс 
ариі ноі ашпііЦіпй мгі сопрсегі шеоі еггога^иіп ро 
іім(р Діа Іісѵас иепт)Уитатіаат,<[іиіт сгеіііі пс- 
рѵіці сотпмшЬм ргоритгат . Ѵготіе иг раіім [ап 
роДіс, ерхл [и Умм сопаЩ сопиосапіі таагіа, ааіріее 
ерхлр лерт лигіУм <& /ссипіц.СаІІіт раігиеіет ат 
роге ср*о соприпісіц геУм регіігиісіеег М арпепйм т- 
УлгеУаіу еріет оУгиеге иергл шгтаіурохраа Сл[агі$ 
У иУІіпихттаі Огіспйі рглріімп пир. ери ситаіиІН- 
Ііарег тиіія ихрх геіап^ие пфгіа Дера{[сі,агЬіто ри 
піт } ер Ісрит. ахерхе иктт Ьос сопсепт е([ес ѵпшііа, 
ПхгУапт ааггіш сопатт^е? апдѵУаі пс: ипа,[еі 1 I I В. X X Г. 

ресигл Доіогіі ргххггШ гесогДлйо.Аі пис лІіиД лспДіе, 
аирт Діаге ргхсегШг тоерие^иоДрсг ргіііиДіпет по 
Ііі іп^тгат^лДіитеіа схіерл соегоеЬипі. Іиіілпигцце 
Дй агсипретепхг ІІІугісит пайот еххгал орри^па- 
йѴ тспДц ргхратш СлЩгДеииш соп^Депйл ргхііо- 
гмп^их сит Сегтатг $ѵ[р і ртеггтУм >ш иесоп еіл- 
іиг,лрсіИг т р>сіеіахт [ирегУлт аихііілп У ш рлиагф- 
гііак фёцне рорксета л&регпісіорип аиДлсілт ргорЫ, 
ѵп похлт рнЫісат соп$іглші, лсриШс саісаіа рлгепіе 
пиігісе^ие огЬіі Котапі: сриат Шіспт фігіШі іа пери 
ршШ.а ереЯиглт Дет Де , иг [ееіере Ілтилп иіегиет, 
& ірр схрегіиг,&Досспіе апЬсрміак раіе сгеДо.ОиіД 
ідгтгрірегер, пір иі ІигУіпіУж ехсіііг оаигглтифЪ- 
сгерхпііг глУіет УеШ лпхрилт риіерт нлііДіні аіе- 
гііаііі гетеДі/і орргеЦигі? мс епіт ДиУішп риоге пи- 
пи гиг [ітгт рг<е]епх,сиім регеппі рі^гл^о Длтплп- 
Іиг ѵп^гліірггтг ѵтріергхрлглтт лД еогит ѵтегі- 
іит с ре негхпДіт , сри поп 1ахррй,рД сш(Н Ьеперсці 
рІигіЬшіЛД ѵпропШп регіеиілріггехегипе.иі епіт тел 
тет аириглсДирНл^ие ге(Ьг сопріуг лДришгл рготіі- 
6і,р>опДео ріоД р иепгит } иегіе сотіпиг, ііарлиоге іог- 
ререпс, и г пес осиіогй иеРгопт шУгліх Іи а г лгДогет, 
пес УлггіШг ришт рсгрглпі ргітт.Отпег роР Ухе Ді 
бЪшлхеглі т репхпііа риатЪлрар^ие шУглтег ігліі , 
роР тика ерше Уепеиоіе гср>опДеглі,рекУлпі ре Дна рго 
ііпиг ѵп геУеІІст-Оул рглііл ѵп Іаіііілт ѵтреглт иег- 
Риі ех теіиісопсіопе тех лУр>Іиіа,АгУіііопет лпхлііоі 
ршрим лД ѵпхртл Уеііл [еДлпДаехлтелёНг ілт рсія, 
ііег рій ргхіге си ІІхлгцг^ МлШлгір, & сахгшг ех- 
реДітіѵт рг<есер’к№ сит Іхііг ШДет Сотеагііт иеп 
іигіі ѵп Зиаппѵт лпргфлі орропепДй,еа ге лЩг лтеіл- 

?‘ІЩ Ѣ *$* А М М. М А Я. 

іит, (риоД^иг сометрм т С аЩ;,сгаі Іиііапо т/гЦи?. 
Іп Ьос гепт аДиегрігшп іитиііи Ь&гегк е'ш ргіит 
ілт С? рА>ррем,лДисп1ягс сарѵт иііл Діріаіет, ѵпоДо 
поп ІосріспііЬиб арегсе топрглЬлі.тприе ф по- 

йнгпі* іетрогіЬт іхггеЬаШг^ попДит рспііи; тег - 
р** ѵп /отпит ітЬгат иіДегаі рлігіі оЬшІіре риІсЬгм 
юртіет:сйтрие рірхріит С7 Іосаіит ѵп ргепно ріо,ех- 
еиДат рЫ ргоіеаре Іопрги* ррЬягаю, срыт ір[е Дех и- 
г& пиши рѵ/ЬЬаі.іД <шат регтиіаііопет іетрогй ѵпДі 
тЬаЩоеі ѵп іегргеіяпіеі ріасепііа гсфопДсгем.РоР Ъ<ес 
сопр[[и5 е]1 соти&ѵгіЬиі ргохіпи;, циоД Шсршт Дср> 
Іиіиі рсгеГит аІісриД шДеге Дерегіі, сри>Д ѵпагДй аД- 
рйіЦе рЫр^иаЫш лрітаЬлі: сгршУаГиг рѵпіш циі 
Длт іиіеІсеріІиДі аррорті, сит геІіашЦс типДо айм 
Ді&гсрпгпт.Тегип* етѵп (ЬеоІорг,ѵп Іиоет еДіШ Ьотіпі 
Ьні сип(Ні>ріІиа ргтііла рііяіі, ЬиіирпоДі срилДат ие- 
Іис бЕЬи; гебЬига питш [осіагі, аДтоДіт ілтеп раи- 
сіДітіі шрьуио; тиіііріісес аихеге шгЫіеілД^ис ф о - 
глсиіл & сштге: Досиегип* ргхсіахі. I тег рш ер сйл 
ЪЛспапДсг оотіси^ариД уиет Ьі ргигц Дно Ісрипіиг: 

хххѵті /«и / ишѵ «г//>» тм пѵо/хіѵи, 
естосѵтсг і5і /и.Ѵ 5 хуиуое 7$ /Ьі'ѵ. 

ЧіДет ех [етріагпіі Нотггі тгтіпіЬт ѵтеШрі Дліиг> 
поп Део; саіерсс сит шг'ц ргЬЬм оойо^тт у пес аДрі- 
іЦе ри^гипііЪш иеі іши[р фД ртніагеі рѵпіох сіі урИет 
иегриог.уиогй аДгтпісиІц рг<есіри*$ ѴуіЪарргм епіыір 
(еДісіП<г,& Зосгаеес, Ынтауие Ѵбрііш^ рѵрегіог $сі- 
ріо:& шциіДат ехіртлм, МАгіму ОбЫмлпис.сиі 
Аирирі иосаШіт Деіашт ер ргіто: Н егтер^ие іег та - 
хітиъутуапеім АроДопі иі ,аі^ие ѴІоііпи5>сиірі$ сри<е- 
Датрирег Ьас ге Дірегеге турси } аІ(е^ие тоРгаге^іа- I I I В. X X I г. т 

Ьт ргітогЦе Ы репі} лпітіе соппсхі тогьійт , цкаі 
Ш уилт^гетір [мірфярйи Сиёсиг^иоаА ІіаіиеЦМ* 
амссріе таіоы,[і [еп]'егіп с ригм, С 7 а соЦииіопе рестп 
<к ѵттлсиІлСл согрогіі [ осіеіаа Аі[сгеСае. I п%ге[[ т іщие 
АпСіосУіат рІНпатІо Со/?зяЛиа,<«і тосит агШтпит 
сіиіІій(ис [оІеУлс)лиііс [игге&иги*,рлглСіе от тУиі ехі- 
гс ргорегаУлс, ѵттсііа гспіапСіУт ріиппие тигтигс 
іепиг.тсепіт Аі([иа<1еге рлілт лиіеУлс ^шр^иатиеі 
иеіаге. А иситпоілт {ёпе/рпа рго/ссЫе, сит лі[иУиг- 
Ьлпит ист[[еі еІфипЯит ехтсіе иг Сю Ілрііе, Н/^ч>- 
арУлІит попит, Іисепи ілт ііе,сшіли!г Ьопипі е таг 
/ёЯі іехсгл ілссе саріа лтІ[о соп$>ехіс,сомгл оспНиит 
ІЛСие ехсспрш: аггіСи[срис опитрпе рлгайУм рт* <1с - 
У ЪплСім ір/с атИеУлі'.испікріе ТагрѵтмЬі Іешоге рУгі 
сопСлЕЬие,глсй[срсе ісітгагіо тоси ѵтпиписл илІсСиііпі : 
схсиСі ро[[е ііргітсп,ресі)ірсгиіЛі сІіЦісіІеи Мулпсілт 
Сіііасе иісітат Уле регррпСіУм /ЬіСютт,[иУ Тлигі пип 
Ш глДісіЬм рорелт: с$ге4і^ие/ёсѵп> Ме сопл(ие,ш ІлЬё 
атогУірглшШа сіеипсие е]і: рлиілііт^ие игепа тіо - 
гс піпйо пепле, ист Сап $ с^іисіет оогриі сіи і роДіі т 
тоііш рсиіі ргиет, сит ира (Іерагсс паЫлгтп,иШ 
тит {рігат іереУлс схШті: тспСІ^ие [епрс Сит еСіат 
ѵп серго, [иссеЦогет [ил роа/Ьсіе /Ышф іісіеиг іиііл- 
пит.ОетсІе апііеііси ілт риі/лсие Іесаіі сопсіеиіі: ДЫ^ис 
сит лпітл соИиёЫсие ілт сІі[сс[[ига , лЬцс е шеа агііо 
Поплгмп ОёЪУгит,мгреп 1 шсАцие лппо унлсіглрѵр 
то,ф тепрУм р.шсіе.Ѵо[ орла [иргепйе сит ртіеи со 
сілтаііе ехасЩие ІлтспСіе &■ ІисЫАеІіУеглУлт Іосит 
оУсітае т лиіл гс$пл ргітит^ииі лрегспс,(риі<1ие то - 
ІігііеУегеМ .рлисЩие осѵиіа } ирег еіірепсіо треглсо- 
ге ип(аШ,тасапи(ис } ѵгеУлСиг)Ьи[еУіо,сриет похлгит 
* . і$4 АММ, МЛ К. 

сопріепііа ртиІаЬаі, ей поиап&ц геЬм ѵтпнпепс оЬр- 
регеі Іи1мпиі,тіпипшг аі ей тЬеоІаірЬт фА-ЦдІЛи*, 
іипс сотке тог кт тйіеапке ргоригуні, С7 огаіигі ие 
тога отпі <ІериІ[ааеІ оЬііпеііт оЬкрегаге рЫ раг а- 
іит іеіегее О гіёкт. Г ата іатеп гитогерк ІоуиеЬатг, 
иісегіт СопРъпІійиоІиіакт огйітире роЦгета-. ю у ил 
ІиІіапот,ис ргхііхітиергіррс Ъхге&ё: Ьі* уиое іііі 

ѴѵЪасфеІеі соте ([а, йеіиііс & Іераіа.Ѵхогс ликт ргярпл 
сет геііашѵ.шііе еіііа рорЬита-ешр^ие потпе арреИл 
іа, ост аіоіеиіреі, таіптопіо іиге сориІаіаеЦ С гаНа- 
по.Ъопогй іргШг иіііопітсрее еіт еіірегёііа иеге ргнла, 
риесіриа ргіта сопиепіес ехреіігі. Ітрегаюгісе лисой - 
іаііе спсЬигпіі иѴкрсе еиро<Ііёе,рориІагісакт еіасо апіто 
сопкпеЬаі О' тарпо: егдя сгіЪиёеІм яірогее йі^тіаке 
ѵтрёііо рагеие: піЫ сігся лйтшРгайогшт лиртепіа 
ргакг рлиса поиай регрерм: тциат егіррпе ооггшл 
пніішіа. пес [нЬ ео Них ериррсА ей сіагірртпат ргоие- 
біие еЦ.егапс епіт,иі по с ерсоуис тетшше,рсгрёНрр- 
т. пес оегипеЬаі такого есрйсй ргоиіпсіх ге&ѵг: пес 
сопСіпрг аЬ ео сіміе пе^оіііш регпиПеЬас.рй, сипёгл сп- 
/Ігеп/ёс & огіігмгіл роіе/ЬаНуис Ьопогй отпітс арі - 
ятргірх геиегепііл тоге ргхрёЬе [етрег рфехеге 
ргхтпапоеЛп сопргмліо тсіік пітнѵт сайте, ехапн- 
пасогтегісогит поптперілт ргириІорс5.’РаІаСігкіе еіі- 
%піепке,исІиі ех цноёіат сгіЬиёе регрепйіеиіо: & ріЪ ео 
пето яіртс аіі^іий аВигт ѵп ге^а,герепіігше аеіЬіЬі- 
іие ер иеі мепртСиеі рі еріі р»р іеяппітп орсіопмп 
та^регій, иеі Іагдііопее, иеі ртіе срйсерсАереі гебЪ * . 
гие,арегНррте пореЬатг.ѴаЫё<{ие гаг о соЬ?егас,ні ті 
Ьсагій аііерие аі сіиіііа герпіа сгйргессосгйуие по пір 
риіийге Уеііісо тіигаіі ргхрасЪлтг агтаііе. Ъо&гіт- Ы В. X XI. «5У 

гит Аііф ареДапг. рА сит А гЪсйгісп рег прѵпіит 
Аергсгетг оЬш/іт,аі иегрфсапАнт шпругерм, тиЬіІ 
орсгсергесітп рсііЛпи*іа рагса & рУгіа еАепАі роіап- 
Аір тпоАегаііопе наІеіиАіпе іія геЬпше ргпит, иі глгоі 
соЩ^гес тМ>гУо!,рА со! поргосиіл шісе регіаАц-.іА с гит 
сиепіге согрогіУм а Ілрашл АітоіІ! Інхи , Аішигт 

ехрегітепы & ргоУлЬопе! пиАепАі тсп[1глгит ,$от- 
по сопігпіш ехіто,аіт іАрофсгес ктрм 0~ гаііорег- 
сріерлііл ііл Іо^фіта ѵтрепАіо тис таге пипі- 

ргофіісет [ифіаоггг цепи ! рореі геАсігриі , ери А сгітсп 
еііатр поп тиете таіірпіш ,рп]пе т рттлгит Іі- 
сепйл роарпшт. НсриілпА’і СГ ілсиІапАі , тахтёрле ре 
гіее АігідѵпАі рі^т!, Агіиітсріс лтшигос рсАс(1гц рег- 
уиат рсіепЬррпии. СриоА <шат пес ехгегррс ип^иат 
імга ѵп рнУІісо , пес Ц>н*ре» пес іг^ѣіірс ѵпрлгат аі- 
іегиіглт шіЫ лііріатіо, шфм е]}: пес ротспѵт срис- 
срил срлолА иіхега(,^ІЬиегіі:ис АіДя реріиа рглсегті - 
іо.Аіпитсгліі! тгрііт У опилил рАге ро(ніти!,тс аА 
ехрЫпасІА еіи$ шііл иепілти СіІ ера ѵп педріф аіф 
ргѵпсіріУн 5 теАф сбрлглпАшф ареДде<с Аопнтмйопа 
апрхт с^иапАа фіірлт герегірее <ип Іеиет , Ьапс рпер- 
пе [сгнШіАофлрие еоАеѵп Іосо Аисет ©г пері.СаІі^иІсе 
фСотііілпі СоттсАі ѵттатіаатп фаіе [црегл- 
Ьаі: циопѵтп лтиіапи решіілт таг ппрегапАі ехог- 
Аіл,сипД а ріпрніпе фуепеге ре сбііп^пхі ргріш! т- 
(егепйі. А ААеУаіиг пирегогтт аптпіі, сри геі таіерл 
ІІ! ѵтпигшіее. иеі Ісере АергеУапШг, асегіяш е'ш. От 
іглсипАл рифіаопе;, т УиіирпоАі сипДп Аірѵпіге: Игр 
<рмА іяіе тегермрег, т ^и<еропе! лепт ехигф<риіт 
сіилІіаг.,реДгшге! арропеУаі Ьіі ІіііУт шее! .тог сет- 
срие Іоппіи мрипісАи <риУирАат,р тіигарегтііегег. 
і $6 А М М. М А Я. 

сопаЬаіиг схіепАі, ѵп ЪиіирпоАі оопігоиеграпт рагН- 
Ьм еНат СаШепо ргосіог. іИеегит регАиеШопит сгс 
Ьгііисгір^ие арреШие мДАуе, Аигеоіі , сг ѴоДЬит, ф 
Іпрпиі, ©г Ѵаіепііе Фрпспит тЬераІопіси аіюгит- 
цис ріигімм, тогкт ДіЯига сгіпипа аЩиоНее ІепШи 
мпАісиЬае. Иіс ейарёЫ иеі АиУіа аАіреУае шАегі сег - 
іЩітуіа пгтепюггт. Титцие ѵп еіирпоАі ІішЫсарі - 
Ыісег оАегае,сит шхіте іА а^гее ие три! лДітагешг 
ЯГ сіетет. ЯГ Шуиат ех агіАаруІнл иоілпа е Дсіпйі 
/<е, Раш Іепі иепѣпт аАиррие Аіргітіт иісогй арге- 
Дѵчт ѵпсоЬіУіІі сиг/и региетипг.ітііе <риосряе ех пипі- 
міі сайре таіогіѵт сопѵргіе; ехсі(яУае,Магсі ійш АіДі 
тіч ргѵпсірц иегесипАисра сит а А ѵтрегіаіе сиітеп ѵп 
$угіа Соріи* р4ггехірее,ері{ШагйріДет аУ ео а А соДсіое 
пирт регілѣге сяріѵ ДУі оУІаій, Шісо р^гишт ехигі 
ргхагріе, а$ет аАЬис ѵп іИугісо , пе ѵп ѵпрАіаеогіУие со - 
рпіііе ѵтшме у иоріат ЬаУегерорее орепрѵе.иецис геёіс 
Депііесее <рйАат агУіегаУапшг,мгіиііе сгаероііие ітАі- 
сітп пи^п<е,ѵтрегіо еипАет оопи&піій рпе сгиогс сер 
рЦсциат иіпАісареіат ѵпсіететсг: ие Т иШт уиоуцс 
іооеі сгиАеІіШіе ѵпсгерапе СхДагет ѵп срмАат лА пе- 
рок т ерірѵіа: N супе стт срмссриат аІіиА еД Діісіш у 
юириг,тр УопеДппт гегилп ргоДегііае.иеІие аііо то - 
Ао Аерпіат.ТсІіаЫ еД Дгшт,аАітгіх сопрііогѵт Уо 
погтпцмУм сри поп иіішгфііх гшИорлЯѵ ере рокД. 
Е грр ѵп регАіііе *трі]рр> сорІ^ириУт СлДаг ирн егае у 
пиііа рошіе ере ДІіаШ. Теіісіогуие тео шАісіо СапнИне 
ехиіат^иат ктрогіУт цДАё Шп1ш>е1іат Д(іА ^иоА 
сиріегае)герпаге рошірее. Ы ЕрЬерш срмсри Н егасііше 
арегеп* топее, ЯГ а\> ѵпеПіУне ЯГ і^паіш, еиепіме иа- 
гіапсе ргшпаррегаше аікриоііее шгое ріре рглДапкі. ы Оі дли цу 

I ИиДисго етпеге таг рглсірилі ІлиДсі , сит роаЦас 
ѵпдгаДи, иеіиі р*У інрнт пира посспДі [лшепсіі^ие си- 
ріДііаа ф ігареДі,т ага ш<Яѵгк апіпи (горЬлнт егс - 
хй & Іогіорт . Ѵіаиа ѵп схагпм УеДц Уісргтссрі {иі* 
[лиспи & аЦІі6Ъм> і(а ргоЦ>егс [иааДепііУиі ри^гш сі- 
шЫУиі (ипиДиЗуф тарпм иІагіУш Кеір.ыме регр* 
/из ЬоггепДл: сріо ргаио ргорора тлрг* <рмт гс&онеі 
и[ііап>,ігіітр\)лІсі агам ос сІаДе ргошпсіагтп рт- 
рйУш ш^пІ! егехіі ѵп СаИі]і ф Рампі]і , ЬінЫ $/іо- 
гит аріхіі,рс,^иоасІ [Ыге роагиш топитеМа/ебЫгц. 
ѴхопЬт ас /рлДопит ^гааіаиіі иоаУш фраІлЬпіі 
ашУирДат тпий срнаснт аДДі&иі> а<і рп^иіа сіт йог - 
УарІаи<ІеСіЬму(у риД іИе аіаі иеі пе^(,ш арспіігі рор 
рМуоЬргиапііЬім.Аи^Ьас сііат атагііиДіпет (стро- 
гим ( 1 л$пілтгі 0 п гарасіім техрУт, ріиз оДіопѵм еі, 
циат реснпиесопргспЬплп. Ноские пшіііі таіеглйиз 
шДеУаіиг,^ибД пес спирт аІіуиапДо сшДіші,пеС ргоиіп 
сіагит ѵпДспмаЬ рго/рсхПуСит тиІЬрІіспИі ігіУиІіе &г 
ис&і^яІіУім иехагепШг.Егои^ие / ирсг Уц аДітеге раіц 
сріа ДопаУаіу сУпрапат гсііріопет аіріиіат С7 рт- 
ріісст аміі ррегрііопе сопрпДет: ѵп срса /сгиіапДл 
регріехшу^нат сотропепсіа ^гамиі,сха(гшч Ді/рДіл 
ріигіта, уия ргодгер'а р[ш аіші сопагіаУопе исгЬогй: 
Шспагим апіі/Ьтт іитепік риУІісіі иііго сіігбс^ие Дір 
сиггепНУімрег {упоДох (рин аррсІІат>Дй гі(ит отпет 
лД [шт сгаЬсге сопапшг агУіігіи/т , гсі иеЫтІагіх рс 
сіДегеі пегиох.Тірига іаіі рпі^ие тетУготт:$иУт%рг г 
Іиа оаііогті еДкауагпёпрріе аакит,тсШ спріііо , таре 
а/рДие %епі! ЫяпііУиі аД Десогет ирис, аДриУет аУ 
іррі соШ сопрпу: Іоп^оГуУгешІртм сгигіУім ѵпаіг - 
им.ипДе рііш каІеУаі С7 аігр.ѴоШпЯит і^.інт согрім 138 А М М. М А К. 

йеріпёН, сопАЫпище іи 1оси1ц,\оштлпы еііа іит рго- 
іе&ѵг Аопкрша, сит ге^л рго]ецм ротрл Со]Ьпііпо* 
роітг ир^ие ш([ м ер, ргоре пессрршАта еім Ьшпап- 
4мл:ег}ие иеЬісиІотрАепіі, ^иоарогіяЬлі гексри<и,ие 
ргмсіріЪш [оіеі , лппопл пиіііягц оЦегеЬапіиг ѵпДісіа, 
иіірр потаим ргоУа,& апітаііа риЫіса топргаЬл- 
Іиг,& ех ирі сгсЬгереУапі: оаигрірие,сг аііа рпиііа, 
еііет Іоиілпо ппрегі\т ушАетрА саріт СГ хш\ггл 
ііІе,т пипіРго гегіш ріпеЪгііт рогкпАеЬлѵк . 

А М М I А N I М А К С Е Ь Ь I N I Я Е- 

аѵм С Е $ Т А Я V М Ы В. XXI г. 

V М Ьас т Аіиегрі рлгіе кгглгіт /вг- 
ША Ргтпі иоЫУіІе; сяра, Іиіілті ѵп- 
В кг пиіііа, <риА рег I Иугіаіт адгьЪаі схШ 
гітаЬашг арЫие, аиёрр [иксіею ргА- 
ріге ррігиЬаі аспАепіііт рпет: [еі ге- 
ропр$ атЬіупш С оЬрищ ЬхгеЬм ртгопті таг па. 
ѣіцие іаАет лгиріапк регіпн А рптсиііа Саііи* огл - 
тг,рготопа геёкг рореа N лЛопепрі, тпіілшіеиеп- 
пн, ітребіи іесогіі м ліеЬлі ір[е рглАобЬн^иоА орегі- 
тот Аиріісі шАегас кЯит.сАщиеШе йтегег пе си- 
ріАіЫП [на сопдгисііа рпрегешг,лгср іАсо тар™, отел 
тиЫ ргАрепЧио ірре сопрехіі^иоА ехарті СопРтиу 
сЫге шРгаЬае. Еоіё епіт рй&о,срю іАёоЬіегаі ѵп Сі~ 
Іісіл,1арр> пйіік^иі ре та риг й еуио Аехіт тапи еге- 
хпМті^ие ргоРга(о,ехс1апмш1 іІісо аиАіспЬиі гтЫі, 
асіАірс срм ей лА сиітсп ехіиіегаі аірт. Ег срилсрилі» 
Ьас ІАІірса рігсі,иеІиі рхл іатепргпймк сдррѵт, т- 
хгл кг пипы ВЛсІа [с оопйпеЬлірс уширіе ріигіта рег- і у> 

иі» 

т 

ш 

ііа 

!гі 

ІКІ да 

к» 

\а 

Ч*\ 

р 

0 

ЦП 

0 I? 

Чі 

I,* 

•»& 

§•* 

Р 

%• 

%* 

I ч I В. Л Л I !• 

йтерет.пес епіт саиін ДисеУае оопіеЯигц сгеДеге,[г- 
I г/я» ш сопсгагій егиргигц. іпеег уил Ыт [и[е[л аДие- 
пегс[иУіго пиЦі аД ей [едай, "гЬ'еоІаірЬш агр, АІідгІДм, 
Де[сп6Ьт Соп/Ьпйіт пипйлк:, аДДесё^ие ундсі сит 
мое Аргета [ис&Цогет [ил [сегіг роге/Ьй:.(^иа гесо - 
дпіеа,ро[г е хёрго: рсгісиіогй л[и:,сг УеШсагй [оІіагиДі- 
гшт гигУо4,т ѵттеп[т еіаги:, іатр найапі]: сгеДс:, 
СТ сеіегііаггт педоеі]: [іи: аіі^иоііе: рго[й[е ех регги:, 
еДіхісісег т тЪглам, шой/^ие ргореге [^ш: етс[л Де- 
сІіиіМсе 5 иаогй, ѵЫІірророІпп реецс ІитсІріаДа ие се- 
те, аіасгі дглДн [ернёеіУм срно: Дихегае снпШ: .аДиепе- 
Уае епіт третій, ^иоД етерсй іУапе сйиійтсгіиѵ тс Гн 
Ді[сгтипит,рглгег [ет огДітпо іиге еопсе[іт , и е^ие 
[о Іее[та пошсасе: «идете, рторегаУле ехтДе [иУІіпнот, 
м циоДат Т йртіепи снгги^иетоЬ тлріДо: сітсипдте[- 
[чі аещ [етрепйУм ртпідегц[іУиІо[а иеГѵ[и:тропа, 
ретине гетто* ©г тлтіо [ гтіДоги: ,тДй оІфшпйЬш ттш 
гц,Нсгас1е« тоге[ш е[ ѴегтгЬіш.СІио ариД Со/Ьп- 
йпороіип тох сотрет, е[йпДеЬаГиг л Іа: отпі: С [- 
хт,іап^иат ДепиЦіт аІіуиетш[нг« Де сліо.іхарги: 
ідііиг сетйо іДшт ЪесстУтій иетесипДі: [епаГи: о(рс і]г, 
& рориілгітп сб[опі:рІ«и[іУіи,[ЪраЫ[іиг лтшеопт 
€7 Года (ѵ пт одттт, иеіие лае ДиаУогиг т[гиёЫ: 
отпійосиііі т еті поп то До сопгиіт Де(Ьпаю,[еД сит 
аДтігайопе тадпа Де[хЦ. отіпі епіт рторіім шДеУа- 
Іиг,<іДиІГй оДЬис \шепет,ехідно согрогсфсН: ргл[ап- 
іет тдепйУн;,ро[ сгиепго: ехіги: геднт ©г депйіт, 
аЬ игУе ѵп игУет ѵпорігиі иеіосіыге етаг.[дге[ит, циа- 
<рил тое Дегее асѵеДіопе ори ©г іигііт Татл т[яг сип 
Яп [сііім осгира[е:ргт арлгит Детуис Де[гепге т- 
(н слІе[Н аУ/уие нПа риУІісл геі [и[сѵрі[е ілбЫга. В геиі А М М. МАК. * 4 ° 

ДетДсЗесипАо Ъаііиро рготош ргсерво ргхюгіо рип- 
тмт уи<е(Ьопит лрілійгмпуиі рДо соттсрс, Млтег- 
Ііпо,%Г кгШопе,& крііопе ащие Неніи аДінпЯи^іі- 
Дётунеіоішю тл^грго ециііи рег ІІІугітт гесетрго- 
не(Ь. сцм от не; іглп[дгс{р СІ) лІяДоги, ргхрпііУм Іо- 
иілпопт Негсиіілпогитср ргтпрц! ф ігіЬипІ! сай- 
ра чсЬстеСім асріо Ьопбуие [реёЪшегйс, ргахг рлиса;, 
т (риЪм иггішгео* посепйДгты ор'сгеУаі. & РаЧа- 
Дійргітит ех та^го о^аогймЪгіІйпш еххгпипа 
гм, [ифіаопе хгш* ѵпртиішт, у их Дат т Саіій сот 
рориЦе арий Соп/Ыпіііт, Діт р*У еоДет Слрігс о(р- 
сіогй е[[ес та^рег.Ѵет Т лигшп ех рглр&о ргселгіот 
ехііій ерѵге ѵегяЦчмгсиш рЕЬи ариД іиДіан ш(1огй ѵп- 
трогнтсрие Дфп&оге! иіДегіроіиіі иепіхріепи. СриіД 
епіт ЛеІіцШіф огшт ШгЬіпет иегіт; аД тхіатргт 
сір 'ц [іа сорте? & аёЬг рірег со$еря гит [те пыую Іе- 
деУапіиг Ропоте, сит іД иоіитті* риЫісі атйпегеі ех- 
оЫіші&іиит Таигі & ТІогёіі], юДиДо ріУрглсопі 
ЬтТсшго.кД ехіііит іііДет іаіе ѴепыДіш ігаЬеУашг: 
сиі іД оУіе&ит ер, уиоД к СопрапЬо пи([ л* пой! ехсе- 
рііцисе ргортциапх регпісіе рірег тиііи ѵпхггорийи 
гефопДегаі Саіім. $еД сит (е іи (Ь ДерпДсгсі, ілпДет 
аЩе ѵппохім.іпісриЫх рпйіі ТІогепіші гипс та^прег 
оргсіогй , Ыі^гіпіапі рІіиб,сопігири т ѵпрліат Ъаі- 

таііх В ом. аіхг епіт ТІогепііін ех рглрЯо ргхюгіо 
соріі еііа шт ,гегй тиіаііопе ріУіт хггііш, & си сопіи- 
2 ? регісиіи ехетріиг ДіиДеІішіе, пес геДіге апх тогхт 
рошіс ІиІіапі.агрШі сгітіпе іятеп Датпаіи 5 ер аУрт. 
Р лгі /огх Е илргш соте г геіргінаі<е,& Заіигпіпи* ех 
ОігараІаі^,су Сугігш? ех пошіо, (гафоМой рш ѵп ехі 
Іій.ѵфіі него песет Іаг^ііопит сопиШкррі пиЬі иіДс- . Ьів. ХХП.ч 14 , 

Іяг рф іи(Нйл,треглпгст Огрет иітдгаінт. Сит 
спіт Се[аг ѵп рагкі тіпегеіиг О ссіАнаі отпі хпасі- 
ах [гтдепАмуПиИауис рох/Ых тсіііі <риссріа сіопап 
4і АсІа(а } ис рахгес аА топа афегіог схсгаыс, Ыс Мет 
Ѵг(Ыт Алы ііхгіі аА еіт цм Саііісапоі ШеУаШг іУе 
ріигог^шсуиііі ро[хгеі Сс/<*г, ргосиЫиУіо сгЦегаі Аа- 
гі. О ир екйпЯо,аст пыІеАісНс ехесгайотУи^ие пшісо - 
гит [с Іиііапиі [пСігеі ехро[ііит, ѵтригрЪйе сгініеп 
схсирігі ро[[е ехіІНтат,аУ^ие соп[аепІіа [на Ьотспет 
аЦігтаУлс ос6[птрг<ехАет ^иоА епт тіііащ іга Ае- 
Іаи[, пхтог р*х Аіхегаі, иі апх гешітиѵ, сит А пй- 
Аат шАі[еі сха/атлАеоуис ііписіт шАеУаіиг иеі ра- 
ги/т ѵпхИіуѵм срмА сотіепігеі , сит А гУіЬопет [етрег 
лтУірит бг ртіитіАй Ьи ^их]ЪопіУш ргх[а([сі у 
аЦі /реете хпы сит ргтарці Іергопит рг<е[епйУм:(/чё 
рргѵти/т отпітш [аіий [их по пегас оЬіссЬст, иі Аесиіе 
м&огіагшп сііиііит рагіісірет /йіигим.Еіаиап^иат 
Ьхс <}их иеИіти*,еіщ АіЦ>Ііаіеге [ихпУт/е^иепйа іа 
теп [иегішіе ге(Ь> черте [иги р/Ь. А. роАе пиит епіт 
сх арпх т геУио^иет ѵп Зііиапі песет & СаШ е/[гх 
пай но аг[[е Аосиѵты-, ѴаиЫт^ие поіагш сѵ?по>пеп- 
П> Сахпат, сит гтіеѵпѵт репиіи попипапАіш , шиос , 
цм /ретагі АсУиіі, оррге[[іі еигпШі. ЕирУіит [ирегЪц у 
ап егаі С оп/Ыпііапі шіаті сига сотпн[а>аІх [ иг ап - 
хт СТ Аігит аААіхеге рхпх Іеіяіі: среет аЬ ты [от 
лАи[цие іиЬепАит ѵтрегаті репе еІаіит,іА:6^ие ітт 
ІегаУіІст, Ьишпопт [реДпігіх А Ага[іа,аигет ЦиоА 
Аісі асг)иеИет у тепёп[чие иі саррПт шиегеі,геІіМЬяп- 
іет ргхеіріеет іап^иат ё гире укаАат ер сххі/к.С о 
иег[чі рор Ухе ргѵпсер: а А Раіайпос отт отпі по ерй 
[ипе, ци'кріс ф роЦнпе, поп иі рЫІоррЬм тАартІ* 

V' ці А М М. МАЛ. 

иегішіі рго[ЦогХаиАагіемт роагліф [аікт тсАе- 
гаіѵ* рио[Аат Іісеі р.шсо* геЬпи'ф^шгит^ие ргоЬійі- 
іе сотрет*. Шп^ие [апАит е[рІегЦие еоптраг - 
іет шііогіт отгиит [тпагінт [<[іи* лІмЦе, ііл иг 
гетр, иірагегм ОіріАііаііЬт ргаіи*: рЫ]\ие ехетрііь 
срмт ресахпіі Іісспііл ІхАегепг тиііѵ*. Р а^Н епіт ех Ьй 
срмАлт (етріопт [оИ]*, С7 Інс г А ех отпі оАогЛпк* 
острога, аЬ ере(Ыа ѵпрта асі ] лііит [нЫаП Аіиіііагит 
ѵпрспіішт,пгс ІлгріепАі,псс глр\епАі,пес аЬ[ишпАі и- 
пиеге АІі^нст тсАит, аііепа ѵпнаАеге / етрег аАріерк - 
{Н.\пАе[нхіоги шіх тхЪл риИиІап№,ф регінгіа:^ 
пиіім ехіОгтаНопі* ге[>е61и*,Аетгпріие рірегііа рАет 
у Ішт ргоогор* сркх^Уп* роЧиеЬаі. I тег рил еіише * €7 
*п<грі№* сгеиегс рглгирИ а>тишогмп,& рго иіАЬгіа- 
ІіЪм сриІАгс * (гитрЫ:и[и[ріе аЬнАагМ* ргісі, С7 »х- 
ЬІе* ли&л [им ага*, с? сиіішгй [оіісіііог сигл,<& ат- 
Ыііо[л огтшит Аотсгй ехсрирі а [те [аЬа, ермгіш 
ѵпеп[нгат [і ю лрг'и спп[иІ ОктНи* роІ[сАі([і гг, апи]е- 
гае еііат ро[ Аі&пінгат фгілт рлирегіаіі*. <{шЬи* 
Ьхт тасиІо[і* асоеЦсгс [атііА АірярІтл еа[гепр*, сит 
тііе* саптеги* теАіШеінт рго іиЬіІо шШоге *: О' М)п 
[ах нт еглі,ш апаЬас,агтат сиЬіІе,[еАрЫта сг [ехі- 
Іе* Іе&иіі, сг ргачіога рІаАц* росиіа. а [а епіт ЬіЬеге 
іат риАеУас.сг <[ илгеіапіиг лАе* тагшгел,снт [сгі- 
ріит [с апІкрШйЬш,$раг(яішт тіііат соегаШт Аг 
сгіаг^иоА ргоапсЬ* атроге аи[м [п иіАегі [иЬ асѣ. 
кАео ли іет ргох егаі ѵп [но* Ши атропЬт тііе* & 
тарах, ірпаим него ѵп Ьорс* & р-аЯиі,игрег атЬійопе 
оНитцие оріЬи і раг1і*,сшгі ег ІарШогіі нагіеіяа* Аі/сег 
пегеі [аеп[ітг,соіигА рнат геа* тетоѵіл ігаАіАіс.Но- 
Шт ф епш,[иЬ ЪЛахтилт Сл[агс наііо герг* Рсг[агй I I в. 1 X X I I. 1 Н5 

<кгір&,%ге%згій с^иепАат ро/1 [ааиін ?аг(Ысит,'т аиа 
сглі та грягіія, герсгЫ, ргоісШ; нпрегШа $ѵтт>Лі/'- 
ррсііу тисогс {оіо со патт. Еиепегас у{Нё 4ісЬи*,ш аі 
АетгпАй міреглшу сарііій сѵп/ог иепіге рг*арсиг,т- 
ггоігсе сриіл лтЬіИо[е ие(Ьіи г. Орео ш/о,іиІіапи: оЬЦм- 
рніі, ѢдѴуПириг.по гаііопаіе шДі>рА юп/огсасгігі.иіаг- 
го^яію Шгеп іііе , сриА ЬаЬегес сх ага сстрЩ, Ѵіапаг 
Ашгпас геД>оАіс аппопас , МіАстср раЬиІа інтепюгит 
(<рл* Шіірр АіёНыпс сарііа) ег апгшіт (ЬрспАій рганс 
аЩие {гиНиорс рсййогиЬм тиІШ.ѴпАе теш, отпес 
Ьим]тоАі сит со а: І'итиііій^ие аіі », еаАе ассіреге репе 
соп[иет,и: рагмп ріі пеа[[агіо^Ааіа рио иеііпс еппАі 
роа/Ьиергоіесіс. Ег рааприла гиАітепИс риегііие ргі- 
тІ5 тсііпаііог егаі ег^п ттгшт сиііитраиіаіітср, А- 
Аоіерхт АсрАепо га р і^гаУаі пиііса тешем, саше па - 
рііяЪаі уихАат аА і<1 реШпепсіа, уиапіит реп роа - 
гас оссиійррте. \Ьіиего аЬоІій; ^иx исгсЬапсг, аАе([е 
{іЪі ІіЬегмп атріи рксіепАі еріх иеЦсс>ААисгНс,рс(1о- 
гу раарёсіе агепт: ег ріапс аЬ^оІнііс Аесгеііс, арегігі 
(етрІа>Апррк Ьо/Нал аАтеисгі ег герагагі Аеопт {Ы 
Шіс сиітт.ѵсуие Афорюгит гоЬогагесерребЬит, Аірр* 
Аепас сЪгі(Ъапогй апйрікі сит ріеіе Аірі([а ѵп ра!а- 
іінѵі мпгопиЦо! тепеЬаі-мс сіміют АірсогАір оорарШі, 
пиііо исіах геіірпопі [их / ёгиігес тгеріАш.сріоА 
афас іАео оЬртаа, иг Аірепропс: аи$епаІіапііа поп 
йтегес ипапітапат ро(ка рІеЬет,пиИлі м/г/Ь: Ьоті 
піЪил УеІЬаі ис репс рЫ ргаЬУм ріегір^ие сЬгіріапо- 
гнт ехрегш рерёуие АііЬ(аЬас>А.иАіх те уие КІетап- 
пі аиАіегйс ег Тгап сі: іпи Шіриіат мага ргтсіру пе- 
сету Аібіит. /Ы рапш аАиегііс Ьос аЬ ео піпйй Алргс- 
рагелііе шт ент Ѵліхріщт иаргес АЕ^рш реат % 

ЗУ' 244 А М М. МАЯ. 

{ ессепіімм іиілѵгтп & штиішпйй рере іхііо рсг* 
ат^іоіспсег Жашгехс[ст4([е,о ЬЛагсогшпт,о Оиа- 
4і,о $агта(се,(апіет аііо: иоЬц ташейот тиепі. Ѵег 
Ьос ііап гетрш гитогіЬм ехаіі иагф, АЕ^урсі} испе- 
ге сотр1иге*,рпм Ьотігит оопсгопегрт^О' аіриешіі- 
пе регріехіш ІШріпіі ретрег Ісеіі1ртит>т4хітёцие а- 
ш(ІИ тиіііріісиінт герорѵге,р сот риІр>гі срмссрнат іе- 
4егіі,Ні Іенагі іеЫю роДіі,исІ сегюсоттоіімрег іііа- 
ііопет иіргге <рие Раршыг,аи1 сгітіпіі шапіі рг- 
тіііпе, 4т*№! ресипілпт герешіагшп ѵтеггорігс. 
Н і отп/і іспрш иі шчтргѵпсірет О' рглр&ѵх рг<е- 
Юг іо рглсиіогилп тоге ргерепіеі тегреііаѵагн ѵпсоп- 
іісе, то іо поп апа [еріиарртит аппит схюгсрнепаз 
5«<е іеіі[[е [ешге иеірсіи ріигути аіргтаЬам.Снт- 
уче піЬіІ АІіиі ар рсгтМегепс,еіі(Ь ргорорт,ипіисг- 
]от іиДіі ігапрге СШсеіопа, роИісіьа циді ірр срмсрс 
ргоііпиі иештсі,еопт перЬарпііигм.СіиіЪіііігапр- 
ргеДІ!,тлпАапіт ф пашропт тар(1г’к иііго сіігорю 
4і/ЫггспНш } п* <рйі ігап[феіагс аиіегеі КЕрурймп. 
Ьссрне оУргиаю сига ргорепроге,еиапніі регітах опій- 
піапіі ргороршгПуСГ от пе! Д/с рпертріл рги/ігаіі гс 
ііегйі т Іагег.тіе цсіиі <е<р*іШе ір[к АібЫпю* Іех ф 
рготиіраю, сриа ашеіиг пиИмп тюгрейагі рірргаріЮ» 
гет [ирег Ьіі,цше е\т ге&е сопркегіі ааѵрі([с. КІІар/о 
іщие Саіепіапт іапиагііт ііе , сит Матегши с? 
Неиіісе попит ріреріЦсп* ратп<е соп/иіагеі, Ъітиііог 
ргтсер 5 шри ерт орсіо реііьм ргаііепіо сит Ьопо- 
глш.сріоі ІаиіаЬапе аіі], сриіат иг ареЯвтт & шіе 
еигреЪапіЛУст глатеШпо Іиіо; еіесе Сігсепр;, тапи- 
тгііепііі ех тоге иііиЯіі рег аіт/фопит ргохшнт , 
ір[е Іер ар 4іхсм } ш [оІеЬас /Штр аітопіыі іигір ЫВ . ХХГ . ьц 

ДіДіопет со ДіеаД аісегит рсгйпегс у иг сггл(о оЪпохіІ 
ВеатЬгіі аигоглт & ір[е тиіаше. ТгеуиепыЬам упсег 
Ь<ес сигілѵп арепДо ёіиегр, ДіиегрЩис осспропс; пшШ- 
рілсгі іпдггеЬаі.Еі сит ДіеуиоДат еі сяи{]ц іЬі ребЫп* 
й иет([е пипііаіиі е([еі ех Ара рЫІо/орЬм Махтт, 
схіііт ѵпДесоге.СГ цч* ереі оЫіш, е^н/о сигріа ие[к~ 
Ьиіо Іоп$ѵ рго%гс(ри4 у ехори1атт р4рер(йт^не геисгеп- 
(ег [есит ѵпДихіі , рег орѵпіяііопет м№тре[Ни.іт пі - 
тш агріаіог ітапііріогіл ш[м, рглсіащие іНім Ді. 
(В ѵттетог Т иШапі, уио ыіеі псіапДо іга гсіаіит ер: 
Ір(і Ші рЬіІоррЬі,еІіат ѵп Ьіі ііігіі с^иоі Де сопсетпспДа 
%Іогіл [сгіЬим^Пстсп раит рггіЬипс, ш т ео ірр> сріоД 
ргяДітііогит поЫІіія&'туис Де(рісіип* у рглДітгі Де [с 
ас ре попнпагі иеІш.ИлиД пиит Демагрг, Дио йррпсеі 
т геЪи* ех Ьіі ([іи ргоіеёіі ріпе,емп аДкгерДепйш,рго~ 
пипепкі ІасеЬгм >поп(1гаге ТІогегиц, р еііргаДт ті~ 
ІШ<е геДДегеіиг.^иоі тсеЦет ДеІатгЩие арреИаг у аД» 
ДеЬаі по ере ітрсгаппшп оЫісрш р\с{Ц тДісйі аД ге- 
(гаЬепДіт Ьопипет тсгііі теШ аЬропДіШт , <^иі ( юг ее 
поп Діи Іаіііаге спга Д>ет иепі<е регтіпегеіиг. кДегае 
Ьіі отпіЬмѴглххШиіу рглсіагл мДоііі ^ЫмЫг^ие 
ргір<е рпаюг у ех пе^оііо ргоргіо ргсе герегіиі ариД С о- 
Рапйпороіип^иё агЬкгіо [ио АсЬаіл ргосопріагі ргее- 
рсегаі росррпк. Ыес ілтеп сит соггі^пДи ашІіЬш іга 
Дііі^псег иіРаге(,отір( саРгепра у геёкгеі пиІШЬиі Діи 
схріогаті аДропет, игЬеі цшпеМт рег тЬгасіаі о- 
пт сит пи*п*>пекііі герагат ехйпт, сигап^ие р>1і - 
Яй ? пс агта иеі иіДитеп(а,иеІ ррепДпт, исіаіітсш 
Деерем Ьіі цио* рсг [ирегсіііа іргі ДМ>егря у ехсигрУДр 
Ч и ' УлгУагопш оррорт;, ареге штапсег аиДіеУаі ф 
рШіег.Ошс сит На ДішДегег у пШріпіиб арі ретиі- З .;у. 
, 4< $ А М М. М А Л. 

ееірелАёьЪи* ргохѵт'ц не ар%гсАегсГиг}’Горію]ио5 СоГ- 
іЬоі рере&Иаа* & регрАое, Ьо{ке срнлгеге [е теііоге і 
аіеЬае. Іт епіт [имеете тсгспюгее С аІаш,рег (риоі 
иЬі^ие (іпг сопАіІіопіе Аі/сг'шп е иепапАаШг. И хе емп 
агате & іяііа сотпшАаЬае ехеегпіе тІіопіЬм ршм, 
ие {ѵгІі(иАіпс,[оЬгіеілееу геітіііш'ц [аепИа^шгшЫтс^ие 
от пій тсгетепііе ехссірт :раиІа &т<р ргоргеАіёе ат- 
Ьішп орріеиегае типАі.Ѵго'ѵп Ас Итоге еіш аАиёіие рег 
рпііітоі Іо^еуие Аі/Ыпіее Іавм ехрІіспіо> ІедяНопп нп* 
Аі<рие [оііаес аА емп сог.атеЬаги-.Ьтс ТгапІЬргііапіі 
расст оЬрсгапПЬиі & КгтспірупАе паНопіЬш I пАі- 
сіі оегІаПт сит Аопі: орПттшее ті+іепПЬш апее іетрм 
аЬиррие іпАіі О" ВегмАі*: аЬ Аіфгаіі рЫрп аА } тіпиііа - 
Аіт гсі Копите ртее оЦгегепПЪм ълаигіцаЬ Ауиііо- 
т & гергопіЬм $о1ц>рег уиае т таге ѵЬа(іі аспрііиг, 
ВорЬогаті 4 Іі]рис апееЬас ірпоПе ІсдяПогие иеЬепН- 
Ъиі рррііаа, ие аппиа сотріепсе 5 ріеппіа тега Хегга- 
гмп рѵпіійіш (егтпое оПо]ё щиеге рпегепіиг, Аррор~ 
гит ерСне ехірто)іери5 аА Ьоі рагеех пое оаяропе та- 
рпі ргмсірц АеиоІию5р4рсг тЬгааапті ехПтіерІиуис 
Рой а рт: шріисі ІеёЬг ^нхАарегрісиарАс то >ф гаге. 
А іЬо5 т М а<хАопіа тое. Ше ргсеаірю пашЬиі (риоАат 
МеАіа 5 р€гшш,& СарЬагет ІиЬоісие (спрнІи4,иЪіП<м 
рііш РаІатеАіі ракгеіарет оопсіАіе АгрінатАіае Іо - 
ро^аНо сохгоиегр А Т кераіо тагі Афприпе АЕрхіт: 
сриоА раиІаИт ррм аАоІереп?,Аеххга уиаіаее ргоіеАі 
, г иг рег ЪрогаАоі е{1 мрАор 0 н у аеф СусІаАаі,іАео рс ар - 
реІІаіа циоА отгие атіійе ОеІоп^аегіІ Аеоги ѵпррпе: 
1<еиа ітЬгмм & т епеАй сігсимІие5,& Ьепит & Т Ъа~ 
[мпциаАо реграіиг Т*еро ШіАііиг шоІепНм.ѴпАе риг» 
ргйЬм ге/1иІ5 А роЦмі* ЪтмеЩ (етріи ф ТгоаАа рег - ) Ь I В. X X И. 47 

У?гй \1т Ьегсісі; сярЬи* сІагімі'.еЦіагф Меіапа 
ртт орроргит Те рЬуго : сіііні ариА [ гтсірит АІ4е 
га шріиг І'гоіядогл Аопйаіш & ВетесгШ, сгиетх^ие 
Ъіоте4ц Т Ъгасу рАа,с? соммИарегаиаг НеЬгиі р- 
Ы тірстг,%г М агопеа ас АЕ тк,цча аігч аи^шр ссе 
рія тахуие геІі<Ъг аА Аиропіаиекгет Лисіи питтит 
ргорегаші А Е тал . Н т с^гааіерсе р<шІаІіт,& исініпл 
іигаіі циоАл соттегсіо гиеп< ѵп ропшт^егприе рагкт 
аА р іш$ст>п р>есіет <р Сглсл Іісег* ргпиіиг: & т 
Неііерою а К ЬоАора ріпАем Супсрста> иЬі [ериііа сгс 
Аііиг Н есиЬа,& Сліап рглкгІаѴпиг & $с(Ьп О" СаШ- 
роііп-.соппа рсг АсШч Аіларс^ие рриІсЬга ЪагАалат 
сопііп^і А ЬуАоп, тАе іипіЫ рбьЬш Хегхе: таг іа 

реАіЬт рега°гаші.4еіт ЬарСасит Т Ъепиросіі Аопо Аа- 
Ыт Агеуе ѴегрігѵлП) СТ Р агіоп <риат сопАіАіі іар>пІ5 
рііиз РагцмпАе ртіогЬе іигрргт аЬтртАа^ а- 
регіет аггагті Аіиоггіа,сігсипрін; (Ьаср ѴгоропйАоі 
герсгдесх ео Іаее'ге Су^кит ф О шут геіі^орі та- 
ігіі тр>і<с АсЫЬга ,сі7 Аратіат Сінтуие, & крЫсит 
рано ест роге ЫіоотгАіат А гед са^пстіпаіат. уиаіп 
острт ргоаАіе,сЬегг оперт риірі (^гАЕ^о* рсЫтсг, 
іп уио Іосо ІаріАсз еярігоі ех сееіо рглАіхіі А пахало - 
ГА 4 >& Ъуршс\пат,& аиіілкт <\иат Иегаііеі сопАі- 
іят ѴегшЬіт сопнОхрй тетегіл АеАіспиіе.& иі ере 
&<с ріепеецне <р Іиег<е р^нга ргиеіиг, т теАііиІІіо ірр 
гоШпАіійііх Ѵгосопперм ѵприіа ер оЫопдя 0~ ВсрЬіаез. 
роР сиш ртгтыіет іп априрни гигрі: схіспиаіит> 
Еигорат ©г Ъ'иЬупіат ѵпѵегсипеп^рег С ЫссАот, 
сЬгуророІім & раііопез ігапрс оЬрига і. пат рірсгсі- 
Ііа еіш рпіргл АіЪугм рогім АереЯпі & 5 еІутЬгіа у 
0 - СопРппііпороІч иеім Ъууапііим Айіспгіт соіогиа » 

ІЩ- ц8 А М М. М А Я. 

СТ ртотоМогімп Сегал ргаіиа сет пашЬт исЬет соп- 
ЦгиЯпт сеІ[ш іиггѵт, ершргоресг Р Ьаго* лрреИасиг: 
С7 меси* ѵпДе[п* Еитіри* ргл$еІіАт . н ос шоАо[гаСЬи 
О" рлгіісіраііоп с таги ипіи^ие [пііи, іатуие тіа/се* 
т лциогсат рапАііиг [ісіет^ѵшпеит росе/} саДеге ] иУ 
афе&ит іа се Аі[и[тг & Іоп^.Отпі* омет еіп* ие- 
Іиі пч[и1ащ сігсиііи* Ііііогеа пашраъо ш^ппь егіУи* Аі- 
теп[л пнІІіУш /ЬАіогй,иі Е гаа[Ьсм* л([гтаі,& Не- 
спілм№ \>соІетяік>аІіі' срсе Ьши[тоАі а'рмйопй [аеп 
аЦіті [а слагает [ресіет ЗсуіЬісі агси* пето соартеп- 
Ыіро^гарЪі* соііи* а[сп[ом [гтаСиг. Ес^иа[оі осел • 
по ехигргі Еоэ,раШіЬк5 сІаиАіСиг М сеоІіАонершАесІі- 
ТШ ѵп иеД>еги'т,Котапіі ргошпец: атипаіиг-.ипДс [и 
[і сіе [Ат аг<$ѵіт,Уотіпе* аіч Іѵп^иі* & тогіУиі Ді- 
[рагеі.ІлШ* еіні ли[гѵпйтоАі ипсііаа [иЫибЪит. Р ег 
Ь<ес атрІіЦіта [саііауОрріАа [им Ді[ег[А Сглсотт, 
еръе ат<$н лІаііУт иап]*ург<есег раиси, АіЬепісп[пит 
соіопі сопАіАеге МіІе[іі,ѵпссг \ош* аііо* ѵп А[л рег Ні- 
Іеит гтіт апа ІосаАуСоАгі іШш[Іііѵт, (ри [е рго ра- 
ігіа Ьеііо [г (иг Оогіоо Деиоиі[[е.Ехігетсіаа * <шат ле- 
ей* исгѵп^ие апис * Дио ехргітим ЪоЦюгі, е ге^опе [ Уі 
орро[Н іЪгасіш & Сѵпітегіси*, Ьас ти[а В о/роп ио - 
саИ^иоА рег со* ц иопАат іпасЬі[Ііа ти(а(а (и* роесл 
Іо<ршпЫг)ѵп Уоиет у аА таге іопішп реппеаш*. Ѵехпіі 
іргіиг аАмаойт Ъо/рУогітУгасіі ехсеріе ЕісЬута Іа- 
іи*, е^ѵшт песете* Аіхеге ЩрАопілт\ѵп ерм тЬупіа еу 
ЪЛагіапАепа [ипе геріопс*, СУ Ату а [ста а В еУгуое* 
ехетріі иігіиа \>ойиа*,гстс(Д(рие [ аію , ѵп ерш иоіііап - 
а* пипасіеег Ьлгруіл* ѵЬіпет на а* ЬоггсУаг. рег ерсл 
ІіПога ѵп [пи* оУІоп^о* аігиаіа Запиты* СУ Зиіи, Ві- 
^с* СУ К.ЬеУл* [ниі] [ипАнМнг ѵп шгіаириУт опт го - № 

ОТ. 

а 

І* 

* 

’* 

(і 

№ 

.• 

ая 

» 

№• 

І» 

4і 

№ 

І.р» 

I* 

н 

г!* 

»*■ 

* 

1* 

В» 

ТЛ 

а 

іС 

1* 

Ы- 

?« 

> 

№ I. I В. X X I I. • 149 

метре ехплпел рте ЪутрІеуиДс;, ретіпі рориіі т иег - 
бѴгг роттеЯі Дітнра ; , а([неіі ртірсі; [есиіі; оУшл 
рУі ситЪоттепДо рлрргс а>Иір;тоІіУю рггі,тДепіер- 
$нс геігогрт лсгі л[]иІт аД ел теиегИ уи<е риі/кглпе. 
рег Ь и ріхопт ДеЪірсепіімп сопсцгртьйггсріс стеУті- 
&а;,р еіілш ліе; юатиоІл[[еі,пиіи аістіі ла риіпатшп 
егірі ро№гл(,(рип ѵпатітсі орртера.Ы рориіі сит ео; А г 
ррргігкл отти плиі; СоісЬоі лД Дігерііопет аигеірго- 
регат ие11егіі,рга:іегі[[еі ѵппохіл , імітоЬіІс; іигУіпе сіг 
сипра&о рѵагс сопа>тротла,ие ео; лІщианДорирсДігё 
рйі пиШ пипе сопфісппіімп сгеДлпс,шр р*рег Ьос соп 
ргнегеп* опте; ргрсогіт ситтпит сипіи; . Ро/? В ііУу- 
пі<е рлгат, ргошпсіл Р опіи; & ѴлрЫлрѵпіа ргоап- 
(1иягиг,иі <^тЬм Неглсіел & $іпсре& Ѵоіетспіап & 
Ату [о; лтрІ<е[ипе сішіаа;>& Тіо; С7* АтаРгц,отпе; 
аУ <ш[}>іао ДіІі^пНа рйпДлс* Сгясогй. & С старя, нм- 
сіе аДиехіі ЬширпоДі рота ЬисиИш,тр4І<ег{; лгДисеТтл 
рермШ сг Р ііушгЬ сопііпеме; орріДл поп оЬригл.ѴІ- 
ітл Ьлс Іоси А сЬетирчт /реси; ер^иоД лссоіа цѵ&тгоѵ- 
7 ісу арре11лпе,& рогіи; Асопершц Діиегр,АсЬегоп I- 
Дётсрие АтсЬлДім у\тц & Т етУгіш, фіихія Р лт- 
гЬепіиіуотпе; т тате ібЫ тлріДо Десиггёсе;.тУегтсДоо 
Уі; су? ргохіти;, аУ Аттопіо Пением топье, СГТ Ъеті- 
/ сугео ; иіатІлУсгн Іисо;: лД цно; Ашаропл; с^иопДл ті~ 
$тлге песерріа; ріУеуетлі ІаЫ: Аіітісі; йашпотй аДЫиі* 
іаа рпійті;,Атаропг; иеате; уи* ео; сгиепй; рориіл* 
Улшт УПсигрУм,лІйогл рріглУаги: шгЩие рим сігсип • 
ІрсДапа;Ыріис ртормуил, рерім лрреаУлм илІіДіо - 
те; тлрісе ртхсірій сиріДіші; лтДог^.ф реттирЬ; шво 
піУм ріитюіі; пиши; АіЬепіепрУм иіПіІегип* : лсгі- 
цис сопагіяйопе рире лс Діре&-<е,отпе; пиДаІі; сушіл- 


*;о А ММ. М А а. 

Ш рш ІаіегіЬи; сотіегс. Н агіт ѵпіегіы сорпіп>герсІисе 
ітЬеІІеі іопй геІібЫ,ехігета регрггреря шсіпіШіі,%г 
гсреп(апсе; рпнІіа»рпероі ітреш; <іесІітп№5,аі раса 
ііогст Іесіет сгапреге тЬеминІоопІі; : аиагнт ргоре- 
піе$Іопре Детіс ргорлряіл рег пишего(ат [оЬоІет, ѵи 
гшргтіррта а4 Іоса гсиепегаі ^піілІіл,[есиѣ істроге 
рориііі аЫегртт огідпит ргпнАаЬйц . Илиіргосиі 
тіе аПоШіиг С ігатѴц ріаасіі соііи сот га $еріеігіопгт 
ЬІіагп ехиг$?пб,сиііі4 е ге^попе ер Сгіиогеіѵроп Т липе я 
рготопп ѵінпиІиоЬиб гтнШЬиі & цшпрпіі; /ЬЛ/г ір 
рагаіит. Ноские ех Іосо отпіі.огл тагШта, сиіт кіі- 
Іімп Наііі ер атпі; >иеІм Ібдгіиііпе Ііпеаіі АігсДя,пег 
ше(раі р>еаемЛиаЬт агсш рттіШгЬнб сотрііагіі. 
Иіі ге^опіЪм ОаЬя сопрпа [ш асеггті отгнмп Ьеі- 
Ыѣгс ; , & сЬаІуЪе;,рег ерки егтт СГ Лотішт е/? 
ргіпніи і ргпт. Ѵор <ріо; сеггм расепа* Ъу^аге; оЬН 
тпі& Таруга,сг ТіЬагепі,& М оЦупоесі^ моего 
па& ѵЫугеі,рориІіпиИа поЬц ариешЖпе со^пій : Л 
цшЬм Ьгси* райо ЖРми иігопт топітепіл поЬіІш, 
ериЬім $іЬеІегшіср Ьи>міи:>& 1Атоп,уТурЪ'ц : ргі - 
ми; Негсиііі [осію Ата\опісо Ьеііо Іеіяіііег шіпегаш, 
аііег аи^иг Лгдрлаи&гит, сепіи* еіиріет паше ашіірр 
*пи ; гефг. ѴгяхгсигрсрагйЬю тетогаіі;, АІіоп ап- 
ггоп ер, <& ріиепіа СаІІісЬогі ех рісЪ оо^поттіі'^иоЛ 
рлрегай; рор ігіеппі нт ШІісіі паііотЪн^аА ео; іга- 
6т; иЬсг геиегр4і,агаі Ьшм гіраі иігіДе ; фораса; 
О г^га ргіріпа герлгаи.г у сЬого;.Тгіссегім Ьиіирпсбі 
роста ерйіат ехіртапс арреІІлгі.Рор Ьяс сопрпіа С а 
тягішилп раді [нт ссіеЬге;, & \>Ъар; репиЬнпАц сиг 
рЬт СоІсЬо; аіііпдіу А Е %урІіогцлп апЬучот рЪоІет: 
иЬі іпсег сіиіые; аіім Р Ьа(і; ер потперміі / (Іібіішл , Ь I В . X X I 7 . - ,уг 

С? Ъіорснгш папе ир]; мтямпиз ашоѵез АтрЬііиз & 
ТеІеЫиз Врлгіяпі 1глАнп1иг> аигірл С<і{іогіі ©г р оііи- 
<{и*Ьні НспіосЬогім паво ер іпрѣга.РмІшп лЬ 
Ьц рссгпапіиг АсЬаі , с^ш Ьеііо апьегіоге ^ иоіат ариА 
Тгоілт сопртшіѵ,псп ат рирег Иеіепа агіягеіиг,ие 
ишогез рг о АіАеге попт<Ш,*п Р опіит герІапІіЬиі иеЬз ег- 
гоге АеІаііуСипбІ'ірие ЬоріІіЬиі РпЬіІст Аопкаіуз рАст 
парнат герегіепіез , исгііаЬ т топймѵ іпрАеге рт- 
р>ег піиаіит : ©г Ьоггогс сяіі А'рп&г^шСЬит рУі сит 
ррегіеиііі гаріѵ рагаге ариер&і риги : аіуие ео иііга от- 
*ит АеіпАе ргоаат рсшегипз.$ирсг Сегсеьз.цш і]ріет 
4ППСХ1ртз,мЫ1 тетегаги ігаАіпігАірпит. Сриогпт 
рор кгдх Сѵттсгіа а^іапі піеоіх в орЬогі, иЬі М ііе- 
[ие [им сішЬиез Паттерне иеіиі таіег отпит Рапіі - 
трянтг.^нат ргяахіе НурапізРишш рттАпіз іпіи- 
терхт аушз & ехзегпізЛЫигіЬиі Ьмс ех(епрз,Ата 
\опсз аАирри Сафи т пиге рогге&я сігсипсхіит Та- 
шім: ({Н4 ѵпіет Саисараз отіепз гирез, ре г рпиори ІаЬі- 
іиг а г си прех м , А ратине АірсгттгнаЬ Інгора ѵп р% 
ргиз МяовазАеІіирАі.Ьн'.сКЬа шеіказ г/? апмз.ж еы 9 
[ирегаЩз с^ияАат иереІпШі; еіиріет попйпіз а *ійіиг 
гаАіх,ргорсіет аА ири-5 тніііріісез тсАеІагит .\1іга Та 
пат рапАтіиг іп ІаіііиАіпет $аиго*пазя,рег уиоз ат 
п/зртги рсгреіиі, Шгаяиз ©г ккотЬігез ©г т ЬеорЬа 
пез ©г ТоЮгАамз. Ьісссаііа уиоцие Аірат ѵтшпіЬт 
Йиегиаіііз ЪаигошШхт ргязгпАііиг паво, Ііпогі іип - 
€Ы> сриоА С огасст ріріріет Ринит іп яерзог сіеЯм ех 
ігепшт.Ргоре раіиз ер МяоЬз атріірріт сігецргернз: 
ех сиіш пЬеггіпгіі иепіз рег Ѵаыгез апрнрии нтАапт 
шргйшАо ргогйріі ѵп Ѵоппт:сиіні ѵп Асхіго Іазеге т 
ріія рим- ѵЬапарьгш О' Негшпара.риАіо сопргивче »;* А М М. МАК.. 

Сглоогшп.Сігаі кис рлрпл иІНтл ехНта^ие ріиге* кл 
Іііагм реше*,ргтпит мришргитуие иагіеіаа Діра- 
тііеи іахатаіл С7“ Маоія & Іа^ургг, Когоіатуие 
АІ4пі& МеІапскІ<епее№ сит Сеіэт* Аря:кугр,арисІ 
циоі лДашпііі с{1 соріл ІаріДі * , аЩ'^ие нііга Іассте*, 
уио(1 ]иги отпііш ретЬ/рті.$еД МяоьДо* Іагегі 1<еио 
С кеггопери* с{1 ргортсрм^Ыошлпт ріепа С ѵасагн. 
\п<1с (риеь/йм копит & [еДлііМкіЬепа* нотой си 
гат,сг ргоиспііЬм рнбЫагу* ш&Ыпж.А срйЬш рег 
нагіа герт ДіДиШ ШпегіЬи* тоДісі* Т мгі ДіросіаПіг. 
йиег цио* ѵттапі іійіля ееггіЫІе* Агтскі,& 5мскі 
О' НарикмяпДепя [сеиіііат Іісепііл Діиіигпа,и?ДіДс~ 
гс тагі потеп мЪоД>ішІі: & а сопсглгіо рег шшИаііо- 
петропін* Еихупш арреИаіиг, іи Еисікст С глее Дісі- 
пии Ци1тт,& побкт Еиркгопеп , & рігш Еитспі- 
Дм-Ъі]* спіт кору* Ііілпяі ЬитапііСг ѵттоіасе* аД- 
нспах ОілпЛуС^ил ар И(1 ео* Діа (иг Огріосі}е,саргіші ал 
рім рп* рлгіеііЬиі ргарреЬам, иеЫі ргіііш [огрета 
шпитепіа рапогшпЛп кас Тмгіси, ѵпрііа Ъеисе рпс 
ЬаУііяягіЬн* иИіі АсЬіІІі е]} ДеДісаіа. Іпунат р регіпс 
срмДатргіе ДгІаіі,и4р* апіісриЫЬ* иеррус, естрЩне 
СГ і іопагі)*еіДет кегоі сопрсгаШ, иерей герегит па- 
не*: аіиги епіт поп рпеДіргітіпг шл Шіс уиеперсат 
рсгпо&яге.іЬі & ауи* рт*,& сапДіДх лис* парипіиг 
каІсуопіУи* ртііеіриі'ег уиапт огіріпе ф Неііероп 
іілсі: ргдіц* атроге Дірегети*. 5 икс мят уилДарсг 
Тмгісит сіиігаяіуИікг цна* етіпеі Еирапгіа,ег Оап 
Даос,&-ткеоДора,& пйпоге * аііл пиіін кишат* ко/} у* 
трша.Набкпи* агаа арех ргосепДі ехі/Ьтаіиг. сіи* 
пипс г ер Дна Іепіаг ртайфЫеДв^ие игре с<еІф аД- 
мрри йішт ВоД/кой Ткгасц Іа(н*,иі огДо_ рориіа * *хе- ив. ххіі. 

$ иеттг.іА лАтспешет, уиоА сит лгсиі отпіхѵт $Ьнт 
рехі$ сигиеШиг ЬлрІхЬш,^суіЬіа [оіі ші Р лпЬхсі агсип 
АиШт исгмуие тігогри рапАіг & раіиіи соттЬш ф 
діет Іитх Аесгерепйт орспАипс,теАіеШст гсбЫ & го 
шпАагериІл АішАесе.Егдѵ т ір[оЬшм сорлріі ехогАіо, 
мЬі ЪірЫіАерсіиги шпса,ЪаЫам А гіпиЦп іи(Ь Ьоіт 
пеіурІлсіАхіаіерие со^пШ^иоі атпет С Ьгошт & ы[н- 
Іа ргсеаг/Іиигіихіа^не Ма([лрѵ га, АІапі & Злгпиіа, 
аіцрие ріигет оЬрппциогй пес иосяЬиІа поЬц [ипс по- 
Іа, тис тогеі.іпсегіебЫ АеѵпАепоп теАіосгі , Слгапіи г 
рЛпАіШг рои!уСІи[Ает<ціе попипіт ршиШуС? геііріорк 
рее елі (егглі Тгіша Іисит . Ѵстп ВохгурЬспе; Л тпопй - 
У и! огіепт Ыеигопт ргіпирѵпцт рпііУм соріора, ооп- 
сигрё^не пиіігогит лтпіпт лАоІереш, тагі ргагирйі 
ипАлгхш иегііаУт ѵпйтаШ'.тм т таг^тУит пето 
гор: ВогурЬепа с р ашш,& СерЬаІопе[т,су лги А- 
ІехлпАго Ма%по,С<ерігщие А ириро рісгліл.ілпрѵ «с- 
іпАе ѵпсегилііо репс г/? ѵп[иІл,срмт ѵпеоінпс ЗніАх ірпо - 
Уііет , ро{1 Ьегііеі т Ара сарм сопіиррт ройй Аопнпсгй 
О" геУмхцхиЬю [иУіебЬітрглсіІсІійні А сЬіИеот иосапе 
тАіргп* Оготоп , ехсгсііцт Аисіт циопАлт Т Ьфліі те- 
тоглЪіІет.еіцие ргоххтл с р спита; Туго; соіогил РЬаг- 
пісит,<рилт ргфгтпті Римм Туглт Ап те Ахо лигет 
рлііо леей!, уиоА ргоііха гошАхШіт ере ргяАіхетм, 
рибАсрие схреАіт шлті АіеЬт сопрашг ршпАеат,Ви 
горах рхпі АІлпі , & СороЬоса , ре терние ЪсуіЬлгшп 
ѵппитега , рил рогпрнпінг лАи[рие хеггл і рпесорпіп 
рпе АірпШ : риаѵшп рлгт схірнл рирпУм ліішг : ее- 
рАил отпет рлілпсе; рег ртІііиАіпеі парат , пес ріиат 
аІіриапАо, пес [стешет схрегіат,[сА [рилісіеіф ргиі - 
порлі рглгигп іеіго гіШ ие}сишнг:еі[риесагі(аіе{ & Ьл 1^4 А М М. МАЯ. 

Ьімаііа нНёррче [иреИеййее ріаи/ігіі ітпроргл [нм сот 
ІісіЬш ееЛіе:& сит рЫсиепе рпеоЬ/ЬсиІо пингам, ео- 
АетсагреШ уиэ ЬЬиегп,сопио1иепеее.Сит ли кт лі а* 
Ішп рогтормп атЪіінт рс егіе иепіит^ш агсиерргім 
іесегггиті иійтат^енсе рготші тГнЫ^иар агсип- 
соіипе Тгоѵіо&уіл сг Ѵеисіпі пипогёрр аііл^спае, & 
і[гое сріопсілт ро№п{іЦі>т амШіО" Т оЫ,С7 Ароііо- 
та,С7 А.псЫаІое,& ОІірое : аііа ргдагел тиіісе^иа: 
ІіПога сопйпеп* т ЬгааагЙ. Атпіе чего оатЬіне огіёт 
ргоре Я лигасое топке >сопргиеІітшЪш кЬеІісіерег Іа- 
ііогет огЬет ргохпт, ас рхаягпіа тчеш^яЫІее регіе гс 
сгріегк ршіое, рріеп і о[це рег Ьос ЗсуіЫсит ІііШе егй- 
ріе уп тіге.еріогмп ргѵтті ер Рейсе триіа [ііргаЛісЪх> 
не меегргеМія [иѣе иоспЬиІа Сгясо [егтопо^ реаНгінт 
Нагааі{І 0 ’па,№гІІ№і СаІоп[Ь>м4,ср{агтт Рреніорото. 
N4 В огеопЦот ас Депніе Зкпорош кпрс тпога [им 
с&ьепе’ррйтит ѵпрет у раЫрп [есіе пірги. Отпіе 
аикт сігтп[ио атУііи Роялист псЪи1о[м іиі 

аог лсриопЬм схкгібХ? иаіо[м:^но(1 сѵсгсраі асг ех 
Ьитопт ррігаттс рере Декрете^ іггиепНмп нп (Іа- 
пт таііііиііпе атрегаіиг,& соп[иг^е т Ьгеша 4ог- 
[норі)Ітпт ѵІоЬорще а^егеее тиЫтйте сігсипигпі - 
спіііт [неплгй. Ег сопряе аЬ иіііте поргі рпіЬт та - 
гіеа^пипайт асі пипс [сое[[ \т рагкпіі ргаііа реееге 
рірсе, не а^чапт рчашык [аІиЬгію [хшт еАиагпі-, 
уп гесерілаііц саше <\и<с рш гЬі с1епрррта,рсигі йога - 
ант Ьеіиапт : піЫІетт т Ротъ Ьширпсіі аіісрит 
сіо ер шрлт,рг*кг йтохіое (ІеІрЫггае о-рлисое. С^ніс- \ 
сриАаикт еіиріет Ропіісі рте Аушіож сліісиг & 
ртште^п рег[гю$г№г %е Іи, не пес ашпітп сыра ріЬ- 
(егиоін* сгеіапшг.псс рег іпрсііт ф ІаЬіІе [оінт^гер Ь I В. X X I I. ч$ 

/иі Ьотіпіх ро/[к иеі іитгпйргтагі, циоД ніНилп пип - 
рнат таге /упсепт, /еД рсгпнхіит лршх атп*а: ее я- 
Ш.ѴгоІаіі аііриог/т Іопръм рилт //егаклтиі,рег^ 
та; аДгсІіаиа. АахЦсгае аІіиД аД дэиДіогим ртл] еп - 
йп т ситиІіт,Діи ери Дет /регатт/ёД Дііайопнп ат* 
Уаде тиЬрІісі іга&ит . Нипііашт ф етт рег Арііе- 
пет & іоиііѵт ро/кл рил/Ьгет у АршІсие Дс/сп/от Іоп 
дгоге оУ/іАі) елДіо,со^т(6рие Соп/Ыпсц ехсе[/и у рліе/к(Нх 
рогііх с%ге[[оі аиіоге: ргоДіДіЦе (игУапт .иріётрис иі- 
иіі ехи(Ьі,ис /ирг л геіаѣт с/1 , от пес сопсс//іопст іт- 
реігаЦе Аеіі&ѵгиѵі ег иепіат.Ас рго/рет Іиіілпш сЫ 
Ног, иііга Ьопигих ілт /рігаУаі, рсгісиіц ехрегіих а//і- 
Диц среоА еі игУет К опипат рІлсіДе іат ге^піі, иеіиі 
типДлпат Согтсорілт {ѵгіияа р/Ъгт ргорша у сип{Ы 
^ Іогіо/а ДсргеУас фргофсгл , лпсе^геЦіх ні&ѵгшцт 
йтІііЪяс риорие аДрсіет : ри 6Д Ант іспегеі ітрсгі- 
кт /оЫ^псс тсНЬиь ииегпіі е/1 сопаШХ,пес Уагоаго* 
пи» рш/ріит иііга /иоі ехіііше рпес : &" рориіі отпех 
аиіДііях [етрег т(ё<ЪтДірглеегііа, иі Датпс/а С7 по 
хіл., т ІаиДехеіт /ЫДрс тгц ааепДеУапіиг.ОттУиі 
і^піиг , рил гес Діиегре ро/аЬлм & (строга , рсгрепрі 
АсІіЬегаііопе Ді/ро/іііх, сг пиІшУиі огаІіотУм сгсЬгц, 
/ЬрепДіорие сотреапіілД са ехреДіепАл таіапііргот 
рІіи4 апітлііх, сип&опт /пиоге /иЫипц АпИасЫа іге 
сопіепДет,гсІірші Соп/Ыпііпороійп икгстепйх тахі- 
ггііх /йііат : паШ етт іІііс у Діііфлі еат исдгпііаіет 
• рлігілт соІеУаі.Тгапргер ш імрне /гсіит, ргхсег- 

си, /л С ЬлІссАогм & иУуфл^иУі рриііих с/1 АптУаІ Р ос. 

■ пих,тДс ЫісотеДіат чете игУет апсеЬас іпсІуіат,ііа 
тарпіх геіго ргупаріш Атріфсяіат ітрепрх у иі <сАіі 
шІшДіпе ргіноіягй риУЬсигйге&е порсиУш гедо *5 б А М М. М А Я. 

цилАат ѴгУіі<ерпыгешг лхгпл. Сшив тхпіа сн иі - 
аіЦес ѵп рміім тіргаУіІсі соп[еЩе,лп%огет лпіпи гл 
сіііі РеііЬм мАісат,рі^гіогі ^гаАи рег^Уаі лА ге^лт: 
Ьос шхітелптпіі ШасЬгушат , ^иоАогАориаІет 
оссиггіі рориіі пітітп срияптт лпхЬас {{оггпІіЦітиг. 
СГ а&порУаі уиорІат,іУіАст аУ Е и[еУіо еАнъш еріро 
ро, срлтчрпсге Іопргм сопйп^Уаі. Ьіс уиоуиерагі пи>- 
Ао а А герагапіа <рі& хггл [нУисгхгеі ігетог аУипАс 
рг<е(к& рІигюи$,регЫіс<е4 иепіыА С аііо^глсіхрпа: 
ипАс Аоссгогра ійпегс АесЬпаш^еЦгпиШя сопаегііі,иі- 
рлгм исіи/а шіг 'ц ш^пл АеІиУга: А сріо оррісіо Уеііо 
Ѵнпісо рсипАо,сагпипс Сипыпо топепх, рег Ъсіріопет 
Парсит ргтІасЬгнт ігап{1аіит ф Копыт. Сиіио [и- 
рег аАиепіи т ШІіат,р.шса сит аЦі Ьи*с тлхгхл соп 
ргиепІіУм ѵпа&іЪм С оттоАі ргтсірі* АірДітиі рег 
схсѵ{[ ппм : у иатоУгст аихт Ьос попипс орріАчт рі ар 
реИаіит,иагіаги гсгмп р:гір(ога.ОиіАи спіт р^пип- 
іо Аех с&іііні Іар/оуКю гѵ гига/, у но А сиАсге по$ Аісі- 
ти^игЬет арегиеге со^потіпаіат. кЩ тетоглі I Іит 
Т гоц рііит ОагАапіл ге%ет,1осит [іс аррсЧаДе.тЬсо- 
ротрм поп іІітіА е$пЦ'с,{сА М іАат аДігтаі,ѵЬгу^.с 
аиопАат рокпНДітит гечрт. Ѵепегат ідіиг пипйпе , 
Ьо^'ррх Іі(аю & ЧоШ, Кпсугат геАіі : ситсріе ехѵп- 
Ае ргоргеАіепхт иікгіт тиішАо ѵпрмсшУаі, раг: 
иіоіепхг сгерм геААі рЬірорхт, аіі] срілгепхі соп(ог- 
іі]і р сигіапт аААі&оі тире, поппиЧі рпсгсребЫ 
регісиіі аурпхі аАирие гаУіет , иі аАисгрігт /йог /л- 
ре пыіе/Уі^ сгіпкпіУиз іИі^ягепс. Ѵегнт іІІс іиАісіУиі 
Са{[ц: трог СГ Ьуснгріі , спирігилп топкпія хсрло Ы 
ге регрспАгт, /насилие сгіУисУае, пириааиего аУАи 
&ш,асг'ш т сяічтпіітгс: схиг%ет:срюх оАегаі,шЫ МВ. X X I г. , ;7 

Гоги ЬиіирпоДі реШІапсет рерс Дстеп&ат аДир^ие Дір 
сгітеп ехрегсис, Діш с([ес аДУис ЬипнЫ у ргіиаіис: 
схстрЫтцие раііепіі < ет т іяіі педоііо, Іісес рпс аііа 
рІигітя у іД итт / иЦісісрогй . Іпіписит ушДат рнт> 
с мт цио Ді[оо г Да Уас у лфсггі тс ДіхіЦс т таіерасст іиг- 
Уиіепіім ДергеУас. I т регасогёсрие Ді[ргтіІасе у еаДс Діс- 
Ьщ сопііпнч геріісапіуѵтеподаіиі аД иійтит, <рй сЦеС 
сриет аг^иегсс ,геропДіі у тіЫарст Іосиріесет.^ио аи- 
аііо,ргмсер( гспіДепіу С \иіУм тДісі^іуОІс^іДЬос рсгис- 
тргЕс ШеуРигригенмі,муиіг,рУі тДитепшт ех ргісо 
раШорагас. ІиЦЩиерор Уле ис ніііз агДил геі шіст 
мсиріпі лУіге слеісиг С7* тпохіиіуПіЫІотіпм мраУае. 
0#о слДіо іиііапис Дерсбояшс а<1 Іагдійогшт сопи сет 
шрш ргоріні уІиіУе,иириі> регіеиіор і дяттісогі рсДй гг^- 
шпа аагі ригригеа аі аДиегрсгіст рсгргеДа.риет ис 
ДаШг йлеШдгусЫатуДст У іи из соіогіі тетогас рУі со - 
рСгсіпаЦс :ис рігі ро/рсрпс иігіУш тахітіириД рлп- 
пиіі ргорсілс Іеиес. 5еД ис \жс ІаиДаДа & Ьопіс тоДе- 
гасогіУиі <етиІапДа> ііл іІІиД лтапт & поіаУіІе рйс% 
риоД се^ге риУ со сигіаІіУш сршр^нат аррейтс, Ііссс ргі 
ш1с$с О" ррепДіогтс питего & огі^піс репісис яііс- 
пл ргѣсиДіпе сотипіШіу оУсіпеУае <е<ри]ртит: аДсо ис 
ріегіуие сепій етегсагспімг тоіерм }гссі]с сІапДер- 
піс. иігигіУіи іслсріе етепрс сит аДРуІлз иепірес, сріі 
ІоеисСарраДоасс ДГоггпіс ф сШсяг у ориІорірершт гс - 
і Ъгет ргоиіпсі<с попипс Сеірмп, іат ітДе а ЦиДці а- 
рпісит А Шсі$у арігитаие ѵп атссрмп иеіѵсиіі Т агрѵт 
реи т Дикіе. Ас Ь теш Деге ргорегат АпІіоеЬіат,Огіе- 
йі аріеет риІеУги У ир*з ШпегіУт р>ІШс непіе-.игУщі рго- 
ртуиас т Л>есіе аііси'т пипипіе иоСіс ехсірісигриЫісас 
тігаіис иосес тиІшДіпіс т$пл,ріІШге [иіиз 
2^8 А М М< М А 

р Еоч раШЬм лісілпипііі. Еиспегаі шьет рріет ііе- а». 

Ум лпто сигри оотріесѵ, АІопіа гіш иекгі сеІеЬгагі й,1і 

атаю Ѵепегч , иі рУиІ<е рп]птс,аргі іепсе ргаіі іеіеіо , стр 

^иосі т аіиіт^оге [е(Ыгй с{1 ѵпііаіт ридт.ф ш- 
р ші е]} ігіре, у ноіі атріат игУет ргиісірй аотісіііит /т 

ѵпігоеж ѵтрегаюгс пйс ргіігшт,иЫІ а УіІеі нпіір, ріл - 
6Ыі О" ІириЪгеі р>піші лиііеУашг. Уіс раЬеіі<е еім &• р|іі 

Іепіиііпш Аоситепіитіеие сриіс аррахші^еі тігап «*;«, 

ій . ткаіарр \т срисілт ех ргохіто ІіУеИогй иірАіапгс «.р, 

У гліг'цоДсглі С Жі-цио аіогаге аісреср оря о ѵтег Ьо- ед 
потам* ргоЫЫп>М^г[хгц аІсриЬш ІііідпУлі т рго,ро тур 
РгіАіс іигЬа соѵге^ам рирсгриа, асііт іопрегаѣге, Тка- Зщ 

ЫЦі м^ІатОаУлпг, іпітси* рісіаіі* Шее порта шоіесег аэд 

егірчіі . Ес іііе Уле остром Уопипет орргіпіі рорс сону- Д 0 
сіеш, крпо[со,героп&и, цие іісіііі оррепійре те іи{Ь іе [<*„ 
саирНф ріеге ио: ѵтсгѵт сортами еР^йпнЬі іпіпй - гпе\ 

со ройогі ріеіаг райхмлп&аиисрие арріепіі рглрЯо, пе 
аиіігсіиг еопт педоііит апсеермт ірр сит Т Уаілр- ^ 

ро геіігеі т ргайщиоі, Угеиі сиепіі. I Ьі Ууетаги ех Реп ^ с, сепііа,т11ц ѵпьегѵт иоіиріаш роіісЬаШг іИесеЬгц , <ри- П( 
Ум лУшпАлі $угі<е отпег. иегйрсг Деаст ершей* іиіі - Ц 

сілііУм сайр * мсепші, поп пйпи* аЫш* риат Уеііісіг Ц 
Жр-гаЪсУатг ттшЫргтіУм сигц , ехершріа іоіііііяк Іі - » Г{ 

Углю, ршЬм тоіч рііт си'крае ігіУиегес: іиріріие рп- ^ 

ееші]{ & ѵтргоЬі тоіісі* соегсегешг ррр1иц*,& ѵппо ^ 
сесе* ргіипі 5 іерпіегсшг 'юіаНіі.'Еі риарнат ѵп ііре- 
ріасіо аіриоііе: егаі ѵп(етрермі$ у рші рмр}ие іигдлп- ^ 

Пит соіегес (строг е аііепо ѵпсеггофг. іатеп пиііа еіні ^ 

(ІіЦітгіо ІіШ а иего ііропЛх герегішг-.пес агриі имумт ^ 

рошіі оЬ геіі^попё иеі с^иоіаІрие аіші аУ серніШіі ге(Ь ^ 

ігатіее Аеша([ '..шііамп епіт кос ерор(апііт & гс- ^ ив. ххп. 

йит.иіірег иагіл перрвопт ехатіти у іи(1ит іі е[ су 
міи/Ы-.а <рео іііе пе акегглгег^Ып^иат [сориіо: сяиеЬае 
аЬгирео:. кос аисет Осо лДсцчі роеніе , рті Іе шелест 
лргіо^сегк соттоЦогц ѵпрсщ [и, ргх[ІЪ: ргохіті^ие 
регтіеееЬае,ие [4епеег ітреіи: [но: лІіог[ѵт есп4епее: у 
аі цил сІеаЬаі тспіеи орогеипо [глпагепі:тсп[гл\}лі~ 
уие [чЬтсІе [с Ыеге сІеІіЯі^СУ рпшіеге согге&ыпе. Си т 
уис еіит іфп[оге: аш[атт у ис сопрііт гавот: реф- 
&<е,рІли[У м тлхіпи: сѵІеУглгепсфгеиг і(1 ЛхіЦе рег- 
ѵмен::Слис[еУлт ріа^ис тс с[егсЬат [ лУ Ьі$ ЫиАл 
гег,<р*о: СУ чіеирегаге ро[е аіиегеегет, [<ри<1[сси: ф- 
&ит [ч <ше іісіит. $и[аее аиеет рго пигів :, уил сіе- 
мспеег е^пе іт ІшУш сорпсрхпЛц, Ьосигшт ропеге, пес 
аі >коггет аргоро[ео,пес аУ/йгЖѵп. ІпАчДп т іийіан 
[сетігкі ^илілт у сит Ѵлілвпит ліиег[лгій [шип с пи - 
тсго ргоіеЯѵгнт сіпбЬт ргхеег [ст соп(]>ехі[[ее, кос 
/я<5?и ѵп[оІет еитвіеилеіо унегеУлеиг: СУ ипреглеѵг,Ѵго- 
[еуиегс, ліі , тиііег, [ирик ее Іх[лт ехі{Ьш:: кіс епіт 
{іс апЕЬи: е[ ,че ехресіівн: рег [цент тссілеірлгнт по- 
аге Щіі рагвУи : роееЦ.СУ х[НтлУлеиг рег кхс су [ ті • 
Ііа,иі ір[е (ІиеУл е а[ііие, иееи: іііл \іфвл,<уилт о[[сп • 
[ат иіеу: котпит Кг леи: ехеоШе ш слІіип у мгрегапсе 
ео геиег[л лі ееггм у пі е^чхсіат [но лрегее поп Ісріт лг- 
Уіегіо,егга[і[^це лЩиоіге: оУпиУіІлгсе ріогілпті тиів- 
ріісе: сиг[м. Р о[ тиіел епіт евІ іигл цихДлт соггехіс 
м тсІіи:,лтУл^Уиі сігсипсі[: у іпіісапНлЩчііе ериі 
іиЬегепе [ егі,ие[ иеіагепе лііисі <шсет т сіе теп: оУгиеп - 
ійрегеппі [ііейо^иоі лгсеУае Досеге тлргЦго: гкееогісо : 
СУ & глтшвоо :, гіеи: Скгі/клпі сиіеоге:. Ііріет ііеУч: 
С лиАепви: іііе поілгіи реет орропспііт рег К[іспт 
ті[[ит [ирглііхіти: л' Соп/Ьпво: Ыілпи: рйпсвлт 

Г.І]. ех илспгіо,сагипАет рагіішп питіи* [ніог,геіга[Н [иЬ 
иіпсиіи тега регіеге роепаіі. Т ис & Агапни; ех Аисе 
АЕ^уріі, АІехлАгіт; игдѵііЬи; аігосііт еппипит те- 
Іе^'иррііао саріЫІі тиШаім е[.Ѵо[ уис МагссШ ех пм- 
^]ко единит ©г реАііит \ Іііи*,иі ѵте&пгк ѵтрепо та 
пи;,рнЫіса Аеіеіи; е[ тега. Котам; ушпейа С7 Ѵш- 
оепііиі ,[си(агіогиеп[сЬоІл ргітл [ссипАлрие ігіЬипі, 
арпіаЦе сптисН с^илАат [и; шгіЬи* аШога,аШ {иги іп 
ехііііт .Ситуис сопри; тафЬ[[еі ехіритг, АІехаАгі 
пі А г ату сотрет ѵпагііицист иегеЬаіиг пе сит ро- 
а/Ыа гсиегри (іА епіт пнпаіи 5 е[)пмІсо; ІлАсгсі иі о[- 
ур п[иі, ігат ѵп Ссогдііт иегагиш ері[сорнт, мрегец , 
иі ііл Аіхегѵпс,тег[іЬи5 аЬ ео реріи* арреіііі. \п[ііо,па 
іи; ш {сгеЬатг ары А ЕрірЬлпіат Сііісие орріАиеп, аи- 
йи[^не ѵп Аатпа соріипит, согига иЬІіілат [нет геі- 
<±ие соттипі; ері[сориб АІехапАгіл е[ огАіпаіи ; , іп сі - 
шіасе срис [иора тсіи & иЬі саи[е поп / ирреіипі [еАі- 
ііомУи і сгеУги адішиг ©г іигУиІепЬ;,ие огааііогй срио- 
<рие1о<рнииг$ Ас;. Нц слегай; Ьоттит тепііУи*,<2еог- 
рги* сриосрие ір[е $гаие а<хе[ ;ш ѵпсепіітт , арнАрат- 
Ш сшге ; Со/Ьпсу тиііо; ехтАс тси[ат,ис сіи 6 геспіа- 
ігасе; ѵ7прегіі;,рго[Ціопі[рис [ил оУІііи ;, цил тЫ пі - 
[ іи[ит [илАеі & Іепе,аА Аеіаптт аи[а[гаІіа Ае[сг - 
[сеУаі. ©г таг с лаг л АіаЬаіиг іА риосрие таіірпе Ао - 
сиіЦе Соп/ЬпШті^иоА ѵп игЬе рглАіЯя лАфаа сип&я 
[оіо соЬлгепііа а сопАтге АІехапАго та^тіиАіпе ѵт- 
реп[апт риЫісагшп ехіги<Яа,стоІитсп{і; лгаг'црго- 
[ ссге АсУепс ех іиге. аА Ьлс тіа іА риорие аААіАегаі , 
нпАс рішіоро/і іги[ '4* е[ ѵп ехііімп рглоср;.Кеиег[иа 
ех соггиіаіи ргѵпсірк, сит ігапргее рег [есіо[т Сепір 
атріит, гтШшАіпе [ іраш ; ех теге, [ехи аАлАст іррст ІятіпіУш, С^иаДіи, щмірриІсЬпт Уое /ЬУіі? 
Оир лиДіт псіиі { нітпе тиііі регсиІрутсШепсср^ис т 
ІІШ <р*оцие іепшеі еисгсегс, сриесриДросеглпіу т сіиі 
регтсіст еШфт; трДуісопсіаУапе.Еас аисет ге- 
рсп(е рсгілп ІлшУіІі пипііо ѵпДісапк схйп&нт А пе- 
тит/, рІсУі отпіі еІліл^шДіо ѵп{Ъеглго иоаУм Уоггс- 
Дц мрепДст, Сеог^й рсьг.глріитріс Діиегрі тиІЯяп- 
Ді %епсгіЪні ргокгст & сопсиігягк ДишісяШ рсДіУм. 
С йтсрис со Оглсопіім топсіл рглрорші, СГ ОіоДогио 
цніДлт исіиіі сота ѵпіейіі рег сгигл рпіУм (ітиі ех- 
лпітліі ріпг.іИс срчоД лист ѵп топеіа ср/ат герУле ге- 
атіосаіят еисгііі: ліьег сри'оД Діт лДіреапДл рглеЦес 
сссІерАуСІггоі риегогтм ікхпіші ДеппДеУл і, гарюрие 
лД Дсопт сиііит ехірітат регйпсгс.^ио поп еопамл 
тиІіішДо ѵттлміуДІІЛпіліл саДлисгл рсгетрѣпт ся 
теіч пнроріа иехіі лД Ілсиѵ. цріетуис р*Уію і^пс сге- 
таік,еіпсга ргоіссіі ѵп таге,іД тешет иі еІлтаУлг, пс 
соІІесН? /иргеті:,лДа Шчсхігисгешг иі гс1крй;,(рн Дс- 
иілге а гсіі^опс сориІр,рсгшІсгс сгисілУіІа рссплі лД- 
иррисріогіо[лт топет татеглія рДс ргоѵгеДіуф пи с 
тагіугсі лррсДлптг.Ъокглгис^ие трглпДі Уотта лД 
сгиДсІе ріррііспт ДиШ, сУгірілпогіт лДіитспт Де - 
рпД'ипі С согдй оДіо отпа ѵпДіргса Рл^глфм.Иос со 
репо,ѵтреглѣг лД мпДітпДіѵт рапм пфпДіш сге- 
Ди;, Мтрие ехреііінгнб рост* л похут иійтаі, тііі{ях- 
іиі еЦ ІепіспІіУи * ргохітіг.тіЦор сДііЯо, лей огасіопе 
рсіш ДейерлУліиг лДпи[[ит/,тітілші ехігстяр ДеѵпДс 
(епттт фегіі лІісриД уиоД іи[Ьііл иеаі ф Іеуѵі. Іпсег 
Уле ехреДШопет рлглт т Р егри, срыт ДиДмп лпі- 
ті гоУоге еппагрегле сеІро,лД иІНопст рглсейтпт не - 
Устепкг еіліш ерріет Сг лиДіет^пкт арепішт 

г.Щ. А М М. М А Яі 

рсг рхадпіл ргте апт иінДіЦ'е Огіеіі слАилп ф Аі- 
герйоппт топите Шаре шрі пи, аі тсегпеаогит ехег- 
аьЪм по[іт рере Асіей!. ѴгеЬатг мнет ЬеІІапАі $е- 
шпо АерАепоргіто, уиоА мірльет оіу Іііиолротта - 
Ьле фргаЧхАет уиоА ѵп <еіяй$ {Іогсргтиеио оЬісйи: 
еррегаги/т $епйнагт!,ге<хпйЪж еііат гит гсрит рге - 
сіЬив СГ геряіііт, ум мпа ш$п! роДе унат [нррііос: 
питіи ипАсге сгеАеУапіиг, огпатпйі Ши/кій ріогіа- 
пт мргсге Р апЬіа соумтепіит агАеЬас.С^иа шхі- 
ті; тоІіЬиі ррпагі сетепис оЬігеЛяюге: АерАеі бг 
пиЬрпі, нпіію согрот регтиіайопе пи сіегі іигЬм т- 
іетрериа і мАі*пит & рсгпісіорт ереРгереЬаі, ри- 
Аііт отпе т Аі[регепАо ргоапсіи ропепк!:ф Аіійа- 
Ьам Ьіі ргфпйІпи, уиоі лиАіа герпе а А ітрегат- 
гет ро[[е геІлпіиг,еіт,пі [сАайм арегеі,юітоА\ся ге- 
пѵт [есипАлпт ргоЦ>егИа«,ие1ие Іихигіапич и Ьегйие 
піпйа ричѵ!,Ьопі$ [міргойпиі острнгй.Еі Уілс Али тиі- 
іитуие и^пшхі риЦга мпт сігатиігаЬам ѵтто- 
Ьііет оанІЦі мигу*, иг Ѵуртсеі иеі Т ЬіоАатл актере 
Ьото ЬуАіш Негсиіетлйе іятсп іи пилот ргхссг сл- 
ъегоі {Ъігііиі, піЫІо Іепйш тартшАтет схреАійопіі 
рент соттепіагк , т рглрагапА'н сопргт орегат па» 
иаЬа: епіхіт. Норапт Шип рапдиіпс ріигіто аг.и 
сгеЬгііяіс піпйа рсгріпАсЪаЛуШго! аііуііойсі ѵттоіап 
іо япсем!,?? ѵппитего! наг у ресот рге$*!,онеруие сап 
АіАоі иг г л уилрш 67 шгі: аАо иі тАіе: репер прн- 
Іо; піііісе! саг пи Аірпйоге рргпа иіЗіши; тсиійиі, 
ропі/уие амАіілх соггиріі, Ьипит трорй ггаприп» 
іічт,рег ріаіелл ех риЫюс сеАіЬм, иЪі мпАісапАц ро» 
й т учат сеАепАч сопилиу і шАи1фш,аА [па Аіиег- 
[огіл рогіягстГіѴетІапсеі лте отпп ег С еііл,уиопт I Т В. X X I г. *«* 

ел (етре(Ьѵ атріепНа сггисгас иіега теДіт. А и$е- 
Ьапіиг аикт еегетопіапт гіш: ѵттоАіое,(ит треп 
р,гй атріішііпе апкЬас иіиріаа &дгаиі:& уш^ие, 
сит тгрг<ереАіс<е Ііосгеі,[сіепІІ4т И4ІісілагнІірго{ё([м, 
іихш тгрсгіш: & іосііц рперпе иеі рга^іиві огііпі- 
Ьт огасиіопт регтіпеУаіиг [сіші ге$оп[л ф ехЬ{рі- 
сіа попгшпсрнат ріШга рапаепЬа: орагштцие СГ <*и- 
рнгіогнт & отгиітр4е:,р герегігі ир}нат уюрсе^р- 
р(Ьіа иагіеШе цилгсУашг. Несение імг.іія ргаеніип* 
тоге расі:,тиІіогиоп емгіорог інііапи: поилт сопрііу 
мат тдгеДж е^, иепа: рпііса: Са/Ші] гссіиіегесо - 
рпіят {опіі:: <р*ет оЬ^гихі^е С*]аг Аісішг Н аігіапио 
тоіе [ахопш ѵпуепіі, иегіш: по, иі ір/ё рглсіпепІіУиі 
<щиіі саре^епілт КетриЫітт оотрегіе , ейат^аЩ /7- 
пиііл іосегепіиг: ас райт сігситЬитлШ согрога ра- 
іиіе ехѵпіе ігап[(сггі со гіш, ерио АіЬепіспр: т[иіат 
риг^аиегап* Веіоп . Еоіет к троге Же X I Саіеткіа- 
г\ш НомешУгіиш, атрІіЦітит Оаркплі АроШпі: 
гшш^иоА Е рірЬапе: АпііосЬш тех іИе сопЫіе ігасип- 
іш С? рема, & рпміасгй т ео ОІутріасі Іоиі: іті- 
іатепА аушрагат тлрпіШІіпет,[ыЫа, ш Ратш- 
пѵт ехиЦит е/І.^ио іат аігоа со [и герепіе сопртрш, 
іЛ айифрие ітрегатгет іга ргоиехіг, иг уилРюпе: арп- 
ШііиУегеі [оііш асгіогс:, & таіогет еаіерат Апііо - 
сЬі<е сішіі. ЗиртУашг епіт іі сУгіріапо: е$п[[с Ці- 
шіаші тшііл , циоД ііет (етрішт миііі шіеЬапе 
атУійор» сігсипіагі регіРуІіо. ѴегеУиШг ликт Іісѵс 
гитоге ІсіиДіто , Ьас ех аяирі еопрадгаЦе АсЫУпт; 
ци)Д Аріеріасіе: рЫІоррЬм, сиіи* ѵп аЕНЬм Махеп- 
іі і тешпіти : , от ш[епАі ргаііа Інііаги аі ісі ріЬиг- 
Ьапит иепірес , Ася Оеіеріі агрессию Угеие р^пепшт 

глщ* 2^4 АНН.НА Я. 

сриосипсрие іЬас ресит роіісис лррехге,лпсе реАег раСиіс р- 
тпиіасп рнЫітесыссепррие сеге'ч ех ирс серг.тАе те - 
Акасе поЯіс етепрі,сит пес аАерс цшррмт росиіі пес 
іниаге иоііапсе: ріпііІЪе аАЬсерге тасегцс иесирртіс, 
і%пЩие лгіАіі тсгітепйс егеШ оѵппе уиісцшА сопйп^г 
рош,Ііоп агАна АрсгеСит се! (і си Ате, оопсгепшипс.'Еа 
аппорАсге еііатсит трап се Ьгита!і,лаиагмп ѵпсеДіе 
торы тгШсАа,иг ©г гііи сѵЦагепс рпсес ап- 

іеЬлс ациагй соріорс рирУиі аЬипАапсес : [еА т тсе - 
ргнт рорл герсиСірп*. Е с циагсо погас ОеаУгес ист- 
аете т иеЦ)егат Аіе, геііциа N ісотеАіа ооііарр ф сег - 
глтоЩуШетср Иісасе рогііо поп те Аіосгіі.Опие Сат- 
ир тхрііа ріісісѵ тсисегес ргтсіріуГерАна Слтеп поп 
сотетпеУаг иг^епііа, Ант риѵпапАі се трио еі иепігег 
орасмтЛпсег рглсіриа атеп ©г ргіа ШиА лргге р*рег- 
рий ніАеУаСнг, уиоА пиііа ргоЬаЬШ гаііопе ррерперо- 
риіагіасіе атоге, шІіаЬ рлАеУлс иешііит гегемон* 
попттсщат рейс срыт сопиепіс огАіша торыт д- 
рпеге р>1еі ©г рстет. ©7 АпСіоскіепр огАіпе іа Сипе рс- 
гіусит іііс іиУегее,поп }ю{[е,арегсе топРгапсе,пмриат 
а ргорор со АссІіткіЬлСуОаШ ртіііі ргаегіе, Ііоп тегиеп- 
іис.С^ирсігаі т со: Аетагрс решетит оУсге&ясогес ©г 
сопШтасес, иоіитеп сотрорис тиеШиит, сриоА АпСіо- 
сЫепр иеі Мірроръпет арреИашг, ргоУгл еішасіе т- 
рпр тепсе Аимтегат,аААепрр иегіаіі сотріигасрор 
срсА тиіат ррссесе Аі&я сорегіеп*,а>а61ис Аіррітиіаге 
рго сет роге, ігл рраУашг тсетл. КіАеУасиг емт иг 
Сегсорс,Уото Угсіис,Ьнтегос схсепСат априрк,у Ьаг- 
Ьлт рг<е ре ргет Ьігсігкіт, ргстАысрие тсепАет ап - 
уиат О іЬі расег ©г ЕрЬіаЬс, ерногит ргоссгіасет И о 
тегио т гттепріт соШслАстрие шсНтагіш рг о р- 1 I В. X X Г К 11; 

сгісоііі ПісеЬаіиг аП сгсЬгішкт Ьо{Ьлпт аІІиПспьЬм 
тШі: ег сиІрйЬліиг Ьтс оррогшп е л сит оЦепІлйопіі 
дгайл иеЬет Ііапкгрго ркегНоііЬм [асга, {Ьраіир^ие 
тІісгсиЫ ІкшЬаШг. Ег /ригп^наЬц рагіУн^ис Нс ши 
{іппПі%лагешг,тасспі ілтеп тоштсрне м агипм гсйѵигк 
росе/Ьк { оіёпіа аІеУгаУлі. Вспісрк }уг<е{Ъшп> {с глгтп 
Ніе Сармп тспкт арспНіі петогорт^ф а г ей атУі- 
1ы т {иЫіте роггебЬнт-, ипіе {ссипНі* раШапф шНсшг 
ргіпи [оіц схогшк Ситцие іоиі {а ссгеі гтПлштит , ге- 
репк сопДкхп уиепНат Уипи рго{Ъгатт,{иррІіа носе 
шіат ргссапкт С7 иепіат. I пкггорипНцне еі ери е{[ес, 
ге{роп{илп ф ргк{іНаІет е{[е Т УеоНоШт Нісглроіііл- - 
пшп.сри рго{ё61ит Л ашілк [на Соп/Ьпіит мкг Ьо- 
погапк НсНикгк^НиІлпНо Пфгпйкг,гап<]иат {ишгит 
рги НиУіеіяк ѵиСЬгет огаЬаі ІасЬгуш; [п^ет 
»йтм,ис Іиііаіи лН еоіпиікгее шртрегНиеНн трг<хй> 
[сае Шл М лепету сігсипілшт тстпег&і пит- 

Ъгмп.ОиіЪиі аиНш^Каері о[ш,^ш,Ьос НіЕЫт ге- 
Іаігопе шітпѵт: [еН аУі [сигм аН Іаге ехиш: отпі 
теш сіетепйл ргтсірщи* тргиНегк Пфгнми шт - 
согит тігшеге питег \т у хирегесрис лтсогѵт {рок [на 
сотепНіі асІіУсгк. Ехш [асгогшп рсгре&о тіш Пі%ге{[о, 
оЦегшШг гевѵгц КЕррй] [егіріл: Крут Уонет орсго- 
{к цшеріыт мПи{1гіа,атё ро[ ктріи тнепігі ротіЦс 
[гтапгіг: <рю&>н1 елгчт гетотт ехі{Н>шм тсоІкНаи 
[мт & иУегткт {гирит Яшефауис юПіспі Уоги.Ъирег 
<риа гс раит сотепісс схреНігі-Іпкг апітаііл апйут 
оУ[сгиайотУш сопрсгам , Мпеіш & Арі і { им поііо- 
га:Мпеиіт $оіі { ксгаіигфирсг уио піУіІ Нісішг тстогл- 
Ысферисгк Ьтсе. Е [ етт КрцУоі Піиеф; рспіаіііип 
пошит [оигц схргс{[ ня, тлхітіерк отпітп сотки- I 1 66 амм. мл а. 

Іапііі Інпл (ре сіе Ыхге іехего иірупіе: уиі сит роР м 
иепіі (рлйіш ргхршшт (асго рпк ѵттегрх <? шел 
аЬіегіе(пес спіт иііга еіт еглЬегс рае <сілкт, циат 
(ёсгеЫ ІіЪгопт рглргіЬіі сшеогііліІтуріоогшп ) пеах- 
* іиг. Іо ІпасЫіЬо! рхтіш іпиепш ат поііе агеіе о((ег - 
Шг:аио регетрю,л1есг тт риЫісо цилгітг Іи6Ьи:& (і 
отпіЬие р $піе сопрштиНе герегігі роіиегіі , (ІергШг 
МетрЬѵм игЬет ргярлхт, ргссрпбауие пнттігАЕ- 
( сиіарі / сЫгат.Ытуие ітііапх апбртт топе г о ап- 
тт,імёиЕІм ѵп екаіатит ере сеерегіс рисг, сотеЕЫг'ц 
арегіі $ р&па гепт ріеиглгмп іісіеиг іетоп(Іг4ге , ет* 
аёеите* циорілт іт&ісѵр аиегіі иііеіиг оЫщшг. не ор- 
(ёгепхт аЬті ліі^члпіо Сети пі сит Сх(*гем,(ісие 
ІеЕЬит ер,аиег(кше,рагап<іег4е раиіо ро(1 еиеіига. Вігі 
і Нт іииріс,<ріопіа сетрм иііеенг Ьос (Іа^піаге, гее АЕ- 
%урНлс& шрапЫг.сриагй поііііат ѵп а(ЪЪш Наёгілпі 
СГ 5 еиегі ргѵпартг Жреррти* Ілее, ш(л ріеглсрые тг- 
глпхе.АЕ^урІілт^пхт отпій иеіирі(рпитупір уиоА 
(ирег апіі'іиіміе ягеле аі ЗсуеЬіі,а ШгіІіаІі Іасехс Зуг- 
еее таіогеіуСТ РЬусш рготспѣгііт, ф Ъогііт,Су Сл 
гАпипееіу паііоперріе нагія сілиіит: ерм Огіспеет ё 
геріопе рго(ріае,ЕІсркіпІіпат сг М егоеп игЬее АЕгЬ/о- 
риапуф О іілАиро* КиЪгйтсрес рсілриі & Зяпіеле рг<е- 
еепёіеиг А глЪмусрюе Злгляпое тпе аррсИатие:$сріе- 
ігіопі орро(ііа,хгглпті реи соЬхгес ѵттепро , ітіе ех- 
огіііт Ара Зугшитрие ргошпсі* рітипг.л Ѵсрегл 
1 (раса ёірнпрітг тлгіусрихі ршіат поттииегеРагеЪс 
пііт. Раит іел^иерірег N ііо (еркт АЕ руріит Н оте- 
гм арреііаі) рг<еРгтрі сопш :пісе, тех орспсіегиіц лІце у 
унсеріп* Ьіі гсргопіЬш аітігапёл.Огі^пее ряеііш N 1 * 
Іі,ис тіЬі циіАст шіегі роіее, рай аіЬисрйит ер,ро - Ь I В. X X I Г. 1*7 

фгиуиоуие і^погаішги яШе*. \сгнт ц иопілт {кЬіДап 
а; росі<е,иагілпарріе рео^глркі ѵп Діиегрі Іасепат по 
I йЫт [< 'сіпіипі-.орішогиі еотт^исгііаіі еопрпа (иг аг- 

Ьіігвг) ехреДит рлисіі. АЦігтапг аіі^иі ркурсогит ѵп 
[нЬіейіі Ьеркпігіопі Ц>лс^, оіт куста ріріДя снп(Ы 
тпЦгтрим, ш^пішіпеі пішімп сопрѵІл)сеге : еД^ие 
ро^м ш $а%гапін [іДегч гс[оІиШ {Іюни кнтогіЬні пи- 
ка фаге %г<ииДм,<ри<е ѵп МегіДіагит ріарат Ъ.а[ііі 
{{<іп йУмриІре ехргс[[се^ие сероге шпио ѵпсгетспіл н- 
Ьсгйт рі^егсге Нііо сгеДчпш. Ех АЕікіорісн ѵтЬгі- 
Ьні, <ра аЬппДата ѵп (глсНЬт іііцрег <е\Ън сотДог 
аДеге тетоглпШ-, ехйДлЬопа сім егід лпш атро- 
пЪм а[[егш лЩ ргхрітьі : ^иоД иігиаріе ДіЦопаге 
шДешг а иегііасе.ітЬга епіт ариД АЕікіорлі><шс поп 
ипциат> <шірсг пиегиаИл ѵетрогхт Іопра саДсгс те- 
тогапшг.оріпіо е]} сѵІеЬгіог аІіа^иоД ^ріглпйЬт рго- 
Дгопи^рёгуие Діа уиаДгаріпІ 8 ©г умпуис Есерапмп 
аопДпиц ЦльЪм герейепНЬт еіи; теапт>иеІоаіах со- 
ЫЬ'По^йрег/йр; /ІиіЬЬш тЫте[сіі:ф геІибЬпк ігіпі 
сомгоиег]о аДоЩеет ѵп шім,ктс ш гсиегіегасе иеп - 
п>шп,ітДеиг^те сиг[и иетихгйрегспш 1 т у рго^теДит 
ѵп [иЫіпи аріі отпілф кито /йрргеЦарсг [ирш т- 
рогіт фесіет ехкіксі шгц. К .сх <шк іиЬа Еипісопѵт 
ап$[н5 (ехШ ІіЬгогтп, Д топа е[иоДІ огігісйсхропіі , 
<ри*[іпн ѵп Млигііата, ДефеЯм Оселпит : кіГцис ѵпДі- 
сукос ргоДішт аіе, <риоДр\{оа,& кегЬл ©г Ьеіил [іті 
Іа рег сліраІиДа рг^ттг. А ЕіЬіорія <Ш(ё рлгеа рг*- 
йгтелі потаит Дшегріах Десиг[а, ([Псе ей огЬё 
реглрглпіі паііопа ѵпДіДеге сорІига.ехчпДлііоги ДшЦі 
т аД яИлгл&аДД е]},рг<егир(оі [сориіо! иепіі,еямУи* 
ргларііат гтроШ рмт^шіМпДс оіѵт ааѵілі и/и гб9 А М М. М А К. 

аигіит /гаррге л/рЛио ЛітіпиЮ, гисеДіш иегсеге /Ми 
аі сіШогл сое^пі. схтіе Іспіи? театрсг о/Ьа /сроет, 
уиогит /іприіа регреіиогит лтпітп и/ит РУ /паст 
рглЬем,пи!Іі? рег АЕдуріит асриі ехсегпі? аііиш Лі- 
Іаасиг.Ее рглсег атпе? ріигіто? ех аіиео іегіиасо? аи~ 
Юге,саЛепсе/^ис т /ирраге? еіиіфрсет паіираЫІе? /им 
ру ипЛо/і , сриЬм /иЬісЯа иоспЬиІл песет ѵпАіЛсгиМ: 
Иеглсіеоііси ? , $еЬепмііси?,ЪоіЬШси? у РЬаепіііси? , Мги- 
іе/іи?, Тапіііси? ру Р еіи/іаси? . Огіегк аисет ипіе <іі- 
ЕЬит е/! у ргореШшг араІиііЬио аЛи/уие тша(Ы?, ѵп- 
/Ыа/цие еЦісісрІит: ([напм аЩшс іароггсМі? асриг 
Ліаспіиг ехсепсл, ис /іприіл? <ергс ссгііо Лее геіт^иае. 
I тег срм? Лил /им сіагл , Мегос, ру Ъсіа Л сгщиеегл 
Іісегл (огтаЪос иосаШо /ірпаіім арреііаа. Сит аисе 
У оі рег Сасгі /іЛи? сссрсгіе иеЫ у аирс[сет аЛи/рие ігап[ 
ісимсім ѵп ІлЬглтАіеЪи/рие егап/ішт сіи? ѵп оепіит 
/иЫиет тіпиісиг ро/ка,ру тіііряп? ропЛегіЬм ацнагй 
памУиі апсеарегиіт еашаЫе? остро? о/кпЛіс.АІнп 
Ле іщие Іихигіам іа е((похіт у иі м/гиЕЬио/мф иепе 
ТІірагсіог: ригріінтспіт пітіеасе ЬитсбЬт Лгиіім 
еегга? у асІсигаі тогасиг аргогчт: рагшасе аисет пипа 
Шг (Іегііе? (е%е се?. Еитуие пето аЦиапЛо ехсоііі асЬШ? 
аіііиб (ехЛеат ро[[е[[ог ораійі. Ее /і ѵпаЛегіс тс Лег а- 
Ни ? , аЩиоІіе? іа&л /степсе? т Щиоге р'ѵпри'ц се/рШ? 
еит аиртепю ( еге/ершре/іто гспафсипСиг./Ыи/^ис /1и~ 
еттт аигал пиіілі т/рігае.ехиЬегм А Ерурпаесіат ре 
сиЛіЬис тиШ? У ѵпсег сріа? сегге/іге : /им ру араііІе?:а- 
Іілсрие Ьиті ру т ЬитсгіЬи? иіиим у ипЛе атрЬіЬіа по 
пнпапсиг. ру т агіЛі? срйЛет тргеоіі ие/сипсиг,ру Ьи- 
тіі ру Ьі/Ыгпіііа отпі Лфгтііясе гіЛіеиІа , аІіЛр топ 
/іга <рсл ттеглге поп ге/ёгсЛпсег асрсайіе? аисет Ье-г № 

*, 

ІЯ 

І. 

«• 

* ис 

я- 

і 

i 

I* 

Ю. 

т 

ii 

а 

я 

я 

- 

№ 

я 

« 

ай 

I* 

► 

ч 

і* 

I 

к' 

и» 

к Ь I В. X X I Г. хб» 

рм сгосоДіІм иЩнс рег со* ігаЯит лУипДле , ехіЬаІе 
уиаДгирес таіпт ариетт еістепііс атЬоЬш ,1т^иа 
агт,пихіИлт рірегіагст соттоиет р>Ілт,огДіпе Де- 
йш рс&ігкіП>,регпіаорі тогрЬис цмслшД аЪуегісрег 
Ьгиссссг реат,оил сйсс раеШ! апрпій (іпиііа: исуие аг 
тШі <г/? нп^иіЬшф клЬсгее еііат роІІіссс,аД сиегапАлі 
ірюцис паиес [иЦіагеі шгіЬм піл$піі: аД еиЫюгит е- 
піт Іоп^тДіпет Десет тагДй ех сепсис, поШЬм ^те- 
рм рег ипДл$, ДіеЬт Ьипн иератг, апрДепЬл аіШ, 
<р(ат ііл яаІіДлт $сгіс,т еім іегрр еаМрЬгаДЬ шх Юг 
тмогіш іЯіУи* рефгептг. & !<ешспас ртрег елДе 
ры,^иар раёЬ рае Деге срюДлт т/1гепр,рсг рѵсет ое~ 
гстопіорх Діес пиарим лУ отпі решЬл Дсрірепас , 
сриУж риегДоас МетрЬі патіес аіеУглм Ыііі. Ѵглаг 
(ос ли сет <рсі (ѵгтіел регеим тога, аіі] Діргтирнилг 
аіт тоІІіЬчі аегЬі ргагй ДогршІіУш сгирс, 
цнл $ ДеІрЬіпіс ртіес пипершим лпаДіЯм: аЩ ехі- 
Ьо таг сине ыіі.ТгосЫІос ашасіл Ьгеиіс, Діш ерпгилп 
тпийм спрш,сігси сиУапит иоіііат ЫапДе,^шрие 
еіиі іггішіш ИьІІлАо рсгиспіі аДирие іррлт ніапіат 
фОипі.сріоД р&ит сопіиет ЬуДгш ісЬпеитопіе %спис, 
егцлДітт реѵиіглі аііа рглшл рларЕЬнт, рори - 

ксо иепіге,шіяІіУш АіІлпаплЬі епшріе. АиДлх елтеп 
с гоюДііш топ^гіт р^лаУиі'.иУі ли Алеет рпргіе,ііті 
Афтт:& ѵп аггл лсиііі н сегпм,рег срилСиог тепрс 
ЪуУегпос гшііо иеріДісітг аУо.НірророСаті сриосриргм 
глпсиг ѵп іИйрлгьЬиі,иІіглапішІіл сипсЬ глЬопг ал- 
*еііл рлряаДіті,аД р>ссіё е^иогй йриіал УірДл*,аиД<ёрр 
Ьсие!:срюгнт {оіегііл Дно српДеге Аоситсія [и расе. 
ІЯйгг лгипАіпес ееірн фриаіепас пітсл Де прела Ь<ес 
ЪДна сиУШУш рорііс, оіііі регш^іі рмДіо агсипреёші. іуо А М М. МАК. 

Іаха^ие соріа аДрдв: ДсрармДм едк&іінг.СІіщие 
ілт соерсгіі геДіге Дірепа,аиегр: иер^: Дірп^іі ігл 
пив: тиів:, пеипім ріапі Шпегц Ііпслі трДіатге: / с 
сиИ,герегтт [ив Ді(раіІав оопр>Діам.\вт си лшДліл- 
& пітл ехтЬегаю иепіге ріугсріерирег саіато: геапі 
ехевѵ: ртога сопиоіиіг & сгига , мреДіЬм тіпега- 
И: сгиог ерери: [арігиі Дірсптт рпасіеиет: & типе? 
ршсим соепо оЫіпіе у <риапДіи ѵп аеиігія: сопиетлі рія- 
рл.Н лі шп]}гио/к< апвЬас гагіав: т ЬеІш:,тлДіІі~ 
(яв Ъсяигі шДіе Копихпи: рориім ргітіш: у раігц Шіи* 
5 саигі^иет Дер п Дет ТиШш у тірегас ЗагДц ис Де {я пи 
Іи поЬіІі ірр чиоср ооп огЬіі іеггагй яиЮгіав рпіггее: 
СГ рег лав: ехтДе ріиге: рере І:исДиШ,гмпс иіиепігі 
пир[иат рориМ у иі сопіебЬпв: г скопит ѵпсоіл Діатг, 
ѵпрвппіі: пмІіітДіпі: ілДіо лД ЪІсттум пйдгаЦе со- 
риір.іпвг А Е$урйм аІів:,^иапт нагіеіа: тіііо сот- 
ргеЬепДі питего ров{ у іЬц рига ер СГ ашУДц е? м- 
ПоасяДДео с[иоД тДиіч [ш: аД сДо\ѵт р%$сгет она рг- 
рептт У е{рсіі ш гагеряпі пмгйргл ре{к: аЬршіріл. ос 
сигш ел Дет иоінсге: руппаіі: а^тіпіЬм ап%иіит у <[щ 
сх АгаЬіа: стег^им раЫДіУт иепепл таІі^па»в::еор 
срие апвсрият рпіЬѵк р*і: ехвДам у рглЩ: {йрсгаю: ас- 
г 'ц: йогам : ума* аие:рег гоЦга еДеге роет: асѵеріти:. 
Зегрепв: срлосріе АЬрурІні аіи тпитегаі\иІіга отгк 
регпісіё{ли*св: ЬарІі[со: у & атрЫрЪепа:,ф {сущій, 
у асопІім,& Дір{аДлі у ф шрегм, аІіДррне сотріиге :: 
<риа: отпе: пи^пітДім ф Десоге ари рсііе /ирегеті- 
ги'тлищнатропврих {{иска ергеДіініг Ыііі. М иіа т 
ііііі ігаШУім ргеіімп е{1 орегл тахітит Ісрѵгс^сриУм 
рлиса сопиетее ехрІітгі.ТстрІа иЩие тоІіЪм ш%пі: 
ехігиёЫ. РугатіДе: аД тгатіа ррят ргонс&х^иа- , Е I В. X * I Г. іух 

гши ДіиЫгѣіі ригрепДі ЖЦісиІіак! ргірйг ЦсгоДом 
ДмПуЫІігА отпет отпіпо аІшДіпет^и* кипит і соп 
рсі роь^сгсД-л р*пе іиггеі,аЬ іто 1аь]ртл,т рѵтті- 
Ыкі лсийЦіпи! Дертпаг: уц<е рдига ариД реопиігл* 
іДео I іс аррсИліиг^иоД лДірпіі Д/есіст ,т* ц//>о; м пае 
Дшпт у ехсепил(иг ѵп сопит: рнагпю пи^тіиДо рю- 
піш ѵп егІршДіпет пітілт [(ппДст^гасіІерпі раиіа- 
йт,ітЬгхі цио^ис тескапіт глііопе сопрнгиглимф 
[угм$ег ріУіеггапсі сриДлт СГ рехиор рагЦм, ср<о ; (ис 
ргіиг)регШ гігиіт иеіирогмп аДиепіаге Дііии.нт рие 
рц, тетепкррие пе сегстотлит оУІіигагсіиг тсто- 
гілрепіт орегорі Дгрррох рДіпіі рег Іот Діиегрі рти- 
хсгим : С7 ехсірі рлгіеЬІм иоіиспт ргагйтрие репе 
гл тиіія рн1рргипе,сг апіпиіій Ц>есіе у ѵг, пишет лі тиі 
Ъициги кіегоріуркіем Ііьегаі арреІІагиМ.Ѵеиі $уепе,ѵп 
ерю. [оіриі] ктроге^ио р>1 сершт сигрт ехсспДіг,ге- 
(Ь от та лтЬіёсс; гаДі)схаДегс іррш согрогііш нт- 
Ігоі по ртпг.іпДе р рріеет ршр^иат рхегіі гебіит, 
иеі копипем,лие агЬоге шДегіі рппкт> сігспііпелпип- 
іоги/т ірри ехпепкіякі сотстрІаЬіш ішЬглі аУрі- 
пн: реш ариД Мегоеп АЕіЫорі* рлгіет лсрн:пссНлІі 
еігсиіо ргохітт Дісііиг еистгс у иУі рег потиррпіл Діе: 
ШІУгл поРгл ѵп сопегЛг'пѵт саДипсинДс Апііріо: еііѵі 
мсоілі иотпе.Орнл ернопіат пнглсиіа тиііп рт(,ори- 
рнііпоргі ргорортт ехссДспЬа,аД ѵпрѵпіа ееірі гецсіа 
пшіурлит [ирег ргошпеу тиггаіигі. Тгеі ргошпсіа* 
Аірурпн ргмгЬаЬмрс (строгіЬім ргірііукТіруріит I- 
Яр»>СГ ткеУліДат>& ІлУуатцшЬм Дна: аДіесііро- 
регіміулУ АЕ %ур(о А исирятпітт, ѴеШроІѵт лИ 

Уул рссіоге Ді^агліат. I рііиг Т кеЬлц тиіш ѵпкг нгУеі 
сілгіогсі аІі]і Нсгтороіѵт ЬлУеі фСорпп,ф Апііпооп, г нлт Н лДгілпиг т \)опогт Апііпоі сопДіДіг /и*. арні 
етттруіоі спіт Т ЪеУлл пырпогтп . Ія Аири/Ьпі- 
сп РеІиДшп орріДмп ф поУДе^иосІ Р еіеио АсЫІІира- 
гег Діета аіпаі(іі[[е,ІпІігагі Деопт топіш іи[[иі ѵп ІА 
си, ери сіи/Дет сішіаііг аИшс тоепіа } ситрор таг/сбЪ* 
Дгаггет потіпс ѵЬосит ЬоггепДц /игшіт ітарітУи* 
гарыгеШг, & СаДііт,иУі Ѵотрец /ериІсЬгНт ей Мл- 
рпі,ф О Цгасіпс,ф кЬіпссогиглЛп РеШроІі иУуа Су 
гепе ро/іа еД игУі апІщиаДеД Дергіа , <ріат Зраг&пи* 
сопДіДіі Ъати , бг \>№Іешц,& Аг/іпое еаДет ерье Т ей 
сЫгл, &Ъагпіг,Ѵ Ъегетос^иаг НеДегіДаі аррсііапі: 
ѵп I ііхіоге него ЬіУуа Ѵагстшоп,^? сЬегесІа,& Ыеаро 
Іц,ткг типісіріА р,хиси & У гема. АЕ руріиг ір/а, <рке 
ілт ѵпДе иг Котлпо ѵтрегіо іипЯп еД,ге$пШг а рг<ер- 
(Ьг,ехсерІіг гтпегіЬм тиіііг, АгЪгіУі,ф О хугупсЬо,С7 
тЪтиі, & МемрУ, тахіпиі игУіУм пігег. А ІехапДгіА 
спіт иеггех отпііі е{1 сіміятт, уиат пшім поУіІішпс , 
& гшрпіДсепДа сопДііотіі аЫДіті, фагсЫге&і / оіег - 
Ьа оіппегаііі : ері* сит атріа тоета /нпДагег С7 /’«/- 
сЬга,репигіа саісіг іД тотспіит рапт герегг<е,отпсг 
атУіпа Ііпіаіе г }, ягіпа гсДегДг'.уиоД сіиітет роД аіі- 
тепгогит нУегі соріа агсипДиеге {ѵгіиію тоДгашг т- 
Дісіо.іУі лиг л [аІиУгі(егД>ігапіег,лсг ігаприіім &сіс 
тет-.агцие иг регісиітп Досиігрег иаѵш сѵйеЯит <е- 
іагег, тшИо репі Діе тооіепаг Ьапс ашіакт[оІет / егс - 
пит пол мДепс. Ьос Ііш псДіЦасіУм С 7 ѵпДДіоДгас- 
сеДіУім аДЪрѵгег иг апкЬас пашряпеег Ді/сгітіпіЬ. рЫ 
гіѵпіг , ехеорг&иіі трот СІеорагга ічггѵт ехссі/ат , 
грье Р Уагоѵ а Іосо ір[о сорпопипаіиг,рг<еІисспДі тшУт 
поЯигпа Діррѵгеы тшДегіа: сит циопДат ех Р аггЬс- 
піореіаро иепіетег лиг ЬіЬусо, рег рапДм оглі С7 *м- ПБ. X X I Г. 


лш шпіітг пмИлі [ресиі.и иеі соШмп ррпа агмпаг, 
Ьагепагй тііре ^Ыііпоре тоШНлрлпшепШг. Иле ел~ 

Дет герппа ЬеріяраДімп [юн шх сгеДепДл оеіегіаауіа 
тарпіімДіпе тіга соп[гихк } оЬ сяирнп псілт ф пеа [■ 
[лгіат. Іп[иІл Р Ьлго;, иіі Ргоалсит рЪосаги/т ргсрі- 
Ум Дшег[тт Иотегт рЬиІлшг ѵпрліім, ааиіші; 

Ііаоге тШсраЦіЬш Ді/рагліАуКкоДіопт егаі оЬпохіл 
ЫсШрАІі.ОирДат тДсцшДлт пітіші рилпшт реіі 
інгі иепі([епг у [кпйпа саШДл [етрег т {гаи Де; [оіеппій 
ресіе [ёплги іЦНст риЫісаги; [есит аД [иоигЬлпл рсг~ 
іиШтуорш іиЦеглі іггеашеіі; ІлЬогіЬн; сопрнптагі,сг 
[срат ДіеЬш пНіе/Ьі Д іа тоІіЬт ілЯі; ш таге { оіорго 
ртсриіпіі аггл [и іи иіпДісаіл.Сіир сит иеЬісиІо м%гс[ 
[Луеггаге лі(КЬоДіо;,уп[иІаги>т поп сопііпспйгроглгш 
Раргіапа;.ни лаеДипе аШ; /и[1а(А атріи. I п- 

(ег (рил етіпес Ъегарій риоД ІісеС тігшаіиг схііііяаиег - 
Ъогнм/улпц; іятсп соЪттгф атрііфти, & [} пглпіі 
Ьт рртгіш [ртепй ; , ег геііриа орегит тиІіішДіпе 
ііа е[і схогпаЫ, иіро[ саріюііііу рио [е испеглЬіІц Котл 
іп лагпит апоШсуПіЪіІ огЬі і агглгит лтЬШори ; сег- 
плс. Іприо ЬіЫіоіЬесл [иегит иіл[НтаЬіІс; : фІо- • 
уиігиг топітепюгит иеапт оопсіпет рДе;,[ерйп][ё- 
іл иоіитіпит тіІІІАуРюІетліі гергЬм шррЦ; йиёіі* со - 
рор&уЬсйо АІехлпДгіпОуДіет Діпрііиг сіиіт[иЬ ДіДЬ- 
іоге Сл[лге соп[лргл[[с.Слпори4 іпДе ДиоДесіто Ді[ш- _ 

ріШг ІаріДе : цнет,иергі[сл тгтогіл іглДипіу М<г пе-> 

Ілі риЬегпліог [ериІтіУі сорпотпаш : ЬадЪпи; ітре - 
Діо Іоси; [ті; & Діисг[огі]; Іей; ехігийиіуЛигц ф [л- 
ІШгі атрсглтето реграЬіІйу ііа иі ехсп типДті по 
Р гтішглгі [е <рм[^шт агЬіегеіиг іп Ши ігаШЬиб л- 
ЧрЩуСит /лрс лргісо [ чгіін ѵттггтглпк ; лиДісгіі исЧ 

Я- 174 АММ. МА а* 

Юі.ВсА А ІехапАгІАІрріпоп рп[іт>иеаІія игУеірА іп - 
игтШа ргіта аиті рсг [>аііо[оі АпгЬіші, ѵтегтррис 
[еАШомУм Аіи а$сге [й$аіа, аА иііітит тиІИі ро[ 
аппіі АигеІіАпо ѵтрегіѵлп А^піе , сімІіУил Ыгфр аА 
агштш ѵпіегпесіиа ргоІАр[і!,Аігиріі[[ие таетУиеа- 
пн[и геріопит тахітат рАпет,уня В гисЫоп Аррсііа 
Уашг,Ашшгпит ргярапЫѵт Ьопигм Аотіаіімп .V пАс 
А гі/ЫгсЬиі $г<ттаііссе геі і іо&гіпі і ехсеііет Него 
Аілпи; агіііт тгшйЦіпни [сі[сішог,&' Заспи Аупто- 
піш Р Іоііпі тарррег, аіцуие ріигіпи [егірюгеі шііѵгй 
ѵп Іісегі і поУійилп [иііо пѵт.тѵег уио; сЬаісѵпсргм е- 
тіеиіі ОіАути: тміііріісі; [сіепіія соерСі тетогаУіІц: 
ум т Шц [ех ІіУгіі , иУі поппипунат ѵтрсгр&сТиИій 
гергеУепАіі[іИо^гарЬо$ ітііаш [егірте; таІеАіах>іиАі 
а а Аойагіт оигімп іи сире ,иг ѵттлпІА гетепеет 
Іеопет рийАиІц иосіУм нлт ; тіиім Іоппіи сігсипіл 
(гам. Ер уилпунат иееегее сит Ішуиопт тетіт,[о~ 
гиеге сотріигее, іатеп пе тпе ушАет ѵп елАет игУс 
Ао&гѵпя нагія [Іепе.тт & АірірІіпагіІ таргргі уио~ 
Аагпгміо^ігаѵы,®' пнАаПіт іУі уеотеігіео глАіо уме- 
умА гсатАііигн ІАсее, попАитуие ар и А еое репііие ех- 
агиіе тпирси пес Ьаггпопіа а>йаііі,& гесаіее арий уио[ 
Аат аАЫс Іісес аіго у сопрАегАІіо тип Аат топи ф [і 
АегиміуАобУІуие [им ЪлиАпитего рлисі:[ирег Ьіб [аепііа 
сяИсм уия [копт мал о[епАіеМсАісіп<е 4шет,сми* 
ѵп Ьасміл по [г а пес рагси пес [оУгіа,Ае[іАегАпіиг лА- 
пйпісиІА сгеУгАу ііа риАіА аирспШг іпАіеі, ие Іісеі ори* 
іррт геАоІсае,рго отпі іатеп ехрігітеш рЦісіаі те~ 
аіео аА соттепАлпАат лгШ <шмгіШет,р АІехаАгіл 
[еАіхегіі сгиАіШт.ф ЬясумАет Ъабкпиі.ЗеА [і пиеі 
ІірепАл Аіиіпі аАШопет тнШрІісет, & рг<е[еп[іопит Ъ I В. X X I г. г 7і 

отіртет, теме нсреіа срйррат иоіиегіе герІітгс> рег 
типАчт отпет ітиепіе* тліЬетліл ЬиіиртоАі аЬ АЕ- 
$урп> сігсипІаіаЬіс ргѵтіт Ьотіпе * Іоп$е апсе аііо* аА 
иагіа геііріопит іпсипаЬиІа(ис Аісішг)региепегим С 7 
тііаргіта /ксгогті атк шспшг апАіія [сгіЬі( ага- 
ты*. Нас трішш* ргиАепНа РуіЬадрглі соіегн рсгейи* 
Аса*, сриссрчА Аіхіе , лиг иоіиіі , <шюгіШете[ре іпрішіс 
га(ат>& ртиг рит аигеилп ариА О Іутріа ре ре тс- 
РгаЬае,суаіт ацшіа соАоуиет [иЪмАс шреЬаіиг.Німс 
Апахаррглі Іаріие * е с<еІо Іарриго* рисеаіст ІіпѵІ 

амге(Ът*^гетоге* рйшго* рглАіхегаі кгг<е.Ее$оІоп 
рпкпц* лАіиШ* АЕдурН ріссгАоіит,Іаіі* іи{Ъ тсАсга 
тіпе [едЬніуКотапо <\иосріе іигі тахітит аААіАіерг- 
татемит-.ех Ьі * рпІіЬтрег [иЫітіа ^гаАіст, {етю- 
пит атрІііиАіпе Іоиі: &тиІи*,поп три АЕрурш пйіііл 
ніг /аріепііа ріогіорі . Нотте* ликт АЕ^урі^рІепсрие 
РиЬрйриІі рик & асгаіі , шргрцие т<х[Ноге*,%гасіІепіі 
& агіАі,аАрприІо* тсШ* ехаіпАереп(е*,соп*гоиегр,(У 
героРсопе* ассггіті. ЕгиЬеРсіе ариА ео* рай** поп мрсі- 
апАо ігіЬиШрІигтім ѵп согроге иіЪісс* орепАаі:& пиі 
Іа гогтемотт ш* тиепігі аАЬис рошіі^их оЬАига - 
Шт нШні реЕЫ* Іаггосіпі ]* тиішт еіісеге рош’п,ис по - 
тепргоргішт Аісиі.іА ликт пошт ер,мапш1е: иск 
ге* топрглі^иоА АЕ^урш* отпі* р*Ь атіа*егаі апкл 
гсргЪи*,рАрирсгаіі* ариА АШіш Ьеііо плиаІіАмопіо 
С Т СІеораігаіргоиіпстл поте лесе ріг,аУ О^Ьхиіапо Аи - 
ри(Ь ро[рс([а.АгіАат ЫЬуат ріргепи) Аріопіг гері* ап 
{есиіі ршш агЬигіо^Сугет* сит герАиі * сіиіШіЬш Ы 
Ьук? епыроіео* РшІетссіІіЬегаІііліе рирерюім. еиебіи* 
Іопрінз аА огАіпет гопеаЬо схршгмп. 

•V і '»»%- » , 

Й , 17 6 А ММІ Л N I МА&СЕЫ.ІІІІ М* 
КѴМ. СЕ5ТАКѴМ Ь I В. XXIII. И АЕ С ео аппо,ие ргжегеапме тітйм, 
ауеЪліиг рег ргошпсіал. іиііапи ; иего іа 
іег сопрііе аупю ѵп соііе^по ігаЪеяЪаІІи- 
роргяр<% рег Саііш , циаіег іррат- 
ріііртит ѵпіегае та^ргаіит:& шАе - 
Ьаіиг потт аАіипбЬт еДс Ди^и/Ь ргіиаЫу уиоАрор 
Ыосіейатт & кгі{ЬЬиІтп пиііиі тпнгиглі рЦит. 
67 Іі<хе аспАепіітп гтіеШет / оіісііа тепсергясіріег , 
тиііірііспт ехреАШопіі аррагат Радгаіі / Ъіііорсг - 
иг^гее,ААі^іія (атеп иЬіуие АірАеіуИпрегіі'ф /ш те- 
тег іа пі іиАіпе орегй ^г/Ьеш ргорлдпге, атІШора п 

циопАат ариА Ніегороіутт еетршПуциоА ро]} тиіш 
67 теегпесіиа сепятіпа оЬрАесе Ѵе^ арапа рора^і т і 
іо я?ге фехри^паіит^Раигаге рішрііЬиа со^шЬаі тг 
таАісііуПе^пІіитуис таіигапАмп Аіуріо АеАегас Апііо 
сЬепру (рм оіугп Вгішпілі сигаиегаі рго ргярЯіе. Си 
ішцие гсі іАергіікг ѵпригп АІуріМуіииагецис ргошп 
сія ге<ЯоГутеіиепАі%ІоЬі раттагит ргоре р< пАатепіл 
сгеЬгіі ариЫЬм егйрепт» росге Іосит ехир: аіісріо- 
йеі орегапііЬм гпаосърт&осциг таАо еіетепіо Аер- 
паііт герейоие>«раші ѵпссріит. Іі/Ает АіеЬш Іераіоі 
аА Ре щ[оі аЬ ѴгУе яіегпауСІаге пат тепЩие рго- 
ЬаЬіІіі иіея сотрегт ѵтрегаюг ЪопогіЬш Аіиегр; арре 
сіе 67 А ргопіатт Котя Аесгеиіі с(рс ргярЁшт, О- 
Дяніапит ргосопрііет Аріся,Ѵеміро \ісппат сотті 
ре Нір>апія:Киргшт АгаЪ'ит сотісет О гіепИі т Іо- 
сит атпеиіі ри іиііап* гесее АеріпШ ргоиехи-СЦрЬиа 
ие сопиепегае огАіпаШуКпсЬатг опйпе <рноАл(,не Аосиіе Л); 

Н‘ 

ф 

ть, 

$ім 

у** с 

т, 

ѴЩ\ 

№к М / Г0 І »Й0« 

Сив]Ьі 

ВК«*і 5 

ЬтеЯ 

іІаА { 

»»/і 

[Аше. 

**.Іі 

'«гг, *«8( 

Ьгтс *4с 

'«А 

рпг I I II В. X X I г г. г 77 ехііие) ргярпйртс. Тсііяепіт Іагдботіт еот'не рго - 
/ Іишо /ап^ііпц гер^те ехйпЗо^йсра Іиііапо ресию.ииі 
ркіриЫіан сопіиепі іііиіое^еііат інііапи Аи^нЦйтау 
ргопипйаЪае.Ргларегае аІіиА реиит. N 4 ^ Сліепаіі 
ірр* іапиап р лрхпАепа дгаАіІе Сепі) еетріит рагАо 
ічт соп/оШо^мАат е саагц Ашіигпіог пиііориі/ате 
гереме сопсіАі } апішт^ис ѵп^еглю трі еЦІлші : уиоА 
а]Ьпш у тогпіт рег ѵтрсгШат ап аАиІапАі сиріАип- 
еестетогакапс сопріііші рпіогірогкпіі,піпигй $аИи~ 
/НофА ис аррапие псп рсі рок/Ьіі гтиіогі Иііегі 

Іитргорюсріагс шп(ІглЬлі.Ьирег Ъц аііацио^ пипо - 
гаррпа ріЬмАе циоі асгіАегаг,орепАсЬае.іпіег ірр е- 
піт схогАіл ргосіпбЪиеѴапЫсі аі/ропсАі пипііаштф 
СопІЫпйпороІѵт есггариЦи мЬгаЫт.циоАкогй регій 
пгіпиі иштере ргопипІіаЬам аііепа рсгиаАегс тсііеп 
й^геЯѵгіЛ&сьсріс тктреріио сопаіи серьге реаАеЬаі: 
ііл Аетитксес &■ ртіііл сопіет пі орогееге ргпипіег, 
сит іггиепііЬш агтіі ехкгпіе Іех ит ре & регрсМОу 
[аіисет отпі гаііом АфпАсге , піЬіІ гепіеепее ш та- 
ги . ііріет АіеЬш пипііаінт ф сі рег Іісегм , Котл 
/ іірег кос Ьеііо ііЪгоі ЬіЬуІІл сопрііпя, иі іирегае, утре • 
гаеогет кос аппо АірхАеге А ІітіІіЬи і риг арегт ргокі ' 
Ьш[ре геДопр. Іпеегклс іатеп Іедиііоме дпйи/т ріи- 
гітапш аихіііа роШапЫтАікегаІіхг рірхрье гетіе 
іеЬапіигреаорарАисіаргтаре герропАсме^мунасрм 
Асаге айиепіиц; аАіитепЬі гет иіпАісагіКотапа , си- 
Ш оріЬш риеге согметт аписое & р>сіо:,р аихіііит 
соі аАедѵгіс маррш шріогаге ,$оІіт Агреат топие 
гае Агтепі* ге^т у иесо11е(Не сору; иаІіАи іиЬепАа ор - 
регігеіиг^ио сепАегес, (риА АсЬсгеі иг%егс у ргорегс со- 
$Ыінгм. Р готАе сит ргітат сопрАел гайом; сорит 

Гч> і *7? А М М. М А Я. 

рглЬи*Цсм,гитоге рглсигЦо Ьо(Ые? оссирлге ргореглт 
тг г а?, поп Ант лАшсоиеге пиЦарсг таімгеі питего: 
*хрсАіііопаІі кЦсгЛуСипво? ігаЦгс т/[п Енркгліе. 0«,о 
сотрем отпе? еиоіліи сх ЬуЬегш?,еглп[тЦо^иеуМ (е- 
ісШ АосеЬлс ЦЫрѣтт,Аі$ег[і рог (кйот иагш л А- 
иепіит ргілсірц ехре&аЬагн.ірЦе аиіет АпііосЫат е- 
уеЦ'игм Н еііороііап уиепАлт АІехлпАпт Зугілс* 
іигі/АіШопі рг*/ёсі{,ШгЬиІепіит & Ценит:АісеЬагуе 
поп іИ(ш тегшЦсфА АпііосЬіепЦЬт аиагц ф сопіи - 
іитеііор? ЬшиЦпоАі інАісет оопаепіге.Ситаие сйргоЦс 
йипт АеАисегег тиІшАо рготі/сил,ііит/ёІіат гсАі- 
іитцие ріогіо/мп ехортшуогап^ис иіАеіпАе рІлспЬіІі і 
еЦеі фіепіог, попАйіга уиат ех еотреІІлііопіЬік & 
ргоЬгіі сопсерегле,етоІШа,Іо^иеЬл(иглЛ>егіиіуІс еЦе еот 
лрегею рорса поп ш/игіті.ОіД>о[иі{[е ешт ліеЬлі у Ьус 
шпАіуліілрег сотрепАілгіат шага соп[нтгш(ѵ рга 
<іпЯи,Тлгрт Сіііаве геиефгптЦсИррЦ'еуие аА Ме- 
тогііт ргярАеШуМ ш елает игЬе а<п<4п рЫ сопуна 
рлглгепшг: сг кос Ь<ш<1 Аіиро/ка сопйу. Согрм па<р 
еім іііис геіліит , ехсуиілтм Ьитііі ротрл ѵп ЦиЬиг- 
ЪлпоЦериІшт ер,иі ірр тапАаѵаіЛатср аргіспме ел- 
ІОуіегііо Копа! Маг Им ргоЦЯш ЧіегароІті і/і- 
пег'іЬт иепісиЬі сит тгоігее ашші? сарасіЦіт <е рог 
Імфпірга рог Псы? ріЬіго ІарЦі,ріІігг сспАесе? (ршпцна 
пМя тІі№?,ехагріі? ріигіпи? ниІпегліі?,іі%погилі ку- 
Гапщие ропАсгс тарпо соііірі . ѴпАс сопігайі? сорц* 
отпіЬмуМердроіатіам ілтргореге (іу л соттот , ие 
ріш Ас [е гшііа рганег/л ( іАспіт ассиглПи і оЪЦсгна- 
глі) тргощрм А Цуг іо? осгирагег.Оетуе сит ехегсі - 
5 суікагнт <шх\Щ? Е ирЬглк плиаіі рои ігапиЦо, 
иепіі лА Ълігіа? типіегрінмі оЦАгоеп<е,іЬіцне ШайЬіІе I I В. X X I I Г. *79 

рмепіит о^спсііі.Сню спіт ахіотт рциегк тпиііііи 
4оаі [иріріспімп сопрск раіиіѵ рторсаКгиит ра- 
Іеаит {каЦес трсгнііо ссі/іт (кос стт то Аорег ге 
ріопп Ша: (піе: реас: соп[сгиипШг)гарісппЬиі тиііи, 
уиарія сопрпе* мсіітіл ф, рагірие ехійодшпуиа- 
2 па оЬгші Ьопипс^тсіе тахітл гмѵаит.Ъ&ариі сх 
тіе Ж&геЦ' м мепіі сифиргорего Саггао,апН^ичт ор- 
ріАчт, Сга([огіт & К отапі схегсіім ягШі иі[і$пе: 
тіе Аня іисепт Р сфАст шя гсргя Аі(Ьприщііиг: Ія 
на рсг ААіаУепат & Ті$гіАст,Асхсега рсг АЦугіоі & 
Енркгахп . іУі тоглш аіщиос Аіа Ант тхЦагіа ра- 
гац&г Ения^ия геііріор рсг со* соіішпгабіш [і іи Іо- 
согнфп /асга , Аісітг апх агм пиЧо агУигогнт аА- 
пи([о , оссиіх раЫАатспШт рнгригеті ргорщио [но 
ігаАіАіЦе Ргосоріо,тапАа[[ рие аггірсгс рАейт ргѵпсі - 
раіит,[і [стапЦе АіАіеегііарнА Р апкоі. Н іс іиііапі 
циіфсепііі апіггш! арііаіш *п ротшхеиетггт ігіЦе аіі 
цмА ргярдеУаі. Сіиосіия & ір/с> &ш]огн ѵпкгргс - 
хі ргяфпйа ататрІлпх^Аіет фсніигн <рн сгас уиаг 
іитісатит Саі. Аргііеі оУргнагі АсЬсге ргопнпііаУаі. 
нсгчт иг сотрсгіит ф рора^саАст пс<$т Ѵаілйпі А - 
роИіпі: хтріші ргяр&нгат ге^ѵпсе Аргогиам ѵп Ѵг 
Уе афарглшг яхгпа : нУіпе тиЫрІсх іншреі аихііін 
ейлт Ситапа спгтіпа сопртрргаі таргііыАорІатта 
гѵт.Ро/ІуиеііжИвІЬ артпа,ф соттеаші отпі$ $с- 
пегіі Аі(ропспАі,ргосиг[аюгит аАнспш апЬеЫпЬилп с- 
ііат інт мАісяйъеу ис^та корит шгшіллсіпо Ііпн - 
х <рюАат рсггирі о аиегІі([е рЬі(о ргяАм.снш аігосі - 
іяк шіі регснфм ііісо , иг аме сс^ іаиегаі>і гі^піл гтІ~ 
Ііа ІсДогй тіітт сіАет сотпирі Р гоа>ріо,ш<$о аАра- 
гАерок/Ьх ЗсЬаІЬапо Сота сх Аиа АЕ%уріі:урёт<і> 

т 
і і$0 А ММ. МАЯ. 

рг<е<хріс,ш тглТіргіАет т(егтга^геги,ш^Іапіего- 
■■ тпіа / ігиашгіу пе ушА иіоріпат ех машю Іасеге огі - 
гешг^наііа шіы рере Аіхеглі еиеп*([е : пипАаЬаіцнс 
сі$>ис р реп роііні р 0 ]рііП$п [осіагепшг Агрісі:аіт<ріс 
со рег Сог Анетт, ©г Махоетт сЫіосото иЬегі Ме- 
Аіл ігабіи, рагьЬир[це аір рглРгі&о сиг[и 
рнА л([угіо5 аАЬнс арпіі рЬі ассиггегеги песгЦіаін аг 
(ісиііі лАріХигі . Ну іа огАітіі! ірр ехіш ртиіаіо рег 
Тіугѵт,<рноАікг еііат геЬт иагі]* Ае иі Аир г іа іиЦегас 
іпргиі, рехіс Аехігогрн : ф ушеа псбк етеп[а, пипс 
інтепіит,<{ио иеЬегеіиг ех ирі ророрпе: оЫліЩис еі с- 
ушм ЪаЬуІопінб по пипе іЕЫ іогпипй сопрегттъАнт 
Аоіотт ітрайепі ноінішг, сшго ІарШірие огттепіл 
Аірт&л сопрегрс.Оио ор?п(ѵ ІлЬог сІапишгрІаиАеп 
Ьні ргохюпц,ЪаЬу1опа Ьиті ргосіАі[[е огттепііі от - 
піЪм (роішат-.фраиіірег Аеіепіи; иі оте рег ЬоРюі 
ІішАо ргтагег, Ьлилтт иепіітРга рглрАіагіа,ші - 
Ае огпи Веіш Рин* іи рипАлтгт ЕирЬгасеп. Ыс согро- 
гііш сіУоассигаіе терйироргіАіе непіит ср лА Саііі- 
пірт,титтепПі гоУирит,соттегтпАі орітіаіе 
ііірпмтіиЬі Аіет [ехіит Саі.^но Котл пит Аеотноп 
ротрсе сеІеЬгапіиг аптіеі , ©г тгрстит <рно иеЬііиг 
ртиІасЬпт АІіяепн шіАі$ аЫиі регУіЪеіиг,рхсгогмп 
[оістіме ргіро тоге сотрІеа,р>тпо рег оіінт сира ех - 
иііят регпо&тш ©г Іліиі. Ьисе него руниа ргор&иі 
ехімАе рег рірегсіііа гірагй Ришліш, асри* аАоІерепіі - 
Ьчо ипАір сопиепіі,сит агт<$ега угаАіет пит т Ра- 
ііопе раАат риЬреШЬш пипрс: иЬі Члгаеепогй ге^иіі 
$спЬй$етЬш ріррііаі піхі,оШа аигі согот,1апсршт 
типАі тііопитср, ршй Аопит"! аАогагишррсеріірга 
Ьакг,и( а Арпа Усііопт аАрор(і,Аитр Ьоі аііо^шѣг. ИВ. X X I I Г. *«« 

Хегхѵ Ш\м роЬефттй гед* т/Ьг сІаДіі аАнепіі, егіУи 
по^б/ЬпЬапо си сота Імаіііапо Аи&тацил ІльДІ 
тп /Іитсп ЕирУгаап агіаЬаг.т цил тИеегапе опе- 
ѵлгіл плт ех Аіисг/л ігаУе сбахіх, соттелш аЬнп- 
Ае/ёгспах, фаІл,у оЬ/ЫіотІе; тасЬтаі: утпуил- 
діпія аііл УеИапіаі, (юііАст^ие аА сстрлріоапАое не- 
аЦлгіл ропае .Кг іррі аАпипеогУгешаг циапіит те~ 
йіосгс ро&Р трггиіт Ъсес т/Угитепіогнт дсгигл і'ртю 
гапЬУіа сігснп[сгіра тсп^глге: & ЬаЬ^а^га Ао- 
аЬііиг ргіта.Тетт таг ахісліо г Аноі ргпмт согнул 
рпаіиг ег ил{Ьт, т тсАіт гс^іл тают ехапіит: 
снш ех иоіипкпе агеіі аиоА іп теАіо лп роііа сотро- 
пісциаАгліш етіпеі (Іуіиі схаприі гсйѵ сппаііі 4пд* 

]Н теаіи саиаіміу & Ьлс тиіііріісі сЬогАл пегиоги (ѵг- 
іііііѵт іШдяіие: еіцис сосЫеа Аил Іідмл амирипіиг л- 
ріі$ пк^чаглт угоре ипат аАрЦл лгіфх сопат ріл- 
УИи,&г /иУііІіаг лАроме т атопіі тнапипе рцпппм 
Ьрпелт [рісиіо пніогс солріиіітат: Уосцис {гпЯо Уте- 
тіе шІіАі ішепа иег/апе адііаг гоШІсрсхмп. поп 
аі схігетіаат гигиогмп лейте иепегіе {мппм пи рег~ 
сііа тагпориІ[и а, Уаіі/Ьех осиіі! аиоІлі,тагАшп пі- 
пио агАоге ІапііИлг.С еиетне рерім,иі амеціит а - 
\тп оег плсиг, Аоіог Іеіаіе иміппе лрпо[сяі.$согріопі$ ли • 
ест, у ист арреИлпе пис О па % г нт ,Уиі и [те А і {о г та еЦ: 
ЪоІлпШг лхе$ Аио еріегпеі исі йіееі.сигнапіиецие теАіо- 
сгіагуШ рготпеге ніАсаімг т ріУЬлі : Уісрие т тс Ант 
[еггаагіл тасУтл сопгибіипш, ех иігосрие Іааге рл- 
аеіні рефгаь, с^иое таг рег сияете і /йпеі соШраптг 
гоЬиріуСѵтрарт пе Аіфііаі сопііпепа: . аЬ Ьлс теАіе - - 
Іп а гфмп Іідпеи* РуІм ехпг^гт оЫісріиі,& т то - 
Ант іиряіц итоги; сгсйю, іа пег йог нт тсАиІц ѵт- 


г26 А М М. М А Я. 

рііаітг, ш аііім п>ШроДіі,& іпсіішгі: рттііагіцме 
сш нпсі ! еггеі сориіаптг-, е срйЬм репДеі рирелиеі 
рсггел фпДл: сиі Іідю р*1апгептт рго[кгмтг туѵт 
сііісііт рлісіі сопрёгтт тігшііі иаІіДи пехіЬіа Ші^я- 
іит, О" Іосаіит [ирег со афШі неі Ілсегівоі л%* 

рега. N лт тихо улхео ЬширпоДі тсіа ітрорія Діре~ 
&яі (рйссриі тиепегп ріУсег у сопси Іропе иіоіепія поп 
ропДеге.Смп іргШг лД сопсегіявомт иепіит {йегіі,1а- 
ріДе г опт До ртДл ипрорт, сриасегпі аіігумраи ішс- 
па герлриіа сриЬш ѵпсогрогліі [ип(,рст ехріісяпіег , 
гесгохр к Ру Ій репа мстит ѵпсііпап * : іиі^ие Детюп 
ріЫмпц лДрят пи^рех, сІлиРхшп с[иоД совіа ореха 
сопвпеі шпаЛлуГерегле тпаііео рхв рехси[[ ш.мДе аУ- 
рііиш іЯи чоіисхі Руім, СТ пюИііиДіпе о^епра сііі- 
сцурлхмп сотохсриеі (риссриД ѵпсигхехіі соШріхим. Е* 
Тохтпіит срйДё лрреДлшх,<ріоД ех ео от па схрііся- 
ііо трктх\ $согріо<шігт,<іиоп4ат лсиіей Де[ирег Ьл- 
Ьсісхсбіит: сиі евлт Опаргі иосяУиІй мДіДіі <еім по - 
иеііл ел гсу аиоі лрпі рхі сит иепавУи* лдіяптг, ііл 
спита ІлріДеі рор сехуя спІсііглпДо етіПипе, исреф- 
геперейохл руиепіій, лиг рсхрглйіе о^іУм сарііяір/л 
ДіР>ІоДапс. Нмс лДлхіесе чепіетиі. ЕІідІих лЬіеі иеі 
огпиі ехсеірі, сиіт ртітШ Дихо репо сопсЫДііиг & 
ргоііхо, лхісві с{рсіеги рхотіпиілт Десіет, уи* рхта 
Шс писЫплтет иотУчІи ѵпДіДіі: ©г рсрірепрі и:хт 
уііе сгаріегрі арегіУм & рсгглвщияр ех Іаоеиіпсиііі 
іглЬі* лісехііа сопвпетх:еДт^ие 7 ^иатт тепріхл гл- 
во рлііінгуГтІтДо геіго герсііс^гигра аД оУшауил * 
<{ис гйрепДлргоігиДіп&іУм иаІіДі/рпні, мряхЩнг- 
репві & слДепв* лхтав. схеУхіШе иеіиі хесірхосі 
ріітіпіі мрет *Дірсу [сіррі т гіш^сопаДйс рхиЯи 


Ъ I В. X X Г I Г. 

гл Іахасл тигогй.Нос ррпсгс ореги,р [исгіі ехсгю ш^о 
гмЪриД'нгПуПиАал шИоАс/сп/огіУм [оіиь/уие оЬрйцс 
аиііыеі шпііірртл гссШйіиг.Ѵго Ьіі лгіеіит гшсЫ - 
ттепііі іа сгсУгіти Ас[>е(Н; соіііиг тасЬіпа [гірагі 
Ьні Уірѵцісіі поЫ^нат Неіероіпп Сглсі сорпопипам: 
ситорега Аіитма Ъетеігі т А піідо пірііш кЪоАо л- 
Щцие игУіУм оррирпаііс Ѵоііогсскі ф арреііаіис. АЕ - 
Аірсиіиг аиа ЬосгмАоИе^иАо траппа (иг ѵттдпіі а- 
хіЬт гоУогаія Іопрфтсфггсіріие сіаиіі арш*>& со- 
ьдтг согі]с ЬиЬиШіШгрвгитуие гессН ахіига> ату; Іі - 
тсаірег^ніигеіш [иргспи,ис рлтсог Асгга&сс®- тДі 
Ік ш/ш. Соргипіиг <ш(е сш фопЫІіУи* ігі[нІсл сиД>і- 
йес рглатл роАсгіЬиі {еггец рг она, сриііа поЬц ріДо 
т о[ѵп4иі рііпйпа иеІр(Ъгес,иі циіс^ші реіісгіі <им- 
Іеіі ехсгіі у аУгііраіМас іЫнаІіАа тсістраіи & / ипі - 
Ьм ге&п* ттегорі тігт[сси: тіІес,Іариі4іогі тигогй 
' рагіі мгіЬи $ аАшисі сопайг.у пір 4е[ирсг ргорирпл 
Іімі наіиспм иіга, свШГи рагісйУн* аАііиг раарсіс 
ѵпрсмес. шИсоІіаиа аІі дпм рригаіиг Ьас (рссісЗа- 
дпя ф сиппса таг [рісній & агипА/гит тіІьрДо /сг- 
го соа^тспЫЫуСрил т тиІісУгіі соіі рмитцио п/піиг 
Ітаа /Ьпйпа,сопаиа(иг иемге [иУйІіаг^ ріигірягіа 
раам, аира т аіиео ір[о іргит сит аііцио [иріріі аіі- 
пипп.Ш рс епяЦа ІеЬм агси ѵпшхМо (ібіи спіт гарі- 
Аіоге ехйприіт) р Ьл[е»іс и[цнат апасіаг^сгстаі: л- 
<ри[р сопфегра асгіогсс ехаыі сеЦис тсепАіогй, гас гс- 
теаіо нііоциат [нрег іагіѵриінеге <Ъ[орііиг. Ъіабкгші 
4с т[гит(іс шгаІіУм,ё сриЬм рои си [им Аі&я.Пис 
аі гсгмп огііпст гсиегіатиг. ААріш Ыгаапопт ли- 
хЦс^илапіпйі оУтІсге рготрЬ[ртн,апАсп 1 ітрега- 
Юг адъіі $гаін Сегсн[ит>ргшяр1о тспрс Аргііц т- г $4 Л М М. М А Я. 

^ге([ м ф гттшпыт тЬ$тит,& рЬгс роІіШм\си* 
іт тоета А Ьога, & Ей рЬгакс атЬіит ритпа, иеіне 
расііт ѵпрііаге рп^епсес. циоі Оіосіеігагші ехі^ийап- 
а\уас & [ифейит, шит шггіЬи/цис агсипісііг сеірс, 
сит іррг ЬагЬагогмп сопрпф тагіот Іітісе^ огііпа- 
геі/іе иадягетг рег Вугіат Ѵегфе у т иг раисіс апсе ап- 
піг сит пи^піі ргоиіпсі амт сопіі^егаг Аатпіс. Пап- 
цис сит АпііосЫ<е ѵп аіф ріепйо репісіс Іиіц питие 
сит ихогс ѵтпи[[т,е тсііо ртрга ци<еіат шііагс - 
іиг,р°риІ° иет[Ьсе аНоміѵ,сомипх Пір [отгмг ф> ѵп- 
цшг,еп Р егре.ф геюгйг рІеЬг ипіиефа аписіЬм, сха- 
ссгкапйа ѵп [с кіа іесііпат фагртграфт. ііа сішШ- 
ге ѵпсепфа-іф’ оЬггипсиЬг рІигіЬм, щи расі: шгераіл - 
ЬапШг е^рир тупее прррге Іосіс ртйпиг С? иафийс ,опи 
рі ргхіа Ьорес аі [на гетеагит ѵппохц,М сгеаіе ніио 
ехи(Ь>цці еос аі [иогтп ѵпеегітт а мт іихегаг т- 
сопСиІге. Ег Ьлс цішіст СаИіепі ктрогіЬт еиепсгиги. 
Іиілапм иегоііт шгаіиг ариі Ссгсиріт,ис рег патл 
Ілт А Ьогес ротет схегашг О’отпе; [сциеіл ігапргеі, 
ііПсглі ггірес $аШф ц СаИіагті рга&сН (и[серіе,ога» 
Ііс [ирепі'і схреііЬопст т Ѵ.аггЬог, оЪ&РапЩие пе ііл 
іпсетреріие попііт расе гшпйтт ехогаіа іггсиосаЬі- 
Іс [иЬігсг схііит: ро/ІЬаЫго іатеп [на/оге тийДігноф- 
Депііиі иііга (епДеЬас,циопы тііа мс Ьипипаиеі шг- 
ги; тегиі[[еип^иатрошіг,иг циоіргсергіррг ргіаіцог- 
Ао.попраглгайтцис ггапЦгефт, ропат аиеііі рглсе- 
ріг , пс срй тіійіт аЬ адпіпіЬм ргоргф геисгсепАі р- 
іисіл гешпсгсе. Р агі [огк Ьіс циоцис отп іИяіаЪіІл 
иірт ер,аррагіюгіі сиіиріат саіаиег ехкшт сагпі - 
рас пит Іеіеіі: циет рг<ер&и^ ВаІІирт ргфт еа ге 
рірріісіо сирііаіі йапаиегас, циоі тга рглрііиШ Аіс Ь I В. XXIII. І*Г лЬтепіопт мртспіит схкіЬсгс роШаіиьти/к утре 
Діете рифг4Ш* ф. 5с Д трг4пДо Ьоттс ігиаіап ро 
Цпііс аДиепіі,иі Шс ргот{ёг4(у4Іі4 сЫДіі аЬнтІс ис- 
кан 4ппспатРгор(Н ехѵпДеТиіііпп йенам* Іосищ^иі 
оіеа агЬог ѵпіегргешиг.Ніс С огіілпі утрсгашщ Іопрс 
а>п$ісиит иііѵтш іитиІмп,сиіні аПи* 2 сиегіНа ргі 
ш схегсііиитцие рІіаЦітс* ДибЬа, у іарДіоріт ѵп- 
іегішт ДіреЦіти* іетрогс сотрекпіі. иЬі сит рг о тре- 
ть ріеіа се отбегаю ргмсірі рлгёаЦеСурегрѵгё Гуне 4(1 
Ъиглт Дсргіит орріДиаіургоаД пмііілгет сипат соп- 
ЦіісаШі ргііс пптоШц'.ауис Диіііапіі сриД рггсьоЦсіг- 
Інг аЬ е’к штапіЦіт согрогі* Іео , сит асіереигсі тиі- 
ііріісі иіогию ілбЫ апрЦ'м. О Но опипс нсіие аж Ноге 
Ы /рс&ясиіі ргоЦіегіогіі сіаініуехиііяпііж мссДеЬле.ЗсД 
т сегіо риѵ ргіише 4Ііогрт ргогиріе сиспч.оЬіпнепіт 
герпі роганДеЬаіигрД сиіжусглс тссгіит.Шт сг ога 
си [а йнЬі4 Іе&пшіуЦил псп ш[і сира Ді/сгеиегс ро[1гс- 
ті.ие рДе иаСіапі] Оеіркісі, синхро}} Нліуп } Іитеп г гІ[- 
тр мп тахппнт терпит ДірсбЬигй рг<еДіхегаі Сгсс- 
рт,& аііат цил А еЬемепрЬм аі есгіапДѵт атсг4 
Мм/о; оЫіуие Дфгисиегаі тагсфгсётуис Ьцрорегіо- 
гет иегат сриДетрД поп тпи* атЬіриа:Аіо ее АЕ4- 
аІ4 Копите* иіпсеге роф.И сігирі ш теп 4гифг<х* ерй 
соті(аЬапШг,ргкігі ргоіірхліііт гегипіусит іИііргоап 
Пит Ьйс рсрс агоепііЬм псп сгеДегеСиг, ргоІлН * ІіЪгі* 
гіШІіЬио орѵпДеЬаги ррпит кос с([е ргоЫЬіюгій,ргт- 
(іріерис аііеги Іісеі тнаДепй сотгагитфД саіса- 
Ьапшг рЬіІо[орЬіі герарапНЬшу^иопт гсиегепсЫ іипс 
ста* (ШіЪогіш*уегг4пНмп І"иЬмДе,& т р4гѵт сирпіш 
рсгрисгаіпт Діи. есепіт иергоЬаЬіІс агригпепіит 4(1 
/к іет ітрІепДлт [аёНлрие іДрглсепДеѵаМу уноДе? 1 *81 АММ. МА К. 

Ъйлхітіапо лп&Ьлс Оергі сит N лг{с Ѵсгрсгй ге$е Ыт 
соп%ге({иго,ШАст Іео ,& Арегілрет стсіАаЬ [ітиІоЫл 
Іі (йп*,& {ирсгА&угпіе АісеЦіі тооЬтк'.Шо пйпіте со 
і етрімо , ^исА аігетм рссепіі ропепАскліиг ехійіт: СГ 
Шгрі ргѵтт кгтепілт Копило іигі оЬоохіат осей - 
рагаі.Зесиѣ ШАсАіс^иі сгаі V 1 1 іАѵ$ кргііріе нсг~ 
репа ілт ѵп оапрт,ех рлгна пиЬееиІа {иЬі(о аеге сглр 
/к со ирм аАіпніиг Іисп : & роЦ тіпаят ѣпіігиіт сге 
ЬгіМіет О" ріІриги/т,1ошАтт потте тііет с<сіо СлЕЬи* 
сит йиэЪм сцніт оопсіАк^иот рот риіасѵт А{1ипнпе ге 
АияЬм. цио иір клгтп г столп ѵтегргссет аасгрі: т- 
агго^яЩис.еіісіт іА иеШгс ргосіпЯит рАспііиі лАрг- 
ѵиЬам, [нітеп сопрііагііт еЦс топ/}гате?:(ііасіит 
аррсІІАПШг еріес АірнаАспс лЩиіА регі иеі (иаАеги) 
ііеогріе кос пітіт списпАнт, <риоА пйііат аір поті- 
піі сит Ье1игогцг іитспііт ехйпх\і:& кос тоАо сопи • 
<*7я Іося, пес нг(иегі,пес саісигі АсЬсге рАригаІст ргопип- 
ііапс ІіЬгі.СопегаркіІо{оркі,агпАогст гргйт [кегі гереп - 
іе сопЦ>е(Н пікіі рунрспгс акЬат,рА сЦс аегіогц Д>і~ 
гіеи і сигршг ех ліксге лііери иіа а А тргіога Асіги - 
рт: (Ші р ехіпАе ргсепорімг аЩиіА, тсгстема сіа- 
гіімАиііі міреглсогі рогапАірІогіорі сосрШіі , сит соп - 
Реі Рлттаі /парк гиіига гшііо оірапсе аА рЫітіл 
сопиоІАге. Ѵега&о ідгіиг, исапсе АіЁЫт е/?, роте, сип - 
(Щиг шп^те/рс, треглеог апв^иіЦітит о тмит 
гліит е]} пиііеет АІІоциі, рй гс&огр^ие рАисіл ргорс - 
ГАпьет тгсріАс. рдпо іщие рег Іішо; Алл, сит осп - 
іигіл отпет &• сокогит %? пипіриіі аписпіДспс, ірр 
а Ѣ& ге фЪаІі а Ар {кт, тгопацис аірігит сігсипАл - 
іи: ро»{Ьпіт,ЫІіА огс ргепо АірегиііриогаУіІй риАіо 
српоогАі сип&огш. Сопсетріаш шхът'ц иігіім & Ь I В. X X 1 1 Г. *8 7 

4ІлстіШе иоі нірге, §>гьЦ\т пиІі(е; у сопаатгі Ді^о- 
[шу сШиги* гаЬопс тиШрІісі у поп пипс ргітііи;, иг 
тІсДісі тиДіыМу Копите; рспсгтЦс герги РегрДц. 
Напуие, иг 1~исиИи/т ггапрглт, иеі Ротреінм, ум рсг 
АІЪапоі, ег Марает, уио; А Іапо; пипс аррсИати; у 
Ысуиоуис паііопс рсггиргя иіДіг СлД>іо; Іжиг.Ѵспй - 
іі\т поиіпм; Анапу Іеуягит Ргл%ѵ; рсг Ьо; гглЕЬи; 
'титегм сДіДііре.$еД иг а истине ДірхДлт, Ьлс уме 
іглЫіг геат тетогіл гсріісяіо. Тга'ши; С7 г игра 
Веиегнз Ьмс [им Ді^гс/р мДЬге; & ггорЬлаИ: гсДір- 
[сіунерагі Д/Іепсіоге іипіог СогДым;,сиш5 тспитгп- 
Ш пипс шДѵтм Ьопогагс, ариД Керигит рірегаа {и 
ра'уие ге%е Рсгрггит у пі рШопс ѵЬіІіррі рг<ер(Н ргл- 
(огіоу (ссІе{к іишгпьЪш раиа; т Ъос у иЬі рриііи; е{ІДо- 
соуииіпеге ѵтріо сеаДірег. Нес еггаиегс Діи пипс; см 
упи1б У уииД исіиг сіагепа інріііл,отпе; уиі т си/т соп- 
р>ігаиеге у сгиааЬіІіЪм ітегіеге рирріісуг.ф Шо; уиіДё 
иоШіа; аД аіііога ргорё(іог ріЬігс упіриііг ркгіпоы ш- 
тогапДл: по; иего пиргапДл г сеет шріагит игЬііш, 
& миігя елргй ехегаіишп нтЬгсе } & Длтпогй пиргіі 
іиДіпс;> са гогшуис апиДіопс; аД Ьлс уме ргорорити г, 
Ьгіяшг иг [оіетг (оао;,иг тДслтиг рглгсгіЬ ;, & Ію 
погаіл Ьми; Ілсегц [есигіШе Кср. уил Дс поЬі; пиртй- 
/и* Іоуиаіиг ро^снія;, геімуштш;. аДсго иііуис иоЬц 
лДіипіепп пипипі; ртрігегпі ѵтрсглаг у ф ашер^ги- 
пи; у & сошгпиііі отіпіЬи $ рсипай У иг гсог.лг рргіит 
иегріізіііі т ридпа те ируиат риДсгіг : пиЫ него рго 
Копит огЬе тетег иошЦе риДісіеі, иг Сиггу, Мигу- 
уиеігс; У 0 сілгл ргоріриЪесіогмѵ .аЬоіспДл поЬц пл- 
Но тоІе]Ьріпи у сиіил т рІлДу; попДіт по(1г<е ргорт - 
уиіыі; схягніг сгиог. Р Ыгс; аЪртрг<е рте тіогіЬно А М М. МАЯ. 

поф'к лмсе^ш ииегігеги гаДшш,унл иехаЬаги. Эс- 
ш(Ь ср регріехо & Дштгпо Маг се СапЬауго -[еД еауп 
Діт тсіуш ііпміе [ирегф м<ѣ>г,<:иегііс /йпДіім.Пи- 
шпііат Зсіріо ро{1 таіііріісе; ся[ін оЬрДіоги: степр>г, 
ТіДепа: пе тгрег'іо {нЬсге[сегеги лтиіл Котл [иЬиегЧс 
ф Ѵаіі/со і ііа орргефі,СТ Ѵеіоі, иі [иаДеге поЪц ІаЬо - 
гег топитеМсгй иесепт рДс! } иі Ьаі сініъке; аііунап- 
До иаІш[[е сгсДати*. Н лс м апііуіймшт регіш* ехро 
ри:ршегф М аніДіміе гаріепДі рофаЬім^ил трДіа- 
ігіх (аре Котлпі тіІіЧі {ті>умр[ис арпппі соЬлю т- 
сеДаі,ат аД пеаЦімкт сопргеДіепДі {иегіі иепшт./і- 
рпа ргоргіа [гут пігмфет уноД [і гетапфіі и(унат 
ехсаіг сгигіЬиі гсІтуиеыг.піЫІ епіт ргліег Доіо*, 
ѵп[іДш Ьо[Ьі0М иегеог пітиѵт агИіДоги. АД рттат 
роШагэг птиегф.гсЬм роЦ Ьлсргофсге аЬ[- 

аис оуппі рглгорлііна ргтсіріт, ум уиоД Діхегіпе иеі 
еепркпгк ргорокТЫк ешюгімііі Ырит еЦетх^таг, 
гаііопет гебіе а>п[иІсѵгіт пеі/есиф ум: ехсрегіі геД- 
Дітгіш -Отсігса сгіупіе пипс учлр),сгі^се апіто: ие 
фо: ти!м рг<е[итепге:Дюпа & лунам /огх поЬіфт 
уиісумД осптегіі ДіДісіІе /йУітгі,&' оаіесЪтм: лучі- 
Міі ртрсг I оіегс ітп ніДѵгіат. Сопсіи/а огаііопе аД 
Ьнпс огайфшт рпет, Ди&огц ріогіа рглііаюг тіеі 
схиімтфеуне ѵп ргофгит еіаііаг, /иЫаЧ: аіііи* [си- 
Ч:,тЫІ репсиіофт фе исі агДиіт сІітімЬаіфЬ \т 
рсгайгсрім (іУіІаЪот учат $гс%ягі/г мДісеп(е.тлхі- 
ш отпійіД питегі С лИітпі } гетііи ІлЬогс топфа- 
Ьам-.тетогс аііуиоііе : ео ДиЯип(е,регуне огДіги : Ді- 
риггсме,(пДепіе ; иіДіфчрпъе: аІіуиа:,аІш \ иррііепп • 
іе:.Ке: аДеупсЬис ргоіарфш т ехос([и ееіегі [ 1шт то - 
фаге р егрДіі ДсфірюгіЬм ррпЧнт сиг'ф ДфЦшПуС I I В. X X Г I I. *** 

шЬм <едгс ист А Аіхеге рлиаЦіті. С^иоА аиге егіе рай 
Іо ргоііхіог сехт, лА рпепіілт рпфпее ріепат. О^иір 
•рмсгит лАр(Ыі пітлт Ъгсштет иЬі тггаптг 
тоо^пі(а,по срйА руіаіім ехрііаі ,рА ери А АеУеае ргл - 
тіп, рсгиіяшг . Н ос гертт сріопАлт ехідиіт, тиі - 
Щие апха потіпіУио аррсИлшт оУ аш[м уиаі ре ре 
гстііггт , сит ариА ЪлЬуІоти Маячат рня гаршрепі 
КІехлпАпт , м иосиЬиІмп РапЬі сопсеіре Аг{ааг оУ- 
[ (иге %етигі, Ілігопит тсег аіоіерепііл гиАітепія Аи - 
иегит раиІАШ т тгііиі тиіаю ргорорю, сіа- 
гогіт сопкхШ р(Ъпт аиві / иУІітім . С^иі ро(1 тиі - 
ілріогіор СГ ргйкг ^(Ырирегап ИішГоге Зеіеисо еіир 
Аст ЛІсхапАгі ріоеЦоге, сиі шсЪгіагит сгеУгіаі Ьос 
тАіАсглі оорпопипіит, ргеерАу'р^ис МасеАогшт риірг 
ірр гглтриШио а$ет , ктрсылг оУсАіепйшп ріс & 
агУиег Іспіі. Остриг ро^ рпіііта сип<ѣг,ш, иеі <есрй- 
іяйг сопрАсгАііопе,исІ теш ріЬа(Ы,ашІлШт & арго 
пт сареИогит^ие типітепііі оррісіа РсгрАе,аАр 4 ері- 
Шс^ие іітогі ере ассоіц отпіУм уиог апха ргпнАа- 
Уаі,ірр теАімп ауегк сигрт лмЬ*, рІасіАл топе Ае- 
<*$(. Сегіайтеріе ртташт у ниідг рмспіуг, сопсі- 
іипЬУм аргіі (ш ірр схірітаги) гішіра сопрсгаЬопе 
регтіхіиі сротпііт ргітиі. ѴпАе аА іА іетрт ге$ег 
еіиріет репіі; рпештіаі АрреІІАгір раіішішг $о1црА- 
іги ф і*шіе:іііцис ітрсгАГѵгіУш по^гц КияіЦа пип- \ 
шрлііо лтаУіІц ер СГ оріяы, і(я геріУт Р апУісіі аУіе - 
Йй СГ і^поУіііУиі апха ѵпсгстепія Аі&пішит ріісі - 
Уи* Аграсіі аирісф ассереге иеі пихіта. сріатоУгепь- 
тпіі еит шее иепеглпшг & соіипс , соиррне ргорадяііі .■ 
УопогіУи^т аА поРгі тетопш поп пір КгрісіАеі ре, 
Ч^ррыт ѵп ри[сіріепАо геую снпйі: атеропашг: С 7 

и. ^ . . 


А ІѴі Іи* Ш Л І\* іп сраІіЬеі сіиііі оопсегаНопецил сріойЛіе ариЛ еоі сие 
піим,иі рссгііерііип цшррис тиеаі,пе Лехіега /на Агр 
сіЛет агш де/ктет ргілс иеі ргіиаіит. [лАрщс ооп- 
Рпі Ьлпс^пѵет ге^т,рориЫ м /йрегай* сотршгіЬие, 
ЛіІАаЦе аЛир^не РгоропііЛет сгТ Ьгасім: рЛ аісе $і- 
гапіімп Лисит / ирегЬіа , Іісетег^гарапСійрег Іопргп- 
циа,лгйпі* гтхіпкі тттіят. Р гіторег С угмп^ие 
ЪорЬогі решт ат тиШтЛіпе ріЪиІорі ігл^гфигіулі 
ѵпсегпіяопе ЛеІемеТотугіі гергт ЪсуіЪлгнт иіиіха- 
сеггіта рііо гм. Оеюас сит Олгш5,рорѵа^ие Хегхе: С гл 
сіат еіетептнт и [и тиіясо а^$ге]р,а(пМи репе сору; 
іеггл тагісрис сспртрй* у иіх ірр ШШт тиепеге Лрар- 
рт:иі Ьеіілрглагеаш* А ІехлАгШуф іеритепа па 
ііопе отпет ѵп ріоерогі* ипіт іигл ігл^ІлШт.О^иіЬиі 
регл&іі ігаригррріе сетрогіЬм Іо^$ [иЬ сопріІіЬіи, &• 
Леѵпсер* ѵп рогерйсет Слрігит геЛл^Ьл Кер. поЬірит 
ел паііопе * [иЬѵпЛе ЛШсагим у рап1и^ие тотепік т- 
(егЛіш у АІісриоІіс5 р*регасл,пстт<п^нЛ аЬіеге ш&гіссі. 
Инпсіосогй рент уиапшт гаііо (іше> тгрИт Ьгенісег 
аЬроІиат. Ил гергопс* ѵп атрІішЛіпе* Лірире Іода* (у 
ІаШ, ех отм Іассге ітрііо^пт <у сеІеЬге Реграт лт~ 
Ьіипе таге: ап іи оріа аЛсо еЦерегЪіЬепіиг ап^ра у иіех 
Нлгтоуопіа Слгтапіл рготоппѵіо соппа оррорімт 
аІіиЛ ргошпагій^иоЛ лрреЧлм ѵпсоіл Млсеррпе ѵт- 
реЛітепю сеггиіиг.СІиіЬм Апр»Рц* регтсаш>ат Іаіі 
іиЛо рашегіе піт'а ехкп[к У тш^иіо лЛиррие игЬет Те 
геЛопл ропі<піиг,иУі ро{1 іаЕІигм шіьрііа ; рсіадр ті- 
ре (иг ЕирЬгасес.отпірріе рпи* Аітепропе ІіПогеа тт 
тепт шргпіі пиііііт /ЬЛіопт, иеіиі Ррасіо Летта 
рпі(иг:а4Іиі регогм отпа орріЛогй ер- Лепра* ©Г ш- 
сопт паштуие сгеЬгі Ліригри.Ег^о регтелй* апрн- Ы В. X X I V Г. г 9 і 

Ру лпіеАі(Ііі,иепііиг аА кгтепіл рпнтк, Огіспй оЬіе- 
€Ыт:ітегиа\1о СаІісЪш попйпе рапАіГиг рпиі кирга- 
Іц-Млиі ргосиі ѵпАеаІіт учет иоапе сЬлІііеп, оссіАио 
оЬпохім рсіегі. Н ѵпс ргаРгіЯіі рІигіЬш ѵприіц, А ціи. 
Ьш раисл ріпі ЯОі<е, ІпАопип таг\ іипдтінг О селпо у 
<рн* ргчетет рліі ехогтт ріГсіріі отпит ргіпинлрр 
ер*о<р*е пітііт сяіет. V че рсодга рЬіа Руіі ргшгипе у 
пас Ірсас Аірп^ітг отпіі сігсиііи; апсеАі&ш.лЬ кг - 
воо шгАіпе аАир^чс Саршрогіа; СаАчрц сопссгтіпаі 
С7* 5 суіЬагй ^епіііпн гшіііі С7 кгіта[рц ЬотіпіЬм /«- 
рІ! сг ргіі.аЬ осп&иаріада сопііп^і кгтепіоі,ф Ш- 
рЬа(е,СГ ѵп кра рші кІЪапоі,тге гиЬгит,СГ ВапіШі 
кгаЬлі сриоі Вагасспоі іюргіш аррсіілиіі : ЬЛсрроы- 
тіл р*Ь ахс м егіАіопаІі Афс^Ьи: о гіепіі а роте соп - 
ггагін$,аА С ап%еп ехапАііиг Ритет^иоА іпАопт т- 
іегрспт іегглі,ѵп рсіадн сіе&ииг аиргаІе.Випе <ипет 
ѵп отп* РегрАеЬл гергопе; тахітп^аѵии иііах<е, іА е/? 
таргргі есрйшт счгаги,& гг^ет & [аігар <с: гй тіпога 
ріигіта і гесепрге Аірсііе ф ф рірегриіт.к(ругіа,$и- 
рагга,шАіа,Регрі,ѴагіЫл,Сагт4ПІа таіог,\\уг<ппіл у 
Млгрпапа, Ъа&гіапі, Во^Аіапі,Васл у ВсуіЬіаиІіга П то 
Ает то шет,Вегіш,кгіа, Тагора пір А<е,1)гл(плш,кга- 
сЬора, ст Се Агора. Сігга отпеі ргорѵпсрм ер поЬМц 
кругіа ссІсЪпіах СГ т^пііиАіпе,& тиЫргті ргасі - 
іаіе Аіііррт : уие рег рориіоі радѵрри атріоі Аірирі 
уиопАат & ооріор,аА чтит сотхррі иоспЬиІй,&пипс 
отпіі арреііашг к[[угіа:иЬі ѵтег Ьлссяги , шідягійт- 
Ч ис лЬипАапйат ририт Ьііитеп трішг,ргоре Іасиш 
потпе Ворп^іеп, сиіио аіиео Т іргі* иогашфиАприе 
рѵЬіеггапем рсгсигрі раіі]і Іопді етег^і . Иіс ф 
парЫЬа фр пішгріом Дссіе ^Шпора , ртіЫ ірра <рю- 

г.у. А М М. М А К. 

рк Ьмтпі-сиі еіілт [і амсніа т[е&егіі Ьгеніі,рг<ере- 
Шіо иоіаш [иктегр репіпи енапфіі. Ес сит кос ікціо- 
Тіі Аг&еге согрет %егшс, тіііт ѵпнспіеі кипыш теш 
рглаг риіисгст ехіі гцп*сп<1і ооттепшт . іп Ьч рлргт 
ЫаШ! риорсс сопріаіиг агг<е,иж1е кліши Іеіаііі ехиг- 
фт риоіісипр Апітаі ргохіте ригік, о&оге %ган* соп 
рте. 0#<е Іиес огіет а ргорп&о сщоАлт рисео сит оу 
сіил ехог([егіі Іліит, ап серит / иЬіітім иаряге1иг,сег- 
глі сігсипрШ упкаЬііаЬи» асегЬііасе рсіЦсі. Сиші [- 
тіе^ѵглтеп АриД Ніеглроіум ?кгу&<* лпсеклс, иіасі* 
Регипс АІісри>ш({е\)ЛШ:иѵ<Іе етег^т ііі&ет похіт фі 
гіСис регриегАпіі о&оге цшсриД, ргорс иепеглс соггнре- 
ЬліуАІрие рА&откиз /о/у: рм& <рса сайр енепІАСуГА- 
ЦопіЬм рЬурсіі регпнпаШг. Арн& А [клтеі ^иос^иеіо- 
мі сетріит ѵп САррА&осіа,иЬі атрІіДіти у Шеркііор- 
рЬиі Ароііопім сгл&тг паші Арий оррі&іт Тулпа , 
Ра?ПО еріиеш {ѵт сегпііиг , рм тарпіси&іпе Ариаги т- 
[ашс [ е[еаие ге[огЬет> пиприат ехігл пигрггис пинте 
[сіеЛихтакипс сігсиііит А&іаЬспа е[ А ([упАрпрі: сё- 
рогіЬш иосіШуІоп^уие А([иет&іпе а& кос ігап/іаіа ио 
сакиіит ел ге,аио& ппег О Етит О? Т іргі&ет [са ѵлиі- 
рего$ртос> а&ігі иа&о пипсриат роіиіі: (гапрге епіѵп 
/іх/Ьоиѵяѵ &ісіпии Сглсі. ф иесегес <рй&ет косагкііГА 
тг.Ыо* ли и &і&ісітис,рио& ѵп кі* сеггіі Атпсі [им &ио 
рег решите С7 ігАПршті. ѴіаЬаі О 4 А&іаУаі, іипві 
ПАиаІіЬм ропііки*. I &еорие инеШр А&иУегит ао%по- 
тігіАіат,С7 ис А^ипатУм пыхти АЕ 2 урші,Нотего 
4ипге,С?Іп&іА, О" Еиркглсепр Апсеклс Сотпырет: 
I Н&стцис іУегіаех іУего,пипс Ні[>ама,& а, В<ей лт- 
пе юрѵпіі ргошпсІА Ваіісп. Іп к ас А&иУепа Ъііти с{1 
сішШ->рі<е оіуш Регр&ц пум, роЦе&ег лепоте Ыіпіро I I В. X X I Г I. іепііірпм гсдх цнопА* 5етгапйАц шгШ Аес1агаы,сУ 
Ѵ.сУаіапа,СУ А гУеІа, СУ С <шдхтсІа,нУі Вагій АІехап- 
Ас г ро/1 Аіргітіпа иагіа ргяиогшп тсіып Маг к рго- 
{Ігаші. Іп отпі лиат Аругіа шІі<е [ши игУех , таг 
Ч»ах Арама емпсс Мерга содюттаЫ, СУ ТсгсАоп, 
СУ Аро11огиа,сУ ѴоІо^еДіауЬірріс рмісх пшІіл.ДіІепАі- 
АіДіт* чего СУ рагииідия ЬлрхЬс [ши ігсх: ЪаЪуІоп> 
сиіги тоепіа Уітмпе Встігамх {Ігихіі: ага епіт ап- 
йциіДітих гос соАіАіі ЪеІиі:(у СаррЬоп^нат Ѵапіа - 
тргіріх атрогіЬи: тршіе,рорса^ие гас Ѵасогнх т- 
ооіагшт нігіЬт атріірсаіат СУ тхтУм,Сг<са> тАі- 
іо патте ѴсгрАц ецесіі ресітсп [іттит:ро[1 Ьапс 5с 
Іеисіа атУіЬороп орт Ыісапогіі $сІсисі. (рхл рсг Аиах 
Ѵегі Олраг'ц, м ап(е геіиіітпх , схриІ[аЫ,аниІрт рАі- 
Ьі*б ртиіасгіт сУотсі Ароіііпіі, регіаіит^т Копит 
т <еАс Ароіііпіх рліаііпі Аеопт апЬрах соНосагипс. 
Ѵегіиг сшат,риоА ро/1 Аігсріит Ьос іАстротспшт т- 
ссп/а сімыа^ тіііах ргшт рггшпах тиегигс ргатеп 
апририт: цио ге[егап> их ргеііорт аІіриА тиегигепе, 
схаАую сріоіат оопсіир а сЪаІАсогмп агтпіх ІаУсх 
ргітогАіаІи схіім^исе трпаУіІій ш со пары тогУогн 
сіиріё Ѵегі СУ Мага А пѣпіпі атрогіУт аУ іррхѴсг- 
[агштрпіУм аіирие кЬепит СУ С аііш ахпёЪг сапы 
$1 роІІисУаі СУ тогііУт. Иісргорс сЬлЫсеопт ср гс 
до аіігіх рЬіІоррЬіл магизм тетоглх ірр,ариА сціоі 
исгіАіса иавсіпапАі рАех сіихіі. ѴегРнй: аиат Ьал сор 
Ас аггліроііогех апа аііох атпех Ьі уиох рглАіхітих у 
СУ Магрлі СУритеп гедмп,СУ ЕирЬгаахсип&х ех- 
се11ет:<]и* ігірагИшх пашдіУіІц рсг отпех ф гінох,трі 
Ыррк агтпрнеп^су агиа сиіюгй ЫнРгіа Аііідпііт гі 
дхпх>нотеп СУдрпёА'к агУирх ЬаУШарсіі.УііігаЯіУш 

'4 


А М М. МАК. 

5 ирлпі ій^*пШг,лриА ([ио$ поп тиім /им/ оррісІА. ѵпіег 
аііл шгеп етпп 5 и[л /аре Аотсаіш геутт, СГ А г/?4- 
Яс*,©г $еІа & КгесЬл,схтл Ьгешл рм <& оЬрьга.ЯІн 
щ иего тиііірег Ьлс Іося ііригтм , <[шЪм ргх/ЬпПог 
Олсеі, С7 Н лглх,<& Ме[ем,рег лгепсрі апріфм,([и<е 
Л гиЬго ргоЫІкі Слріилп шге лсрюгелт пмішАіпет 
ѵпнпАлпсеі.Кі ѵп Іана Месііл сопрпа иугтпо рлпДітг 
пихг 'ѵ.срихт лпк гедш С угі ррсгіогѵф тсгетпіл Рег 
У 74о;,1есптг Ара гедггит сойм А Цугцг Аопиііг.с[ногй 
ріигіпик рлдѵ$ ѵп Асгорлсепа иотЬиІи рсгтшяпк Ьеііі 
іиге рореЛіс рирплігі х паііо, СГ (огпиПХаа рор Р агіЬоі» 
ушУм шпа сиг р)1и, геноме тЬлЬііаш ааД>еает цм- 
фліл.рогі геергтаШ. Ьлгмп ѵсгглгтп ѵпаіа отмс <иІ 
ІАііЫтет тпилт ехапАтСнг,еір[ие тахѵта аірси- 
Аіпос ѵттіщпі топйй,[иоі Ълргат сг Огопсѵп ф іа 
ртііѵт носам. Сог от срю<[ис топіи аІЬЦім рога ЪаЬі 
Шса осиАшт [гите пт у &ргц аАрним &и*ггАг$;> 
рѵп^іі {‘ктп&іШе иьДітііѴ рипнтЬи*,рпЬит^ ис~ 
пі! іщшсііі Іоаіріесмфм арисі еоіргаія шгепйй'рксм 
ссрногй поУіІііѵп!,с[іиЬн:(м ргірсогсѵ апііцш АоссМ,по'Р~ 
<рие шАітіѵ)теипсе$ ргаііа ті рѵтш м иеЫ ехиЫп • 
т р>1спе,4цо! Ыероі аррсИам .лУипАам лсрсе ашіяіі- 
Ъиі ашЬм Месііл, & шпі ѵп то Ай орріАогит ехіги&ѵ, 
СГ тнІіішАіпе ѵпаілгмп мнрне лУрІисе АісаСнг, иЬеггі - 
тит е(Ъ ЬаЬіілсиІіт герит. іп Ьи ігл&іУю пнугогіѵт 
аргі репс ргЬІег. [ йрег сриопѵт [е&п [ ЪАцрре , уиотл 
Ьис ѵпаАі)ті,рлиса агшепіеі ехреАігі.Млрпап оріпіо - 
пит тр^піпт лисог амрііфтт ѴІлсо , МлсУарграт 
ере иегУо тура Аосес,Ашпопш іпаггирьЦітит сиі- 
інт,сиі [аепіие рсиЫ ргі[сі; тніся ех сУаЫаопѵт лгся 
піі ЪлсУгілта лААііи Тошргег. АеѵпАе Нуріреі гех I I В. X X I Г I. І9І 

ргиАепбрртш ЬАгцрАЯГуСри сит рирсгіогііІпАисрсгс 
Ы I ЫепНиі ретгагеСуоА петогоріт ^иапАат нспсгас 
рАітАіпгт, сит Шп^шИц р1емц$ ргхаеірі Ъгаста- 
по г нпз т^гйл роНипШ.согитцие тс шш гаіюпсі тип 
Алпі пи>Ш: СГ рАегмПуригорр*е рлсгогнѵз ггыс^иапт 
соШ^егс роіиііегиАітТуСХ кіі <\их АіАіаі,аІщиарпрЬиі 
таригнлп м/иАп.уил іИісит АірірІііигргл[спЬепАі /и 
Сигарет [на с^шрие ргодтет ро^сту &Шікм ігаАйс. 
Іх со регрссиІА тиііа аА рглрт ипа слАет^ис рго[л- 
ріа тиІшАо сгсаіа Аеогй аіШУні АеАіаСиг. Тегйпсуис 
сйлур іирит г/? сгеАіА^пст схіііи ; Ырршг лриА [е рт 
рісегпі 5 реи Ы си[ЬАігі>тм рогЬопе ехі^илт иір<ш[№ 
рг<еі(Гс уиопАат Араіісіі гсріУиі Аіаои.Ншиі огі^піі 
ариа иекгес питегт стах ехіІіі,сшрие му^егу; Р егр- 
с ос росераях ж геУм рсіспАи Ашт; ріеппіяг ияУІ 
іиг.Р.гАі^иерІАсиІйаглі аАіге>иеІ коріаооуигсСЪіге,АП- 
іе^на шди сопссріі с ргесаІіопіУиі ІіУатспа Аі/рнпАс- 
гсі ргхоіфгіл. Ѵегй <іи(Н раиіаііт ѵп атрІііиАіп/^ѵп- 
Ііі (оііАх атеерегипс ег поте-.шАірр, ткаУиапях пні 
Іи тигогйргггишАіпс сотипіш, ег ІедіУм рт иіірсг - 
пй[руГеІі%іопіі герсбіи риги ЬопогаН.Ѣх кос пиръгй р- 
пнпс [ерят роР тог я СатУурх терпит тіре РегрАох 
Атіциі тстоглі ІіЬгі,Аояпяі сох ^А^і^ ріШопе орргер 
[о: ипрсгііапАі іпійііі ецшпо ктпііи ргіііі.іп Ьас геді- 
опс оіей сопрсітг тсАісит^иоіИішт яЫт рстрчлп 
ІепЬт ІАхіоге агси(пАт іии ехвп^ішг глріАо ) кхрегіе 
ирна^япасіяг сгсші: Ег р а^иа ноіисгіс аЫиеге (риір 
<рмт>лрих ехсііяі аегіогех ѵпяпАіогй. Нес гетсАіоиІІо 
ерсат іаЯіі риіиеги сбрхріСиг. Рага (и г лият кос тоАо: 
ОІатири соттипіх ЬегУа рмАа мрсЬт сопАіис кА 
г и геги р<гі(і,аА АіШгпііаят ргнаях,ц-а>а1срет Аи- 

і.іЩ. ‘1 і 9 6 А М М. МАЯ. 

гапе ех шіегіа иепл патгаІіі,ртиІііоІео сга$огі:ци& 
Л>саех дг%пііиг арнА Регрм,<риа(м Аіхіошг)парЬіЬя ио~ 
саЬиІо арреИаиеге рспіііі. Р ег Ь<сс Іося сішіаіп(ІіД>ег]сг 
/иги ріигеіу сриеи отгиЪшрг<е{Ьги7отЪц, ег Ѵаіірга, 
Сг С арася: таг уши оріЬм ег тя^пішАіпе тхпіімп 
сопфісия [ши НегАсІІ4,ѵ к грісіа,ф Еигоро; , & Су- 
гороІя,сг ЕсУаша } иЬ іар>піо тса т аггц рил $уго - 
теАогй.ктпе; Ъм ге^опе: ргліегеиги тмЬ^иогй та 
хіпи [яги сЬоа{]>е;,& Супам, & кпигАм^ф С Уагт- 
Аі,СТ СатЪурМуф Сугиі, сиі тя%по С7 ]}асіор> С угѵм 
Ше рірегіог гех аѵиУіІц,лЬоІпо иссегеіА иосяУиІй АсАіі, 
сит сгеріит іге герпа ЗсуіУіся Аертагеі, сриоА фргііі 
ереі,м ірр ргеУатг, & шаі рУі,ит Ше, тгрсіи юдпіі 
шіиш тСарій АйаУішг тате. Р ег ігаЯи: М егіАіапо: 
ехрапрі,рор Уле сопрпіл,ІіШ)тіЬн 5 ргохіта Р егр; УаУі 
ілеиг априа,ттШ ри^пУш Аіие: е?ра1пйа,а<]нагйт 
срие серія іисипАіЦіта. ктги: ртрре тиііі рег елт ап - 
аАіиит Ц чип с ргтт: сриогй тахіті риги ѵаігасУіа: у 
Корртапі:^ Вгірат,аср ВаргаАа.ОрріАаисго те- 
Аісеггапеа риги атрііога. мсеггііепіт риа гаііоперег 
огаі тягіііта : піУіі сппАіАегйс тр^пе. іпсег рил Р егр- 
роііі е]1 сІага,фкгАеа,ф ОгоЬаШ,аерТга^оп4ся.1п- 
Риіл иего иірмііит іЬі іге: Шси,ТіЬіат,&РЬлга,0’кІе 
хяАгіа.ии ргорюриаі РапУі, & ЗсуіУл ріі риУ кршіо 
пе,соІеа: піиаіе $ агтал &рги*порл4:<рюгй геріогн: С Уа 
аіте: ріииші т:ггрйпАіі слагіі аЬипАяііог.^у Уле ро- 
бота герАицрпс орріАа : Сепоп*а,сУагах,крапиа,кг 
іасяш, & Н есяеору1о:,а сиіи: рпіУи* рег Соріа ІіПотл 
а Аир; рог (яг й апупіЦім ряАіа ермАга^ппіа пи тег я шг 
Супийе.ргі риги Шіс УаЬііааге: рарргй отпей, акр ри - 
%па<хг.еорр ііа ссггатіпа іияаі фЬеІІ 4 >иі іиАіаінг таг ЬІ Б. XXIII. г 97 

аііо і отпеі Уеаіих^мі *п рглііо ріДсгіі лмта.схлДекі , 

спіт е шіл тог» р}г(ш 1 а,сопш 1 Ц! ѵпр&ппінг иі Дсрепе 
гд; егіртиоі.цшУм аУ Огіеаіі Аиргаіірріаря А гаУе$ 

Уеаіі соп»гт<тш,іДео рс аррсНай^иоД [иріУні шх(я 
О [»ьУш & рліпн» оДагимр [машіа» ггиіі^ш [ипе 
Іосиріеаі: тпаргкДр еогѵт рлг»і РмУгпт таге а Ілх- 
гс Дехиго сбпприм.ілма Регрсо тагі соИіпиіаг.сІетеп 
й иігіиррие роіігі Ьогиі отшУиа арией. иУі^Т рл йо- 
«;,СГ рогіиі ігапушШріМ сотрЫгсі,ф стропа <1сп - 
[л,ф Дшег[огіл херит атУійо[л тпий & Дсоога,л^мл 
гйтцис [мар» пашга саіепіімп [аЫУсггіпи рпаі, СГ 
гіиогй [ипимтуие тиііішеіо рсг[рісиа,[о[іІаЩие сл- 
Іі »трегісі,ие гсбі ѵ (ре&апйУм мЫІ см шДеліыг аД р- 
Іісііахт <іее{[е [иргетат. Ас Іісее лЬйДес игУіУм тсДі- 
іеггапем лі цие тагівпи!,сатрірие соріорі ф наШУмг , 

Ьлі ілтеп сішіааі УаУес схіпнм,СеароІіт,& Парит, 

67 ВлгаУа,ШДёта; Нарах аду МерЬгат, & ТарЬгоп , 

67 ОіоригіаДаЛп[иЫ <ш»т сотрІигеіУаУсі рег иігн- 
<рк ргохітаі тагс^маі Діпитегагепо герге. іпрртог 
Ытеп аіі /у Тигрят с[, т ума ЪегаріДц тахітит с([е 
Діа сиг лтрЬш.РорЪшм агтіпоі іп?Ьп»і,Слгтат4 
таіог исгНаУиі »1рі егіргіиг, лДиррх ІпДісит рсгйпеі 
таге,ри&иагц; а гУогеір не [» ііУ ю сиііа, [еД оУригіог 
АхаУилп кггіі пшію 67 пипог, {ІипйшУм Ілтеп іррі 
уиоуие поп пили* аУипДат,сѵр>ііірріе иУсге іихілрог- 
сипДл. Атпеі <ш»т [ипі Ьіс елкги поііогеі %Арягсім, 

67“ 5аргт*і,&' НуДгіаст.Зипі сііат ашіахі,1і»і пите 
го р.іиое, шЕЫ ілтеп 67 сиіш рсгс^иат соріоре. Іпхг 
(рмаі піиі О ігтлт отпій та»г,& О гп>рат,ф А Іс 
хапДгіа,& Н егтироііі. іпсегіім исгорегррпН оссиггип # 

Н угтпі^иоі еіиріёпопнті аИші таге: ариД сринріе- і 

/ і гбі А М М. МАЯ. 

Ьл тлхітл аиго тіат(е: у гигц соіейісига е[Іеиіог:[еі 
иернпшг испайЬиб,цногнт иагісіак ѵттипс сціаптт 
ехиЬегам.иЬі еііат А^гііімп тіШа тиЫ ягпиптгф- 
г#]ие Ье{Ь<ерІигс:: уих сиіирпойл [оіепе сарі соттеп - 
Н:,йиййпо: тгпйпіти: геІиІіЦе. пес ійсо Штеп [Ъіигт 
і%погас,рй [етіп*Ьиі серипінг аЩил рагіе:, иЬ) [оіішг 
ер р'/прніи: .пес агЬи[в йе[им ѵп Іоа:ЬаУіІіЬм ай рІа 
Тяпймп, ©г тлгіпі: тегаЬм рісгіуис [и[спШПіг.Ніс 
атпе : йио рггииІсяН [им потіЫ:і Охм & Махсга , 
^ио: иг^псе тейіа [ирегасе: паіяш аЩиоііе: й$ге:>ѵт* 
ргоиіре [мііта рориІапыг.НаЬем еіілт сішЫсе: т- 
пг типісіріл пйпога иаіій-и, йим срийет гтгШтаг . , 
5 осипйа&Ъагатаппа.тейіапапелі аІш,А[тогпат 
СГ Зоіеп, ѵ Ъіі поЬіІіогет Нугшпат. СоМга Ьапс %еп 
ат [иЬ Аушіопе йісипіиг А Ьу иег[агі ^пи: ріЦршт, 
саісаге сип(Ы тогіаііа соп[иеіит: цио: (иг Иотггш р- 
Ьиіори: сапіі) іиріхгаЬ ійліі топііУм сопшеіиг. $с- 
Ас: иісіпа: ро(1 Нугтпо: [оггііг [им магнат, отпет 
рспесоШЬиі аііі : ипйіуие сігсипррЬ, ійео а пгагійірге - 
іі. Е і (ціап([иат ріега^ис [им іЬі йергы ациагй репи- 
гіа^аилАат (Л'пеп ЬаЬепе оррійарй іа[овит,&г Ап- 
ііоспіа, сг N іра, [им аіі р порога. Ѵгохітс: Ьи Іітісет 
роЦііем Ъа&гіапі пагіо а те Ьас Ьеііаігіх ег ро(епіі[- 
[ш,Еег(Щие [етрег тр[а,апг^ивт агсипрю: рори 
Іо: опте: ай йейіііопет ^спНІіЫіетуие иаЬегем попн- 
пі: [йіу учат гехеге исягіЬм реніи еЬатАг[асі [г пн 
йаЬіІе: герѵт.Еіш ріег^ие раг(е:,ім ис ЪЛаг%іапа,рго- 
еиі й ІіПогіЬм [им йі[рагаі<с,рй Ьипи {п* пемімп ргіі 
Іе:, & реси: циой ііііс рег сйрфгіа Іоси ие[сішг & топ 
ілпа тіУгц та^пі: сораЯит & иаіійц.мйіао [им са- 
теіі а ШіЬгійла ехіспйе регйиЯі, & ргітіш: т оЬр- I I В. X X I I I. г99 

Ліоги Сумеем Котапі? шр.реша іЦНс В А&гіаті оУе- 
4іипе ріигеі, уихагна ріала агаі, &■ аі іаііх (рссіет 
сгеУгц фипигиЪм тйаапшг: ё сриУт Агата ег Тл- 
гы$с> огне рУі а>р>сіліі,ііі(1ст<р О сУиі ег О гртипм 
имсіісоиепіі асриі,4нреі аптапіа Охі^иепа.Зиги СТ 
Ьіс сішіаіеі с^иаі атпе$ сііиегр }кгРгтрис,Уц асіесе: ис 
7пе[іогіЬм,СІшгА,&' С Ьагя, СГ А Іісосіга, & А/ЬсІАу 
СГ МсгиріІа,& Васіга і р^А, им сіе герпй ег иосаУиІй іи 
ііопіі е/і трішін,рсУ іта топЬй реНіЬіа циоі аррсШс 
5 орііоі.імсг уиоі атпа сіио / Іийе паши сарло^*уи,А~ 
гахассі & Ъупиа ерй рег іиря иаііёрр ргхеіріееі ѵп сире 
рте рІАпісіё (1е<иггёге;,Охи попнпе раШё еЦісіиш Іо- 
ре Іасерче сІірирпп.Ніс ѵтег аііл оррііа оеІеУгаіиг,АІе 
хапсІгіа,с? ТгіЬасга, & Огер[а теігороІц.Ні* сопііриі 
рни Васа шііо рга ,рриа1спйа ѵпсоіаіот ,рІо ресогі 
ргнбЬиорі, ісіео пес сімийУіа сиіа: сиі А рипіпиа тот 
гтгтпеі,ф СопшІіи.Ргхкг умогй га&іса,ф шей <ще 
ТііУіпоп Ругррп арреЩс, іагіо^рргтт расе і тег сип- 
гіУіа решит лі 5 еглі {иУпііе сотеАпйУм.агси йер- 
бЬа С7 сгерШпа топай, цио* ішиоі & Тар иг іо > ио- 
тпе,$суіЬх /им тгл Рсграр рпеі, Арапа сопи гпипі 
$агпШ>АІАпоЫт(р Іапа іарепкі ехігетнт. О иі ие- 
Ые аретег ([пойл /~есе([и соліііір } Ъіііиііпе рег тсегнаі- 
Іа Мрегр /ипс Іора,а{[иеІі шбЬи шіі сг рлиреггіто .ф 
ррх! ершіет наг іх Уоі ітсоійс пА&ш.^иа* пне гсареге 
аііо ргорсгАі,ргрегРий риплііисі атс рсіеп<1й,тагУлл 
пайопа репс оУ арегіап титл иіассе(рАі, Уотта ере 
циоріа пит ф ріот, иі іахагіх [ипс & СаІа&орУад, 
ерногй теттіі иасеі Иотегиі т У ос иегріг/хкхіпофх- 
у*ѵ х&іиіті/іншотхтыѵ ссѵврштгиѵ.іпіегРитиинеготиІ 
Щ^ихрегУм агглі,цсІроііогіЬм ійді па(ига,иеіІаррі Зоо АМН. МАК. ' 

}'о(1 СгаЫі ѵп шге у Коетпш яІеЬгц г/?, СУ ІАХАгХ?, &• 
Таіісчі. Сіиііахі <ш(е по пір іге* р»1лі ЬаЬсгс псрйінг, 
АриЬот.сУ с<шгіапа у су Зада.Ѵііга Ьас итируче Зсу. 
іпіл Іося, сот г а О гіёіаіет рІА^пт т огЪ'ц ресіст соп - 
ргіа оеіроит а^уѵпт ртпиіах* атЫіт 5 сгаі у чЬсг 
іа(е генотип су атрІішАіпе агсипфе&я: аЬ О ссіАеія- 
Іі Ыхге ЗсусЬц АІпехоі , а Зерсеігіопе су ОгіеШІі пі- 
иоре рАмИги соЬагеп(е* у уиа МегіАгем ребЬги аіир- 
уие I пАіароггеЯмсУ С лпргт. АрреШтг <шьеѵп і]Ает 
топке у Агы У су ЫарАіиІін*п,сУ Аргигл, СУ И.тоАм У су 

чертоги Ае- 
пш, Ачорі- 
Ьіре Іепііогс 

теаіирегсиггйе. су <кр>лг е[і ега&ишп Аічегр>гіѵт іп- 
уртйяк р4ШІм»т у АІіЬі тоШ АеиехНак ріЪАиЯит.ійеб- 
уне риіеіак рирнт,су ресогіЬиі У сУ АгЪчрі: ехчЬеглп С. 
Іпсоічм аикт рсесипаі]ршт ^ІеЬат иагіа рѵпсег, е 
и*Ьч5 АІіігорЬ<і<п,сУ СагатЬир,су $ірууе! У СУ С Ъаг- 
і АсриІопіЬт оЫсЯі ріпс су ргшпі*.Ехогтт чего р>- 
Ііірирісіиги ЯлЬлппа, & Армію, СУ ѢреАопе* отпій 
РрІепДіАірр пн : учіЬио АіЬлга лЬ ОсѵіАсшІі рлгк соЬх- 
гее,су А р?агаі<е: Вега чего АчРгаіі сеІріиАіп і тоііч/т 
А(ѵііпаіі,чгЬіЬм Іісее поп пмІііе у шрпі* Ытеп сеІеУгАп - 
Шг су орчіепіісіпкг уча: гпахігпа, А рпігл, су Е [реАоп у 
СУ Атагам, су ?Ьега у тііАа репс су поЩрта. лрнпе 
•шкт ірр уиіевм Зегее лттегч (етрег су ргаііогнт 
ехрегкеріуче ЪотіпіЬм [сАлве СУ рІлаАц с /? оііііио- 
ІирСлЬіІе,пиШртіітогіі тоіері.саіі лриАеое шсііАа рі~ 
ЩТ 1 Рі> (?регіе;,легцріае; ттшАлАетиту; иесоггт со- 
то іірртне раШе, СУ лЬчпіе руіиа ріЫисіАа-.л уніЬи* 
АгЬогй рее См Аучагй лЦюг^піУ мсгеЬгц, чеіис учаАлт ОрчготтгА. НАПС іШуие рипіает , чпАіу 
сіішіак ргагчріат,№гга/уие іаю рш Жр? 
тор попит* рчтіт, ОЕ сЬлгАее СУ Вам\ ИВ. XXIII. 301 

иейегл тсШе(ее,сх Ілгш^ги & Іщиоге пмх іа /иЬьІііліе 
(епепіта р:6Ь* м : мпеё^ие ріУіе^пипііСО прайм [ёгі- 
еит,аі и[ні апсеЪлс поЬіІішп^пйс ейлт ѵпртсгнт р- 
пе иііл Жргсйом угораем. Ірр рглкг лііо: ридиЦр- 
ті,рЛсяІіогч шел еиІеогее,шілпееі геіісриогй топяішп 
саепх .Сигтрие лі состепЛо рІл,нсІ ушеЛат аіи /? ниш 
гглпрегім аЛиепл, гшИа [егтопшп шее ргорореагй ге- 
гмп ргеііа [оііі осиіч ярнпаМнг. Ег ііл [им аУфмпееі, 
не ариЛ сглЛспке дуипйо, піЬіІ ірр сотрлгем аЛ- 
неШіімп. Агілпі шинм роЦ $егм, Вогел оЬпсхц флЬ- 
Ум: ериогшт еегглі лепте иеЪепЛц [иЦгаем тмУш, ' 
А гілі регфше копим, раем Ілсшп ѵпрепест еоЛет ио- 
тУиІо ЛісНеми т . А ЬипЛле лиеет Уле елЛет А гіл оррі- 
Лц.ѵпеег <рил [им сеІеУгее, Вііаха, ОгУіапа, СТ Восегл, 
СГ ЫірУц,еу АІехлпЛѵіл.шіЛе плшрапЪ аЛ Софій тл- 
ге ушп^епія [Ы Діа ттеглмиг ф пиііе. Ьіі Іоаі Р лга- 
рапифаЛл [им ргохіпи,ІпЛо$ аУ О гіеп гг, С.ш си [ищие 
аУ ОсаЛепеаІі Ілсеге ргофеЯапесе, ір[і <р*о<р гпепіій Лс- 
рсНУш ассііпаіі: ошх герЛше оттУш таіог Огеѵрѵг- 
Лоітгц ипегіше ртіт Л Ъл&гілпі* ехигрт. Н аЬем 
«икт еііаашШееаІі^иае,^шЬиі сіагіоге: [им, 
еа,С7 НоиІіЬіііО' Огпфлпл,ипЛе Ііііогел пашулйо аЛ- 
иррие МеЛіл рме рог Не ргохітое Слфце ря Ліогет [им 
Лио пиіііл Лихія. А пееЛіШ: сопйриіфм Ътапргом ооі- 
ІіЬиб соУлгепеее, АгаУим погмм іаео арреіілеит, уиоЛ 
ѵпЛе ехогітгуИиегуие аііл ЛиоУм татары ехиііяпееі 
ѴгорЬеЬлрл, сг Агіафе, ориіепііе ф сІАгіі.Ѵоф риое ех 
аЛиегре Аглсорл шртг, аекігшѵ иег^т мІаміпЛц 
оУіебЫ: сриатлУ тЛофииіопт тахігм,шіЛе геноме 
соуютплел [им,лтпіе тиіео тпог ехнгдѵт луиаги 
аііиіі атрІішЛім,е[раі^иерлЫЛе лгасУой>[сгсмп4р- ч ) I 50 і А М М. М А К. т 

рейаія.Ьіс с^иосрие сінііяа! р*уи таг аіііб иі[е!,АІехап ^ 
Дгіа& АгЪася,& скоара. Ія репіррта рагаѴегр- щі 
До! СеДгора ер, Дсхігл агтіпоі сбііп^т іпДогй , таг жп 

тіпоге ! літ АшЬіо нЬегіогРитіпе\и\п піоа! Дерсіипе «таи 

ЪагЬі(гіт,риоги ехреДіЬін іт ; етсг^сса аЦ^шц Гл - кД; 

До трх(иг,атіпепа! попит та^пішДіпе роЬогц. спи - год 

та! аиаеііат Ыс } иги.таг аіиіла! рг*аг трііл! 5<г- 8,і« 

Дгаіуга , СГ С уплат Іітеп теііоге! герДш! лрітаіиг. іфа 

Не і^гімг ог я тлгійтя файл аДисііа Р егрДц ехпетііа *яи 

а* рег пйпиіім ДетопргаптР ргорора Іорг т аЬегге - сад 

тн,іД ріргсіеі Дісі'.уиоД таге ргааіит Д Са^ц! топй- 
Ьиі рег Б огей Іаіи! аДирщс тетогаШ априрім почет /н^г 
пиИш/ЫДюги: А и{1га1с иего лЬо^у; НіІіритіпІ! лДирр Ц т \ 

ргтсіріАСлгтапогй^чаШгДеат пийім /ЬДіогй пите 
го Дерпііиг. Р ег Ьм паііопе; Ді[ртн & миіііріісег, Ьо - • №& 

ттат сриосрие Діиеграаі рай ш Іосогй. $еД иі | ѵпеыіі - ап и 

аг согрога ДергіЬати! & тагеі^гааіе; репсріпе от- Ъг.і 
пеі,ріЬпі%гі иеі ІініДо соіоге рл11са!,саргіпІ! осиіц тш, г пи 
СГ / ирегсіІІ}! іт ртіогЬій ресіет еигчаіі! іиШ^ие, поп ипі 

тДесогіі \>АгЬіі,спріШрр, ргоііхц ЫгрН. отпа іапіс рго * ^ 

трис, иеі таг ериІА4,ррб^ие Діа ^ІаДі]! сіп(Н сег - ф, 

тпШг.ОиеСпесогй иеаѵн тоге аЬіесіре ргіто! А іЬе- » Г|д 

тер{, Т ЪнсуДіДеі с]} ашог атріфпиа. Щир ш ріегіф ^ 

р>1і(і р)1ш т Ѵепегет , л^гёсрле сбапИ пмІшДіпе реііі- ^ 

сит,риегіІіи риргогн ех рег а!, рго оріЪи* срирриг аДрпр . 
сет тапітсша,рІига иеі ройся. УпДе ариД ев! рег ІіЬі ^ 

Діпе! наг іос сЬагііт Дір>егр югрерсіі.типДіЬаб сбммо Ц 

гн сг Іихй,тахітёрие роіапДі аіиДіаа шіла!,иі Іиет. ^ 

Нес ариД ео! схіга гс^аісі терн Ьога еррглриим рга- ^ 

ДепДі, рД иепаг ипісищне иеіиі ріагітп ер,еоуие то - ^ 

тпа сріоД тсіДегіі еДітг. пес ртрригт рор риіеілат Ы В. X X I I Г. 50 } 

} ирсгрио і рЬі и^ггіг аУоі.пптапг цнапіит гс^ЫВа ф 
сянй,иі таг Уо{Ыа \югпп дгаДіспсеі поппипциат ф 
шпеа пес аірілпе аііцииі пес сопііпдапе, испепогй 6Г 
} ссгапгті агііпт теіи-5ирег Уцпес /Ыпсіо пипф,пес 
пес асі гецшра паГигл {ссеісі раіс ш[ииг Р ег[а л іа оЬ - 
ргиапйм Уле аііацче риасііл іесІші.АІео <шк Ж([о- 
Ый /йпе, С7 - лгіий Іахіах,иа^рцие тсс^и іа(Ъатеі р, 
М е^оепипаші ехірітеі>сит рм лсеггіті Ус11атт,р<1 
пгарі* аШрсациат ргаі, еттСцис гг ггіЬйеѵ.лЬікіап- 
іе! тапіУм исгУц ѵпрітітцис іоцисса ф ргй^та^пё- 
Ніа, $г<ше: & иігі,пипааі іихія ѵп а4иегр; геіт ег 
рго$егц>спйШ,[ирегУ'иеги< 1 с 1 сх,ш 1 л пеа^циеросг/Ьсст 
& т ргиоі сг ш рІсУеіоі мпіісааі оУ/сигоі. слан ш - 
иіі УотітУм йеігаЬйі рагііаііаііт иеІ/оІі<Іл$:пес пипі 
У?г<ггі ариі еоі ртшіо ггісрёср а^/Ыіі Ьі/сеге иеі Іоцш /і- 
осе игі фиеге, іа рго[}гай рсШУиз ІаУга отчій шпсіил 
Іиг.Ьедѵі лри<1 созтресію ргпийаіл.іпѵг циаз аігіа- 
а ехирсыі (агл сбега ю%гатз,&- <1фпогсз,ф аіоті- 
тпсЬсаІія регциаз оЬ поха и гни 5 отпіз ргориіашіаз 
регіе. А<1 ішІіаМй <иаб и[и гегй Л>е<Гтіі бертасиг &• иі- 
сергирлгй аііетз <Ь[іЩз тіі^азіипіепорга сбрісЗиіі- 
пе гісІеі,цил юапійріейііоз, іигіррие риЫісі рсгйіЦішз 
ро р ииіоМѵгй еоЦоеяс игра. Ыат циоі [ирегрДегс оогіа 
Натпаіі о У іпіциіаат тііаііиіех аіш со^Ьашг.аис 
рпхіе иеіирпз,аис оіртп пара оопрісабо а^ашх. ШІі- 
Ші си [іи ас Дірірііпа ргхШіЦцие сопііпич га т(1геп • 
рз С? агтаіигл, (рихт реріиз ргташтиз^тешепіі иеі 
ехегсійЬиі ішхіпиз, ецтаіиз шгіисс сопрр,иУі йеркіас 
ПсЬіІіа з отпіі 67* Л>1сс1ог. Р ебікз етт ю Ц>есіет тіг- 
тііопит согеВі^иЦа райе м тіопез.^ецшейгц; ретрег 
Ьлс шгУа апцнат абеіібія регеппі решііо, пес /Нрсп- 5°4 А М М. МАЯ. Др аІрнапДо рІ(я пес Допі?.& $у псе? ріигіта? рглсег 
см <\иа! аЬчпДе регДотиі:,рУ мрит Ьхс паііо пир- 
тас, і(л аиДах, С7 аДриІиегс? МагСіо? егиДіел, ис ѵп Уеі- 
Ііі аиіІлЪм ехсепир; арДцчеиехагеСиг. ІпДитІІі?рІе- 
гісрае еопип ііа орегітшг Іитіпе соіогй рІ^епСіУм на- 
г/о, иг Іісес ргм? Ілсегар Ді(рЫ геЫ{чап< ^лИУм ад- 
Ыгі иепіьпт, тссг саісео $ Сатеп, С7 негіісет шЫ м- 
Деатг тсе&й. агтіііц иЬ, спопіЬУйрие аигеіі, сг {т/я- 
ті?,ргясірие таг^гій?,({мУщ лУітДлпс,ариерШ рор 
ІпДілт и*(Ыт, С7 С гсе'іѵт. Я « рКиіс иеррег огШ Іа- 
ріДц Умш рисах раіпДіиі ехріісспшг. АриД ІпДо? СГ 
Рсгріі тагрягіиг герсгшсиг ѵп сер? тагіпі ? гоУир г ф 
тпДіДцрегпйхІіопе гощаппі сетроге рглртю со псе - 
рс<е. Сиріепіе ? епіт иеіис соііим сриепДл Ъитогц , ех Ы- 
плп арегріпе спріип* Депрш оргапДо.ЕхмДе'срсе %га- 
мДа еДиги пйпиСл? Уіпа?,аиі іегт?,иеІ ипіопе ? [с с ар- 
ре\1лСа?,сраоД см сеггл сопсЪиІсе (іпріАм аіірсоііе? рл- 
гіиперД пилота. \Дс{ие іпДіамп ер лсЬегіа роЬм Де- 
гіиасіопе, <рит р^пі? реІ*(п Ьо? огігі /се гиг ег иері , 
циоДрни* ташііпі гощ ц^Дет ѵпрре сіаго ? ерсім Іа - 
ріИо ? СГ сегесе?: иеД?егСіпі мегорхиор ? согига & гиіі - 
Іо?, Сг тасиіор? ѵпсегДи. ЪЛіпіта аисет иеі пирпа рго 
(риіііілсе кшрі’ші ррнгапШгахрУш нагіаіі?. Сопсире 
иегорріЦіте теіирірипѵт таперш, аис ДеУШара - 
гіип*уіиі сегсе мер Дфшпе аУогііш? .Сарснгм аисет 
АіраІе?,& регіеиіорл, бг атрІііиДіпе? ргейогйсЦаеЦг- 
сіе гаДо,({»оДре^иепіаг'і (иеіл ІіПогаргорсег рреппйшп 
іп{іДіл! ДесІіпапсе?(ш <{шДД сопцсіиги)агса Деніо? р>- 
риІо?,ѵ тагіпоги сапат гесеріасніа Деіі серии. СуиоД 
репи?реттае еЬатѵп Бгііаптсі? [есерУм тащ^пі 
Іе^це, Іісес Ді^піше Ді[рагі,поп іумгатис. ю 

А ММ I А N I М АКСЕШМІ К Б» 
КѴМ СЕ5ТАЯ.ѴМ Ь I В Е Я 

X X I I I г. 

О 5 Т ехріогМат аілсгііаит ехегсііиг, 
ипорлщие лгіогс ітрепеігнЬіІет ргт 
Р сірет [ирег4гі поп роре, мршо сілтоге 

а/ЫпШ,1и1лапи! {мят* геірпет ітро 
пепДіьт писиг'ш сгсАе!,ех 1 га{Ъг у шея 
поЯима ійпегагітп [ошге Іішос іиЬеі: ргл(ігпІН[^ие 
отпіЬиі <рье АіЦісиІіая! агіил ЪсШ рореУап*,сппАепа 
ілтіисе кЦугіоі / Іпеі т$ге([ рглаг оііоі [рігіш 
оЬецшят огАіпіЬш, лтиілйоги рй сип&ы асі оЦіа4 
ргшАіпіс тсѵАеЬаі. йссрие АиЯог и{и СГ АосіІіШерг* 
таги!, тешет пе рег Іооогшп тріепііат трАі)! еареге 
іиг осшШс^питЬиі та Аеге (^наАгаііі ехогра е/І.Ех- 
аегриоге ; срмАст (ципреппн ег пиііе /епрт ргаіге Аір 
ро[иіі,цш спиііи* ргаАіспас схшгосрие йяге,іііАет^ие 
4 {гопяупеуші герхЬгш; іггиегеі рго§>с{Ь\)4МЛр{с не- 
го теііо* реііяі гсдет, циоі егаі іѵіім гоЬогц ргтл- 
тешй,Аехсга Іе^оги? аііцнаг сит Ыешія /йрегаЬа^и- 
пнпі 5 рег^гт^ге іи$і Енфг4ііі. С огни него Ілий сит 
сциііит ару* АгтіЬсо ігаАіАіі ег Огтіріа АиссАнт 
ап^Шм рег рілтга ся троги СТ тоИЫ. А%тіш него ро- 
{Ігепы Эа^іІаірЬи! а>ф>аі & УіЛог,иІШир^ие отгии 
О/Игиепсе Аих ЗеаІАітп. ѴетАе тко/Мм р егнріреп* 
прокат иеі сопрісяпііЬтргосиІ, іітогет тиІшАшіі 
таіогіі тсиягеі, Ілхаіі і сипе 'ы іитеШ Аііаіяиіе сг Ьо- 
тіпе;,иі Ассіто репе ЫріАе ро/ігепн ЛіГрагагетиг к р- 
^піргіі ргіітг. сриоА 4га тіы рере рсіЦс РуггЬн* іИс 

Г и.і. 4 5 о 6 А М М. М А К. 

гас Дісітг Е рігоК!,оррогтпіі м Іосі; спРгатсшДіуАг» 
тогитсрк р>еаст ДірипДсДі ех м<1и/1гі4,ие1 аікпиап- 
Ді регсриат [аепйЦітШ) исиЬі иоиЦес ріигеі (Срш- 
гептг,аш рай сі. Загсіпаі него ф сяіопеі & аррагіііо- 
пет тУеЧет, ппреДмгепкгит^ие рсті отпе мкг и • 
ігшісрнсІАШ мріти ргосеДепіит огАітт , пеуна иі 
ріУііа гаретиГуМ рере сопііп^іуМіргок^Ь.СІаріі аи~ 
кт Ііссс регрипи’п ргеУатг аДіДші рехіУил кг (и о - 
! \т,п(с герАегеуГис ргкаіггеге рпеУаіиг. Етер> ііауис 
ііггкге УіАнлргоре а іи іа к испиши ОогДу Аергіят таг - 
діпіУм атгш троріат.іп уио Іосо^геди агиогйріи- 
гс? ігшепіі ріги } уиогіт аіі \ сопрхі тфІіУму аіі \ роп- 
ДспУм еіір гетогй, аД /, іііеіакт отпе; раиегипі: раге 
тахігш патт арнеіа иеіосіуаіиео репесглк мсоУіУііі 
(игр* еилрі аДроІітДіпе; псШ. Ехм ійѵигс Діегй уна- 
іиог Іем рсга(ЪуИср>ега мссДек ат ехреДііі; пиИе ѵт- 
роріі; паніУму ІмаШапиі сотеі трегіьа ргтар'щ 
пиШшг АпаіУап тшитепіит ехри^патгж: уиоД ие 
ріегауис аііа сігсипіиііигриёіі; ЁирЬгаЬі: С7 плшУм, 
тргакршт е{1урег оррогшт АфегрСуоУрДеУатг ѵпрі 
ІА гиУиІорі гм&ѵ оУмпУгапк юіреій сІапДеріпит. 5 сД 
ро(1унат нспіеіих сегіа, аунаіит ушДат едгерШу м- 
р! ріУік Уо/НУиі иІиІаУіІі сІатогерлУІак ехапи іитиі 
тор* иосіУиб ргоридіаюга агтат.Еітох рссаіа уиа 
Дат аІН/рта схріогак рт саРгогнт, укат осуЦипе 
Дмагй ргкрДіо патт аттт рірегтеаі ипрсглтг, 
ропс руие пьУм памрр! тиІШ,уи<с оУрДюпаІс; тлсУі- 
яаі аДиеЬсУаі.Іатуие тгшгіі ргормуиат а! поп аУ/уис 
ДіргІтіпіЬш тиІЫ сопрДсгагеі ере сегшДіт,ргто- 
пе сит Іепіуіит аЦзего &- тша ЬогтУаіиг аД ДеДігіо- 
пе Дсрпрга: ум аД соИоумйреЬЮ Огпи/Доу рготіррі Ь І В. XXII I I. 307 

сіи* С 7 * ЫгатеЬі ШсЛі, тиіа рУі Ас ІепітАіпс Котати 
$оп4еУапс. Ъспёс^исргл [с Уоис аготишт лрсшег,(р*оА 
ф лриА сотрірсрсх расіі юАіай^АерепАегс [иррііпеег: 
СГ рлііт отпі тнпітет іпселруРирм еіш ргхрбіиГу 
Лих АѢ^урІі роЦса, Ьопогс ігіУигитт арребЫ: ер. Я<г/і- 
(рй него сит сЫгііяьЬи; [ше ф рукЦссЫс ЬитЛіогс 
<иІіи лА Зугіаспт сііиТяеё сЬаІеіАа ігартирр репс. I тег 
Ьоі тіет (рисЫт, сит ьлахіпиапи і реггирі[[еі уиоАат 
Регрсо; рпет,іп Ы Іосіт л%е г гсІіЯиг, }гіта гит сьАІа- 
пиріпе іиистіуМ аіеУяг, ихогег ргіііиі %епЬт гііи сорЫ- 
гсгуві питегорі р>ЬоІе шс [спех тпсигишусхиітт рго~ 
ЛібопЩие <ш(ог АисеУатгаА гкРгЛуіеріУю арргтат, 
СГ ргл/арс р оІт,& ргл4іхі{[с с^цоА сёягшгіо ілсоп - 
ііриш рреііеіиг ѵп р>1о К лтлпо. Ро[ (рис Загасепі рго - 
сигриогет <рео[4а рлгііі Норит оЬ(иІсге Ьс6]ргпо ргт - 
ярі,& ііегнт а А адѵпАа ртАіл рте гегт[р. А спАегае 
аІіиА роргіАіе Аігмт. иетгит епіт іигУо ехогім, ріц- 
гЩис иегйрпет сопа(ппі,іт атрАегаі отпіа ісЛя ,иг 
ТлУеггисиІЛ тиііл сопрАггёгиг^ ріріпі ріегіуис тіііееі 
Регпегёт иеі ргопі, рігіт ряЬШше иеріру [иУ пег к ап 
тис пйпит еоАсАіе аііиА регіеиіорт енепіт.Ктпс епіт 
герепа сігса тлгргпе; еиа^ко у пигре[ит уилАатрн- 
тепіягис шиет,т(аглёНт аимірт лА АіррипАепА.и тергі 
тепАЩие а<\яа* гідлге ркш ореге ріхсо ргиШг. циоА 
иігйрег мрАш ап ш^пііиАги ассіАсгіс Риспгіт у рігі 
поп роти. Р о[ рглгиріат ёпсіратуие игУет отпей ргі - 
тат, СТ (прііиог ігапрпіроТу сегііогс ілт [ре ргоиеЯис 
схегсіт* аАрАисіат , еіаііі иосіУиз ѵп риогег ргтсіріі 
сопрігдгУаТу а [роге рЫ еііат АетАс с<еІеІЪт ехіртам 
сигаті & ерма рег ге^огиі ірпош Ас оіриг'ц егат рі- 
[ресНог сибарит успйт ф ЫАіртАі иагіеш іітеУлтг. 

«.у. г р8 А М М. М А К. 

I Лео ипрсгайг пипс опирайте , пипс адтіпіЬи* а* 
дпДѵ ѵпррёі сит ехрсЛіІі; иеІіііУи*, песриЛ Іасегес аЬ- 
РгиртрихЛя р^иаІіЛа маіісррсе [сгиаУаіиг,ІісепІю- 
га пиііш рсг Ібдіпциа Лі[сиг[м ар'аУіІііах пайиарго- 
кіУепЛо исі тшг. коріа ілтсп а$гос отт ри^ит %е- 
псгс Ліиісеі сит [е^ііУт у т^псгцс иі/іатагі рсгпи]іі у 
іи Летит сит ири песе([агіа аЬипЛе рУі цм^иссиЧс- 
тЦег.с? кос тоЛо [аисіаУаіиг [аіш Ьо[ш пс[аогй.ЕеІ- 
Гаіога епіт ІіЬепсег уиярШ Асхігіс ргоргі]с исеУапіиг, 
аііл шгіиііс [щекота герегі[[е схіршкс,^ 1<еЬ уиоЛ 
шіес сриосрис [иУрЛр афиспхс^ілпіепіа ргиаУап* срие 
ГЫШ&Ці иекеЬаіиг.Ніс шпо сглин сриЛл хтегагт пи- 
іа, & аЛ иіхгіогст гірат пи Но игрепх ігарге[[ і ш, т 
СОПреЕІи порто аУ корУін сарші,осп[м ф: <риУш іаіі 
сп [и раігаін, аЛ си[іга региепітиі попипе Ткіішка , ѵп 
те Ліо рипипіі [и, Іоси ѵттепр> <рсоАл иегИсе іитсрхп 
(ст,& росе[Ых паіигл исіие пиши сігсирертт кишпа: 
сиіт аЛ ЛсЛшопет ѵпсоіл йші пмИш>(м АесеУаЩио- 
піат а[рсгііа: сАіМ шт рсрегаУаі агтогй,пиерсрнат 
іипс ЛерсНопет еЦе ргпиУаі.ЗсЛкабЬгпиі ге[[бАегипг у 
сит ѵпхгіога оссираисгіпе ргоймн дгаііёссі Котат,р 
срнн^иемрох гс^погй [ерсеЫ іиЯѵгіУм аса [[иг м. Сг 
ро[і клс ргльегтеапхі ір[а тоета, паиа портал сит 
иегссипиіа сриех [ре&яУам пптоУіІа. уио ігапрп> у 
сит аЛ титтепыт аіші Аскаіаскаіл попипе ист [ 
[спин рипипіі сігсипнііопе иайаЫ,агАийтцис ігархп- 
рі,соприЫі рагі гс[роп[о Лірг[рпин.АІіароргіЛіс са[га 
оУ тигос ѵпнаІіАоі Легеіі/іп рглхгсипш юссп[а. Р оЦе 
га іріиг ег упруиспіі Ліс [ЬАі]і Аисепін етепрс, исп- 
I ит ф аЛ Іосит Ъагахтаіска : ипЛс атпе ігфио пиі- 
Ііагіо рріітс Аррагліа 1)іааг4 тиаЛішг ашш каЬі - X, I В. X X I I I г. 5 <* ШогіЬиі иасиафитепго сг [аІіУт піьАі; рІепа>ѵп у «4 
ктрііип аЫ (иітіпіі ага шАітта [ирро(ішт: ерш т- 
а/а,сл[і^і тиІіегіУиі раисіі уил герегхл [ипс^таісЯо 
{огне ргиепк Уімтіпс,0^о^гАапат оссирашти* оррі- 
Анпх^иоА ^гпиАтс аАметепш еигсіім, іЬАет Афгне 
ге оі1(огеі,уп ерло ргѵпсірцТтаіапі ггіУнпаІ о{к'(аЬашг. 
Нас уиоср*е ехи/Ь,ЬіАио аА гфсНопап согропѵтп Аап , 
ргоре ехпетит по(Н; срие [сей Ант Аіст [сана «у?, 5м- 
гспа ро[ ге%е ариА Рег[аг рготегііл Аі&пігайі,&- м 4ч 
ІссЬм ѴоАорихх потпе РЬуІлгсЬш Загакпогй К{[апі 
Шптфтор потпіі Іасго,отш [с ешііа рег поЦгоііі- 
тік* АіиргаЦаіиі) {ІгиЕНх о гпнрАсе трАір^ие аА^с- 
сиІапАіѵт схііигй ѵпссгмт ипАс рг<е[іп{сгап*,іАсо}ітс 
кпатепп у гиргаіі , уибА ап^и/Ь [Іитоиі ѵпкгітіеі 
СГрглаІа і га[тшАо поп рошіі.Еі ргіто Іиа у схог - 
Ат, сит е[[спг іат ѵп соптім , ш(і мпс ргітни;> 
а>ги[сі 2 ЯІец,& Ьоггесеі ѵпАисіЬш гіріАѵ,тіІікі п> рго - 
сіпйит утрет иеіосі апАсса^со; тиоіаиегс {огііДіте. 
Ес ермпшх аган наІ'іАц шгіУін {ІсДггспШг, сг [ріеп- 
Аог у епгі ткгпйсат Копипогі* теіит лирегсі, іга (аті 
асиссе иігшк сіурсоги Афіясе сопкЯі, пероЦіпе спис- 
еегеусое^гиги. \ттатхУми[атоАі рптаі]* пиіе г, а А 
иісит Масергабіп регнепіі, ѵп ср*о [епигиіа тигоѵіІ ие- 
[Ьріа шАеУаіиг: <рйргі[ах крогіУм ѵп ) рлііа Іо%п рго~ 
кіи г типіге аУ ехкгпіі ѵпшфУиі А[[угіат АіаУашг. 
Ьѵпсрап [Іитіпіі річАітг Іагсді асригпт артіпі- 
Ьиб,апое: аА ігаЕЬш ВаУуІопіоі ѵпкгіогс!,и[и* а%ги/й- 
іига,& сіиіШІУѵн сігсиіеЯіі: аііа НоагтаІсУа поток , 
уиоА [ииЫі гери ткгргеМШг, СкррЬоМ рглкгтеаі: 
сиіш ѵп ехогАіо шггц ѵп тоАй рУагі сс1[ог[иг^1.Напс 
рсАііам у отпі; ропйУж ашк Аіре[Ь* ігапрше. Еушкх 

и.Щ. у в АММ. МАК. исто сит іипипйс агтаіі сіепіепйоге ; рнгррье* ритіпіѵ 
оЫіциаіі ігапригипс, аііл тиішііп с ]ніііп т рескп 
кіопт Ьо[Ышп:рм е^геЦі сшхіішес асісифгат Іе 
иі$пн рі^гспііит^ие сепиаЬш мр/Исее, іатаіи атй 
рго^гаиегйі.суир перойоШАет ^Іогіор рег^ёк>,аА сі- 
иііахт Ѵугі[аЬогат иепіит е]} атріат ф рориіоріт, 
атЬіт Йірііагі сігситмііліа аііт оЬссриШ тоета, ѵт 
регат е? (ІШМ,оЪ(і<Іінм отпі шихіа саеріаЪаі, сріар 
[оіа {отиаіп* оррйаш а ргори^папАі [імАю [иЬтот- 
гие.ашЬм рег соЦо/раа [яре хпіаіи, сит псс рготіЦіі 
сриуриат ^еёкгеШг пес тімі^ирірііиг орри^папіі ех- 
огАит.С? агштгтг егіріісі согопа агситілЬі пшгц, 
Аіергітс аіи^иепоЛіі ігиіііт пиЦіІіЬш агіаЬаіиг. 
(им (Іе/ёпіоге* апіто ргя[гппх: бг шпЬю,рсг ргори - 
% пасий сгіісі р игЛкрле Іахіт рап^н, <рил кіопт ип- 
реіт соЬіЬегепі, оЬхШ ]сиііі ттіпе ргтфта л*х&;,еГ 
сгиАопт хгаопт Аепріпх ифсі с, иаІиЪДіте ге[і]Ъ- 
Ьаі,{ёггеа тоигй^кас отпі.срліа Іапнпя ІшррІЦ упст 
Ьгопт Іітапхпіи сокягепхг армія, $Ао ореѵітсп- 
(о Мат копит* фесіст сопхдѵЪапс. Ег аіісриойа О г- 
пирЬс ег піАірепя ег ге^піц соііосриа рехпиі окпіхе у 
ргормріапам ргоЬгіі асуис сотни /у ш таІерАй тх[- 
/ еіапс ег Аерпогё-.асіспіа спшііаііопе сііеі шхішраг 
а ехетріа,хпеЬгапті ріепііо ргіто тиііі^гтс! акта- 
іярті писЫте,соерЩие аІІішАо сотріашгі (ѵ[[агмп. 
срся иіхАіт атЬіриа Іисс Ае{ёп ; г оге$ типа сохтріа- 
(і,ео аахАёх циоА априіагет іиггѵт ісіи! {ѵгамі агіе- 
Ш моІепІют,геІійІ5 спиіаСІ! АнрІісіЬм тигц сойпепхт 
оссираш агеет,а$егі топіі* мхггиріа ріапіііе [и ретро 
ріам: опт пхАхьн т _/ иЫітг соп[нгуѵт, хгей атіііи 
Л.ГДѴІІСІ [шй Діесіет о^АеЬас , пі[і <р*оА а 5 ерхтгіом 


I I В. XXIII Г. 5п 

Мерной гоЫпсЬші ДееШ,т Е ирУгаііе (Іиаа ргоісЯх сом 
(м епйпепШ (иеУлпіиг: таил схсеИсУлпе тпх пиіго- 
гіш, Уііитіпе СУ а>{ЫіЬш [лсегсніц ріУгісаех^ио хДі- 
$сц регигс шЫІ Шігиі еДе сопДле. Ілпкщс / ѵгааог тіа 
региаДа игУс^мт шДеглг илаілт, аДиегри орріДог- 
по* лУ лгх тнШтоДл сеія ріпДссее асп сопсепЬоп е ри~ 
%паЬле. С а/т епіт цДет ргоЬіУіеога ахіяриііг* плрго- 
гй игрегсшг лсрхе УлЬДіе, ір // с[Щис сх сДпо лгст сгі- 
флпсргйсег серое.срмУм рлДл иігиі^ис [иг^пЬл сог- 
ѵмл /Л* /ей и у / 1еЛтУлсиг у ис пеги і Дгдюпт аШ риІрУио 
шоіёііі лгйДтее {ёгглілі епитгёс, цих еогрогіЬм іЦірс 
сосгагІ]! Іеіяіісег рреУліиг. ОіпитУліиг гиЫопипні мго 
Ыс]ие рххогй тапиліш пітУц.С? пешгоУі тсіітсо то - 
тст,рт<г1.й легох л Імсіе огш аД іпііій поІНе Дс{Ьплііо- 
пе >т%па ргоіглёЫ,рлгі рога ДігёріЙ ф.ѴгоѵпісДіс [сен 
го, СИ сегШеіиг Анетте, тиііір рспДегст ліегиірсаа. 
Су лци<е шга ІіУглгсг,ітреглпг отпаліех ахра 
ѵпіег типш сІлДее схрегігі (ерша*, сипе лш /Нрлси! Де~ 
Дайрср сіурсіі аУ і&и редпагй ДерпД ч,иеІоа [аіШ сопи* 
ійьУм ргорііі ргоре рог А иепіе І)о]Ыё сглДо (ёгго сги- 
уЬл*. Ее Ііосе (лхц гу^ІЙДе еххгір^ие се Іи си регіеиіо рі~ 
ІиЫ ргетегесиг, {ѵДісаге елтсп рлглпе наінагй Ілсегл у 
ш лДісит рАіерягеСу иосіУм тегерле сгеУгц,поплпсё 
АрсеГрпцилт (еІогйатрегіе^илрирегілсіеУлтигРе ілт 
агпегее оУгиеДіт.еиареси отпіУил ите,рмсц Ісішн 
нміпеглііе , ірре ѵппохім иегесіДо гиУоге реерф*і. Ьср- 
гле епіт кЕтііілгмт Ъаріопет, сит Ьірогшмп соп - 
Діюге Р оІуУю Ш^ДороІДлпо кг ах Де СУ егі^пеа тіИі - 
Ьні рогеят С лпЬа^піі трееи ртііі риУрДіДс.рДрДее 
гсссрія регірсогй иегегй гессгиріЕЫ ДерпДіе.кЕтіЬлті 
епіт сериДіпе ІлріДел ееЯят /ксеЦсгле рогія, /йЬ <ріл 

н.іЩ. А М М. МЛН. Тиіиі & Іа&ги, Амп тоіе ; ріхеал Аесерим Ьо/Ьу, игЬет 
тАаыт іпиріс. іиіілпиі иего Іосит раапсет 
рк> оЬитЬгаіа сліі рісіс рартепйі тоШш ег пи/рІй 
ЬмуЛрге ѵпАе гериіра аЬреріс.Ніі гарііт ас іитиішл- 
гіе аргШі?, сит орсгорш иігиагмп сг аудегіт ѵтрс- 
Аіііррш сжѵгцигрѵпйЬпі <ггпегстг,тасЫпат срил со- 
рпотпаШ ЬеІсроІѵ>іиДіс ехрсАійм рЬгісагі : сріа ис рі 
рга Аосиігм: гехира Ъепкігіш Сирегайі орріаіі ріигі- 
Ьи$,ѴоІіогсеКі арреИаш ср. кА Ьапс тоіет юре гнет, 
рірегашгат сеірігит іиггінт тіпаі,ргоЪіУіп>гсі осиіо- 
пт асіа ипепйм еопргеп(е*,іііАётсрис ѵпРппІіат оЬ- 
рАепІіит регрепрСШе$,ріЬііо иегіиШг аАргесеі сігсип 
ріррег іигге 5 ас тсепій гтгиа-.&рАет Кошгит рап 
рі тапіЬм ргоіеРяпсег , иіЬлт сит испіа рориІлЬаги. 
О Ітсрне ярарс орсга,& типіѣгк піЬіІ сепЫге мАсгёе 
иіигім, циоА циісй;егае іпАісій сегіит, соріа рЬі Алгі 
соргепАі рігтопіі си Огтіріа рореЪап*. Н осрие ппрс- 
> гаю МатегрАн рглрАіогйргярЯм Аспирш рсг ре- 
нет, Анййр^ие аА йпрсгаіогё, иі оЪрсгаші иііат сит 
ѵтрипііасе рЬі оопргНЬирие (іш ргтіеег рабЬ, гсАіге 
сРрегтір и,і. Сері^ие гшпгіаііі,рІсЪі отпіі иігіиррис р- 
хи* аА рпіепііа рмт сисНі асгерИс расе рхАегаія, сит 
геііргоіт сбрсгаІіоіиЬиі рАц расеріті с^гсАііиг рогйг, 
рііишё Сепіи арйіррс рЬі сіапиія ; Сярігсшрпи 
Іепе. Китегаы реп* <шсе АсАіііШи Аио пиіііа , ф срип- 
ррпіі-.тіа саіега ШІбінАо оЬрАійаме рлррс&Аі паиі^Це 
рагиіс регтеаю атпе Аесеррі. іпЬас агсеа гто г и аіі те 
іогитуие соріа герегіа ер тахіпи : ипАе песср'агцх р+т- 
р(к,геЩиа ей Іосо ір(оехирсге иіДога.Ѵорсга Аіесриат 
Ьеес а(Ы егапе,регргіиг аА шрегате аЬоірег оіітп 
тріепіет тпйм %гаш$,%игспат Ѵегрсит аиатрго - Ь I В. X X I I I г. сигрлсогітрлгН; по{!г<е ггепигші торіпит лѵ*гср- 
рмп рлиаДіто; пиаДлДс: тсег уио; {Ьтаго ігіУипо иші 
гарш[[с иехіІІмп./Ьіітуие апаси; ігл ѵттапі , сит иг 
гмрегл пиши {с[Нтііопе ір/л СиЬЦіти; регтілшг ; у 
ргаДаюгіЬм [кіи ат[Ь:гткійопе Дерите;, герДио; Дио; 
ггіУипо; ^леглтепсо [оІші, иг ДерДе; у і&паио;. Десет 
иего тііісе; ех Ьіі уи* р4^глги,ехлисоглсѵ; шрісаіі и<Ш 
хіі Іиррііао^ссиіи* иесеге; Іеуѵ;Лп(Хп[л Четкие игУе,ис 
тетоглсит е^соп^гиДо ігіУиплІі ѵп{іІкп*,л(Ъ; рглсу; 
согшомю ехегаси аспЯѵ; лД рлгілраепДл Деѵпсер;Ъог 
іаЬатг: У лг^ѵпсео; питто; сексе па; шгШт роНісіт;, ( 

сит ел рлгате рготсЦі регат; Ситиішге рп!і[[ес,лД 
ѵпДірпаііопст ріетт^глтсаіі; егеЯи;, Еп,мушс,Рег- 
ре агасп^непсе; гепт отпішп а>рц;,(Цыгс по; роеегіі 
орітіея; ргпііер ипит $ іглпбУиі лгите; {огіиег реегі- 
ти;.ех ѵттепр; оріУн* е^пвЦітл е{1 шДе,сгеДпе,Ко- 
тлпл ге/риУІіса,рег ео;,сри т <ш?ѵгёс ДімАлі,Доасегип* 
ргтсіре; лиг о утесе л БлгУлгц геДетрСа геДіге. ітре- 
Іітт лглгітп е^игУе; ехіплпіс<е,рориІлГ(е ргоиіпсіл: 
пиЬі пес рсаіІисе;,пес ргориіуиііл; ре пег к {ирреЬі,умап 
ш; огси; рт поШц , ргеесег рсбЪі; отпі ІіУепш тс си : 
пес риДеУіс треглпгст аспЯя Уоки ѵп лпіті сиіси ро- 
пепсет^ргорсегі рлирегСясет Уопе/Ьт. Илт су ТаУгі- 
сурспиіілгі герлиреге; гехеге УеИл ѵглмДіпш^Іогіл Іо 
сирІесе;.Н<ес поУі ; снп(Ы росегип* лУтДлге,р ѵтрсг- 
іеггШу Део те'уис, уиапСит У и та пи глііо рліііиг саисе 
ДибЫпсе тііім ерегіеі;. рп герІЬсі; лД [ёДШопит геио - 
Іиіі ДсДсагл ргі[Нплгіт,рег<ггсе. иг ѵтреглтгет Десіі> 
едѵ р>1м соп{с{Ъ) сапѣпт типепѵт сиг[и тогілг /Ьп- 
До,соп(етршгт лпітлт уиа тіУі {ёУгісиІлегірісе ипл: 
лис оегее ДірсДат. пес епіт іи мхі , ие поп роДіт ліі- 
-V * 5*4 А М М* М А Я* • 

‘ циап&о е[[е ргінаін; : рглрие те /его & Ілйг Ди&огет 
Д>е6Ы(і([то! сДс поУі[аст>рег{ёМо! УеШсапт отпі рѵ 
пеге До&гіпапт. Нас тоаеДа тгрега(огцогаНопе,т- 
(ег [есипДа & аДега теате,тІеі рго (строг е Деііпі- 
Ш,аДітріа сит теііопт ехре&я(іопе [Дисіа, гергУі- 
Іет [е (іге ро Піана &• тогі%ѵгті,сип{Ьгіт аДігапсе 
соп[еп[щ аитгііасет еш [иЫіпиіасет^ие согДц ехіѵііе- 
Ьаі м сяІіт.сріоД сит иеге ас^исех апіто Діа'шг, {о- 
Іееатог ех сгеріт. Іеиі топ[гагі.Кере(і(І! ро[ Уле кп- 
(огц;,рго соріа геі рглДепДі шйи Д гесгеаиіі <у сриесс 
псЕЬигпл. А пішаУм аисет Іиііагт* ехегсііит , сит поп 
рег сУагігасе^ДД рег ітсУоаіат педоііогят тарпі(иДі- 
пет Деіеглгес аДіДие, 5іс Ди У іидт гтПѵгеі Р сг[аі> ия 
^ ча[ шт гесгеагес огУе Котатт: мТгаіати Дг(иг 
аІіуиоНе! іигапДоДіМя оопДиеДе Дгтаге, $іс т ргошп - 
сіагмп Деает геДа&ят шДеат Васіат, ЪісропьУщ 
\Дѵт ег ЕирУгагеп [ирегс.у Дпиііа рІигіта.РоД Уле 
ДесигДа т!Ьш ра([ий уиаіиогДесіт, аД Іосит срепДІ 
иепсит еД,агиа аерйі аУмДапьУм ДоесипДатет: (]ио 
Шпеге по! і(иго ! РегДе ргхДоЗіДиУІайі спГага&іеипім 
емрягі (йДпи рег пи Дегипс. Шуие Уито Іасе Дарпапсе, 
аіеего Діе пиІШ геуше Да(а,мірсгап>г ірД ргорпДДиі со 
Дгаііі ропсіеиіі* тиіііі у итьшДиЫісДДсрие пашУие, 
іііДет сопДеСІи раітапт ігаУіУш, ехегсітт поп [те 
Ді(Д<иІ(аге ігаДчхп. I» У и гсріопіУм аргі Дипс ріигп 
сопДіі шпец.чат^ис ротогмѵ репегс.иУі огігі агУоѵе $ 
аДиесл рлімапт, рег Даііа атріа аДиДрсе ЪЛсДепеп 
& пиге рег (теги ггшрпит, ѵпДаг трспйіт пппогѵѵт . 
СГ рчлерил УпсеДегіе сриДрит, іегписе; су ДаДісяаег- 
піг аДД Диалог іт ех ДиЯи,те11ц ушпі сопДаіиг а- 
ЬнпДапііа.у тлгіші раІтлірДс Дісип(иг,ДаЩие [с- X. I В. X X I I 1 I. 5 іу 

%ш ро([е Аі[аігш.аААішг ейлт рпсгагерхтімі [сті- 
піУм іііііаі тагііт , у ѵгипгцис саі лтсге пиііио Аеіс- 
6Ыгі: Ьо'суис тАе сілгеге^исхі со гиг а р епіхіДіте ті - 
шпкіупс шгдіАи ^шАе РлііУиі ансгшіиг.ф р ех то - 
героспипа пигц поп Шчя риегіі рт<ги,лУогпи мііо [ос- 
па лпншс ѵпсетрсриороі ; у рцча ростам сиім агУо . 
гцлтогс рсгеир'а (іі і^погсшг, иприепю іррм мрсішг 
хгйан,ф лгУог аІи ттгаіісег оАощ АиІссАітт сопсі - 
рх, кіріис мАісі /; игіиг сѵенпАі (риеАлт ргоАіінг рАсх. 

сіУі соріл ринг ехегсііих,рІит рг<есег%гс[[м ф т 
ріілсу нУі ргтіАаУлшг упоріа,іУі ьтог ріргплрглш 
ніссріс. $а^пагіогй Аспі^ие Ьоріііі ппрсш Іаѵпсег есп 
ШШХуПе^не пш1ш,ргоре Іосит испіх нУі рлп таіог Еи- 
рЬгаіі ! Ѵп гіиот АіЦіпАішг тиЬрАох.Іп кос іглЕЫ сіи* - 
Ш оУ гтгоі УитІсхлУ тсоіц ІиАлі* Афга іглпгйтл 
пи тітт соп^л^глтс . С^иіУіа л(Ъ; ретУлх иісегіиз 
ѵт регаюг,рІлпАл оре пипипІ!,их 4гУцгаУл(иг,еге(Иог. 
Ситу; Мліо^атаІсЬа иетрех игУе шарит ф наІіАц 
сігсипАаІя тостУиіуіепіогух рхц ргошАіі р>1ісік, т ах 
У?г4 герепііпо есритих Регра тгЬагепшгасгигрі'.тні 
(огХішАо т Іосі г рліепьУш тѵпдпе срихпін рспьУш ф 
ргтіАліа. & Уос Аірорп,ррлШі иеІіаУм рлиаХу ірр 
уиоуие реАеіуСІіиіаЫ ріит Аіирпіі пкрнрЬоти схріогл 
ПігМуѴп регпіаорліьгхаріши ѵпрАіліуСХ ірр> ім<е Ар 
сгіпипс апАе спигре.'Ыа^ие рсг Ілсепіст орріАі рогат 
Ѵегре Аесет Агтай Аірерр, іпихрис сііиоги региаАспы 
рорІшЬм ріУрАепАо , герепііпо нпреін по/ігох 4&ргЦІ 
ріпс.Е ушУш Аиоазпфе&іогет ЬаУіа ргмсірет <?1лАцх 
рейеге АфгісЪх : рА осгигпс іШУм сгоЕУит Іаііт ри- 
шт: <рио сопкфи тори еільире рАисіл ипіт Ілкгі 
[сггмп трхіх і аіагпт [кралю тиіьріітш і(НУм 


уб А М М. М А К. 

оссііегтч . геріиіі^ срйЪм ииіпеглй [им лІіаиіЖре- 
(Нт ѵп [і^ит^оііаііріие атЪоЬм геЛисет ѵпсоіитет [о- 
сіот сит ехницт гспиЬиіе лі ся[гА,отпіит Ісейіілта- 
$гш [н[сершт. 5и/Ы/г лЬ Ьо[е рго[гаю «шгетп соііі то - 
пііе Тог^чатфісііі сопрЛспІіДіпшт С аііит аііііг рго- 
ри^паііопе Ѵліегім ро[са со^потето Согиіпит : УЛсаие 
Іогіа ро[ѵгігяіі [им ооттепЛлИ.поп тшйетиг.лаеаАС 
Ьос уио^ие топитепЬт искгіЪм [сіпит риІсЬгѵѵт.Соп 
[глііт ро[гіЛіе роМіУіа ехегсіщие іглп[ие<%> & те- 
іаііт аІіУі [лІиЬгіиі т[ги наНоЛирІісі агсипЛи(Нт,^ио- 
пілт(иі Ліхітит)НтеУлшг [Ііпнііпет рЫп<е,орріЛі [*[■ 
серіі оУ[ іій:регісиІо[ш [ге ехі[Ншпг г [ $га<кегк ргог- 
[иі а сегдо геіѵпсриегеі <рш Нтегеі.Нлс Лит тадю то 
Ііпипе сотрАгАптгу Зигепа Уо[іит Лих, іитепія лЛог- 
іит срие ѵп Іисіт рлІтагіУит ие[сеУапшг,Л соУогііУм по 
[гц гсриІ[огцт сит рлиеогмп ехШо ЬаУііит [и[гА Лі[- 
а{[п:& Лиагит ѵпсоіл сішыит , щмт атпет атріехі 
[ ісіим ѵп[иЫ,рАгм [иі[Лиаа ггеріЛі аЛ Сіе[ірЬопй( 
таепІА [е сопіиісгим.рагт рег [уіиапт Леп[л: аіурег 
раІиЛет иісіткіт аіиеіі АгЬогит стшШйѵпнесН,4Липі- 
сит аихіііит & роіі[[ітпит ііігигіі Іопдг сріоЛ [ирегегае 
ЛіІаУиМиг,иІ(егіогА реіііигі агглгит.ё сриУім ге[{кп~ 
іет ліі^иот по[гі пиііат егиаЛаУам, ір[ с^иорие Іѵмгі* 
Ьм ф сутЬіі рег иагіа Лі[иггспит,сарІіиот аііот [иУт 
Ле регЛисеУам. іЛ епіт егаі ІіУглСа глііопе <Н[ро[(ит, 
м Лит сорія реЛе[гст шгот орри^пам , е^ие(Нгет №г- 
т<е Ліил[л рег ^.оУот аУі^пЛіі пі[і[егсм рглЛіт. Ьбс^ие 
ргош[о , гшИо ргошпсіаішт Литпо тіет ш[сегіЬм Ьо- 
[іит рлрхУлтиг Латойе ѵтрегапг тиг'ц ЛирІісіУтор 
ріЛнт,огЛіпе сігсипЛліит ігіпо [си (опт, [с расгапЛі 
утери тахітіт иігіУм орргтиЬле. ЗеЛ ис еш песета- II В* XXIII V. 517 

ггиі арреіішс,йа еЦ-ебЫ гет <1і({іаШш:пт аае [[ *і нп- 
Аіуис гиріУні ап/гл&и а [роге АірхДіі, {Іехио] рще ех- 
ссррУт оУрегісиІмп апсері, аіеипіі соріат Лстракаі: 
тшхіте ериопіат Шггсі сгеУгіасе С7 аІШічііпе р>гпи- 
АлгиЬе, топсет ріхент ага* гшигаіісег еіііит лциа- 
ЪаМуСг ргосіішт ріапійа {Іипиги ѵтпнгит ргори^па- 
сиіогнт ргпи&а тимеУашг. А тгскУмУи Ьаиаіемш 
таііыріоі Іс(Ы пиаш$ & соріорі грил оУріеУаіиг, пиі- 
Іц аА Ас&Ьотит ШесеУгіі Рс<ЯѵУаШг,р<1 ыиріат [ире- 
гаіига иеЫеиоіа сіпепУ ш раігісе,ге]^1л( лАиегрі. Іл 
лрге гесепіаУаіиг ѵпргеш рргосегшш пиіа, фридпа 
исі <еерио ситро іирбрие рглііо ро[агк: сит^ие гсарімі 
тгигеіиг,аДііце агиторі Ьо^ѵт иг^епсіі еопакУи* иге - 
Уашг.шсіі атеп по р г опт сопаіііт сопапііопет иі- 
г'иѵт тахітат:іш*[і]^ие орсгіУи*>оРісІ4 <риррис іі^гі- 
Уиі а сареЦіі осуДіте. Н ѵпс еіепіт лг<{ш Іи^риі егіде- 
УлпШГуИиІс ррагит аШшМпе; аіі] сстрІапаУам: сег 
гаг им ІаІіУиІа сопсина оУІоп^і ігапиііУм аІіУі ргис- 
Уашг. ІосаУапе еіілт агЬрса ъгтепіа тигаііафпе- 
роі [опіші ргогнріига . ЕІ сипіаііоі срііАет сит шпец 
Ясшіа бт Б лряІаірЬи* сигаЬапс.мсилАц ли сет а>п{Н- 
(ЬУчб СГ ДерпАепАц аУ ѵпсепіло иеі сгирйомУм та- 
сЫмі,рг<есг4і ипрегаюг.Ситфс аррагаіч отпіехап 
йепАсе игУіі [ аУоге тиііірііа сопрттаіо рирпа/іадія- 
геіигу \і(кг іпх гсисгриз е^ аіир^ие СсеррЬопіа ійпе- 
ГіУчі ехрІогаШуПиІІа оУ/ЬсиІа пипііап* ореп^і([е. Оио 
е0ёгаіі ряиАіо пиііса от па, еіаіірие ргпиопЬм ам- 
те аі агіяпАмн ррпит оррегіеУапіиг агтаіі.іатсрие 
сіапдѵгс М аШо рпапьУм іиУй [ ІгереУапс иігѵгир раг- 
ае: СГ ргіпи Копим Ьо^ст ипіісрие Іапипа рггец т> 
тоАмп сетцрЬтх атк&ит>р<1*4№т<рне уио<{ аіа 3*о А М М. М А Я. 

іегмп тоге . ТяпАст пиАаа гергаііі аАШЬм тиіііі , 
Іар/ига тиаАііиг сішш:ф [іпе{схи4 Аірсгітпе иеі <е- 
іаій,рм«А гтрсПи герепіурокЦапгатит аЬртрре. 
аіі] схііі] ѵттіпепШ йтогсусит Ьтс ірпіі,ѵпАс тисго - 
пее игрепМуиІіітит фете! ё тищ а(Н /иа [ротергя- 
сіріа^упетЬгі^ие отпіЬм юргтаи,тогсс рйпе[Ьогст 
шШп ргиЬррег Ацлп сяАегепШг е^египе .ЕхігаЁЬм <ш- 
еет с (I шин* сит рнеШііЬиз Ь X X X N лУАасее рпер~ 
Аіогит та^регуриет оЫашт рЬі сит аіре ргиагі іир'- 
І~и ѵпіаЯит / егепи ; трсгаюг & сіетет.віиі/к ііарие 
регрспр! тегіііі ІлЪогіЪи* ргесАа, ірриі егаірагио 

атепіие, тшит риепт оЫашт рУі рирс ріі, ре{ Ъсиіл- 
гііт, тніарше спІІеЬаі пиігЬт иепиРіДіпиі схріісяп- 
іет, СГ егіУм аигец питт* рЛгие "ш&ѵгісе рг петит 
іисипАит ие ехі[НтаУас ф&гаіит . Ех шгтпіЬм ли- 
се т ерше р>ссіо(к [им спрі*,ие ѵп Р егрАе У иУі роетіпа- 
пт риІсЬгішАо ехсе Иіі, пес сопігебЫге аіірчатиоіиііу 
пес илАегеуКІехапАпѵт ітііапіі & Арісятшт,ри* Ь<ес 
АесІшУапе у пе ргапрсгепіиг сиріАі(гне> рил [с ѵпш&ѵ; а 
ІаЬогіЬм иУірие ргл[Ніегим. I пеег Ъ<ес сегЫпипл по - 
/Ьѵе рлгві лгсЪісе&ні, сиіи* потеп поп [иррсй^роЦ та 
сЬіпат [согріопіі (ѵгее аЦі(кт,геисгУегап> ІаріАе риет 
агіірх ШиУлпкг арьшеыі репА<е,оУЬр> ре&ѵгс ршеіл- 
Ші рго/иАіі апішту Аірс&я сотрете тетЬгогмп аАео 
М пе [ірпа риіАет соііт согрогц порегеіиг.Ехм ргор- 
(Ь 1 трегасогі ѵпАех пипііаиегае сегш,сігся тигоі реУ- 
иегр орріАі рііаоеі риелл ег оЬригаі, риаіее м ігаЯі- 
УмШц рипе рІиги»<е,/йУреАі/ре питт трАіаігісет Іа 
(еп(ег,ис ітргоиіро мАеаАогія артіпіі поРсгі іегрп рё- 
гігее ехігета:сопр[Іітрие аА ехегаЬепАлеат пйф репе 
сотрете* {ѵгйіиАіпі* реАіісі.ри* сит перие региаАегері ИВ. XXIII г. .* 11 

г отпит оДіШ;, пес отаДот тШіргоІісегероЦепе аД 
ДесегпепДіш,соІІе6Ыт \ Ьриіат 0 , ]агтепар>есийрш- 
сіЬн 5 а^Цегиги.ипДе рот; апории репесгат, іДео - 
Ч мс $ > $ ог ’ е І ио рі‘ іт иііаІіУм оУЦунші песаші : аііо: 
гртит лрілт; иппкхіи; ргоДіге т регтает соедсак 
гнріат.ф іа отгиЬм иісспДіо рггоуис соприпрй^ лД 
ррпл гереДлиіі осу и* пніеі. Н ос пьоДо синел; лтріо (у 
рориіорі, иігіиіе гоЬогіі ехсірі Кошт триіиегет соп- 
ааііСТ гиіпоі. Р оф^нл ілт ріогіорі еглпріі; ропіііиі 
тиітгй лтпіи сопснгрі соііпиаіі аД типітеа рттіли 
иепітм,лДірсф саиліі; ехігибЫ: иЬі Ѵі&огет со пи сет 
ехсгсіт; рглми, а іглпріи / Іитіпі; ге^;рІіт ргоргер- 
р** а СееррЬопсе сит орйтлііЬи* & ттІшДіпе агта- 
іаргоЬіЬеге оопліи;,саіегиі; {свисшій тііішт мр; аЬГ- 
сіДіі- Регрепее; іасрне ргойпм лД Іисо; нетто ; , л^го}- 
унериЬе илгіогнт [етігшт ілт: иЬі герега гс$па Ко- 
там тоге лДфсаа^иотлт іДрІлсиегл г, пи пре ѵпа- 
&а. Егое епіт т кос ел Дет геріопе ехсепіит раііит 
СГ гошДчгПу Іогісл атЬіт сігсипсІ<шрт,ДеРіпаія; ге 
иоіиршікні сопііпст ргм>сегшаЬм іиЬлй; Іеоги г, 
ОгтрщеЫР’іДо; арго$,ф игрн(ие [им Регра)иІсга о - 
ѵппет гакіет решете ; , & аііо ІеіЫ ѵттапіл согрогл 
Ъс{Ьапт,уиа; отпе ; ДіЦгаЯі; рогат тп оЬцаЬнз^н* 
ее; пофті иепатгф Іопоен &• тіДіІііт тиШшДіпе ооп- 
рДегипі. 0«о Іосо рѵприі ра СГ сиіш^и* Ьиі Соске 

циат Веіеисіат попиплм клиі Іопрім ДіЦагаіиг. иЬі 
млііліі; орете штиішлгіо саргц,& ехегсіш отпі рег а- 
(риаги & рлЬиІі оррогшпа ЬіДио гесгслю,ап№рге[Р м Ы 
ргоаіг[лтіЬш ргтярі. С? аиііаее ДсргЫт соИифта: 
[лето рттсіре у иопДлт ехаріт, ѵп аил регреіит рт 
Распит трет еіе(Ыі>т ТідгіДст Дсрист } а>грога шДіе 

х.і. гхх ■ д м га. и л л. 

[и$хл рльЬиІіі тиііа пессЦлгіогмп еіиз срис ргоЖЖДе 
сітасет Ругі[аЬогат геіиішш; [ирга.Ыс <ру КаЫасе* 
миш «й/Ь<; г)?, ^иет схігаЯит сит Ь X X X ІасеЬгіз 
схриртпсе (Іоан аміаНі : со уиосі тсег ехоЫи оУрсЦі 
ссерЬ сіат роііісіші ргосІеге,<іітісшиі асспітг,лсІерЫІ' 
срис иетат ѵпфегаіат, асі і&ргогирегаі ѵп^оіспіие, ис 
О гпиріл Ыссглгсі отшУш ргоУгц.іааІщиапшт рго- 
2 геЦі,т[Ь регсс11ігт<г]п<$7). сій спіт іге$ ргосигриѵпт 
соЪогхі ехре&ия сит сипе о Рсгрсо сісссгіагспе^иет рл 
сессіи [иЪиорогйі ргофіеглі ам(а$,ргогирпга ліц ех 
ооп(гАгіл@игтипі5 гіра іитепіа ш [ециепйл сит раУи- 
ІаюгіЬм раисіі Іісепсег рлІапііУм тсегарііш су оУ- 
ггттпс. тіе рго^ссЬа ипреглюг ігсііиі (у {гепАсгк* 
ілтцие гешпіУш СсеррЬопёі ргормцнап*, ссірт си- 
ІШііт о^епЛи СУ титііЦітит-.лі сриоі ехріогапііт 
лири аат4егс,оУ(сигіог ис ір{е геУаіиг, аіт раит оУс- 
сриіат ?тт,рмІорсе лшііш ѵтга ыЕЫт іеіотт гс 
рсгіиі,исеге попрошіс : [тііт^ие сііисфпмп пнЦіІітп 
гшУс ехадШш орреЬЦес (огпгепю тигаіі, пі шАпетлсо 
Агтрегосрлі Іассгі сш У<егеУас, ір[е риѣгіш ДспрШе 
сопк61ш>смШо тарпо іі[сгіпипе ДфЦіфг.Оиа спи/л 
сопсііи $ ѵттапе пштпіег.шт^о\міоЬ[ііегергоЬіУі- 
іѵгіУм а<1 герЦеп&им/ ииепйг.уий Іосо рсІеУлпг ргорс 
ѵпоіилп ѵплссеф, рибАерие гех сит атУіЬор; сорціраф 
Ьи* аш ѵпспіегн ргорссііет аЦ-оге сгсйеЬашг. I лтуис 
шпец <*г героин от тУ и* уия рорхУл і офйпш ра га - 
Іі^шргііа р сип Да ргееарііі,аіт пох сари шпс Іигигі Д>[ё 
сіоге пнет, Ьи ци* ргориѵгиосіѵ тррсУом лрспе сип- 
ёЪг топ/ігагег, гсреше ѵп ипит ропіи* соаАп тиіііін- 
(Іо,рл герШх р*Уіп рогііі егиріѵ.соЬогктс^иетс оріггап- 
кт ліогіл по/Ігогті оссЫк сотріигс^ѵтсг <рио; смт Ъ I В. X X I I I Г. }і$ 

ігіЪшші регстрШс, регісиііт ргориірсге оошЫі. ($шс 
Амп ііл лдипінг, рагі тоАо>м апал, Р егре ех лАиегрл 
{іипкпіі гірлрлгат аАогН по/ігогит, тагрііи уш- 
ЬирІлтуШиоі сереге попгшІІоі.С? ішизге ртиіцшл ие- 
Ы[[е т таіогет питспт сори рМлЬапіиг Ьоріе т,г§? 
ге шпс по(1гі (е^піш.рА иЬі лпіті $ ѵп лиАлсіат гс[к- 
інйіуЛг пирене гарііі таг ШпиА(ит,ехегапа апінооп- 
сііиі Ъисагипт , пита тигтигс рртиге^ егиртгсі 
регаггііі геиегагйі тиШ: С7 ѵтреглаг ігл^гаш рсг - 
тоіиі, гсіісрсо! сх ел со'оога <рй лЫебЬс [иРтиегапс ѵт 
реіим рглГ}'а.П)гіш,лА рсАе^гт сотрете пніііит^на 
опегорог ер,Аі%тШіЬм иппи тШ .рлдгаі роР Ь<ес лА 
егиепАші шреііи, иЬі регісІііаШс е/?, орега согшегііі сг 
сиглт^пиррмт лЬ лпсерѵтт: ір(е Аі^гсАіет, ис таг 
ргіпют Атнспт тіІШ лА (ѵгйаг рісіепАй е[[сс ехетріо, 
рре&мог ргоЪлпгсрие рерогй.срио таг Аіргіпнчит пег - 
іісе$ Аіи тиііит^ие иегрлп , тгісЬха титиЬопшп лсуис 
аІогіті,С7 сопр>іглііопе риртп) пт> іАет сярсИпт т- 
сепАішг саріит* Рор^не сопрАсглЬс лЦнИсапУш лпа- 
рѵряпт гепт & гтрспАепіііип , ге^иіеиіі ехегаси: 
ІлЬоге гипно циарлт^тиШ! иіЯиі сопцгиц лррлйт Аі 
РгіЬиІіі. наіінлп ілтеп {иАіЬм Аепр $ ррапип лііі- 

іиАіпе саиііиі АетАе РгиеЬлШг , сит л шаги ілт Сот- 
ррЬопа герспЬпі схтгрн,&- аіи ргтіАлгепіиг осени 
іа. Ѵсптт ер Ьтс лА рДіІе Ритеп НллгтаІсЬл по пн 
га^иоА лтпіі герит ѵпагрге(ашг,шпс агіАіт. і А лп- 
аЬас Т глілпис, ро/клуие Зенегш ереро рІорАігі ѵп *по 
Аѵт спгиііі лтрІі]рті,риАіо асглиегаі рттсыи асри; 
іііис аЬ Еаркгла іглпрйрі, паиа лА ТтіАет сопат - 
^глгепі:іиіі]ртит^ие лАотшл иірмп ер елАё Іося риг 
$*гі,<ріА срюпАлт рпнііа Регре йтспа*>то1е (лхогит 

АММ. МАК. оУгиеге тиЫпт: ЬЛссще иаЧе риграы, ашІ[и спЫгл- 
(Н* ипілгтп тиІшЧіпе сІаЦі г [есигл /ЬЧц* X X Х</е- 
риІ[л у ѵп ліиемп еіе&я е[ Т іргійц: & сотехіи ііісороп 
ііЬиі,ігапІ$ге([ м ехегаШі ігег СосУеп исгрм рготоиіе . . 
\х<рие Іфіііт [иссейегех уше* оррогхит у т арго соп 
[еЧіти* ориіепХо у лгУи[і* & шХіУш, &• аіргеЦогит м- 
гіЧіХлхе СеІіДіто.сиім ю теЧіо Чіисг[огімт орлсйт е{1 
& атсепит , репХіІе* ріЯиглі рег отпег лЧііш рлгхе 5 
о]кпАет у герг* Ьфлі иепаНопе тиіііріісі хгиаЧаІи. пес 
стт арий еохртріХнг исі [прііиг аІіиЧургахег нагш 
слсіеі & УеЧа. ѴгоѵпАе ситііЫ ех [епхеіы еегпиміі:> Аи 
аііім ілт сом га Чі^сиіте* отпе* ѵпсеіст, тап 
пігп'іие а ргшпл $егам попЧилп л[Ч6Ы у ш ргорш хе- 
пигіхлкт тиіса сгеУго аиЧегех , иаІіЧіога плие* сх Ьі і 
< рнл ліітепіа рогХаЬлх ф тасЬіпл* у іеопега*а* оЗорепі* 
гшріешх агтаХг*: гехепхо^иерсит сІаЦіі гоУоге [гто- 
гс,срнат ѵп хге* Чім[ег ах рлгхе*, ипат сит Чівѵгс Сопи 
хе ушесергіш пс&і* етххі Чі[>о[мх у их / Іипипе гарііт 
хгап[т[о гірл осшрлгепхиг Ьо[Ые*уиоЧ сит асгі те- 
Ш хеггііі іисе* сопсогЧі ргссаХи регі ргоЫУегс хеп*пгех,пе 
уие ЧфплХіожт [ебкгем ртсірц, [иУІлхо иехіЧо, их 
іи[чт е[, сиоіам е еопфсбЫ /рипуие [иУіхо плие*: & 
ей прлі іа аЧнеп(агс*,[ісіУи4 фотпі тахегіа цил ліі- 
іиг ірпі*,реІіх<е аЦійик іаШУи*, сит пиІіііУиі ілт соп - 
[лрга[[см у пі иеіосі {гідогс ре&егі* схахи* тхреглхог, 
[ірпит [Уі Члхит по[го* у сриоЧ пигргпе* ілт хепегепе , 
их пипЧлХит е[ егехі([е ргосІатат,сІа[[ет отпет рго 
реглге ай* гетру* лс!ет[[ех.С^ио1п^т) & плиехтсоіи- 
пгс* [им гесерх *, & герЧиш міе* сит л [ахі* & иа- 
ѵіеіахе хеіоги ех еЧіХо иехлгеХиг, ро[ сопосгЫйопет лсег 
гітатргяАІіа* гірал у лгйил* [ирегрге{[ т [аУлх гт- 11В. X X I I I I. 5*1 

тсЬіІіі. Ег тігаіиг Ы/Ьгіа кУоАлгшт лгш СГ Іогіагт 
гейм па Зегтгіо ігап[ мШит^сит со топито іигУаіі 
сршАат тіііа^исгій^ис іи гепипегепс ро{1 [і&пит еге- 
Ш, рий^иярашіа [им ф тсигиа,ргоп 4 ргпин$ аА- 
Ьягепа:,е^ие Ііоег ипрегіа герепАо,рег цоглріпорѵт 
атпет иеіосііаит оопнШі [ті паши. Согига Ьхс р сг- 
ре оУіссегис т^гнЯх: тіярЪга&опт есриіит Пита;, 
рс сопргіа:, иг Іатіпі: араіі согропт рехп: Л>1спАогс 
ргя/Ігтрегеп* отграпа $ оУтіи:, орегітепЬ: рсогац с- 
(ріогчт тиІшАіпе отпі Аерпрі^иогмм т ІнЬрАі}: Іо 
сяіі тлпіриіі реДііит сопаОН рий: оУІопрі: ег <нгш:> 
<{ше ахи штѵіс Сг соф: сгиАи п/Ьпе у Аепри: [еоот- 
тоиеУлт. Ѵо{1 Ьо: еІерЬлпНргаАіепІііт соІІііт феасу 
топірис ѵттдтхѵт согрогкт ргорт<{шіпЬ,Уи$ ехШнт 
ипатлУлпСуАосипиШі: ргяагій: р> гпиАлй . Нтс утре 
глагсяагш: реАіштргпи: теАит таг а сіе: фяЬит 
I ссипАіт Иопигісат Аі/рорйогит ргаріШіе , пе Іошіі 
ргіогс г, яАепа^ие Афгтаг сип(Ьо: лиегагем /сыт, 
аис ро/і(г^пап4 рогіе опте: геісЯі сспПігш , пиИо гепі- 
іепа Ііапііш исгагепе игра , ірр сит Іет лгштгя 
аихііі]: рег ргіта роІЪгетясріе А:риггет.І.грѵ иУі шеір- 
[т сопіірим ере сегпегспг рага:, сгі/Ый: ряіец согирі 
К отапі, шУглпарше сіурео: иеІиіреАіі апаря/Н ргя- 
сіпепііУиі тоАиІц Іепі т ргосеАеЬаке:&- ргяріІлШ пир 
/ ШУмрег ргосиграаге: ргтару: риртие апаИ: } ехаи 
ипАщие Ьити: глріеіо ШгУіпе рогіаУліиг.Еі сит тАі- 
<[ие р)Іі(о тоге сопсілтагешг^шгогйт^иелілсгітат {о 
папііа сІаЦіси шкагепе, Ьарі: у тисгопіУи : /ІгіЙі:, 
ЬтсмАс сотіпи: рирпаУашг. рідтгит регіеиіо пиіе: 
егае іттипі:, ({катит тагіогл рртаЬш оссираУае. 
Іпагершс Іиііапи: риір: риісігс [иУр Ац:, та (а гесрие іаг 

х.Щ. 


> А 

-гб А М М, М А К.. 

і Іатещилр сопіигтаі в {Ігегшю ргорегаЬаі СГ те/кг. 
Іахаа іЩие аае? рпта ѴегрАгитуІепі ѵпсопасоргА 
Аи евІфШі агпні геігогрм ^гаАіепяргорпциа игЬет 
ресеЬаі:риЛ[есріе\)асиг пніеі іііАет рЦш т сатрц щг- 
гіАц аАи\\ } Аіеірпст аічси огіи Аессгпспн еііі/ріе оса 
р'ир рсгііпасіік Ьлгст, отпет сит Т ірхапе СГЗигетм 
СГ N аг[е рогіфпііі АиаЬш лАи^нс СкррЪопіи тигоі 
еде рг<еарісст,аиег{огй ргіегл ритм сг сегдх.реггирір- 
р'еріе сішіяііі аАіпа Ілр[огй аѵпнпіЬи* пихт і, пі Аих 
Ѵі&ог потпс тлпіЬиі сгсіЪі ргоЫІпиЦес ф иосіЬиз > 
ірІёЬипгегиш рідпа ргх[{пСІш>& йтст пе тгл тое. 
пі\т апіЬіші глріАиі пн Іа тсоп/иісе герегпи , тІІЩ; 
іниепіет ехіші тиІшАіпіі ропАсге агсиписпігеіигЛо 
пепі Нс&ѵгелі росехиекга ридпаі, {огШиАіпс тЪсЦаІі 
Аисіі ехп>Иліи,Іопде ІорияСиг хіахі $орЪапсм ф А ті 
піа С7 СаШтасЫі & Сугѵдгй,МеАю)гй т Сгааа сиі- 
шгм іііл ЬсИогй,поп хтті іііо АіертипАат ех поргі$ 
шЫгш([е шгШсет от мй со прЦіопг топ/Ігаіиг.Ѵор іі 
тсгё Асро[иит^саІсаіАр[ие гмги: Ъо]Ыійсограгит,іиІЬ 
ріпдііпе пніеі сіілт поп сгиеппа аА ѵтрегати кпт- 
гіл сопуггсдяШі>ІаиАеі еірегЫЬеЬаі с? дгаНа*,циоА иЬі 
<рие ідигаші Аих е{[сС ап пніеі пгаді,(ит ге іія рго[реге 
&Дегаі,ие схрі Ѵсгрігилп рііи пипнрие АиоЬм пиІІіЬні 
СГ срйпдпйі^ Х*Х саАегет /оіі поргопт , ери арреі- 
Іат ріегорріе пот'шйт, рюі /ЬЬШ тете аЩшА сіл 
гит рсіре ірр агЬііег ргофехй* тиаІіЬт еогопіі Ао~ 
тиіііСІшсіі С7 сп]}герЬи4. АІипАс гаіні ро{1 Ьхс рго- 
Р>егііжеі рпиіа лАнетягс>еор1иги Ьо[Ьм Магіірага- 
Ьаі иітгі: & ех Шг 'ц риісЬеггітч Аеест аа Ьос регАи 
Яіі,попАй агц аАтсіг иоіипіяк [ил псие ргосиЬнегс ігі - 
ріЛіпй. Аесігті него р*і Аі^гасНі шпаіЫ Ыррн> адге ' ь I В. X X Г I I I. 5*7 

геіиЯиі ф,ш(Ым отіпо[а [%ш топрташе.СЬніЬи* 
м[ц ехсіаташс мАіуиіиі ас псе г Ініши : Іоиету се- 
[Ьш* е^пиііа іа ШгЬ [лег а [Яигит : тис ге[ссгаші , 
ееіегі тог се ргатерш*. Г>іре{Ь іЬ&р сопрііо сит ргітаіі- 
Ьчі [ирег СсеррЬбш оУ[іАіо,ішт е[ ѵп иоішііяш циогй 
Лат, [апм міАах & щюгшпит е[е по[«гшй іА а$- 
%гсіі: сріоА О сішЫ [ш ір[о техрн*паЬіІі АфпАеЬа- 
іиг,ѵ сит тгіиспАа пиіІтАіпе ргоііпи * гсх а^оге сге 
АеЬаіѵг.Ѵісіі [епсепііа тсііог , сиіиі иіііішергпнерф- 
ІеМіЦі пик аАргоЬлМ, КгтіЬей от таки реАіштехрс- 
АііялА рориІапАи героті агафт пи[і!уЛгтепІІ! Іл- 
ія? &-[иіпУм,Ьо{кі рагірег[сишгй тАи[гіл^нос Аі[ 
раілшепирег Аепр сг аписе* фІлссЪгл сехеге псь[іт<е. 

[е А Ш